Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na ASP we Wrocławiu 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

UCHWAŁA NR 16/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia warunków, trybu i terminu rekrutacji, limitu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych, na poszczególne kierunki oraz formy, na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019.

 

§1

Na podstawie art. 6 ust 1 pkt. 4a, art. 8 ust 3 i art. 169 ust 2, ustawy z dn. 27.07.2005r. — Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842.) oraz S 15 ust. 1 pkt 5 i pkt 36 Statutu ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu określa szczegółowe warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, limity przyjęć oraz zakres egzaminu wstępnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na Akademii w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2018/2019 tj.:

 • Malarstwo,

 • Rzeźba

 • Mediacja sztuki

 • Grafika

 • Sztuka mediów

 • Architektura wnętrz

 • Wzornictwo

 • Scenografia

 • Sztuka i wzornictwo szkła

 • Sztuka i wzornictwo ceramiki

 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła

 

§2

 1. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 2. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają tytuł magistra lub minimum licencjata tego samego kierunku, kierunku pokrewnego wskazanego przez Wydział prowadzący kształcenie lub innego.

 3. Podczas egzaminu wstępnego, kandydat przedstawia prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podejmowania studiów na danym kierunku, niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturalnego.

 4. Kandydat winien uzyskać pozytywny wynik ze wszystkich ocenianych zadań w poszczególnych etapach egzaminu praktycznego, obowiązujących na danym kierunku, poziomie kształcenia i formie studiów jak również zostaje oceniony jego poziom wiedzy kierunkowej.

 5. Określone niniejszą uchwałą warunki, tryb, limit, termin rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych obowiązują obywateli polskich i cudzoziemców oraz kandydatów z maturą międzynarodową potwierdzoną otrzymaniem dyplomu IB.

 

§3

1. Laureaci i finaliści przeglądów plastycznych z rysunku, malarstwa i rzeźby — organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie, ubiegający się o przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie prowadzone przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, przyjmowani są na zasadach ustalonych osobną uchwała senatu.

 

§4

 1. Rekrutacja na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 rozpocznie się nie wcześniej niż 7 maja 2018r., a zakończy nie później niż 30 września 2018r.

 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane przez dziekanów dla poszczególnych kierunków, poziomów kształcenia i form studiów oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez Rektora.

 3. Zakresy obowiązków Komisji, o których mowa jest w ust.2 określone są w załączniku nr 2.

 

§5

 1. Kierując się odpowiedzialnością zajakość kształcenia Senat ASP określa limity przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia odrębnie dla każdego kierunku studiów, poziomu kształcenia i formy studiów. Szczegółowe określenie limitu przyjęć na studia w ASP we Wrocławiu w roku akademickim 2018/19 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 2. Senat ASP upoważnia rektora do:

  1. podniesienia limitu przyjęć na studia stacjonarne w ASP nie więcej niż 0 2%. ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki, przyjmując kandydatów — laureatów ogólnopolskich przeglądów plastycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, dla których ustalono zasady przyjmowania na studia w odrębnych uchwałach Senatu ASP oraz dla kandydatów, których odwołania od decyzji o nie przyjęciu na studia zostaną uwzględnione.

  2. Senat ASP upoważnia Rektora do podejmowania wynikających z bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego decyzji w zakresie: zmian limitów przyjęć określonych niniejsza uchwałą, zawieszenia naboru na dany kierunek, poziom lub formę studiów w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie gwarantuje przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego, nieuruchamiania studiów niestacjonarnych jeżeli liczba przyjętych jest niższa niż ustalony dolny limit przyjęć, a także wszelkich innych zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

§6

 1. Postanowienia wiążące dla wszystkich postępowań rekrutacyjnych:

  1. liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, dla których będzie to kolejny kierunek studiów, nie może przekroczyć podstawowego limitu miejsc.

  2. w razie nie wypełnienia limitu przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne ASP we Wrocławiu może ogłosić dodatkowy termin naboru na studia.

  3. ASP we Wrocławiu może zawiesić rekrutację na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w roku akademickim 2018/2019 na prowadzone w uczelni kierunki, w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie gwarantuje możliwości przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego oraz gdy liczba kandydatów jest niższa od.

  4. prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego i nie podlegają zwrotowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 26 maja 2017 r.

