Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

 

Politechnika Opolska rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Opolskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Załącznik do uchwały nr 331 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 26.06.2019 r.

 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Rozdział 1

Informacje ogólne

 

§1.

Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców, na studia wyższe prowadzone w Politechnice Opolskiej, zwanej dalej PO lub Uczelnią na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (załącznik 1).

 

§2.

Politechnika Opolska prowadzi również studia podyplomowe. Zasady przyjęć na te studia określają odrębne przepisy.

 

§3.

Politechnika Opolska przyjmuje kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach planowanych wielkości przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków, poziomów i form studiów.

 

§4.

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych określa odrębny dokument.

 

§5.

Podczas procesu rekrutacji będą uwzględniane szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych. Osoby, które  chciałyby  uzyskać  pomoc  podczas  procesu  rekrutacji  będą  mogły  kontaktować  się  z pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych w Politechnice Opolskiej.

 

§6.

Rekrutacja może być prowadzona w semestrze zimowym oraz letnim.

 

Rozdział 2

Warunki formalne

 

§7.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe.

 

§8.

1. W pierwszym etapie kandydat na studia jest zobowiązany do internetowej rejestracji  – zgodnie    z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w § 30 w internetowym systemie rejestracji kandydatów na studia w Politechnice Opolskiej (zwanym dalej systemem internetowej rejestracji kandydatów IRK). Rejestracja internetowa jest wiążąca po:

 1. wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych;

 2. wyborze kierunku studiów;

 3. zaksięgowaniu, na wskazanym w systemie IRK, koncie Politechniki Opolskiej opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia. Opłata musi być zaksięgowana w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.

 4. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje, w tym otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia, błędnego dokonania rejestracji w systemie IRK, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych.

 5. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna publikuje wyniki kwalifikacji na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

 

§9.

1. W drugim etapie Kandydat zakwalifikowany na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia składa w wyznaczonym terminie i miejscu:

 1. ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informację o posiadaniu Karty Polaka, wydrukowaną z systemu internetowej rejestracji kandydata (IRK);

 1. kolorową fotografię, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);

 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach: fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK);

 3. oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w praktycznych zajęciach objętych programem studiów wymagających aktywności fizycznej – dotyczy kierunku turystyka i rekreacja;

 4. kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie;

 5. kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu organizowanego lub objętego patronatem przez Politechnikę Opolską poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu) – jeżeli posiada;

 6. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej (dotyczy kandydatów, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie IRK zgodnie z terminarzem rekrutacji);

 7. dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.). Dokumentem tym jest:

 

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, lub

 2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), lub

 3. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w lit. b, lub

 4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, lub

 5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

W przypadku dokumentów wymienionych w pkt 8 lit. a-e wymagane są czytelne kserokopie i oryginały do wglądu, w przypadku dokumentów wymienionych w pkt 8 lit. b-e dodatkowo tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub inny podmiot właściwy do sporządzania lub poświadczania tłumaczeń na język polski świadectw lub podobnych dokumentów zgodnie z polskimi przepisami prawa. Dokumenty zagraniczne przyjmowane są wyłącznie po poddaniu ich legalizacji lub apostille.

 1. W drugim etapie Kandydat zakwalifikowany na studia drugiego stopnia składa w wyznaczonym terminie i miejscu:

 

 1. ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informację o posiadaniu Karty Polaka, wydrukowaną z systemu internetowej rejestracji kandydata (IRK);

 1. kolorową fotografię, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);

 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach: fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK);

 3. oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w praktycznych zajęciach objętych programem studiów wymagających aktywności fizycznej – dotyczy kierunku turystyka i rekreacja;

 4. kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie;

 5. kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu organizowanego lub objętego patronatem przez Politechnikę Opolską poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu) – jeżeli posiada;

 6. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej (dotyczy kandydatów, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie IRK zgodnie z terminarzem rekrutacji);

 7. dyplom ukończenia studiów w Polsce lub

 

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą i dający prawo do kontynuacji kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub

 2. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego lub

 3. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 1. portfolio (jeżeli dotyczy).

