Astronomia

Astronomia

Astronomia

01.02.2022

Astronomia – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku astronomia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku astronomia w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku astronomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • mechanika
 • termodynamika
 • elektryczność i magnetyzm
 • algorytmy i programowanie
 • astrofizyka obserwacyjna
 • statystyka matematyczna
 • baza danych astronomicznych
 • metody numeryczne

 

Uniwersytet Wrocławski to jeden z najjaśniejszych punktów na edukacyjnej mapie naszego kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek Astronomia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, opartej na podstawach nauk matematyczno-fizycznych. Studenci zgłębiają zagadnienia procesów fizycznych, budowy i ewolucji gwiazd, fizyki układów planetarnych, fizyki Słońca, a także poznają sposoby stosowania podstawowych modeli matematycznych i fizycznych do opisu procesów zachodzących w obiektach astronomicznych, a także formułowania problemów naukowych i planowania metod ich rozwiązania.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: analiza matematyczna, mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, algorytmy i programowanie, astrofizyka obserwacyjna, statystyka matematyczna, baza danych astronomicznych, metody numeryczne, historia astronomii, teoria atmosfer gwiazdowych, budowa i ewolucja gwiazd. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Astronomii na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w obserwatoriach astronomicznych, instytutach astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne, a także w grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce oraz w ośrodkach zagranicznych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Maciek, student Astronomii mówi:

„Studiowanie na Uniwersytecie Wrocławskim to fajna przygoda. Nauka na świetnej uczelni i wspaniałym mieście. Czego można chcieć więcej od studiów?”

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

ASTRONOMIA - ważne informacje

Astronomia studia Wrocław

​Astronomia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Astronomię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Astronomia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • wykorzystywania formalizmu mechaniki kwantowej do opisu zjawisk w przyrodzie,
 • analizy danych pomiarowych,
 • mechaniki klasycznej i relatywistycznej,
 • przygotowywania i wykonywania obserwacji astronomicznych,
 • opisu ruchu ciał niebieskich,
 • fizyki planet i ich atmosfer,
 • interpretacji wyników obserwacji astronomicznych,
 • mechaniki nieba.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Astronomia:

Absolwent kierunku Astronomia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach badawczych,
 • planetariach,
 • zespołach prowadzących obserwacje satelitarne,
 • grupach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z astronomii, fizyki i matematyki na poziomie licencjackich studiów astronomii. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Absolwenci kierunków studiów przyporządkowanych większościowo do dyscypliny nauki fizyczne lub astronomia, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują za nią maksymalną liczbę 10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. W przypadku jednakowego wyniku rozmowy o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ukończonych studiów wykazana w suplemencie do dyplomu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)