Obronność państwa WAT

Obronność państwa – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest publiczną szkołą wyższą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. W swej ofercie posiada kierunki realizowane zarówno w profilu wojskowym, jak i cywilnym. W gronie tych drugich znajdziemy, między innymi, Obronność państwa, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Logistyki. Założeniem kształcenia jest pozyskanie solidnej wiedzy z zakresu wielu dyscyplin i nauk: politycznych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także z zakresu problematyki obronności państwa.

Studia na kierunku Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiadają następujące specjalności: Zarządzanie obronnością państwa, System militarny państwa, Logistyka obronności i bezpieczeństwa, System pozamilitarny państwa.

Specjalność Zarządzanie obronnością państwa zakłada zaznajomienie z mechanizmami funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej wraz z obsługującymi urzędami i niezbędną infrastrukturą oraz organów dowodzenia siłami zbrojnymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Studenci nabywają umiejętności analizowania, interpretacji i oceny procesów zarządzania w obszarze obronności państwa, oceny wpływu otoczenia na te procesy oraz przygotowania decyzji zarządczych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

Specjalność System militarny państwa zakłada znajomość struktur organizacyjnych, działań oraz zadań sił zbrojnych wynikających z Konstytucji RP, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP i Strategii Obronności oraz stosownych narodowych i sojuszniczych planów operacyjnych.

Specjalność Logistyka obronności i bezpieczeństwa to poznanie doraźnych i stałych struktur zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia na szczeblu centralnym, województwa, powiatu, gminy i możliwości działania zespołów specjalistycznych w zakresie logistyki obronności i bezpieczeństwa oraz ich wykorzystania do rozwijania elementów systemu zarządzania obronnością na wszystkich poziomach.

Specjalność System pozamilitarny państwa zakłada pozyskanie wiedzy na temat organizacji oraz zadań administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych, a także przedsiębiorców, na których nałożone są powinności na rzecz obronności.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Obronność państwa w WAT? Na przykład: system obronności i bezpieczeństwa państwa, ekonomia, historia, współczesne systemy polityczne, nauka o państwie, współczesny terroryzm, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, geoekonomia, geopolityka i obronność, bezpieczeństwo informacji w obronności, współczesne konflikty zbrojne, prognozowanie obronne, technologia wojny informacyjnej. A co może czekać po ukończeniu nauki? Absolwenci Obronności państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych, spółkach skarbu państwa, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Patrycja, studentka Obronności państwa mówi:

„Wojskowa Akademia Techniczna to miejsce, w którym nauka sprawia olbrzymią przyjemność i czuje się, że z każdym dniem coraz bardziej rozwija się swoje umiejętności. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej,
 • procesów zarządzania w obszarze obronności państwa,
 • interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w funkcjonowaniu systemu militarnego państwa,
 • rozwiązywania problemów logistycznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu i zagrożenia na podstawie niekompletnych informacji,
 • posługiwania się językiem specjalistycznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Obronność państwa:

Absolwent kierunku Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • agencjach państwowych,
 • spółkach skarbu państwa,
 • podmiotach gospodarczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • zespołach i centrach zarządzania kryzysowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy, język polski.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia wojskowe wybrać

Studia na kierunku Obronność państwa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia wojskowe w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki wojskowe w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)