 

Limit przyjęć na rok akademicki 2018/2019 na kierunki:

 

1. STUDIA STACJONARNE

 

Limity przyjęć na rok akademicki 2018/2019

Kierunek

Liczba osób

rodzaj studiów

Malarstwo

24

jednolite magisterskie

Rzeźba

14

jednolite magisterskie

Mediacja Sztuki

12

I stopnia

Mediacja Sztuki

12

II stopnia

Grafika

30

jednolite magisterskie

Sztuka Mediów

18

I stopnia

Sztuka Mediów

10

II stopnia

Architektura wnętrz

20

I stopnia

Architektura wnętrz

20

II stopnia

Wzornictwo

24

I stopnia

Wzornictwo

24

II stopnia

Scenografia

12

jednolite magisterskie

Sztuka i wzornictwo ceramiki

15

I stopnia

Sztuka i wzornictwo ceramiki

12

II stopnia

Sztuka i wzornictwo szkła

15

I stopnia

Sztuka i wzornictwo szkła

12

II stopnia

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalizacji konserwacja i restaurac•a ceramiki i szkła

8

jednolite magisterskie

RAZEM: 282

 

Załącznik Nr 1 26 maja 2017 r.

 

 1. STUDIA NIESTACJONARNE

Limity przyjęć na rok akademicki 2018/2019

 

Kierunek

Liczba osób

minimum osób do uruchomienia

rodzaj studiów

Malarstwo

20

 

I stopnia ( 4-letnie)

Malarstwo

20

 

II stopnia (1,5 roczne)

Architektura wnętrz

24

 

I stopnia

Architektura wnętrz

24

 

II stopnia

Projektowanie graficzne

26

 

I stopnia

Projektowanie graficzne

17

 

II stopnia

Projektowanie graficzne studia w wykładowym j. angielskim

12

 

II stopnia

Sztuka Mediów w specjalności Fotografia i multimedia

24

13

I stopnia

Sztuka Mediów w specjalności Fotografia i multimedia

15

8

II stopnia

RAZEM: 182

 

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO obowiązujący kandydatów na I rok studiów w ASP we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 określający warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki, poziomy kształcenia i formy studiów.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe na Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (dalej ASP we Wrocławiu), w roku akademickim 2018/19, zwany dalej Regulaminem, dotyczy warunków rekrutacji na poszczególne kierunki, poziomy kształcenia i formy studiów.

 2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na następujące poziomy i formy studiów:

  1. stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu licencjata,

  2. stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu magistra,

  3. stacjonarne jednolite studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie dyplomu magistra.

 3. Studia prowadzone w formie niestacjonarnej są płatne. Wysokość opłat określa corocznie rektor w drodze zarządzenia.

 4. Postępowanie rekrutacyjne opisane niniejszym Regulaminem dotyczy również kandydatów, których egzamin maturalny został przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate).

 5. Określone niniejszym Regulaminem postępowanie rekrutacyjne obowiązuje polskich obywateli i cudzoziemców posiadających świadectwo dojrzałości wydane za zagranicą, z tym że szczegółowe zasady dopuszczania cudzoziemców do odbywania studiów na ASP we Wrocławiu określa załącznik nr 4 do uchwały.

 6. Za przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych pobiera się opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty ustala rektor.

 

      II.        WARUNKI FORMALNE

 

 1. Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz posiada:

  1. świadectwo dojrzałości, oryginał, odpis lub kopię poświadczoną przez uczelnię - w przypadku ubiegania się o studiowanie na studiach jednolitych magisterskich oraz na studiach pierwszego stopnia,

  2. tytuł magistra, licencjata lub równorzędny, potwierdzony posiadaniem dyplomu - oryginału, odpisu lub kopii poświadczonej przez uczelnię - w przypadku ubiegania się o studiowanie na studiach drugiego stopnia.

 2. Na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia zostaną przyjęci kandydaci którzy:

  1. przystąpili do określonego dla kierunku, poziomu kształcenia i formy studiów egzaminu  wstępnego /postępowania kwalifikacyjnego,

b. uzyskali odpowiednią liczbę punktów na egzaminie wstępnym,

c. w ramach limitu przyjęć zajęli najwyższe kolejne miejsca na liście rankingowej,

 1. Podczas egzaminu wstępnego kandydat przedstawia prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podejmowania studiów na danym kierunku, niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.

 2. W przypadku, uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów za egzaminy wstępne, o przyjęciu na I rok studiów decydować będzie wyższa punktacja za egzamin specjalistyczny, a w przypadku kierunku malarstwo — za egzamin z malarstwa.

