Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA   NR  17 / 2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia warunków, trybu i terminu rekrutacji, limitu przyjąć oraz zakresu egzaminów wstępnych, na poszczególne kierunki oraz formy, na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021.

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 70, art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz. U. z 2018  r.  poz.  1668) oraz § 15 ust. l pkt 5 i pkt 36 Statutu  ASP im. Eugeniusza  Gepperta  we Wrocławiu,  Senat  ASP  ustala, co następuje:

 

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu określa szczegółowe warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, limity przyjąć oraz zakres egzaminu wstępnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na Akademii w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2020/2021 tj.:

 • Malarstwo,

 • Rzeźba

 • Mediacja sztuki

 • Grafika

 • Sztuka mediów

 • Architektura wnętrz

 • Wzornictwo

 • Scenografia

 • Sztuka i wzornictwo szkła

 • Sztuka i wzornictwo ceramiki

 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - specjalność Konserwacja i restauracja ceramiki i szkła.

 • Interdyscyplinarne 2 — letnie studia drugiego stopnia z wykładowym językiem angielskim

 

§ 2

 1. Podstawą  przyjęcia   na   jednolite   studia   magisterskie   oraz   studia   pierwszego   stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 2. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają tytuł magistra lub minimum licencjata tego samego kierunku, kierunku pokrewnego wskazanego przez Wydział prowadzący kształcenie lub innego.

 3. Podczas egzaminu wstępnego, kandydat przedstawia prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podejmowania studiów na danym kierunku, niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturalnego.

 4. Kandydat   winien    uzyskać    pozytywny    wynik    ze    wszystkich    ocenianych    zadań   w poszczególnych etapach egzaminu praktycznego, obowiązujących na danym kierunku, poziomie kształcenia i formie studiów jak również zostaje oceniony jego poziom wiedzy kierunkowej.

 5. Określone niniejszą uchwałą warunki, tryb, limit termin rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych obowiązują obywateli polskich i cudzoziemców oraz kandydatów z maturą międzynarodową potwierdzoną otrzymaniem dyplomu IB.

 

§ 3

Laureaci i finaliści przeglądów plastycznych z rysunku, malarstwa i rzeźby — organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie, ubiegający się o przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie prowadzone przez Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, przyjmowani są na zasadach ustalonych osobną uchwałą Senatu.

 

§ 4

 1. Rekrutacja na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się nie wcześniej niż 18 maja 2020 r., a zakończy. nie później niż 30 września 2020 r.

 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane przez dziekanów dla poszczególnych kierunków, poziomów kształcenia i form studiów oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez Rektora.

 3. Regulamin postępowania rekrutacyjnego zawierający w szczególności zakresy obowiązków Komisji, o których mowa w ust.2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 5

Kierując się odpowiedzialnością za jakość kształcenia Senat ASP określa limity przyjąć na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia odrębnie dla każdego kierunku studiów, poziomu kształcenia i formy studiów. Szczegółowe określenie limitu przyjąć na studia w ASP we Wrocławiu w roku akademickim 2020/21 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 1. Senat ASP upoważnia rektora do:

  1. podniesienie limitu przyjąć na studia stacjonarne w ASP nie więcej niż o 2%. ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki, przyjmując kandydatów — laureatów ogólnopolskich przeglądów plastycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, dla których ustalono zasady przyjmowania na studia w odrębnych uchwałach Senatu ASP oraz dla kandydatów, których odwołania od decyzji o nie przyjęciu na studia zostaną uwzględnione.

 2. Senat ASP upoważnia Rektora do podejmowania wynikających z bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego decyzji w zakresie: zmian limitów przyjąć określonych niniejszą uchwałą; zawieszenia naboru na dany kierunek, poziom lub formę studiów w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie gwarantuje przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego; nieuruchamiania studiów niestacjonarnych jeżeli liczba przyjętych na studia stacjonarne jest niższa niż ustalony dolny limit przyjąć, a także wszelkich innych zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 6

Postanowienia wiążące dla wszystkich postępowań rekrutacyjnych:

 1. w razie nie wypełnienia limitu przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne ASP we Wrocławiu może ogłosić dodatkowy termin naboru na studia.

 2. prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego i nie podlegają zwrotowi.

 

§ 7

Szczegółowe zasady klasyfikacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zasady punktacji oraz tryb rekrutacji cudzoziemców określają odpowiednio załączniki nr 3,4, S i 6 do niniejszej Uchwały.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)