Ogólne zasady rekrutacji na UMed rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na UMed rok akademicki 2019/2020

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

 

Uchwała nr 229/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dostosowania uchwały Senatu nr 91/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytet Medyczny im.  Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu, do  postanowień  ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 1668)

 

§ 1

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo  o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz. U 2018.1669)  dostosowuje się uchwałę Senatu  nr 91/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, do postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 1668), ustalając jej następujące brzmienie:

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach    o systemie oświaty;

  2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z  art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

  3. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2;

  4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 3. Na dany kierunek studiów nie może być przyjęta osoba, która już jest studentem tego samego kierunku i formy studiów.

 

§ 2

 1. Postanowienia   niniejszej   uchwały    dotyczą    także    cudzoziemców    ubiegających    się   o przyjęcie na studia w języku polskim, z tym jednak że, o ile umowa międzynarodowa nie przewiduje inaczej:

  1. kwestie odpłatności za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, z zastrzeżeniem postanowień art. 324 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, ureguluje zarządzenie Rektora,

  2. kandydaci, legitymujący się wymaganymi dokumentami wydanymi za granicą, zobowiązani są:

   1. dokonać rejestracji on- line na stronie internetowej uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną;

   2. przedstawić wymagane dokumenty w oryginale, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski, zalegalizowane lub opatrzone apostille, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego z wykazu Ministerstwa Sprawiedliwości;

   3. przedstawić dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 wydane przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Języka Polskiego Jako Obcego http://certyfikatpolski.pl/panstwowa-komisja/ lub ukończenie kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim  w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

   4. potwierdzić posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego;

   5. przedstawić oświadczenie, że świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych na terenie kraju  wydania - informację  o uzyskanych  uprawnieniach  do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo;

   6. przedstawić skalę ocen obowiązującą w szkole średniej;

   7. złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu tożsamości potwierdzoną przez organ uprawniony lub Dział Rekrutacji;

   8. przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie wydawane jest przez Dział Rekrutacji UMP);

   9. złożyć jedną fotografię.

  3. Wyniki  kwalifikacji  oraz   ich   przyporządkowanie   do   przedmiotów   wymaganych w  rekrutacji  będą  ustalane  na  podstawie  wyników  uzyskanych  przez  kandydata      z egzaminów odpowiadających polskim egzaminom maturalnym w kraju ukończenia szkoły średniej po analizie dostarczonych dokumentów.

 2. Wymogi przewidziane § 2 ust.1 pkt. 2 podpunkt b, c, e i f obowiązują także obywateli Polskich jeżeli legitymują się maturą lub innym dokumentem zagranicznym. Na wniosek kandydata Komisja rekrutacyjna może zwolnić kandydata z obowiązku przewidzianego w § 2 ust. 1 pkt. 2 podpunkt c, jeżeli sama stwierdzi dostateczną znajomość języka polskiego przez kandydata.

 

Rozdział II Warunki i tryb

 

§ 3

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów na Uniwersytecie Medycznym następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, z zachowaniem limitów przyjęć ustalanych przez Senat Uczelni.

 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

 

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne na poszczególnych kierunkach, specjalnościach studiów może obejmować następujące formy:

  1. konkurs świadectw dojrzałości;

  2. egzamin pisemny;

  3. rozmowa kwalifikacyjna;

  4. test z zakresu wiedzy zawodowej na studia drugiego stopnia;

  5. konkurs ocen na: dyplomie studiów pierwszego stopnia, studiach pierwszego stopnia;

  6. egzamin praktyczny;

 2. Postępowanie rekrutacyjne może składać się z jednej lub kilku form jednocześnie.

 

§ 5

 1. Ilekroć w Uchwale nie zaznaczono inaczej, wszystkie wyżej wymienione formy nazwane są egzaminem wstępnym.

 2. Egzamin testowy, test z zakresu wiedzy zawodowej na studia drugiego stopnia oraz egzamin praktyczny są kodowane (tajne).

