Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

Politechnika Opolska rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na PO 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Opolskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała nr 117 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 2018/2019

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz S 15 ust. 1 pkt 2 statutu Politechniki Opolskiej:

 

§1.

Senat Politechniki Opolskiej uchwala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 2018/2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 117 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 31.05.2017 r.

 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

Rozdział 1

 

Informacje ogólne

 

§1.

Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (załącznik 1). 

 

§2.

Politechnika Opolska prowadzi również studia trzeciego stopnia i studia podyplomowe. Zasady przyjęć na te studia określają odrębne przepisy.

 

§3.

Politechnika Opolska przyjmuje kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach planowanych wielkości przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków, poziomów i form studiów. 

 

§4.

Uprawnienia  laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych określa odrębny dokument. 

 

§5.

Decyzje w sprawie przyjęć kandydatów na studia podejmują właściwe komisje rekrutacyjne. 

 

§6.

Podczas procesu rekrutacji będą uwzględniane szczególne potrzeby kandydatów  niepełnosprawnych. Osoby, które chciałyby uzyskać pomoc podczas egzaminów wstępnych lub procesu rekrutacji będą mogły kontaktować się z pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych w Politechnice Opolskiej,

  

§7.

Podjęcie studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym uzależnione jest od podpisania umowy pomiędzy Uczelnią, a osobą przyjętą na studia.

             

§8.

Rekrutacja może być prowadzona w semestrze zimowym oraz letnim.

 

Rozdział 2 

 

Warunki formalne

 

§9. 

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe. 

 

§10.

1. W pierwszym etapie kandydat na studia jest zobowiązany do internetowej rejestracji

– zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w § 31 - w internetowym systemie rejestracji kandydatów na studia w Politechnice Opolskiej (zwanym dalej systemem internetowej rejestracji kandydatów IRK). Rejestracja internetowa jest wiążąca po:

 

 1. wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych,

 2. wyborze kierunku studiów, 

 3. zaksięgowaniu, na wskazanym w systemie IRK, koncie Politechniki Opolskiej opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia. Opłata musi być zaksięgowana w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.  

 

 1. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje, w tym otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia, błędnego dokonania rejestracji w systemie IRK, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych. 

 2. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna publikuje wyniki kwalifikacji na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK. 

 

§11.

1.  W drugim etapie kandydat zakwalifikowany na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia składa w wyznaczonym terminie i miejscu: 

 

 1. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z internetowego systemu rejestracji IRK, 

 2. kserokopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu), 

 3. obustronną kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu). W przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być poświadczona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub przez notariusza,

 4. kolorową fotografię, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), 

 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach: fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK),

 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w praktycznych zajęciach objętych programem studiów wymagających aktywności fizycznej – dotyczy kierunku turystyka i rekreacja, 

 7. kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,

 8. kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu organizowanego lub objętego patronatem przez Politechnikę Opolską poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu) – jeżeli posiada,

 9. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej (dotyczy kandydatów, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie IRK zgodnie z terminarzem rekrutacji).

   

2. Kandydat zakwalifikowany na studia drugiego stopnia składa:

  

 1. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z internetowego systemu rejestracji IRK, 

 2. obustronną kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu). W przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być poświadczona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub przez notariusza, 

 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu), 

 4. kserokopię suplementu do dyplomu (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia po 2005 roku), poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginały do wglądu),

 5. kolorową fotografię, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), 

 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK),

 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w praktycznych zajęciach objętych programem studiów wymagających aktywności fizycznej – dotyczy kierunku turystyka i rekreacja, 

 8. portfolio (jeżeli dotyczy),

 9. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej (dotyczy kandydatów, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie IRK zgodnie z terminarzem rekrutacji).

 

§12.

Kandydat wnosi na wskazane konto opłatę obowiązującą osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe. Wysokość opłaty ustala rektor. 

 

§13.

1. Niezłożenie przez kandydata na studia dokumentów, lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne, o której mowa w §10.1 ust. 3. 

         

   2. Niezłożenie przez kandydata na studia wszystkich dokumentów, o których mowa w §11.1 (jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia) albo w §11.2 (studia drugiego stopnia), stanowi podstawę wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

§14.

Po upływie terminu złożenia kompletu dokumentów, komisja ogłasza alfabetyczną listę przyjętych na studia. Lista ta oraz lista rankingowa są podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji  rekrutacyjnej.  

 

§15. 

Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym wpisuje się wynik postępowania kwalifikacyjnego oraz decyzję o przyjęciu na studia. Protokół podpisuje przewodniczący, sekretarz i członkowie komisji wydziałowych.  

