Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/19

Politechnika Gdańska rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na PG 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Gdańskieji. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała Senatu PG nr 72/2017/XXIV z 17 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019.

 

Na podstawie art. 169 ustęp 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842), Senat Politechniki Gdańskiej ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne  i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019 stanowią załącznik do uchwały.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019

 

§1

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.

 2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na następującą formę studiów oraz formę kształcenia: stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, co zostało określone w §4.

 3. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów, wymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć zatwierdzonych przez Senat Politechniki Gdańskiej do końca marca 2018 r. 

 4. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

 5. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

 6. Rekrutacja na studia rozpocznie się od 11 maja 2018 r. w przypadku studiów stacjonarnych oraz 6 lipca w przypadku studiów niestacjonarnych. W obu przypadkach wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2018 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala uczelniana komisja rekrutacyjna do końca marca 2018 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. na stronie http://www.pg.edu.pl.

 7. W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym, na który kwalifikuje się z osiągniętymi przez siebie wynikami w ramach ustalonego limitu przyjęć. Uruchomienie każdego z podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów dziekan danego wydziału może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku. 

 

§2

 1. Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia - stacjonarnych i niestacjonarnych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. nową maturę (wyniki procentowe) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego (załącznik 3, punkt 4) oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

 3. Kandydaci, którzy zdali egzamin dojrzałości, tzw. starą maturę (skala ocen od 2 do 6) są przyjmowani na podstawie oceny z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego (załącznik 3, punkt 3) oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

 4. Kandydaci zdający maturę międzynarodową są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu głównego (załącznik 3, punkt

2) oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

 1. Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

  1. etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta

(rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.

 1. etap drugi – konkurs punktów kandydata z przedmiotów matematyka, język polski i język obcy.

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi. W szczególności pomoc  w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp. 

Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

 

§3

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia. 

 2. Warunkiem przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych na studia jest dostarczenie w terminie ogłoszonym przez uczelnianą komisję rekrutacyjną na stronie http://www.pg.edu.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone przez uczelnianą komisję rekrutacyjną na stronie http://www.pg.edu.pl. Niedostarczenie dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i spowoduje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów.

 3. Kandydat zakwalifikowany na studia jest zobowiązany do podpisania umowy. 

 4. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne określona jest w piśmie okólnym Rektora. 

 5. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w naborze podstawowym jest mniejsza od limitu przyjęć, może się odbyć dodatkowa rekrutacja w terminach określonych przez uczelnianą komisję rekrutacyjną. Ewentualne dodatkowe terminy zostaną podane na stronie http://www.pg.edu.pl.

 

§4

Poza trybem rekrutacji standardowej kandydat może zostać przyjęty na uczelnię w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Efekty uczenia mogą zostać potwierdzone:

 1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,

 2. osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia. Szczegóły postępowania określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.

 

§5

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów stopnia centralnego określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.

 

§6

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pod warunkiem uznania ich świadectwa za równoważne ze świadectwem polskim. O ile świadectwo nie jest uznane z mocy prawa – dotyczy to dyplomów ukończenia szkół średnich, świadectw, dyplomów maturalnych uzyskanych w systemach oświaty państw UE, EFTA, EOG oraz OECD, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju ich wydania – konieczne jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego kuratora oświaty. Wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości przeliczane są przez uczelnianą komisję rekrutacyjną. Na kierunek Architektura ww. kandydatów obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta. Podlegają oni pełnemu postępowaniu kwalifikacyjnemu na danym kierunku.

 

§7

 1. Rekrutację na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych koordynuje uczelniana komisja rekrutacyjna, powołana przez rektora.

 2. Zgodnie z terminarzem rekrutacji uczelniana komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów obliczonych zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku 3.

 3. Kandydaci, którzy przeszli postępowanie kwalifikacyjne otrzymają pisemną decyzję o jego wynikach.

 

§8

 1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Absolwent który złożył odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów branych pod uwagę przy przeliczaniu punktów na danym kierunku na który aplikował i jego wynik został podwyższony w wyniku odwołania, ma prawo odwołania się od decyzji. W innych przypadkach podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 2. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.

 3. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

 

§9

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.  