 

§ 6

 1. Absolwenci szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), nieposiadający, w momencie zakwalifikowania się do przyjęcia oryginału dyplomu IB, zobowiązani są przedstawić oryginalne zaświadczenie ze szkoły o wynikach z egzaminów, a niezwłocznie po otrzymaniu, dostarczyć oryginał dyplomu IB. Do momentu dostarczenia oryginału dyplomu kwalifikacja kandydatów będzie miała charakter warunkowy.

 2. Zasady rekrutacji dla laureatów i finalistów olimpiad reguluje odrębna Uchwała Senatu UMP.

 

§ 7

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne jednolite magisterskie, na studia stacjonarne  i   niestacjonarne   I  stopnia  (nie   dotyczy  kierunku  biotechnologia   medyczna   i dietetyka - uregulowane w § 52) oraz na studia niestacjonarne jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia zobowiązani są:

  1. Dokonać rejestracji on-line na stronie Internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.

  2. Po ogłoszeniu list rankingowych* kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są złożyć w Dziale Rekrutacji:

   1. wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line;

   2. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Dział Rekrutacji;

   3. oryginał świadectwa dojrzałości;

   4. oryginalne zaświadczenie z OKE o wyniku z egzaminu maturalnego;**

   5. oryginalne zaświadczenie ze szkoły o wynikach z egzaminów lub dyplom IB;***

   6. jedną fotografię czytelnie podpisaną;

   7. orzeczenie    lekarskie    od    lekarza    medycyny    pracy,                     stwierdzające     brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku;

   8. dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty stopnia centralnego. ****

* Uwaga! Lista rankingowa nie jest listą przyjętych. Listy rankingowe zostaną oparte, na danych podanych przez kandydata w systemie on-line i zostaną zweryfikowane przez odpowiednią Komisję Rekrutacyjną.

** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”

*** dotyczy kandydatów z maturą międzynarodową /IB/

**** dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego

 1. Kandydaci na kierunki, specjalności studiów, na których wymagane jest posiadanie odpowiedniego tytułu zawodowego składają dodatkowo oryginał lub odpis dyplomu.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia zobowiązani są:

  1. Dokonać rejestracji on-line na stronie Internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.

  2. Złożyć w Dziale Rekrutacji:

   1. wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line;

   2. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Dział Rekrutacji;

   3. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;

   4. oryginał  lub  odpis  dyplomu  ukończenia  studiów  I  stopnia  (jeżeli  kandydat   w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie  o obronie pracy licencjackiej wraz z końcową oceną studiów I stopnia);

 1. zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia na ten kierunek lub tryb studiów, na którym nie obowiązuje egzamin wstępny;

 2. jedną fotografię czytelnie podpisaną;

 3. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunki: Elektroradiologia, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo,  Położnictwo,  Terapia   Zajęciowa,   Zdrowie  Publiczne   mogą   ubiegać  się o przyjęcie tylko na jedną formę studiów danego kierunku (stacjonarną lub niestacjonarną).

 2. Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020 rozpocznie się nie wcześniej niż 6 maja 2019 r. a zakończy się nie później niż 18 października 2019 r. Terminy składania dokumentów określonych w ust. 1-3 oraz w § 52 ust.1 pkt 3 oraz terminy egzaminów i testów zostaną ustalone przez Senat w terminie późniejszym.

 3. Komplet   dokumentów   należy   złożyć   w   białej,   wiązanej   teczce,   opisanej:   imieniem   i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym, nr telefonu, nazwą kierunku studiów.

 4. Kandydaci na wszystkie kierunki są zobowiązani do składania dokumentów w Dziale Rekrutacji. Dokumenty dostarczane listownie i elektronicznie nie będą przyjmowane.

 5. Kandydaci znajdujący się na listach rankingowych objęci limitem przyjęć zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów wymienionych w ust.1-3 oraz w § 52 ust. 1 pkt 3 w terminie wyznaczonym przez odpowiednią Komisję Rekrutacyjną. Listy rankingowe będą uaktualniane w terminach wyznaczonych przez odpowiednią Komisję Rekrutacyjną i będą zamieszczane na stronie internetowej Uczelni. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć utworzone zostaną listy uzupełniające, które również uwzględnią podwyższone w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t. j. Dz. U. 2018.1457./, wyniki egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów pod warunkiem złożenia przez kandydatów dokumentów potwierdzających podwyższenie wyniku.

