Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Wrocławski 2021

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • społeczno- kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • kształtowanie i ochrona środowiska
 • systemy osadnicze
 • komputerowe wspomaganie projektowania

 

Uniwersytet Wrocławski to dziesięć wydziałów i ponad sześćdziesiąt kierunków kształcenia. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „G” kandydaci odnajdą kierunek Gospodarka przestrzenna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do kształtowania środowiska przestrzennego zgodnie z potrzebami człowieka, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Studenci poznają zasady współpracy przy opracowaniu dokumentów planistycznych, metody sporządzania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych, a także dowiadują się czym jest doradztwo w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: społeczno- kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, kształtowanie i ochrona środowiska, systemy osadnicze, komputerowe wspomaganie projektowania, demografia, kształtowanie krajobrazu, projektowanie urbanistyczne, fizjografia planistyczna, systemy informacji geograficznej, strategia rozwoju gminy, metody analizy w gospodarce przestrzennej, ekonomika miast i regionów, gospodarka leśna, podstawy zarządzania jakością powietrza. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Filip, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Gospodarka przestrzenna to coraz popularniejsza dziedzina, a zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia z nią związane.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów rozwoju i gospodarowania w przestrzeni,
 • rysunku technicznego i rysunku planistycznego,
 • graficznego przedstawienia obiektów przestrzennych,
 • relacji zachodzących między instytucjami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
 • kształtowania środowiska przestrzennego,
 • prognozowania zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych, przyrodniczych,
 • grafiki inżynierskiej,
 • ekonomiki miast i regionów,
 • konstruowania strategii i planów rozwoju miast i regionów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach użyteczności publicznej,
 • agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • instytucjach zajmujących się współpracą regionalną,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna i kierunków pokrewnych jest wynik studiów, liczony jako średnia z trzech składowych: średnia z toku studiów, ocena pracy dyplomowej i ocena z egzaminu dyplomowego. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów poświadczających wyżej wymienione elementy składowe wyniku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki geograficzne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

Komentarze (0)