Ogólne zasady rekrutacji 2015/2016

uniwersytet ekonomiczny w katowicach rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16

UCHWAŁA  Nr 47/2013/2014

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia  29  maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na  I rok  studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych w  roku  akademickim  2015/2016 Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (jt. Dz.U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 78 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjęcie  kandydatów  na  I  rok  studiów  pierwszego  stopnia  odbywa  się,  z  zastrzeżeniem  §  14,  .na podstawie konkursu świadectw dojrzałości - w ramach limitów miejsc ustalonych dla kierunków studiów.

§ 2

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia wypełniają podanie o przyjęcie na studia w formie elektronicznej - w podaniu wskazują wybrany kierunek studiów.

§ 3

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych składają dokumenty po zakwalifikowaniu ich  przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia na I rok studiów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych składają dokumenty na wybrany kierunek studiów.

§ 4

Podstawa kwalifikacji kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia:

Kierunek studiów

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów z nową i starą maturą

Pierwszy przedmiot*

Drugi przedmiot**

Analityka Gospodarcza

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Ekonomia

Finanse Menedżerskie Finanse i Rachunkowość

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka Turystyczna Gospodarka i Zarządzanie Publiczne Informatyka

Informatyka i Ekonometria International Business

(kierunek prowadzony w języku angielskim)

Logistyka

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Przedsiębiorczość i Finanse

Zarządzanie

matematyka lub geografia lub historia

lub informatyka lub fizyka*** lub wiedza

o społeczeństwie

lub język polski****

język obcy

 

§ 5

Wyniki egzaminu maturalnego określone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są przeliczane na punkty rekrutacyjne obowiązujące w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 § 6

Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny (nową maturę), jest suma punktów rekrutacyjnych z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) – z wynikiem minimum 30% lub na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) – z wynikiem minimum 30%. Przedmiot zdawany na poziomie podstawowym oceniany jest w skali 0 -  70 punktów rekrutacyjnych. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym oceniany jest w skali 0 - 100 punktów rekrutacyjnych. Kandydat może uzyskać w zależności od poziomu, na którym zdawał przedmioty, maksymalnie 140, 170 lub 200 punktów rekrutacyjnych.

§ 7

Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali język obcy na poziomie dla szkół dwujęzycznych, jest suma punktów rekrutacyjnych z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z pierwszego przedmiotu oraz na poziomie dla szkół dwujęzycznych z języka obcego (pierwszy przedmiot 0 - 70 punktów lub 0 - 100 punktów; język obcy 0 - 100 punktów, w tym 50 punktów za zdanie egzaminu maturalnego z  języka obcego na poziomie dla szkół dwujęzycznych oraz 0 - 50 punktów wynikających z przeliczenia wyniku egzaminu maturalnego z tego języka na punkty rekrutacyjne).

§ 8

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym (nowej maturze) nie zdawał jednego przedmiotu będącego podstawą   kwalifikacji   na   I   rok   studiów,   może   uczestniczyć   w procesie   rekrutacji,   otrzymując z brakującego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie tylko jeden przedmiot, za który kandydat może uzyskać maksymalnie 70 (poziom podstawowy) lub 100 (poziom rozszerzony) punktów rekrutacyjnych.

§ 9

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (starą maturę), uzyskują z przedmiotów będących podstawą   kwalifikacji   na   dany   kierunek   studiów   liczbę   punktów   rekrutacyjnych   wynikającą z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości - z części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości (pod uwagę będzie brana ocena wyższa) lub na świadectwie ukończenia szkoły (wyłącznie w przypadku braku tych ocen na świadectwie dojrzałości):

ocena

liczba punktów

celujący

100

bardzo dobry

85

dobry

70

dostateczny

50

dopuszczający

30

 

§ 10

Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości przeliczonych na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą stosowaną w odniesieniu do kandydatów ze starą maturą.

§ 11

Kandydaci legitymujący się „międzynarodową maturą” (dyplom IB - International Baccalaureate) uzyskują z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek  studiów liczbę punktów rekrutacyjnych  wynikającą z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości:

 

ocena

liczba punktów

7

100

6

85

5

70

4

55

3

40

2

30

 

§ 12

Kandydaci, o których mowa w § 11, nieposiadający w dniu złożenia dokumentów oryginału świadectwa dojrzałości, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli przedłożą zaświadczenie o przystąpieniu   do   egzaminu  dojrzałości  oraz  o   otrzymanych  na  egzaminie  dojrzałości  ocenach z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów. Dopuszczenie do podjęcia studiów nastąpi  pod warunkiem,  że  kandydat  uzupełni  dokumenty  w  nieprzekraczalnym  terminie do 21 września 2015 roku.

§ 13

Laureaci  i  finaliści  olimpiad  przyjmowani  są  według  zasad  określonych  przez  Senat  Uniwersytetu odrębną uchwałą.

§ 14

Kandydaci na kierunek International Business dokumentują znajomość języka angielskiego na poziomie B2.  Za  udokumentowaną  znajomość  języka  angielskiego  na  poziomie  B2  uznaje  się  zdanie  matury z  języka angielskiego  na poziomie podstawowym  (z  wynikiem co  najmniej 80%)  lub  rozszerzonym (z wynikiem co najmniej 55%) lub zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim lub świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim lub ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim lub przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

§ 15

Zasady przyjmowania kandydatów na specjalności prowadzone w językach obcych określa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

§ 16

1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

a) podanie w postaci wydruku, zawierające ankietę osobową, przygotowane na podstawie elektronicznej rejestracji,

b) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat przedkłada do wglądu). Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, składają kserokopię świadectwa dojrzałości zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat przedkłada do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski,  potwierdzone  przez  upoważnione osoby lub instytucje. Kandydaci ci składają również dokument potwierdzający nostryfikację świadectwa dojrzałości w przypadku, gdy nie jest ono uznawane na podstawie umowy międzynarodowej. Kandydaci legitymujący się dyplomami IB (International Baccalaureate) oraz EB (European Baccalaureate) nie mają obowiązku nostryfikacji świadectwa dojrzałości,

c) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  kandydata na studia (Cudzoziemcy składają kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach takich jak obywatele polscy - oryginał dokumentu kandydat przedkłada do wglądu),

d) jedną fotografię o wymiarze 35 x 45 mm, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

e) dowód wniesienia na konto Uniwersytetu opłaty rekrutacyjnej.

2. Kandydaci na kierunek International Business składają ponadto dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

§ 17

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan.

§ 18

Rektor  powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Prorektor wyznaczony przez Rektora.

§ 19

Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala Rektor. Opłata ta nie może być wyższa niż opłata określona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 20

Kandydaci niepełnosprawni podlegają  kwalifikacji na I rok studiów pierwszego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 21

Terminy składania podań o przyjęcie na I rok studiów ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

§ 22

Na I rok studiów pierwszego stopnia może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał co najmniej minimalną liczbę punktów ustaloną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

§ 23

W przypadku, gdy liczba kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych nie przekroczy limitu miejsc, rezygnuje się z przeprowadzenia konkursu świadectw dojrzałości.

§ 24

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych po upływie terminu rekrutacji.

§ 25

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)