 6. Terminy ukazywania się kolejnych list uzupełniających zostaną podane w komunikatach. Warunkiem umieszczenia kandydata na liście uzupełniającej jest dostarczenie w terminie podanym w odpowiednim komunikacie kompletu dokumentów wymienionych w ust. 1-3 oraz w § 52 ust.1 pkt 3.

 7. Komisje Rekrutacyjne mogą dopuścić możliwość wysyłania do kandydatów dodatkowo powiadomień drogą mailową, na adres podany przez kandydata w zgłoszeniu. Ta forma korespondencji nie zwalnia kandydatów ze śledzenia komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej UMP i nie posiada rangi decyzji wiążącej obie strony.

 8. Niedostarczenie kompletu dokumentów, o którym mowa w ust. 8 i 9 w wyznaczonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia kształcenia i powoduje skreślenie kandydata z list rankingowych lub nie umieszczenie kandydata na liście uzupełniającej i wyeliminowanie kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 9. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za zaniechanie lub błędne podanie wyników egzaminu maturalnego. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy danymi przekazanymi drogą elektroniczną a stanem faktycznym oraz nie podanie wyników maturalnych w systemie on-line może skutkować skreśleniem kandydata z list rankingowych.

 

§ 8

1. Egzamin pisemny, egzaminy praktyczne, test z wiedzy zawodowej oraz rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza właściwa Komisja Rekrutacyjna.

 

§ 9

 1. Wyniki tzw. nowej matury będą przeliczone następująco: 1% = 1 pkt.

 2. Wyniki matury europejskiej /EB/ zostaną przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg wzoru: wynik x 10.

 3. Oceny matury międzynarodowej /IB/ zostaną przeliczone na punkty kwalifikacyjne, wg następującej skali:

 

Wynik egz. maturalnego

Punkty kwalifikacyjne

7

100

6

85

5

70

4

55

3

40

2

25

1

10

 

Nie dotyczy kierunku inżynieria farmaceutyczna studia stacjonarne I stopnia (odrębne zasady w § 28)

 

 1. Oceny ze świadectwa dojrzałości tzw. starej matury kandydatom na studia pierwszego stopnia niestacjonarne oraz na studia niestacjonarne jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia zostaną przeliczone na punkty kwalifikacyjne następująco:

 

ocena

skala ocen

punktacja

celujący

1 - 6

100

bardzo dobry

2 - 5

100

1 - 6

85

dobry

2 - 5

80

1 - 6

70

dostateczny

2 - 5

60

1 - 6

50

dopuszczający

1 - 6

30

 

Jeśli  kandydat   z   tzw.  „starą  maturą”  przedstawi   zaświadczenie   z  OKE   z   wynikami    z przedmiotów obowiązujących na dany kierunek studiów, wyniki przedmiotów zdanych na poziomie  rozszerzonym  zostaną  przeliczone   na  punkty  -  1%  =  1  pkt  natomiast  wyniki  z przedmiotów zdanych na poziomie podstawowym zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P

R – poziom rozszerzony P – poziom podstawowy

 

 1. W przypadku kandydatów, którzy wykażą się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, na kierunki studiów, gdzie wymagane jest zdanie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, wynik zostanie przeliczony na poziom rozszerzony wg wzoru: R = 0,5P

R – poziom rozszerzony P – poziom podstawowy

Nie dotyczy kierunku inżynieria farmaceutyczna studia stacjonarne I stopnia (odrębne zasady w § 28)

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”, „nową maturą”, maturą zagraniczną, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową (IB), będą przyjmowani w oparciu o jedną, wspólną listę rankingową kandydatów, odrębną dla każdego kierunku studiów.

 2. W przypadku  uzyskania-  przez  większą  liczbę  kandydatów  na  studia  pierwszego  stopnia  i jednolite magisterskie - takiej samej liczby punktów jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia wg listy rankingowej zgodnie z limitem, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, którym będzie wynik z egzaminu z biologii, zdawanego na poziomie rozszerzonym względnie przeliczony z wyniku egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym, a następnie wynik egzaminu z matematyki zdawany na poziomie podstawowym.

