Biologia

Biologia

Biologia – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • botanika
 • cytologia i histologia zwierząt
 • fizjologia roślin
 • immunologia
 • propedeutyka biotechnologii
 • anatomia człowieka i zwierząt
 • gleboznawstwo

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie naszego kraju. W gronie kierunków kształcenia, które mogą obrać kandydaci do nauki, pod literą „B” widnieje Biologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru biologii, oraz nabycie umiejętności opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczym. Studenci uczą się opisywać zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie, a na bazie matematyki, fizyki i chemii rozumieć prawa rządzące przyrodą. Istotną cechą kierunku jest także rozwijanie zdolności kognitywnych, takich jak rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz rozwijanie niezbędnych kompetencji społecznych. Biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to specjalistyczna wiedza i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, a ponadto umiejętność stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych, jak również znajomość zasad pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych.

Program nauczania złożony jest z następujących przedmiotów: botanika, cytologia i histologia zwierząt, fizjologia roślin, immunologia, propedeutyka biotechnologii, anatomia człowieka i zwierząt, gleboznawstwo, podstawy produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej. A co po studiach? Absolwenci Biologii w SGGW znajdą zatrudnienie w placówkach naukowo- badawczych, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie, redakcjach czasopism naukowych i popularno- naukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do stolicy, warto wiedzieć: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Patrycja, studentka Biologii mówi:

„Zawsze interesowałam się biologią i chciałam studiować ją na najwyższym poziomie. Dlatego wybrałam SGGW.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie,
 • technik biochemicznych, genetycznych, mikrobiologicznych i immunologicznych,
 • budowy, funkcji i rozwoju organizmów,
 • procesów ekologicznych na poziomie populacji, ekosystemów i biosfery,
 • metodologii nauk przyrodniczych,
 • posługiwania się metodami statystyki matematycznej w analizie danych doświadczalnych i obserwacji terenowych,
 • przeprowadzania eksperymentów z użyciem mikroskopów,
 • technik rekonstrukcji filogenezy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach naukowo- badawczych,
 • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • szkolnictwie,
 • redakcjach czasopism naukowych i popularno- naukowych,
 • redakcjach radiowych i telewizyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW

Komentarze (0)