W przypadku wątpliwości dotyczących dyplomu, o którym mowa w pkt 8 lit. a, w szczególności potwierdzonego nim poziomu kształcenia lub statusu uczelni, która go wydała, PO wezwie Kandydata do przedłożenia pisemnej informacji o dyplomie udzielonej przez Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zwanej dalej NAWA na podstawie art. 326 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.).

W przypadku wszystkich dokumentów wymagane są czytelne kserokopie poświadczone przez Uczelnię (oryginały do wglądu), a w przypadku dokumentów zagranicznych - dodatkowo tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub inny podmiot właściwy do sporządzania lub poświadczania tłumaczeń na język polski dyplomów lub podobnych dokumentów zgodnie z polskimi przepisami prawa.

 

§10.

1. Świadectwo lub inny dokument uzyskane za granicą mogą zostać uznane w celu podjęcia jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 447, z późn. zm.). Uznanie następuje z mocy prawa na podstawie art. 93 ust. 1 lub art. 93 ust. 2 ustawy o systemie oświaty albo w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie (wnioskodawcy), a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument wydany za granicą (stosownie do wyboru wydziału): 

Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. (77) 452-45-68, www.kuratorium.opole.pl

 1. Decyzję administracyjną kuratora oświaty o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć w Centrum Obsługi Studenta PO w Opolu, przy ul. Mikołajczyka 16, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca - również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora.

 2. W przypadkach, o których mowa w 93a ustawy o systemie oświaty, cudzoziemcy mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeżeli przedstawią decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 3. W przypadkach, gdy cudzoziemiec ubiega się o nostryfikację dyplomu i innego dokumentu ukończenia studiów wydanego za granicą, zobowiązany jest złożyć zaświadczenie stwierdzające równoważność z odpowiednim wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej dyplomem ukończenia studiów wyższych w Centrum Obsługi Studenta PO w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca - również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora.

 4. Jeżeli zagraniczne dokumenty dotyczące wykształcenia nie zawierają adnotacji, że uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie bądź studia pierwszego stopnia (w przypadku świadectw dojrzałości) lub drugiego stopnia (w przypadku dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia) w państwie, w którym zostały wydane, należy dołączyć dodatkowy dokument potwierdzający takie uprawnienia. Dokument taki wydawany jest przez:

 

 1. władze oświatowe państwa, w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub dyplom lub

 2. akredytowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub dyplom lub

 3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub dyplom.

 

§11.

1. O przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia w języku angielskim mogą się ubiegać osoby, które:

 

 1. posiadają dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) lub

 2. posiadają dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate Diploma) lub

 3. uzyskały świadectwo dojrzałości w szkole, w której językiem wykładowym był język angielski lub

 4. posiadają dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli językiem wykładowym był język angielski lub

 5. posiadają jeden z certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2 na studia pierwszego stopnia lub na poziomie B2+ na studia drugiego stopnia, w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ) – załącznik nr 2, lub

 6. posiadają zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym z języka angielskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; lub

 7. posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego; lub

 8. posiadają świadectwo dojrzałości wydane w Rzeczypospolitej Polskiej, na którym:

 

 1. uzyskały ocenę co najmniej dobrą z języka angielskiego /matura przeprowadzona według zasad obowiązujących do roku 2005/; lub

 2. uzyskały co najmniej 75% punktów z matury podstawowej lub 50 % punktów z matury rozszerzonej z języka angielskiego na egzaminie maturalnym.

 

 1. O przyjęcie na jednolite studia magisterskie albo studia pierwszego lub drugiego stopnia w języku polskim mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy:

 

 1. posiadają zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

 2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez placówkę uznaną przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 3. Kandydaci, którzy nie posiadają żadnego z wymienionych dokumentów, zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B1 i zaliczenia go z wynikiem pozytywnym w trakcie procesu rekrutacyjnego.