                 

§16.

Kandydat zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych minimum 30%.

 

Rozdział 3 

 

Zasady i kryteria kwalifikacji na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia  

 

§17.

1.   Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia są wybrane wyniki egzaminu maturalnego, w oparciu o które oblicza się wskaźnik rekrutacyjny (R). Na jego podstawie sporządzane są listy rankingowe kandydatów. Do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (R) przyjmuje się wzór (1), w którym poszczególne składniki obliczane są zgodnie z zasadami przedstawionymi w §17 pkt. 2-9.

                     (1)               gdzie: 

w – współczynnik wagowy z Tabeli 1, 

 • to liczba punktów uzyskanych za pierwszy przedmiot z Tabeli 1, 

 • to liczba punktów uzyskanych za drugi przedmiot z Tabeli 1,                   

JO–  to liczba punktów uzyskanych za język obcy nowożytny, 

ED – to liczba punktów uzyskanych za pozytywnie zdany egzamin dodatkowy (§20 ust. 1), (dotyczy kandydatów na kierunek architektura),

LPO – to liczba punktów uzyskanych przez laureata lub finalistę olimpiady lub konkursu organizowanego lub objętego patronatem przez Politechnikę Opolską zgodnie z Tabelą 2. 

 

 1. Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (R) przyjmuje się przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego podawanego w procentach na liczbę punktów według reguły:

procent wyniku = liczba punktów, w przypadku świadectwa dojrzałości, w którym wynik egzaminu maturalnego podany jest w skali 0-100 punktów.

 1. Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (stara matura) liczba punktów za wynik egzaminu dojrzałości jest przyjmowana na podstawie Tabeli 3.

 2. Liczba punktów za wynik egzaminu maturalnego jest równa sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów uzyskaną na egzaminie złożonym wyłącznie na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2,0.

 4. W przypadku egzaminu maturalnego wartość wskaźnika rekrutacyjnego (R) oblicza się w oparciu o wynik części pisemnej. 

 5. W przypadku kiedy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów na danym kierunku, do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego przyjmuje się wartość zero. 

 6. W przypadku, gdy kandydat uzyskał dwie oceny z wybranego przedmiotu na egzaminie dojrzałości (stara matura), punkty odpowiadające tym ocenom sumuje się, natomiast, gdy uzyskał tylko jedną ocenę, odpowiadającą liczbę punktów mnoży się przez dwa. 

 7. Kandydatom, którzy zdali maturę dwujęzyczną, zalicza się z języka obcego nowożytnego maksymalną liczbę punktów na poziomie rozszerzonym.

Tabela 1. 

Wykaz współczynników wagowych i przedmiotów egzaminu maturalnego  będących podstawą kwalifikacji 

 

 

kierunek studiów 

przedmiot do wyboru

język

obcy

matematyka lub

fizyka lub chemia lub informatyka

język

polski

1

architektura

 

 

 

2

budownictwo

3

automatyka i robotyka

4

elektronika przemysłowa

5

elektrotechnika

6

energetyka

7

informatyka

8

mechanika i budowa maszyn

9

mechatronika

10

przemysłowe technologie informatyczne

11

technologie energetyki odnawialnej

12

transport

 

kierunek studiów 

przedmiot do wyboru

język

obcy

matematyka lub fizyka lub chemia lub

informatyka lub biologia

język

polski

13

inżynieria biomedyczna

 

 

 

14

inżynieria chemiczna i procesowa

15

inżynieria środowiska

16

technologia żywności i żywienie człowieka

17

systemy biotechniczne

 

kierunek studiów 

przedmiot do wyboru

język

obcy

matematyka lub fizyka  lub informatyka lub

geografia lub wiedza o społeczeństwie

język

polski

18

inżynieria bezpieczeństwa

 

 

 

19

logistyka

20

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

kierunek studiów 

przedmiot do wyboru

język

obcy

matematyka lub fizyka  lub informatyka lub

geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia

język

polski

21

ekonomia

 

 

 

22

zarządzanie

 

 

 

 

kierunek studiów 

przedmiot do w

yboru

język

obcy

fizyka  lub geografia lub wiedza o

społeczeństwie lub historia

język

polski

23

administracja

 

 

 

 

kierunek studiów 

przedmiot do w

yboru

język

obcy

fizyka  lub biologia lub chemia

język

polski

24

fizjoterapia

 

 

 

25

wychowanie fizyczne

 

kierunek studiów 

przedmiot do w

yboru

język

obcy

biologia lub historia lub geografia 

język

polski

26

turystyka i rekreacja 

 

 

 

 

Tabela 2. 