 

Nie dotyczy kierunku inżynieria farmaceutyczna studia stacjonarne I stopnia (odrębne zasady w § 28)

 

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają właściwe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Rektora. Liczba Komisji i ich przyporządkowanie do kierunków zostanie uregulowane odrębnym zarządzeniem Rektora.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwą Komisję Rekrutacyjną, którą podpisuje przewodniczący komisji.

 4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Rektora. Rektor może upoważnić Prorektora ds. studenckich do prowadzenia postępowań odwoławczych w tym zakresie i wydawania decyzji.

 5. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 

§ 11

1.  Kandydat  na studia  II stopnia ma prawo do wglądu w swoją kartę egzaminacyjną w terminie   7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego, może tego dokonać wyłącznie osobiście   w Dziale Rekrutacji w obecności Sekretarza właściwej Komisji Rekrutacyjnej. Kandydat nie może w żaden sposób wykonać kopii karty. Stwierdzone nieprawidłowości rozpatruje właściwa Komisja Rekrutacyjna.

 

§ 12

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zobowiązane są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora.

 2. Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na numer subkonta bankowego nadany kandydatowi podczas  rejestracji  on-line  odrębnie  na  każdy  kierunek  studiów.  O  dokonaniu  wpłaty      w wymaganym terminie decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym Uniwersytetu.

 

Rozdział III

Warunki rekrutacji na poszczególne kierunki

 

§ 13

Kierunek: analityka kryminalistyczna i sądowa Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 - letnie,

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów jest zakwalifikowanie co najmniej 25 kandydatów.

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”  zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu  z  OKE  wyniki  z  egzaminu  maturalnego  na  poziomie  podstawowym  lub  rozszerzonym z biologii i z chemii względnie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii lub z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z informatyki lub z wiedzy o społeczeństwie lub z historii, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii i z chemii względnie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii lub z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki   i astronomii lub z informatyki lub z wiedzy o społeczeństwie lub z historii, przy czym jednym  z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

§ 14

Kierunek: analityka medyczna

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5 - letnie

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”  zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu  z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii względnie na poziomie rozszerzonym z biologii lub z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z informatyki, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii względnie na poziomie rozszerzonym z biologii lub z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z informatyki, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 2. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

 1. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne, suma punktów kwalifikacyjnych nie może być mniejsza niż 100.

 

§ 15

Kierunek: biotechnologia medyczna

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego (w części pisemnej egzaminu maturalnego).

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 300.

 

 1. Kandydatom legitymującym się nową maturą, z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym, liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego przeliczana będzie zgodnie z Załącznikiem 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

§ 16

Kierunek: biotechnologia medyczna

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata biotechnologii lub inżyniera uzyskany po ukończeniu kierunku biotechnologia.

 2. Obowiązuje egzamin testowy z zakresu studiów I stopnia biotechnologii.

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

 1. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 17

Kierunek: dietetyka

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 

 1. Kandydaci legitymujący się  tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu  z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i z chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i z chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

 

§ 18

Kierunek: dietetyka

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub inżyniera uzyskany po ukończeniu kierunku  dietetyka,  technologia  żywności  i  żywienie  człowieka  oraz  żywienie  człowieka  i ocena żywności.

 2. Obowiązuje egzamin testowy z zakresu studiów I stopnia dietetyki.

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

 1. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 19

Kierunek: dietetyka

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie

 

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub inżyniera uzyskany po ukończeniu kierunku dietetyka.

 2. Kandydatów obowiązuje egzamin testowy z zakresu studiów I stopnia dietetyki.

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

 1. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, będzie to rozmowa kwalifikacyjnej z zakresu studiów pierwszego stopnia z dietetyki.

 

§ 20

Kierunek: elektroradiologia

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”  zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu  z  OKE  wyniki  z  egzaminu  maturalnego  na  poziomie  rozszerzonym  lub  podstawowym    z biologii lub fizyki/fizyki i astronomii.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub fizyki/fizyki i astronomii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

§ 21

Kierunek: elektroradiologia

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata kierunku lub specjalności elektroradiologia.

