Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2021

Studia na kierunku przedsiębiorczość na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku przedsiębiorczość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • encyklopedia prawa
 • mikroekonomia
 • logika praktyczna
 • podmioty i przedmioty stosunków cywilnoprawnych
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • finanse przedsiębiorstwa
 • prawo pośrednictwa ubezpieczeniowego

 

Uniwersytet Śląski to uczelnia kształcąca od 1968 roku. Bogata oferta dydaktyczna zawiera w sobie różne dyscypliny, a pod literą „P” kandydaci odnajdą kierunek Przedsiębiorczość, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień prawniczych i ekonomicznych. Studenci uczą się zasad podejmowania działalności gospodarczej, zawierania umów w obrocie gospodarczym, odpowiedzialności cywilnej i karnej przedsiębiorcy oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Przedsiębiorczość na Uniwersytecie Śląskim to także prawo podatkowe, prawo pracy, tajniki badań marketingowych i rynkowych, zasady zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania zasobami ludzkimi.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: encyklopedia prawa, mikroekonomia, logika praktyczna, podmioty i przedmioty stosunków cywilnoprawnych, podejmowanie działalności gospodarczej, finanse przedsiębiorstwa, prawo pośrednictwa ubezpieczeniowego, prawo handlowe, prawo cywilne, inwestycje publiczne, techniki negocjacyjne, zarządzanie przedsiębiorstwem. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Śląskim znajdzie zatrudnienie jako specjalista do spraw obsługi prawnej przedsiębiorstwa, inicjator podmiotów występujących w obrocie gospodarczym, uczestnik zespołów projektowych i zadaniowych, menadżer w strukturach organizacji pozarządowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Wiktor, student Przedsiębiorczości mówi:

„Studiowanie Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Śląskim to najlepsza droga do prowadzenia własnego biznesu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Przedsiębiorczość na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Przedsiębiorczość na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • reguł i zasad tworzenia i rozwoju organizacji,
 • instrumentów wsparcia kreowania i rozwoju organizacji,
 • odpowiedzialności cywilnej i karnej przedsiębiorcy,
 • zarządzania strategicznego,
 • badań rynkowych i marketingowych,
 • zarządzania projektami,
 • pozyskiwania funduszy unijnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Przedsiębiorczość:

Absolwent kierunku Przedsiębiorczość na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw obsługi prawnej przedsiębiorstwa,
 • inicjator podmiotów występujących w obrocie gospodarczym,
 • uczestnik zespołów projektowych i zadaniowych,
 • menadżer w strukturach organizacji pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, z których kandydat uzyskał najwyższy procentowy wynik. Wynik z poziomu podstawowego zostanie pomnożony przez współczynnik 0,5.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów). Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych I lub II stopnia, albo studiów jednolitych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Przedsiębiorczość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)