Administracja publiczna

Administracja publiczna

Administracja publiczna – Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku administracja publiczna na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja publiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • język urzędowy w administracji
 • publiczne prawo bankowe
 • finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • prawo międzynarodowe publiczne

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W ofercie osiemdziesięciu kierunków kształcenia, kandydaci znajdą także Administrację publiczną, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania pracy urzędniczej w różnych rodzajach organów administracji publicznej, jak również do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Kierunek stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachową kadrę, posiadającą kompetencje niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych, czy też eksperckich w obszarze administracji i instytucji publicznych. Studenci zdobywają wiedzę na temat organów władzy centralnej, samorządu terytorialnego, podmiotów występujących w obrocie prawnym.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: język urzędowy w administracji, publiczne prawo bankowe, finanse jednostek samorządu terytorialnego, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo międzynarodowe publiczne. A co po studiach? Absolwenci Administracji publicznej na UMCS znajdą zatrudnienie w administracji samorządowej, administracji rządowej, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach.

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Marta, studentka Administracji publicznej mówi:

„Studia na UMCS to prestiż, powód do dumy, ale także wysiłek związany z obowiązkowością, nauką, poważnym podejściem do rozwijania umiejętności. To świetna uczelnia. Jedna z najlepszych w Polsce.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację publiczną:

Absolwent kierunku Administracja publiczna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad ustroju konstytucyjnego państwa,
 • kompetencji poszczególnych organów konstytucyjnych,
 • funkcjonowania państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego,
 • analizowania zjawisk społecznych nieobojętnych dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej,
 • prawa ubezpieczeń gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja publiczna:

Absolwent kierunku Administracja publiczna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji samorządowej,
 • administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych współdziałających z administracją publiczną.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja publiczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki administracji w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach 

Komentarze (0)