 2. Kandydatów obowiązuje egzamin testowy złożony ze 100 pytań z przedmiotów kierunkowych.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 1. W przypadku liczby kandydatów przekraczającej o mniej niż 12% lub nie przekraczającej limitu uchwalonego przez Senat Uniwersytetu, Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od obowiązku przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2 o czym powiadomi kandydatów w komunikacie.

 2. W przypadku wymienionym w ust. 4 Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację w oparciu o zaświadczenie o średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się  na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie   z limitem przyjęć uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 22

Kierunek: elektroradiologia

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 2 - letnie, płatne

 

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 25 kandydatów.

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata kierunku lub specjalności elektroradiologia.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 23

Kierunek: farmacja

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5 - letnie oraz praktyka zawodowa w aptece, jako integralny element programu studiów

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”  zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu  z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii względnie  na  poziomie  rozszerzonym  z   biologii  lub   z  chemii  oraz  z  matematyki   lub   z fizyki/fizyki i astronomii lub z informatyki, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii względnie na poziomie rozszerzonym z biologii lub z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z informatyki, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

 1. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne, suma punktów kwalifikacyjnych nie może być mniejsza niż 100.

 

§ 24

Kierunek: fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie oraz praktyka zawodowa, jako integralny element programu studiów

 

* Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu.

** Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”  zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu  z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

§ 25

Kierunek: fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie, niestacjonarne (zaoczne), 5-letnie, płatne oraz praktyka zawodowa, jako integralny element programu studiów

 

* Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu.

** Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

 

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

 

 1. Kandydatów  obowiązuje  konkurs  świadectw  dojrzałości,  pod  uwagę  będzie  brana  ocena  z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony dla NM, IB, EB) z biologii.

 

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P

 

 1. Kandydatom z tzw. „starą maturą” wyniki zostaną przeliczone zgodnie z przelicznikami zmieszczonymi w § 9 pkt. 4 lub na podstawie wyników z biologii przedstawionych na zaświadczeniu  z  OKE.   Dla   przedmiotu   zdanego   na   poziomie   rozszerzonym   wynik   w procentach zostanie przeliczony na punkty - 1% = 1pkt natomiast dla przedmiotu zdanego na poziomie  podstawowym  wynik  zostanie  przeliczony  na  poziom  rozszerzony  wg  wzoru   R = 0,5P

R – poziom rozszerzony

P – poziom podstawowy

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

§ 26

Kierunek: fizjoterapia

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata fizjoterapii.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 27

Kierunek: fizjoterapia

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 2 – letnie, płatne

 

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata fizjoterapii.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 28

Kierunek: inżynieria farmaceutyczna

Międzyuczelniane studia pierwszego stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 3,5 - letnie, realizowane z Politechniką Poznańską

 

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów jest zakwalifikowanie co najmniej 15 kandydatów na każdej z Uczelni.

 

Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych wg podanego poniżej wzoru:

 

W = JP + JO + 2M + 2Z

 

 1. W przypadku kandydatów zdających  tzw.  „nową  maturę”  oraz  tzw.  „starą  maturę” (z wynikami w skali od 1-100 na zaświadczeniu z OKE)

JP - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym

JO - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata

 

M = MPODST + MROZ

gdzie:

MPODST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 w przypadku niezdawania egzaminu)

MROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 w przypadku niezdawania egzaminu)

 

Z = ZPODST + ZROZ

gdzie:

ZPODST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że ZROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów)

ZROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że ZPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów)

 

Uwaga:

Wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który zdawany był w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub z języka obcego nowożytnego, który zdawany był w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym ustala się następująco:

 1. Dla wyników w przedziale do 29% PPODST = 2 PROZ

 2. Dla wyników w przedziale od 30% PPODST = 0,5 PROZ + 50 gdzie:

PPODST - wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu na poziomie podstawowym

PROZ - wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu, który zdawany był na poziomie rozszerzonym lub z języka obcego nowożytnego, który zdawany był w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym

Za PPODST przyjmuje się wynik korzystniejszy dla kandydata (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub wynik wyliczony na podstawie powyższych wzorów); w przypadku gdy kandydat   zdawał   egzamin   w   części    pisemnej   zarówno   na   poziomie   podstawowym   i rozszerzonym lub z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym

 

2.W przypadku kandydatów z maturą europejską (EB) wynik z każdego przedmiotu mnożymy x 10.

