Slawistyka

Slawistyka

Slawistyka – Uniwersytet Warszawski 2021

Studia na kierunku slawistyka na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku slawistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wiedza o sztuce kraju
 • antropologia kultury
 • wiedza o kulturze
 • historia idei w krajach słowiańskich
 • warsztat redaktora
 • relacje międzykulturowe w regionie
 • analiza tekstu literackiego
 • metody badań kulturowych
 • gramatyka opisowa języka

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Na długiej liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „S” kandydaci odnajdą Slawistykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat realiów kulturowych i społecznych wybranego kraju słowiańskiego, a także funkcjonowania systemu językowego wybranego języka słowiańskiego. Studenci poznają zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego: między językiem, historią, literaturą i sztuką, a także zasady funkcjonowania instytucji kultury w wybranym kraju słowiańskim oraz ich uwarunkowania polityczne.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: wiedza o sztuce kraju, antropologia kultury, wiedza o kulturze, historia idei w krajach słowiańskich, warsztat redaktora, relacje międzykulturowe w regionie, analiza tekstu literackiego, metody badań kulturowych, gramatyka opisowa języka, współczesne życie społeczno- polityczne. A co po studiach? Absolwenci Slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie jako tłumacze, nauczyciele w szkołach językowych, instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi.

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Wojtek, student Slawistyki mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to najlepszy pomysł na świetne wykształcenie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Slawistykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Slawistyka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania systemu językowego,
 • zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego,
 • analizowania najważniejszych zjawisk politycznych i społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Slawistyka:

Absolwent kierunku Slawistyka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie :

 • jako tłumacz,
 • jako nauczyciel w szkole językowej,
 • w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego,
 • w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku slawistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język kaszubski, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęć na studia drugiego stopnia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź też jednolitych studiów magisterskich. Dodatkowo kandydat musi potwierdzić znajomość tego języka zachodniosłowiańskiego lub południowosłowiańskiego, który chce studiować co najmniej na poziomie B2: certyfikatem potwierdzającym znajomość języka, dyplomem studiów slawistycznych lub egzaminem pisemnym i ustnym zdanym przed komisją egzaminacyjną. Egzamin sprawdza kompetencje określone przez Europejskie Poziomy Biegłości Językowej; kandydat wypełnia test sprawdzający umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, oraz rozwiązuje ćwiczenia gramatyczne i formułuje dłuższą samodzielną wypowiedź pisemną, dostosowaną do wymogów poziomu B2. W części ustnej kandydat czyta krótkie teksty dotyczące życia społeczno-politycznego i na ich podstawie prowadzi rozmowę z członkami komisji egzaminacyjnej. Kandydat musi uzyskać minimum 75% punktów z części pisemnej (punktowanej od 0 do 100 pkt.) oraz 70% punktów z części ustnej (punktowanej od 0 do 40 pkt.): próg kwalifikacji wynosi 103 punkty.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Slawistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Polonistyki UW

Komentarze (0)