 

§10

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, są przyjmowani na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Tryb przyjęć na studia pozostałych cudzoziemców regulują odrębne przepisy.

 

§11

Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych dotyczących wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. 

 

Załącznik nr 1 do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne  i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019

 

Kierunki studiów pierwszego  stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim  2018/2019

Wydział

Kierunek

Studia I stopnia 

Stacjonarne

Niestacjonarne

Architektury

Architektura

Z

Gospodarka przestrzenna

Z

Chemiczny

Biotechnologia

Z

Chemia

Z

Chemia budowlana

Z

Inżynieria materiałowa a)

Z

Korozja

Z

Technologia chemiczna

Z

Zielone technologie i monitoring

Z 1)

Elektroniki,

Telekomunikacji  i Informatyki

Automatyka i robotyka

Z

Elektronika i telekomunikacja

Z

Informatyka

Z

Z

Inżynieria biomedyczna b)

Z

Inżynieria danych d)

Z

Elektrotechniki i Automatyki

Automatyka i robotyka

Z

Elektrotechnika

Z

Z

Energetyka c)

Z 1)

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Fizyka techniczna

Z

Inżynieria materiałowa a)

Z

Matematyka

Z 2)

Nanotechnologia

Z

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Budownictwo

Z

Z

Geodezja i kartografia

Z

Z

Inżynieria środowiska

Z

Z

Transport

Z

Mechaniczny

Energetyka c)

Z 1)

Inżynieria materiałowa a)

Z

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Z

Mechanika i budowa maszyn

Z

Z

Mechatronika

Z

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Z

Oceanotechniki i Okrętownictwa

Energetyka c)

Z 1)

Transport

Z

Oceanotechnika

Z

Z

Zarządzania  i Ekonomii

Analityka gospodarcza

Z 2)

Z 2)

Ekonomia

Z 2)

Zarządzanie w jęz. angielskim

Z 2)

Zarządzanie inżynierskie

Z

Z

Z – studia rozpoczynają się od semestru zimowego; 1) studia w języku polskim i języku angielskim; 2) studia licencjackie

 1. kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez wydział Chemiczny, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechaniczny

 2. kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Chemiczny oraz Fizyki Technicznej i Matematyki

Stosowanej

 1. kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez wydział Elektrotechniki i Automatyki, Mechaniczny oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

 2. kierunek                        międzywydziałowy               prowadzony   wspólnie         przez              wydział           Elektroniki,     Telekomunikacji                   i                       Informatyki     oraz                Zarządzania   i                Ekonomii

 

 

Załącznik nr 2

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne  i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019

eRekrutacja

 1. Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  

 2. W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl 

 3. Przebieg rekrutacji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:

 1. zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską,

 2. założyć internetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie eRekrutacja PG – zalogować się na nie,

 3. prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji, 

 4. podać wymagane informacje m.in. o ukończonej szkole, numerze świadectwa dojrzałości itp.  

 5. podać wyniki matury (wyniki procentowe bądź oceny, w zależności od typu zdawanej matury),

 6. wypełnić formularz udziału w rekrutacji:

  1. wybrać nabór na studia,

  2. wybrać kierunki studiów oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, którym jest najbardziej zainteresowany,

  3. wydrukować  i podpisać formularz udziału w rekrutacji,

 7. uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości (na kierunku Architektura obowiązuje wyższa opłata niż na pozostałych kierunkach) na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż  w ostatnim dniu elektronicznego naboru. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat.

 8. dostarczyć wymagane dokumenty do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej według terminarza rekrutacji ogłoszonego przez uczelnianą komisję rekrutacyjną.

 1. Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje zgodnie z terminarzem rekrutacji ogłoszonym przez uczelnianą komisję rekrutacyjną.

 2. Kandydat        będzie   informowany       o             przebiegu             procesu                 rekrutacji               poprzez                 system          eRekrutacja

(http://rekrutacja.pg.edu.pl) oraz przez stronę http://www.pg.edu.pl. 

 1. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie http://www.pg.edu.pl.

 2. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji, a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz  na stronie http://www.pg.edu.pl.

 3. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej. 9.  Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych na koncie kandydata.

 

Załącznik nr 3

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne  i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019

Kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia 

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

 • przedmiotu głównego, 

 • języka polskiego,

 • języka obcego nowożytnego.