 3. Na studia drugiego stopnia zostaną przyjęci kandydaci, którzy:

  1. przystąpili do określonego dla kierunku, poziomu kształcenia i formy studiów egzaminu wstępnego/postępowania kwalifikacyjnego;

  2. uzyskali odpowiednią liczbę punktów za obowiązujące przedmioty/zadania egzaminu wstępnego;

  3. w ramach limitu przyjęć zajęli najwyższe kolejne miejsca na liście rankingowej ułożonej według wyników uzyskanych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek, poziom kształcenia i formę studiów;

 4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów za egzaminy wstępne, o przyjęciu decyduje wyższa punktacja uzyskana za przedstawione portfolio.

 

III. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 1. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi zdają egzamin wstępny/ przystępują do postępowania kwalifikacyjnego, na zasadach obowiązujących ubiegających się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów.

 2. ASP we Wrocławiu nie przewiduje ulg lub zwolnień z egzaminów wstępnych dla kandydatów niepełnosprawnych, jednak dopuszcza pomoc ułatwiającą niepełnosprawnym odbycie egzaminu. Niepełnosprawni, podobnie jak pozostali kandydaci na studia, realizują zadania w zakresie i formie określonej w warunkach egzaminu wstępnego.

 3. Wszystkie kierunki studiów prowadzone w ASP we Wrocławiu posiadają warunki umożliwiające przeprowadzenie egzaminów wstępnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące kandydatów niepełnosprawnych zawarte są w Uchwale Senatu nr 7/2012 z dnia 17.02.2012 r.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ OGŁASZANIE WYNIKÓW

 

 1. Rejestracja przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów odbywa się w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Zgodnie z procedurą kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej. Po otrzymaniu hasła dostępu wypełnia kwestionariusz osobowy, wpłaca ustaloną zarządzeniem rektora opłatę rekrutacyjną na wskazane konto a następnie przystępuje do wyznaczonych kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 2. Informacja o rejestracji i wymaganych dokumentach od kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 umieszczona jest na stronie internetowej ASP Wrocław: www.asp.wroc.pl.

 3. ASP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do systemu, a w szczególności za wpisanie niewłaściwych danych osobowych uniemożliwiających kontakt z kandydatem lub niezgodne z prawdą potwierdzenie posiadania wykształcenia uprawniającego do podjęcia studiów w wybranej formie kształcenia.

 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku w wyznaczonym terminie ogłasza na stronie internetowej www.asp.wroc.pl i na tablicy informacyjnej, listę osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na dany kierunek.

 6. Kandydaci w celu przyjęcia na dany kierunek studiów po ogłoszeniu przez wydziałową komisję rekrutacyjną listy kandydatów do przyjęcia, powinien złożyć w ciągu 9 dni kalendarzowych we właściwym dla kierunku dziekanacie następujące dokumenty:

  • własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego konta rekrutacyjnego

  • w przypadku kandydata na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia: oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa lub poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości z zaświadczeniem o wynikach matury,

  • w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów: oryginał lub odpis dyplomu lub poświadczoną przez uczelnię kopię,

  • poświadczoną prze uczelnie kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (w powiększeniu);

  • aktualne orzeczenie lekarskie - dotyczy TYLKO Wydziału Architektura Wnętrz i Wzornictwa;

  • zaświadczenie od okulisty o prawidłowym rozróżnianiu barw - dotyczy TYLKO kierunku: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki;

  • 1 aktualną fotografię kolorową zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów, wym. 35x45mm (podpisane na odwrocie - imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów), muszą przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, muszą ukazywać całą głowę i górną część szyi, prawa i lewa strona twarzy musi być dobrze widoczna. Tło białe lub jasne jednorodne pozbawione cieni i elementów ozdobnych. Zdjęcie musi pokazywać tylko osobę fotografowaną (żadne inne osoby lub przedmioty nie mogą być widoczne);

  • zdjęcie w postaci elektronicznej (CD): powinno mieć rozmiary 300x375 pikseli - co daje po wydrukowaniu 2cmx2,5cm, format JPG, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 381 dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem musi być w następującym formacie: "nazwa nazwisko» KPESED.jpg (np. ASP Jan Kowalski_12345678910.jpg).