 1. W przypadku kandydatów zdających tzw. starą maturę:

JP - liczba punktów przeliczeniowych za najwyższą na świadectwie dojrzałości ocenę z języka polskiego

JO - liczba punktów przeliczeniowych za najwyższą na świadectwie dojrzałości ocenę z języka obcego (w przypadku kandydatów legitymujących się dwustronicowym świadectwem dojrzałości – za najwyższą ocenę z dwóch świadectw: dojrzałości oraz ukończenia szkoły średniej); dla kandydatów zwolnionych z egzaminu dojrzałości, tzn. laureatów i finalistów olimpiad z języków obcych oraz kandydatów posiadających odpowiednie certyfikaty językowe, a także dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, JO = 100

M - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z pisemnego egzaminu dojrzałości  z matematyki (dla kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu pisemnego z matematyki M = 0)

Z - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii lub informatyki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy  dla  kandydata,  a  w  przypadku  kandydatów,  którzy  nie  zdawali  egzaminu  z żadnego z tych przedmiotów Z = 0

Kandydatom zdającym tzw. starą maturę oceny na świadectwie transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

Dla sześciostopniowej skali ocen:

 1. stopień celujący             - 100

 2. stopień bardzo dobry - 85

 3. stopień dobry                  - 70

 4. stopień dostateczny         - 50

 5. stopień dopuszczający     - 30

Dla czterostopniowej skali ocen:

 1. stopień bardzo dobry - 100

 2. stopień dobry                 - 70

 3. stopień dostateczny - 30

 1. Dla    kandydatów     zdających    Międzynarodową    Maturę    (z    dyplomem          International Baccalaureate – IB):

JP - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z języka polskiego (maksimum 100), a w przypadku niezdawania matury z języka polskiego wpisuje się wynik     z języka grupy A

JO = 100

M - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z matematyki

Z - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z biologii, chemii, fizyki,   geografii  lub  informatyki.   Uwzględnia  się  wynik  korzystniejszy  dla  kandydata,   a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Z = 0

 

Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

 

 

Liczba punktów IB

Poziom

Standard level –SL

(podstawowy)

Higher level – HL

(rozszerzony)

7

100

200

6

85

185

5

70

170

4

55

155

3

40

140

2

30

130

 

 

§ 29

Kierunek: kosmetologia

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 - letnie

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”  zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu  z  OKE  wyniki  z  egzaminu  maturalnego  na  poziomie  podstawowym  lub  rozszerzonym    z biologii i z chemii względnie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii lub      z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z informatyki, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii i z chemii względnie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii lub z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki   i astronomii lub z informatyki, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

§ 30

Kierunek: kosmetologia

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne, 2 - letnie, płatne

 

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 25 kandydatów.

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata uzyskany na kierunku kosmetologia.

 2. W przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit uchwalony przez Senat Uniwersytetu, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi egzamin testowy złożony ze 100 pytań z przedmiotów wymienionych w kierunkowych efektach kształcenia na kierunku kosmetologia (Uchwała Senatu nr 152/2012 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku kosmetologia), o czym powiadomi kandydatów w komunikacie.

 1. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów kosmetologicznych pierwszego stopnia.

 

§ 31

Kierunek: lekarski

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 6 - letnie

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani  są posiadać na zaświadczeniu  z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów,      w tym obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

§ 32

Kierunek: lekarsko - dentystyczny

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5 - letnie

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”  zobowiązani  są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym  z  dwóch  przedmiotów,  obowiązkowo  z  biologii  oraz  do  wyboru  z chemii lub z fizyki/fizyki i astronomii.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

§ 33

Kierunek: neurobiologia

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 

Kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata.

 2. Kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna na temat budowy i funkcjonowania układu nerwowego, za którą można uzyskać 50 punktów. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przed komisjami rekrutacyjnymi z UAM, UP, AWF oraz UMP.