 

Rozdział 3

Opłaty

 

§12.

1. Kandydat wnosi na wskazane konto opłatę za przeprowadzenie rekrutacji obowiązującą osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe. Wysokość tej opłaty określają odrębne przepisy.

 1. Uczelnia pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z :

  1. Kształceniem na studiach niestacjonarnych;

  2. Powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;

  3. Kształceniem na studiach w języku obcym;

  4. Prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;

  5. Kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.

 

§13.

1 Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w §12 ust 2 pkt 2, 3,5 na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie:

 

 1. decyzji administracyjnej rektora;

 2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

 

 1. Na podstawie art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) opłat, o których mowa w §12 ust. 2, pkt 5 nie pobiera się od:

 

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. cudzoziemca – któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 3. cudzoziemca – któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 5 listopada 2018 o cudzoziemcach (Dz.U z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.);

 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

 6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję o w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

 1. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§14.

1. Niezłożenie przez kandydata na studia dokumentów, lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne, o której mowa w § 12 ust. 1.

2. Niezłożenie przez kandydata na studia wszystkich dokumentów, o których mowa w §9 ust. 1 (jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia) albo w § 9 ust. 2 (studia drugiego stopnia), stanowi podstawę wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

 

§15.

Po upływie terminu złożenia kompletu dokumentów, komisja ogłasza alfabetyczną listę przyjętych na studia. Lista ta oraz lista rankingowa są podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 

§16.

Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym wpisuje się wynik postępowania kwalifikacyjnego. Protokół podpisuje przewodniczący, sekretarz i członkowie komisji wydziałowej.

 

§17.

Kandydat zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych minimum 30%.

 

Rozdział 4

Zasady i kryteria kwalifikacji na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia

 

§18.

1. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia są wybrane wyniki egzaminu maturalnego, w oparciu o które oblicza się wskaźnik rekrutacyjny (R). Na jego podstawie sporządzane są listy rankingowe kandydatów. Do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (R) przyjmuje się wzór (1), w którym poszczególne składniki obliczane są zgodnie z zasadami przedstawionymi w §18 ust. 2-15.

R=wP1 + wP2 + w JO + ED + LPO                     (1)

gdzie:

w – współczynnik wagowy z Tabeli 1,

P1 – to liczba punktów uzyskanych za pierwszy przedmiot z Tabeli 1, P2 – to liczba punktów uzyskanych za drugi przedmiot z Tabeli 1,

JO – to liczba punktów uzyskanych za język obcy nowożytny,

ED – to liczba punktów uzyskanych za pozytywnie zdany egzamin dodatkowy (§18 ust. 12), (dotyczy kandydatów na kierunek architektura),

LPO – to liczba punktów uzyskanych przez laureata lub finalistę olimpiady lub konkursu organizowanego lub objętego patronatem przez Politechnikę Opolską zgodnie z Tabelą 7.

 1. Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (R) przyjmuje się przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego podawanego w procentach na liczbę punktów według reguły:

procent wyniku = liczba punktów, w przypadku świadectwa dojrzałości, w którym wynik egzaminu maturalnego podany jest w skali 0-100 punktów.

 1. Liczba punktów za wynik egzaminu maturalnego jest równa sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 2. Liczbę punktów uzyskaną na egzaminie złożonym wyłącznie na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2,0.

 3. W przypadku egzaminu maturalnego wartość wskaźnika rekrutacyjnego (R) oblicza się w oparciu o wynik części pisemnej.

 4. W przypadku kiedy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów na danym kierunku, do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego przyjmuje się wartość zero.

 1. Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (stara matura) liczba punktów za wynik egzaminu dojrzałości jest przyjmowana na podstawie Tabeli 8.

