Geografia

Geografia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Geografia - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku geografia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • kartografia i teledetekcja
 • hydroklimatologia
 • geografia społeczna
 • geografia ekonomiczna
 • współczesne funkcjonowanie geosystemów
 • miejscowe planowanie przestrzenne

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „G” kandydaci znajdą kierunek Geografia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest poznanie procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Studenci rozwijają umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: kartografia i teledetekcja, hydroklimatologia, geografia społeczna, geografia ekonomiczna, współczesne funkcjonowanie geosystemów, miejscowe planowanie przestrzenne, ochrona i rekultywacja zasobów środowiska, gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych. A co po studiach? Absolwenci Geografii na UMCS znajdą zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, urzędach i przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym, instytucjach rozwoju regionalnego, przedsiębiorstwach kartograficznych, firmach turystycznych.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Grzegorz, student Geografii mówi:

„Od pierwszej klasy liceum wiedziałem, że chcę studiować Geografię. Nie byłem tylko pewny, którą uczelnię wybrać. Na szczęście ten proces nie trwał zbyt długo, gdy zobaczyłem jak ciekawe specjalności oferuje na tym kierunku UMCS. Każdego pasjonatowi Geografii polecam tę uczelnię.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geografię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania Systemów Informacji Geograficznej jako podstawowych narzędzi do tworzenia baz danych o środowisku,
 • posługiwania się matematycznym opisem zjawisk i procesów przestrzennych,
 • prognozowania zachowania środowiska,
 • rozpoznawania form powierzchni Ziemi oraz ich genezy,
 • oceny wpływu zjawisk ekstremalnych na działalność człowieka,
 • rozpoznawania i interpretowania stanów atmosfery,
 • analizowania i oceniania procesów kształtujących sieć osadniczą.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geografia:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • lotniskowych stacjach meteorologicznych,
 • urzędach i instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym,
 • instytucjach zajmujących się ochroną lub monitoringiem środowiska,
 • biurach podróży,
 • przedsiębiorstwach kartograficznych,
 • wydawnictwach i firmach turystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z geografii na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu); Dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Komentarze (0)