Liczba punktów uzyskanych przez laureatów olimpiad lub konkursów organizowanych  lub objętych patronatem przez Politechnikę Opolską 

 

Olimpiada lub konkurs

Odpowiadająca liczba punktów

Laureat pierwszego miejsca

50

Laureat drugiego miejsca

40

Laureat trzeciego miejsca

30

Finalista 

20

 

Tabela 3.  Liczba punktów odpowiadająca ocenom na świadectwie dojrzałości*

 

Ocena

Odpowiadająca liczba punktów

6

100

5

85

4

70

3

50

2

30

Brak oceny

0

* dotyczy również kandydatów z wynikami zapisanymi w czterostopniowej skali ocen

 

§18.

Kandydaci, którzy: 

 

 1. uzyskali Maturę Międzynarodową, 

 2. uzyskali maturę poza granicami Polski, 

 

przyjmowani są poza systemem rekrutacyjnym i składają wymagane dokumenty zgodnie z terminarzem rekrutacji.  

 

§19.

1. Świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Polski musi być uzupełnione zaświadczeniem z Kuratorium Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem maturalnym oraz tłumaczeniem świadectwa maturalnego potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek ten nie dotyczy świadectw uzyskanych w państwach,  z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności świadectw maturalnych i dyplomów ukończenia studiów.

 

   2. Cudzoziemcy, którzy zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mogą studiować w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich, przyjmowani są na analogicznych warunkach z uwzględnieniem §19.1. Cudzoziemcy, którzy nie spełniają warunków określonych w cytowanej wyżej ustawie są przyjmowani na warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

 

§20.

Kandydaci:

 

 1. ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt; 

 2. legitymujący się Maturą Międzynarodową oraz absolwenci szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych, przyjmowani są poza rankingiem na dowolny wybrany kierunek studiów, lecz na kierunek architektura, muszą spełnić dodatkowo warunki zapisane  w §20 ust. 1; 

 3. z maturą sprzed 2004 roku, którzy ubiegają się o uznanie wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na podstawie certyfikatu uprawniającego do zwolnienia z egzaminu dojrzałości lub maturalnego (wg wykazu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), po złożeniu kserokopii certyfikatu poświadczonego przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu), otrzymują z tego przedmiotu 200 punktów. Liczbę 200 punktów otrzymują też kandydaci, którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości lub maturalnego z języka obcego i na świadectwie dojrzałości mają wpis – zwolniony;

 4. absolwenci klas dwujęzycznych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2008 r., w przypadku braku oceny za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, otrzymują 100 punktów jako ekwiwalent brakującej oceny;

 5. na kierunek wychowanie fizyczne (studia pierwszego stopnia) mogą uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, pod warunkiem dostarczenia potwierdzenia wydanego przez Polski Związek Sportowy danej dyscypliny, w wymiarze:

 

Tabela 4.

Punkty preferencyjne dla kandydatów na kierunek studiów wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia

 

Punkty

Klasa sportowa

150

Mistrzowska międzynarodowa (MM)

100

Mistrzowska (M)

50

I

25

II

 

§21.

W przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na określonym kierunku, kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego. 

                 

§22.

Decyzję odnośnie przyjęcia kandydata na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna zwykłą większością głosów.  

                 

§23.

Politechnika Opolska pobiera wyniki egzaminu maturalnego z Krajowego Rejestru Matur zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 2 lipca 2015 r. między Uniwersytetem Warszawskim, a Politechniką Opolską.

 

§24.

1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia, i którym wskutek odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z wskazanego przez kandydata w systemie elektronicznej rejestracji IRK przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą do dnia 30 września 2018 r. złożyć do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia.

                 

 1. W stosunku do kandydatów, o których mowa w §24.1, wydziałowe komisje rekrutacyjne zobowiązane są uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydata spełniają kryteria punktowe, ustalone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.

                 

 1. Rekrutacja uzupełniająca, o której mowa w §24.1, dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2018/2019 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.

                 

 1. W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 3 decyzje podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne.

 

Rozdział 4 

 

Zasady i kryteria kwalifikacji na  studia drugiego stopnia  

 

§25.

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, uzyskany na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Wykaz kierunków pokrewnych określa rada wydziału. 

 

§26.

1. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia drugiego stopnia jest wartość wskaźnika rekrutacyjnego (R2). Na jego podstawie sporządzane są listy rankingowe kandydatów. Do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (R2) przyjmuje się wzór (2),  oraz zasady przedstawione w §29.

                     (2)               gdzie: 

 • ocena z dyplomu ukończenia poprzednich studiów, na tym samym lub pokrewnym kierunku. 

