Zasady rekrutacji na UE w Krakowie na rok 2020/21

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.    

 

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 26/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021

 

Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz §29 ust.1 pkt.7 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I Studia stacjonarne

 

§1

 1. Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego oceny z egzaminu maturalnego.
 2.   Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, zgodnie z wymaganiami §2, przy czym są zobowiązani uporządkować te kierunki wg indywidualnych priorytetów. Kandydat zostaje przyjęty na jeden spośród wybranych kierunków, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale. Kolejność wskazanych przez kandydata kierunków będzie uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym (wypełnianiu limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów). Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe.

 

§2

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na jednolite studia magisterskie obejmuje następujące dwa przedmioty:

 

Kierunek studiów

Przedmiot pierwszy

Przedmiot drugi

Prawo

 

Język polski

lub wiedza o społeczeństwie lub historia

 

język obcy

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia obejmuje następujące dwa przedmioty:

 

Kierunek studiów

Przedmiot pierwszy

Przedmiot drugi

 1. Analityka gospodarcza
 2. Finanse i rachunkowość

(studia realizowane w języku polskim i w języku angielskim)

 1. Rachunkowość i controlling

 

 

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

język obcy

 

 1. Informatyka stosowana (w języku polskim)
 2. Applied Informatics (Informatyka stosowana w języku angielskim)

 

matematyka lub informatyka

6. Logistyka międzynarodowa

 

matematyka lub geografia

 

 1. Innowacje w biznesie
 2. Marketing i komunikacja rynkowa
 3. Zarządzanie
 4. Modern Business Management (studia w języku angielskim)

 

 

matematyka lub geografia lub historia

 

 1. Administracja
 2. Ekonomia
 3. Europeistyka
 4. Gospodarka i administracja publiczna
 5. Gospodarka przestrzenna
 6. Inżynieria organizacji i zarządzania
 7. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

(studia realizowane w języku polskim i w języku angielskim)

 1. Stosunki międzynarodowe
 2. Studia miejskie (w języku polskim i w języku angielskim)
 3. Turystyka i rekreacja

 

 

 

 

 

matematyka lub geografia lub historia

lub wiedza o społeczeństwie

 

 1. Innowacyjność produktu
 2. Towaroznawstwo

matematyka lub chemia lub fizyka lub biologia

lub wiedza o społeczeństwie

 

23. Zarządzanie i inżynieria produkcji

matematyka lub chemia lub fizyka

 

Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 200.

 

§3

 1. Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do przeliczenia według następującego algorytmu:

 1. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym to uzyskaną przez niego liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6,
 2. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.
 1. W przypadku, gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe) bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.
 2. Z uzyskaną łączną liczbą punktów (za dwa przedmioty objęte postępowaniem) kandydaci wchodzą na listy kierunkowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

 

§4

 1. Laureaci i finaliści  olimpiad  stopnia  centralnego  przyjmowani  są  na  I  rok  studiów  na zasadach określonych w Uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.
 2. Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate  -  IB)   biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego procesem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:

 

 

Matura „IB” skala ocen

 

Punkty kwalifikacyjne

 

Poziom SL

 

Poziom HL

7

60

100

6

55

90

5

50

80

4

45

70

3

40

60

2

30

50

 1. Kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, otrzymują maksymalną liczbę punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny.

 

§5

 1. O umieszczeniu na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata mieszcząca go w ustalonym limicie miejsc.
 2. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową i będą mogli zostać wpisani na listę zakwalifikowanych do przyjęcia  na studia po zwolnieniu miejsc przez osoby, które nie potwierdzą chęci podjęcia studiów w określonym terminie. W tym celu będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.
 3. Kandydaci przyjęci na jeden z alternatywnych kierunków, po potwierdzeniu podjęcia studiów (tj. po złożeniu kompletu dokumentów), będą mogli kandydować z listy rezerwowej na kierunek o wyższym priorytecie. Zmiana kierunku będzie możliwa pod warunkiem, że liczba punktów uzyskana przez kandydata okaże się równa lub wyższa od punktacji wyznaczonej dla przyjęć na dany kierunek.
 4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi uczelniana komisja rekrutacyjna.
 5. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 6. Od decyzji uczelnianej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora.

 

§6

 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji:
  1. od 22 czerwca 2020 r. do 24 lipca 2020 r.,
  2. od 21 września 2020 r. do 22 września 2020 r. – rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia, a ich wynik z egzaminu maturalnego w wyniku odwołania został podwyższony.
 2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i wykaz wymaganych dokumentów ogłaszany jest na stronie internetowej uczelni.