 3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku kandydatów, podczas rozmowy kwalifikacyjnej  zostanie zastosowane dodatkowe kryterium,  a  mianowicie średnia  z ocen ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach I stopnia.

 

§ 34

Kierunek: optometria, specjalność: optyka okularowa Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”  zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu  z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z  fizyki/fizyki i astronomii  lub z chemii lub      z matematyki.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym  oraz do wyboru: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym      z fizyki/fizyki i astronomii lub chemii lub matematyki.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

W przypadku zdania przedmiotu chemia lub fizyka/fizyka i astronomia lub matematyka na poziomie  podstawowym   punkty  zostaną  przeliczone  na  poziom  rozszerzony  wg  wzoru   R = 0,5P

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

§ 35

Kierunek: optometria

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub inżyniera z zakresu optyki okularowej.

 2. Obowiązuje kwalifikacja na podstawie testowego egzaminu wstępnego złożonego ze 100 pytań jednokrotnego wyboru z 4 możliwymi do wyboru odpowiedziami. Test obejmuje zagadnienia pogrupowane w 5 modułów po 20 pytań:

  • moduł 1 – anatomia, fizjologia, histologia

 

 • moduł 2 – optyka geometryczna, optyka fizjologiczna

 • moduł 3 – biologia układu wzrokowego

 • moduł 4 – optyka okularowa, technologia optyczna

 • moduł 5 – wstęp do optometrii, percepcja wzrokowa.

 1. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 36

Kierunek: pielęgniarstwo

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”  zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu  z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

§ 37

Kierunek: pielęgniarstwo

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata pielęgniarstwa.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 38

Kierunek: pielęgniarstwo

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 2,5 – letnie, płatne

 

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata pielęgniarstwa.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 39

Kierunek: położnictwo

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”  zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu  z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

§ 40

Kierunek: położnictwo

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata położnictwa.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 41

Kierunek: położnictwo

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 2,5 – letnie płatne

 

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata położnictwa.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 42

Kierunek: protetyka słuchu

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia   z zakresu nauk medycznych, przyrodniczych, ścisłych lub technicznych.

 2. Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień podanych na stronie internetowej Uczelni.

 3. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

§ 43

Kierunek: ratownictwo medyczne

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie oraz 6-miesięczna praktyka zawodowa, jako integralny element programu studiów*

 

*  Ukończenie  studiów   upoważnia  absolwenta  do  przystąpienia  do  Państwowego  Egzaminu   z Ratownictwa Medycznego (PERM) zdanie, którego daje prawo do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”  zobowiązani  są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

§ 44

Kierunek: techniki dentystyczne

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są:

  1. posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii;

  2. przystąpić  do  praktycznego  egzaminu  wstępnego  z   rysunku  ołówkiem,  format  A4  i rzeźby w glinie. Rysunek oceniany jest w skali 1-30 pkt, rzeźba w skali 1-50 pkt *.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są:

  1. wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii;

  2. przystąpić  do  praktycznego  egzaminu  wstępnego  z  rysunku  ołówkiem,  format  A4   i rzeźby w glinie. Rysunek oceniany jest w skali 1-30 pkt, rzeźba w skali 1-50 pkt *.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym oraz egzaminie praktycznym.

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 180.

 

* Egzamin uwzględnia szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.

 

§ 45

Kierunek: terapia zajęciowa

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”  zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu  z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

§ 46

Kierunek: terapia zajęciowa

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata terapii zajęciowej.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

 

§ 47

Kierunek: terapia zajęciowa

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 2 – letnie, płatne

 

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 25 kandydatów.

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata terapii zajęciowej.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 48

Kierunek: zdrowie publiczne

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

specjalności:

zarządzanie w opiece zdrowotnej promocja zdrowia z epidemiologią monitorowanie badań klinicznych

 

Wybór specjalności będzie miał miejsce po pierwszym roku studiów. Wszczęcie specjalności uwarunkowane jest liczbą osób zakwalifikowanych.