 2. W przypadku, gdy kandydat uzyskał dwie oceny z wybranego przedmiotu na egzaminie dojrzałości (stara matura), punkty odpowiadające tym ocenom sumuje się, natomiast, gdy uzyskał tylko jedną ocenę, odpowiadającą liczbę punktów mnoży się przez dwa.

 3. Kandydatom, którzy zdali maturę dwujęzyczną, zalicza się z języka obcego nowożytnego maksymalną liczbę punktów na poziomie rozszerzonym.

 4. Kandydaci z maturą sprzed 2004 roku, którzy ubiegają się o uznanie wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na podstawie certyfikatu uprawniającego do zwolnienia z egzaminu dojrzałości lub maturalnego (wg wykazu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), po złożeniu kserokopii certyfikatu poświadczonego przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu), otrzymują z tego przedmiotu 200 punktów. Liczbę 200 punktów otrzymują też kandydaci, którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości lub maturalnego z języka obcego i na świadectwie dojrzałości mają wpis – zwolniony;

 5. Absolwenci klas dwujęzycznych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2008 r., w przypadku braku oceny za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, otrzymują 100 punktów jako ekwiwalent brakującej oceny.

 6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt.

 7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek wychowanie fizyczne (studia pierwszego stopnia) mogą uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, pod warunkiem dostarczenia potwierdzenia wydanego przez Polski Związek Sportowy danej dyscypliny zgodnie z Tabelą 10.

 8. W przypadku, gdy, kandydat ukończył szkołę średnią dającą uprawnienia matury międzynarodowej (IB), lub matury europejskiej (EB), lub zagraniczną szkołę średnią stosującą taką skalę ocen, dla kandydatów z „nową” maturą brane będą pod uwagę określone przedmioty podane w Tabeli 1 przeliczane zgodnie z Tabelą 9.

 

Oceny z matury:

 

 1. IB przeliczane są według zasad: poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy, a poziom HL jak poziom rozszerzony; jeżeli na świadectwie są oceny z przedmiotu tylko dla poziomu HL, to przelicza się je na punkty za poziom rozszerzony oraz podstawowy; oceny przeliczane będą na punkty jak wyżej;

 2. EB przeliczane są według zasad: poziom podstawowy EB traktowany będzie jak poziom podstawowy, a poziom rozszerzony EB jak poziom rozszerzony; jeżeli na świadectwie są oceny z przedmiotu tylko dla poziomu rozszerzonego EB, to przelicza się je na punkty za poziom rozszerzony oraz podstawowy.

 

 1. Wysokość wskaźnika rekrutacyjnego (R) podanego we wzorze (1) z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na wybrany kierunek studiów podanych w Tabeli 1 ze świadectwa uzyskanego poza granicami RP oblicza się w skali 100-punktowej na podstawie przeliczników podanych w Tabelach 2 do 6. W przypadku, w którym na świadectwie obowiązuje inna skala ocen, niż podana w Tabelach 2-6 należy przeliczyć uzyskane wyniki egzaminów proporcjonalnie. Na kierunkach, na których podstawą kwalifikacji jest język polski, cudzoziemcom, którzy podejmują studia w języku polskim, uwzględnia się zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

 2. Obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (R) dla kandydatów – obywateli polskich dokonuje Przewodniczący odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, a w przypadku kandydatów – cudzoziemców, wyliczenia przeprowadza wskazany przez kierownika pracownik Biura Obsługi Cudzoziemca. Pełnomocnik rektora ds. rekrutacji, każdorazowo zatwierdza obliczone wysokości wskaźników rekrutacyjnych (R) w obu tych przypadkach.

Tabela 1. Kryteria kwalifikacji dla jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021

 

 

 

 

 

lp.