 • wynik portfolio (dotyczy kandydatów na kierunek architektura).Maksymalna liczba punktów          wynosi 5.

 

§27.

W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów, kandydat może dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym. Oryginał lub odpis dyplomu (wydany przez uczelnię) wraz z suplementem musi być dostarczony w tym przypadku, w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną. 

 

§28.

Decyzję odnośnie przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna zwykłą większością głosów. 

 

§29. 

Kandydaci: 

 

 1. ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej przed wydziałową komisją kwalifikacyjną na studia drugiego stopnia powołaną przez dziekana wydziału, podczas której okazują portfolio obejmujące dorobek projektowy ze studiów pierwszego stopnia i uzyskują punkty

 2. warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia (architektura) jest uzyskanie wyniku portfolio  co najmniej 2 pkt.

 

§30.

W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 decyzje podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne.

 

Rozdział 5 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia

 

§31.

Rekrutacja na semestr zimowy w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie rozpocznie się 1 czerwca 2018 r. i zakończy 30 września 2018 r.

 

§32.

Rekrutacja na semestr letni w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie rozpocznie się  15 stycznia 2019 r. i zakończy 22 marca 2019 r

 

§33. 

Procedura i terminarz rekrutacji zostanie podany do 31 marca 2018 roku. 

 

Rozdział 6

 

Informacje dodatkowe 

 

§34.

1. Listy rankingowe kandydatów sporządza się na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego w kolejności od najwyższej do najniższej jego wartości. 

 

 1. Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej w liczbie odpowiadającej planowanej wielkości przyjęć. 

 

 1. Jeżeli większa liczba kandydatów osiągnęła wartość wskaźnika rekrutacyjnego równą planowanej wielkości przyjęć, to wszyscy oni zostają przyjęci. 

 

§35.

Termin składania odwołań od wyników rekrutacji upływa po 14 dniach od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 

                 

§36.

Uczelniana komisja rekrutacyjna jest zobowiązana do rozpatrzenia odwołania w terminie określonym harmonogramem jej prac. 

                 

§37.

Przyjęcia na studia stacjonarne kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski, następują zgodnie z terminarzem rekrutacji, z uwzględnieniem wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego, którego wartość wyznacza ostatni kandydat na liście przyjętych.

                 

§38.

Właściwe komisje rekrutacyjne mogą przyjąć kolejne osoby z listy rankingowej, w przypadku niewypełnienia planowanej wielkości przyjęć, w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć lub jeśli rekrutacja zakończyła się po rozpoczęciu zajęć, w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji. 

                 

§39.

Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa uczelniana komisja rekrutacyjna. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. 

 

Załącznik 1. Kierunki studiów objęte rekrutacją na rok akademicki 2018/2019

Lp.

Kierunek 

Studia stacjonarne 

Studia niestacjonarne

I stopień

II stopień

I stopień

II stopień

1

administracja 

+

 

+

 

2

architektura 

+

+

 

 

3

automatyka i robotyka 

+

+

+

+

4

budownictwo 

+

+

+

+

5

Ekonomia

+

+

+

+

6

elektronika przemysłowa 

+

 

 

 

7

elektrotechnika 

+

+

+

+

8

energetyka 

+

 

+

 

9

fizjoterapia 

+*

+

+*

+

10

informatyka 

+

+

+

+

11

inżynieria biomedyczna 

+

 

 

 

12

inżynieria bezpieczeństwa  

+

 

+

 

13

inżynieria chemiczna i procesowa 

+

 

+

 

14

inżynieria środowiska 

+

+

+

+

15

logistyka 

+

+

+

+

16

mechanika i budowa maszyn 

+

+

+

+

17

mechatronika 

+

+

+

 

18

przemysłowe technologie informatyczne 

+

 

 

 

19

systemy biotechniczne

+

 

 

 

20

technologia żywności i żywienie człowieka 

+

 

+

 

21

technologie energetyki odnawialnej

+

+

 

 

22

transport

+

 

+

 

23

turystyka i rekreacja 

+

+

+

+

24

wychowanie fizyczne 

+

+

+

+

25

zarządzanie 

+

+

+

+

26

zarządzanie i inżynieria produkcji 

+

+

+

+

* jednolite studia magisterskie, 5-letnie oraz praktyka zawodowa, jako integralny element programu studiów. Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu. Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Komentarze (1)

T.J. odpowiedz

Gdzie są dostępne limity miejsc na poszczególne kierunki? Na wstępie napisano że ta informacja jest dostępna w opracowaniu... nie mogę tego znaleźć.