Zdjęcia cyfrowe i w wersji tradycyjnej nie spełniające powyższych warunków nie będą akceptowane. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie. Za dzień złożenia wymaganych dokumentów uważa się dzień wpływu tych dokumentów do siedziby ASP Pl. Polski3/4 50-156 Wrocław. Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób przyjętych.

 1. Kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 2. Po upływie terminu składania dokumentów zostaje ogłoszona, przez Uczelnianą Komisje Rekrutacyjną na stronie internetowej www.asp.wroc.pl i na tablicy informacyjnej, lista osób przyjętych na I rok studiów na dany kierunek studiów.

 3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od uzyskania informacji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.

 4. W miejsce osób nieprzyjętych na dany kierunek studiów z powodu niezłożenia w terminie dokumentów wymienionych w pkt.6, wydziałowe komisje rekrutacyjne przyjmują na studia na kierunki kolejne osoby z listy kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego z kompletem dokumentów.

 5. Laureaci ogólnopolskich przeglądów plastycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej przyjmowani na studia na zasadach odrębnych ustalonych uchwałą senatu ASP, zobowiązani są do dostarczenia dokumentów w terminie wyznaczonym dla pozostałych kandydatów.

 

             V.         KOMISJE REKRUTACYJNE

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 1. Postępowanie rekrutacyjne na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane odrębnymi przepisami przez kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych nadzoruje uczelniana komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.

 2. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. organizacja procesu rekrutacyjnego i zapewnienie właściwego przebiegu klasyfikacji kandydatów na wydziale, pod względem merytorycznym jaki porządkowym,

  2. sprawdzenie poprawności wypełnienia danych osobowych kandydatów w systemie elektronicznej rekrutacji.

  3. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,

  4. ogłaszanie wyników postępowania rekrutacyjnego na tablicy ogłoszeń w systemie elektronicznej rekrutacj i,

  5. przygotowanie na zakończenie postępowania rekrutacyjnego:

 listy przyjętych/kandydatów do przyjęcia w kolejności malejącej, na podstawie uzyskanej sumy punktów, z uwzględnieniem laureatów i finalistów olimpiad, w ramach określonego limitu miejsc,  wykazu kandydatów nieprzyjętych z powodu nieuzyskania wymaganej liczby punktów,  imiennych decyzji administracyjnych o wynikach postępowania kwalifikacyjnego

(przyjęcie lub nie przyjęcie na studia każdego kandydata),  protokołu dla każdego kierunku i poziomu studiów,  innych informacji dotyczących rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Rektora,  przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych i przekazywanie ich do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może wykluczyć kandydata z procesu rekrutacji w przypadku:

  • ujawnienia rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów a danymi przekazanymi drogą elektroniczną.

  • w przypadku braku opłaty rekrutacyjnej w wysokości określonej zarządzeniem rektora

 2. Komisja odmawia przyjęcia dokumentów kandydata na dany kierunek, poziom i formę studiów, jeżeli dokumenty są niekompletne i składane są po terminie.

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

 1. Uczelnianą komisję rekrutacyjną i jej przewodniczącego powołuje rektor.

 2. Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  • koordynacja i nadzór nad pracami wydziałowych komisji rekrutacyjnych,

  • rozpatrywanie wniosków w sprawach odwołań kandydatów od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

 3. Podstawą przyjęcia odwołania przez uczelnianą komisję rekrutacyjną jest wskazanie przez kandydata formalnego uchybienia w zastosowanej wobec niego procedurze rekrutacyjnej przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

 4. Odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej składa się przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

 5. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.

 6. Z przebiegu postępowania odwoławczego dla każdego kandydata sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej oraz wszyscy jej członkowie.

 7. Po zakończeniu postępowania odwoławczego uczelniana komisja rekrutacyjna sporządza dla każdego rodzaju i kierunku studiów:

  1. listę kandydatów, którzy złożyli odwołania,

  2. listę kandydatów, których odwołania zostały rozpatrzone pozytywnie,

  3. listę kandydatów, których odwołania zostały oddalone,

  4. listę kandydatów, którzy w wyniku postępowania odwoławczego zostali przyjęci na studia, listę kandydatów, którzy w wyniku postępowania odwoławczego nie zostali przyjęci na studia. 8. Rektor na wniosek przewodniczącego wydziałowej lub uczelnianej komisji rekrutacyjnej, może do przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji powołać nowych członków komisji w miejsce członków powołanych do przeprowadzenia rekrutacji podstawowej, którzy nie mogą być obecni w pracy w trakcie rekrutacji dodatkowej.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)