 

Rozdział II Studia niestacjonarne

 

§7

 1. Przyjęcie na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia, prowadzone    w formie niestacjonarnej, odbywać się będzie na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości, tj. procentu punktów uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:
  1. nowożytnego języka obcego,
  2. do  wyboru:  z  matematyki,  biologii,  chemii,  fizyki,  geografii,  historii  lub  wiedzy  o społeczeństwie,
  3. wyjątek stanowi kierunek prawo gdzie oprócz przedmiotów wymienionych w pkt. 2) może być brany również pod uwagę wynik z języka polskiego.
  4. w  przypadku,  gdy  na  egzaminie  maturalnym  zdawany  był  więcej  niż  jeden      z wymienionych przedmiotów, wybiera się ten, który daje korzystniejszy wynik.
 2. Z uzyskaną łączną liczbą punktów kandydaci wchodzą na listy kierunkowe.

 

§8

 1. Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń według następującego algorytmu:
  1. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym, to uzyskaną przez niego liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6,
  2. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.
 2. W przypadku gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe), bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.

 

§9

 1. Jednolite studia magisterskie w formie niestacjonarnej prowadzone są wyłącznie na kierunku prawo.
 2. Studia  pierwszego  stopnia w  formie niestacjonarnej prowadzone są na kierunkach:
  1. administracja,
  2. analityka gospodarcza,
  3. ekonomia,
  4. gospodarka europejska
  5. finanse i rachunkowość,
  6. finanse i rachunkowość – specjalność: Corporate Finance and Accounting (studia realizowane w języku angielskim),
 3. gospodarka przestrzenna,
 4. informatyka stosowana,
 5. innowacje w biznesie,
 6. innowacyjność produktu,
 1. inżynieria organizacji i zarządzania,
 2. logistyka międzynarodowa,
 3. marketing i komunikacja rynkowa,
 4. międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 5. międzynarodowe stosunki gospodarcze - specjalność: International Business (studia realizowane w języku angielskim),
 6. rachunkowość i controlling,
 7. stosunki międzynarodowe,
 8. studia miejskie,
 9. towaroznawstwo,
 10. turystyka i rekreacja,
 11. zarządzanie,
 12. zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

§10

 1. Termin rekrutacji ustala się na okres od 22 czerwca 2020 r. do 11 września 2020 r.
 2. Termin rekrutacji na kierunek prawo, ustala się na okres od 22 czerwca 2020 r. do 25 września 2020 r.
 3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i wykaz wymaganych dokumentów ogłaszany jest na stronie internetowej uczelni.
 4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie  na I rok studiów pierwszego stopnia    lub jednolitych studiów magisterskich, po upływie terminu rekrutacji.

 

Rozdział III

 

§11

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po doręczeniu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

§12

 1. Cudzoziemcy, mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:
  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
  3. decyzji ministra,
  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
  6. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu międzynarodowego.
 2. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.
 3. Cudzoziemiec może podjąć studia pod warunkiem, że posiada:
  1. paszport lub inny dokument podróży,
  2. dokumenty dotyczące uzyskanego wykształcenia, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia,
  3. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,
  4. dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne na terytorium RP.
 4. Kwalifikacja cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości, obejmujące przedmioty określone w przypadku studiów stacjonarnych w §2 ust. 1 i 2, a w przypadku studiów niestacjonarnych w §7 ust. 1.

 

§13

 1. W przypadku, gdy kandydatem ubiegającym się o przyjęcie na studia jest osoba, która ukończyła szkołę średnią za granicą, może  ona  zostać  przyjęta  na I rok  studiów, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, pod warunkiem, że posiadane przez nią świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej, lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratorium Oświaty w Polsce.
 2. Punkty ze świadectwa dojrzałości (matury) przeliczane są przez uczelnianą komisję rekrutacyjną i decydują o dopuszczeniu kandydata do dalszej kwalifikacji.
 3. Wymagane jest, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub tłumacza przysięgłego.
 4. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do „matury międzynarodowej”, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości, mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz warunkowo przyjęci. Osoby takie zobowiązane są złożyć kserokopię świadectwa (oryginał  do  wglądu),  wraz  z  jego  tłumaczeniem  na  język  polski,  w  terminie  do 30 września 2020 roku.

 

§14

 1. Kandydat będący studentem pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.
 2. Informacje szczegółowe dotyczące rejestracji elektronicznej jak i terminarz, oraz wymagane dokumenty zamieszczane są na stronie internetowej uczelni.

 

§15

 1. Limity przyjęć zostaną ustalone do dnia 30 kwietnia 2020 r. i zamieszczone na stronie internetowej uczelni.
 2. Zasady, warunki i tryb przyjmowania na studia publikowane są w formie ogólnie dostępnego informatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, ostateczną decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

 

§16

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

 

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komentarze (0)