Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Praca socjalna – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 2022

Studia na kierunku praca socjalna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ustawodawstwo społeczne
 • podstawy kształcenia ustawicznego
 • aksjologia pracy socjalnej
 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • teoria i metodyka pracy socjalnej
 • diagnoza i pomoc w środowisku wielokulturowym
 • kierunki współczesnej humanistyki i nauk społecznych

 

Choć praca socjalna posiada kilka definicji, to nie zachodzą żadne wątpliwości odnośnie tego, jak istotne to zagadnienie. Szeroko patrząc, dziedzina ta stawia sobie za cel pomoc osobom, bądź całym rodzinom w poprawnym funkcjonowaniu w społeczeństwie i wsparcie w takich problemach jak bezrobocie, bezdomność, uzależnienie, czy przemoc. Czy można nauczyć się pomagać drugiemu człowiekowi? Czy możliwe jest wykształcenie w sobie kompetencji, dzięki którym podanie pomocnej dłoni nie będzie tylko pustymi słowami? Oczywiście, że tak. Program kształcenia w tym zakresie proponuje studentom Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, która na studiach pierwszego stopnia prowadzi kierunek o nazwie Praca socjalna.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem nauki jest dogłębne poznanie istoty ludzkiej i procesów społecznych, a wszystko to oparte na pozyskiwanej wiedzy socjologicznej, filozoficznej, psychologicznej, a także ekonomicznej. Studenci poznają procesy zachodzące w organizmie człowieka, które gwarantują jego dobre funkcjonowanie w wielu aspektach, zaznajamiają się z mechanizmami działania służb społecznych, jak również uczą się o funkcjonowaniu tzw. mikrośrodowiska, czyli gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i całej rodziny. Praca socjalna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to sześć semestrów, które dają kwalifikacje do pełnienia obowiązków w różnorodnych placówkach socjalnych i opiekuńczych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku? Znajdziemy w nim, między innymi, takie zagadnienia, jak: ustawodawstwo społeczne, podstawy kształcenia ustawicznego, aksjologia pracy socjalnej, biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, teoria i metodyka pracy socjalnej, diagnoza i pomoc w środowisku wielokulturowym, kierunki współczesnej humanistyki i nauk społecznych, prawo rodzinne i opiekuńcze, psychologia kliniczna, system prawny i struktura organizacyjna pomocy społecznej.

Kształcenie zakłada rozwijanie konkretnych umiejętności i kompetencji, niezbędnych do realizowania zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. O jakie kompetencje chodzi? Na przykład o dokonywanie diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia grup, bądź jednostek; stosowanie metod i technik interwencji socjalnej, czy też podtrzymywania prawidłowych interakcji między jednostkami a społeczeństwem. Posiadając takie bagaż umiejętności, absolwenci kierunku Praca socjalna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia dziennego, ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, centrach pomocy rodzinie, klubach seniora, placówkach służby zdrowia, zakładach karnych. Wykształceni pracownicy socjalni, choć nie brzmi to optymistycznie, mają wiele możliwości wykonywania obowiązków, a współczesny świat, charakteryzujący się pośpiechem i nie zwracaniem bacznej uwagi na ludzi potrzebujących wsparcia powiększa jeszcze obszar potencjalnego zatrudnienia.

 

Opinie

Uczelnie w Warszawie stanowią długą listę do wyboru dla kandydatów na studia. Ale jak wybrać tę najlepszą? Jakimi kategoriami się posługiwać, aby wybrać idealną dla siebie szkołę wyższą? Wiele zależy od kierunku, który chcemy studiować. Jeśli zdecydowaliśmy się na kierunek Praca socjalna, warto dowiedzieć się: Jakie ma Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie opinie? Daria, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Studiuję Pracę socjalną na drugim roku i dopiero teraz, po odbyciu wielu zajęć, widzę jak ważna ta dziedzina i jak wiele energii trzeba w nią włożyć. Na szczęście studiuję na takiej uczelni, w której wszystko jest zrozumiałe i przejrzyste, dlatego wszystkim polecam Chrześcijańską Akademię Teologiczną.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia Warszawa

Praca socjalna studia

Praca socjalna studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcji etyki w życiu społecznym,
 • organizacji i zasad funkcjonowania instytucji życia społecznego,
 • współczesnej roli i zadań pedagogiki w kontekście zmian społecznych i budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 • interwencji kryzysowej i mediacji w rodzinie,
 • zaburzeń występujących w okresie starości,
 • metodologii badań społecznych,
 • projektowania działalności socjalnej,
 • współczesnej polityki społecznej,
 • organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach wsparcia dziennego,
 • ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • klubach seniora,
 • placówkach służby zdrowia,
 • zakładach karnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Komentarze (0)