Wzór, według  którego obliczane są punkty kandydata:

W = przedmiot główny * p + 0,1 * j polski * p + a * j obcy * p

gdzie:

W                              liczba punktów kandydata

przedmiot główny    liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu głównego j polski       liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego

j obcy                           liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

p                              zmienna zależna od rodzaju i poziomu  egzaminu maturalnego

a                                zmienna     zależna     od     poziomu          egzaminu    maturalnego     z     języka      obcego  

nowożytnego  

Dla kandydatów na kierunek Architektura pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta. 

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek Architektura:

WA = S + W

gdzie:

WA                            suma punktów kandydata na kierunek architektura

S                               wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

 

1. Dla kandydatów zdających egzamin maturalny z wynikami określonymi wartościami procentowymi („nowa matura”)

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

przedmiot główny       liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego  z przedmiotu głównego

j polski                         liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego  z języka polskiego

j obcy                           liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

p = 0,6    dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym p = 1,0            dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym a = 0,15      w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym a = 0,1                w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na innym poziomie niż

dwujęzycznym

 

2. Dla kandydatów zdających maturę międzynarodową (IB)

Dla kandydatów na studia z maturą międzynarodową stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

Ocena

 

Liczba

punktów

 

Poziom SL

 

Poziom HL

excellent (7)

100

 

100

very good (6)

85

 

95

good (5)

70

 

90

satisfactory (4)

55

 

80

mediocre (3)

40

 

60

poor (2)

30

 

40

very poor (1)

0

 

0

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

przedmiot główny    liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu głównego j polski   = 0

j obcy                          = liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego

p              = 1,0 a  = 0,25

      

3. Dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości z wynikami określonymi ocenami w skali  od 1 do 6  („stara matura”)

Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości w starej formule (przed rokiem 2005) ocenianej w skali czterostopniowej (w skali od 2 do 5) lub sześciostopniowej (w skali od 1 do 6), przelicza się na punkty  oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości. Jeśli  żaden przedmiot główny nie był zdawany na egzaminie  to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka) według reguły:  

Ocena

celujący 

(6)

bardzo dobry 

(5)

dobry 

(4)

dostateczny 

(3)

mierny lub dopuszczający (2)

Przypisane punkty

100

80

60

40

20

 

W przypadku, gdy kandydat zdawał część pisemną i ustną egzaminu dojrzałości, liczy się średnią z obu ocen. Zasada dotyczy przedmiotu głównego i języka obcego.

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

przedmiot główny     liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu głównego

j polski liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z  języka polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu)

j obcy         liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z języka obcego p = 1,0                dla ocen z egzaminu dojrzałości p = 0,5          dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy a              = 0,1

 

 

4.  Przedmiot główny do wyboru

Kierunek

Wydział

Przedmioty główne do wyboru

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

matematyka

Architektura

Architektury

Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta

 

matematyka

Automatyka i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,

Elektrotechniki i Automatyki

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Biotechnologia Chemiczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo biologia albo chemia

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Chemia

Chemiczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Chemia budowlana

Chemiczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Ekonomia

Zarządzania i Ekonomii

matematyka albo geografia albo historia

Elektronika i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki, Mechaniczny,

Oceanotechniki i Okrętownictwa

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka albo geografia

Gospodarka przestrzenna

Architektury

matematyka albo geografia

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Inżynieria biomedyczna

Chemiczny,

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo informatyka

Inżynieria materiałowa

Chemiczny,

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Mechaniczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Inżynieria mechaniczno-medyczna Mechaniczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo biologia albo chemia

Inżynieria danych

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,

Zarządzania i Ekonomii

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Korozja

Chemiczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Mechanika i budowa maszyn

Mechaniczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

 

Mechatronika Mechaniczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Oceanotechnika

Oceanotechniki i Okrętownictwa

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Technologia chemiczna Chemiczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Transport

Inżynierii Lądowej i Środowiska,

Oceanotechniki i Okrętownictwa

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Zarządzanie w jęz. angielskim  Zarządzania i Ekonomii

matematyka

Zarządzanie inżynierskie

Zarządzania i Ekonomii

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Zielone technologie i monitoring Chemiczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Komentarze (0)