 

 

 

 

kierunek studiów

profil kształcenia

poziom kształcenia

przedmioty kwalifikacyjne P oraz ustalone dla nich współczynniki wagowe w

JO

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

informatyka

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

język obcy

 

1

 

Administracja

 

P

 

I st

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

2

 

Architektura

 

O

 

I st

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

3

 

Automatyka i robotyka

 

O

 

I st

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

4

 

Budownictwo

 

O

 

I st

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

5

 

Ekonomia

 

O

 

I st

 

 

 

2

 

2

 

2

 

2

 

0,5

 

2

 

2

 

0,5

 

6

 

Elektronika przemysłowa

 

O

 

I st

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

7

 

Elektrotechnika

 

O

 

I st

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

8

 

Energetyka i inżynieria środowiska

 

O

 

I st

 

2

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

9

 

Fizjoterapia

 

O

 

j.m.

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

10

 

Informatyka

 

O

 

I st

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

11

 

Inżynieria bezpieczeństwa

 

O

 

I st

 

 

 

2

 

2

 

 

2

 

0,5

 

2

 

2

 

0,5

 

12

 

Inżynieria biomedyczna

 

O

 

I st

 

2

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

13

 

Inżynieria środowiska

 

O

 

I st

 

2

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

14

 

Logistyka

 

O

 

I st

 

 

 

2

 

2

 

 

2

 

0,5

 

2

 

2

 

0,5

 

15

 

Lotnictwo i kosmonautyka

 

O

 

I st

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

 

 

16

 

Mechanika i budowa maszyn

 

O

 

I st

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

17

 

Mechatronika

 

O

 

I st

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

18

Przemysłowe technologie informatyczne

 

P

 

I st

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

19

 

Systemy biotechniczne

 

P

 

I st

 

2

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

20

Technologia żywności i żywienie człowieka

 

O

 

I st

 

2

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

21

 

Technologie energetyki odnawialnej

 

O

 

I st

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

22

 

Turystyka i rekreacja

 

O

 

I st

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

23

 

Wychowanie fizyczne

 

O

 

I st

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

24

 

Wzornictwo przemysłowe

 

O

 

I st

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

25

 

Zarządzanie

 

O

 

I st

 

 

 

2

 

2

 

2

 

2

 

0,5

 

2

 

2

 

0,5

 

26

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

O

 

I st

 

 

 

2

 

2

 

 

2

 

0,5

 

2

 

2

 

0,5

O– ogólnoakademicki, P-praktyczny

Tabela 2. Czterostopniowa skala ocen

 

Skala ocen

Ocena

Punkty

3

G = Pass

25

4

VG = Pass with distinction

70

5

MVG = Pass with special distinction

100

 

Tabela 3. Pięciostopniowa skala ocen

 

Skala ocen

Ocena

Punkty

D

below average

25

C

Average

50

B

Good

75

A

Excellent

100

 

Tabela 4. Sześciostopniowa skala ocen

 

Skala ocen

Punkty

2

20

3

40

4

60

5

80

6

100

 

Tabela 5. Sześciostopniowa skala ocen (dot. Niemiec)

 

Skala ocen

Punkty

5

20

4

40

3

60

2

80

1

100

 

Tabela nr 6. Dwunastostopniowa skala ocen (dot. m.in. Ukrainy)

 

Skala ocen

Punkty

12

100

11

92

10

83

9

75

8

67

7

58

6

50

5

42

4

33

 

Tabela 7. Liczba punktów uzyskanych przez laureatów olimpiad lub konkursów organizowanych lub objętych patronatem przez Politechnikę Opolską

 

Olimpiada lub konkurs

Odpowiadająca liczba punktów

Laureat pierwszego miejsca

50

Laureat drugiego miejsca

40

Laureat trzeciego miejsca

30

Finalista

20

 

Tabela 8. Liczba punktów odpowiadająca ocenom na świadectwie dojrzałości (stara matura)*

 

Ocena

Odpowiadająca liczba punktów

6

100

5

85

4

70

3

50

2

30

Brak oceny

0

* dotyczy również kandydatów z wynikami zapisanymi w czterostopniowej skali ocen

Tabela 9. Liczba punktów odpowiadająca ocenom

 

Matura IB

Matura EB

Odpowiadająca liczba punktów

7

8,00-10,00

100

6

7,00-7,95

79

5

6,00-6,95

69

4

5,00-5,95

59

3

4,00-4,95

49

 

2

3,00-3,95

39

1

1,00-2,95

29

 

Tabela 10. Punkty preferencyjne dla kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia

 

Punkty

Klasa sportowa

150

Mistrzowska międzynarodowa (MM)

100

Mistrzowska (M)

50

I

25

II

 

§19.

W przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na określonym kierunku, kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego.

 

§20.

Decyzję odnośnie wpisu na listę studentów na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

 

§21.

Politechnika Opolska pobiera wyniki egzaminu maturalnego z Krajowego Rejestru Matur zgodnie  z postanowieniami umowy z dnia 2 lipca 2015 r. między Uniwersytetem Warszawskim, a Politechniką Opolską.

 

§22.

1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia, i którym wskutek odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z wskazanego przez kandydata w systemie elektronicznej rejestracji IRK przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą do dnia 30 września 2020 r. złożyć do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia.

 1. W stosunku do kandydatów, o których mowa w § 22 ust. 1, wydziałowe komisje rekrutacyjne zobowiązane są uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych         i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydata spełniają kryteria punktowe, ustalone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Rekrutacja uzupełniająca, o której mowa w § 22 ust. 1, dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2020/2021 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.

 

§23.

W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 decyzje podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne.

 

Rozdział 5

Zasady i kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia

 

§24.

Podstawę przyjęcia na studia drugiego stopnia stanowi uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera, magistra, licencjata uzyskanego na tym samym kierunku lub kierunku z takimi samymi kierunkowymi efektami uczenia się.

 

§25.

1. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia drugiego stopnia jest wartość wskaźnika rekrutacyjnego (D). Na jego podstawie sporządzane są listy rankingowe kandydatów. Do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (D) przyjmuje się wzór (2), oraz zasady przedstawione w §25 pkt 2-3 .

D=D1 + PF                 (2)

gdzie:

D1– ocena z dyplomu ukończenia studiów.

PF – wynik portfolio (dotyczy kandydatów na kierunek architektura). Maksymalna liczba punktów wynosi 5.

 

 1. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów, kandydat może dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym. Oryginał lub odpis dyplomu (wydany przez uczelnię) musi być dostarczony w tym przypadku, w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej przed wydziałową komisją kwalifikacyjną na studia drugiego stopnia powołaną przez dziekana wydziału, podczas której okazują portfolio obejmujące dorobek projektowy ze studiów pierwszego stopnia i uzyskują punkty PF. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia (architektura) jest uzyskanie wyniku portfolio PF co najmniej 2 pkt.

 

§26.

Decyzję odnośnie wpisu na listę studentów na studia drugiego stopnia podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna zwykłą większością głosów.

 

§27.

W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 5 decyzje podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne.

 

Rozdział 6

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia

 

§28.

Rekrutacja na semestr zimowy w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie rozpocznie się 18 maja 2020 r. i zakończy 30 września 2020 r.

 

§29.

Rekrutacja na semestr letni w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie rozpocznie się 16 listopada 2020 r. i zakończy 19 marca 2021 r.

 

§30.

Terminarz rekrutacji na semestr zimowy zostanie podany do 31 marca 2020 r., a na semestr letni do 10 listopada 2020 r.

 

Rozdział 7

Informacje dodatkowe

 

§31.

1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 1. Przyjęcie na studia obywateli polskich następuje w drodze wpisu na listę studentów dokonywanego przez członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych w momencie przedłożenia przez kandydatów oryginałów dokumentów.

 2. Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie:

 

 1. w drodze wpisu na listę studentów w momencie przedłożenia przez kandydatów oryginałów dokumentów;

 2. decyzji administracyjnej rektora uczelni; lub

 3. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów; lub

 4. decyzji ministra.

