Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Turystyka i rekreacja - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gospodarka i planowanie turystyczne
 • regiony turystyczne świata
 • obsługa klienta w biurze podróży
 • rynek turystyczny
 • komunikacja społeczna i techniki negocjacji
 • społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „T” kandydaci znajdą kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Kształcenie zakłada prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka. Turystyka i rekreacja na UMCS to także umiejętności badawcze, analityczne i organizacji oraz zarządzania przestrzenią turystyczną i rekreacyjną.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: gospodarka i planowanie turystyczne, regiony turystyczne świata, obsługa klienta w biurze podróży, rynek turystyczny, komunikacja społeczna i techniki negocjacji, społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji, regiony turystyczne Polski z elementami krajoznawstwa, zarządzanie marketingowe w turystyce. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Turystyki i rekreacji na UMCS będą mogli wykorzystać w ośrodkach planistycznych, biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych.

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Adam, student Turystyki i rekreacji mówi:

„Turystyka i rekreacja to kierunek dla ciekawych świata, kraju i własnego regionu. To swego rodzaju podróż, dzięki której można nabyć różnych umiejętności, na przykład z obszaru biznesu i marketingu. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji zjawisk i procesów związanych z rozwojem branży turystycznej,
 • organizowania różnego rodzaju imprez turystyczno-rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców,
 • analizy cech przestrzeni pod kątem zasobów turystycznych,
 • planowania elementów zagospodarowania turystycznego i rozwoju turystyki w skali lokalnej i regionalnej,
 • projektowania oferty turystycznej,
 • metod badawczych w turystyce i rekreacji,
 • kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach planistycznych,
 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie poniższych kryteriów:-dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu);-dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia sportowe wybrać

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia sportowe w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są sportowe w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Komentarze (0)