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani  są posiadać na zaświadczeniu  z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

 

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P

 

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

§ 49

Kierunek: zdrowie publiczne

Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 3 – letnie, płatne

 

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

specjalności:

zarządzanie w opiece zdrowotnej promocja zdrowia z epidemiologią monitorowanie badań klinicznych

 

Wybór specjalności będzie miał miejsce po pierwszym roku studiów. Wszczęcie specjalności uwarunkowane jest liczbą osób zakwalifikowanych.

 

 1. Kandydatów  obowiązuje  konkurs  świadectw  dojrzałości,  pod  uwagę  będzie  brana  ocena  z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony dla NM, IB, EB) z przedmiotu: biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie.

 

W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P

 

 1. Kandydatom z tzw. „starą maturą” wyniki zostaną przeliczone zgodnie z przelicznikami zmieszczonymi w § 9 pkt. 4 lub na podstawie wyników z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie przedstawionych na zaświadczeniu z OKE. Dla przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym wynik w procentach zostanie przeliczony na punkty - 1% = 1pkt natomiast dla przedmiotów zdanych na poziomie podstawowym wynik zostanie przeliczony wg wzoru R = 0,5P

R – poziom rozszerzony P – poziom podstawowy

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

§ 50

Kierunek: zdrowie publiczne

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 – letnie

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub równorzędny.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 51

Kierunek: zdrowie publiczne

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 2 -letnie, płatne

 

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

 

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub równorzędny.

 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

§ 52

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje ponadto, że na rok akademicki 2019/2020 zostanie przeprowadzony ograniczony nabór na studia niestacjonarne, płatne na następujących kierunkach studiów:

 

 1. lekarski - jednolite studia magisterskie;

 2. lekarsko dentystyczny - jednolite studia magisterskie;

 3. farmacja - jednolite studia magisterskie;

 4. analityka medyczna - jednolite studia magisterskie;

 5. biotechnologia medyczna - studia pierwszego stopnia;

 6. dietetyka - studia pierwszego stopnia.

 

 1. Warunki naboru:

  1. przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne w 2019 r. na dany kierunek, w jednej z uczelni medycznych w Polsce (dotyczy tylko kierunków: lekarskiego i lekarsko-dentystycznego).

  2. dokonanie rejestracji on-line na stronie Internetowej Uczelni i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. po ogłoszeniu list rankingowych* kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są złożyć w Dziale Rekrutacji:

  1. wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line;

  2. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Dział Rekrutacji;

  3. oryginał świadectwa dojrzałości;

  4. oryginalne zaświadczenie z OKE o wyniku z egzaminu maturalnego; **

  5. oryginalne zaświadczenie ze szkoły o wynikach z egzaminów lub dyplom IB;***

  6. jedną fotografię czytelnie podpisaną;

  7. orzeczenie    lekarskie    od    lekarza    medycyny    pracy,                     stwierdzające     brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku;

  8. dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty stopnia centralnego;****

  9. dokument poświadczający udział w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne w jednej z uczelni medycznych w Polsce.

* Uwaga! Lista rankingowa nie jest listą przyjętych. Listy rankingowe zostaną oparte, na danych podanych przez kandydata w systemie on-line i zostaną zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną.

** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”

*** dotyczy kandydatów legitymujących się maturą międzynarodową /IB/

**** dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego

***** dotyczy kierunków: lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

 

 1. Kandydaci na ww. kierunki są zobowiązani do składania dokumentów w Dziale Rekrutacji. Dokumenty dostarczane listownie i elektronicznie nie będą przyjmowane.

 2. Decydującą rolę w przyjęciu na studia niestacjonarne, płatne na ww. kierunkach odgrywać będą wyniki postępowania kwalifikacyjnego według przyjętych zasad w danym roku akademickim na studia stacjonarne na dany kierunek studiów.

 3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na dany kierunek studiów niestacjonarnych, płatnych zobowiązane są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora.

 4. Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na numer subkonta bankowego nadany kandydatowi podczas rejestracji on-line. O dokonaniu wpłaty w wymaganym terminie decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym Uniwersytetu.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest udostępniana w BIP na stronie podmiotowej Uczelni.

 

Komentarze (0)