 

 1. Listy rankingowe kandydatów sporządza się na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego (R) lub (D) w kolejności od najwyższej do najniższej jego wartości.

 2. Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej w liczbie odpowiadającej planowanej wielkości przyjęć.

 3. Jeżeli większa liczba kandydatów osiągnęła wartość wskaźnika rekrutacyjnego równą planowanej wielkości przyjęć, to wszyscy oni zostają przyjęci.

 

§32.

Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 

§33.

Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do rektora. Odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna. Od decyzji rektora przysługuje prawo skargi do Sądu Administracyjnego.

 

§34.

Właściwe komisje rekrutacyjne mogą przyjąć kolejnych kandydatów na studia, w przypadku niewypełnienia planowanej wielkości przyjęć, w terminie do 31 października, w przypadku rekrutacji na semestr zimowy oraz do 30 kwietnia w przypadku rekrutacji na semestr letni.

 

§35.

Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa rektor.

 

§36.

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor.

 

 

Załącznik 1. Kierunki studiów objęte rekrutacją na rok akademicki 2020/2021

 

Lp.

kierunek

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

1

Administracja

+

 

+

 

2

Architektura

+

+

 

 

3

Automatyka i robotyka

+

+

+

+

4

Budownictwo

+

+

+

+

5

Ekonomia

+

+

+

+

6

Elektronika przemysłowa

+

 

 

 

7

Elektrotechnika

+

+

+

+

8

Energetyka i inżynieria środowiska

+

 

+

 

9

Fizjoterapia

+*

+

+*

+

10

Informatyka

+

+

+

+

11

Inżynieria biomedyczna

+

 

 

 

12

Inżynieria bezpieczeństwa

+

 

+

 

13

Inżynieria środowiska

+

+

 

+

14

Logistyka

+

+**

+

+

15

Lotnictwo i kosmonautyka

+

 

 

 

16

Mechanika i budowa maszyn

+

+

+

+

17

Mechatronika

+

+

+

 

18

Przemysłowe technologie informatyczne

+

 

 

 

19

Systemy biotechniczne

+

 

 

 

 

20

Technologia żywności i żywienie człowieka

+

 

+

 

21

Technologie energetyki odnawialnej

+

+

 

 

22

Turystyka i rekreacja

+

+

+

+

23

Wychowanie fizyczne

+

+

+

+

24

Wzornictwo przemysłowe

+

 

 

 

25

Zarządzanie

+

+

+

+

26

Zarządzanie i inżynieria produkcji

+

+**

+

+

 

* jednolite studia magisterskie, 5-letnie oraz praktyka zawodowa, jako integralny element programu studiów. Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu. Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

** nabór: luty.

 

 

Załącznik nr 2. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych

(jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia – co najmniej poziom B1, studia drugiego stopnia – co najmniej poziom B2)

W skali globalnej biegłości językowej według "common european framework

Of reference for languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)"

 1. Certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE)

 • w szczególności certyfikaty:

 

 • First Certificate in English (FCE),

 • Certificate in Advanced English (CAE),

 • Certificate of Proficiency in English (CPE),

 • Business English Certificate (BEC) Vantage,

 • Business English Certificate (BEC) Higher,

 • Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT).

 

 1. Certyfikaty następujących instytucji:

 

 1. Educational Testing Service (ETS) - w szczególności certyfikaty:

  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL),

  • Test of English for International Communication (TOEIC).

 2. European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL)

 3. City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute - w szczególności certyfikaty:

  • English for Speakers of Other Languages (ESOL),

  • International English for Speakers of Other Languages (IESOL),

  • English for Office Skills (EOS).

 

 1. Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments - w szczególności certyfikat:

  • London Tests of English.

 2. Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board - w szczególności certyfikat:

  • London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI).

 3. University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia - w szczególności certyfikat:

  • International English Language Testing System IELTS .

 4. telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH.

 

Źródło: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1695)

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Komentarze (0)