Chemia

Chemia

Chemia

22.03.2022

Chemia – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku chemia na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku chemia w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna
 • fizyka
 • matematyka
 • podstawy chemii analitycznej
 • chemia fizyczna
 • wstęp do chemii kwantowej
 • podstawy spektroskopii
 • wstęp do analizy instrumentalnej
 

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Chemia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności w obszarze otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z opadami, czy promowania zrównoważonego rozwoju.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania realizowane są następujące przedmioty: chemia ogólna, fizyka, matematyka, podstawy chemii analitycznej, chemia fizyczna, wstęp do chemii kwantowej, podstawy spektroskopii, wstęp do analizy instrumentalnej, biochemia, chemia nieorganiczna, technologia chemiczna, wstęp do krystalografii. A co po studiach? Absolwenci Chemii na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym, przemyśle kosmetycznym, jednostkach badawczych, służbach ochrony środowiska, jednostkach kontrolnych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach środowiskowych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Magda, studentka Chemii mówi:

„Wszyscy wiedzą, że chemia to jedna z najważniejszych dziedzin nauki. A skoro jest ważna dla każdego człowieka, to należy zrozumieć ją najlepiej jak to tylko możliwe. Aby zrealizować ten cel wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

CHEMIA - ważne informacje

Chemia studia Warszawa

Chemia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii,
 • syntezowania, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,
 • określania relacji między strukturą a reaktywnością połączeń chemicznych,
 • posługiwania się metodyką chemiczną w opisie budowy polimerów i innych materiałów,
 • racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów,
 • obsługi aparatury chemicznej,
 • modelowania i projektowania procesów technologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny obejmujący znajomość zagadnień określonych w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia. Egzamin wstępny obejmuje 50 pytań testowych (50 punktów). Warunkiem kwalifikacji na studia jest uzyskanie co najmniej 30 punktów (60% maksymalnej liczby punktów) z egzaminu wstępnego i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się w ramach obowiązującego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na studia chemiczne na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się późną wiosną, po zakończeniu egzaminów maturalnych. Pomimo tego, że pierwszy dzień procesu kwalifikacyjnego przypada zazwyczaj na początek czerwca, to warto zastanowić się nad swoją dalszą edukacją znacznie wcześniej; choćby dlatego, aby dokładnie wybrać kierunek dla siebie. Co dalej? Pierwszym krokiem ku studiowaniu w stołecznej uczelni jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie dokumentów to nieodzowny element wielu procesów, w tym rekrutacji na studia. Co ważne, pomimo tego, iż żyjemy w dobie Internetu i załatwianiu wszystkiego w formie online, dokumenty rekrutacyjne musimy dostarczyć do dziekanatu w formie tradycyjnej, papierowej. Co równie istotne, powinniśmy zrobić to osobiście. W przypadku składania dokumentów przez inną osobę, lecz w naszym imieniu, niezbędne jest specjalne upoważnienie. Jakie dokumenty muszą znaleźć się w naszej osobistej teczce rekrutacyjnej? Na przykład:

 • oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankieta osobowa z naszym zdjęciem,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz dowód wpłaty,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady.

O czym jeszcze warto pamiętać? Dokumenty przez nas składane muszą być opatrzone naszym podpisem.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne to nic nowego i obowiązują one również w procesie rekrutacji na omawiany przez nas kierunek. Każdy kandydat powinien dokonać takiej opłaty z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Planując studiować Chemię oczywistym jest, iż zapewne właśnie ten przedmiot będziemy zdawać na maturze. Naturalnie, nie wolno nam zapomnieć o przygotowaniu się z pozostałych, obowiązkowych przedmiotów, do których należą: język polski, matematyka i język obcy. Do grona przedmiotów dodatkowych, oprócz chemii, należą także: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Kandydaci na kierunek Chemia na Uniwersytecie Warszawskim mogą przy pomocy specjalnego wzoru obliczyć swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Należy tylko podać odpowiednie dane. Sposób obliczania wyniku końcowego wygląda następująco:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Olimpiady oraz konkursy wiedzy stanowią dobrą przepustkę na studia, ponieważ będąc finalistami bądź laureatami otrzymujemy maksymalną ilość punktów z danego obszaru tematycznego. Jakie konkursy brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Chemię na Uniwersytecie Warszawskim? Oto one:

 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • polskie eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)