Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

 

Akademia Sztuki w Szczecinie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Sztuki w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 95/2019 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu, sposobu oraz terminów przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 oraz warunków przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

na podstawie:

 • Art.  70  ust.  1  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r.  —  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i nauce (Dz.U.2018.1668 z zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat   Akademii   Sztuki   w   Szczecinie   ustala   Warunki,   tryb,   sposób   oraz   terminy   rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku  akademickim  2020/2021  stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz Warunki przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Senat Akademii Sztuki w Szczecinie określi w drodze uchwały limity przyjęć na poszczególne kierunki.

 

§ 3

Uchwala jest udostępniana na stronie internetowej Akademii Sztuki w Szczecinie oraz w siedzibie Uczelni.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 95/2010 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z 28.06.2019 r.

 

WARUNKI, TRYB, SPOSÓB ORAZ TERMINY PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 Akademia Sztuki w Szczecinie (zwana dalej: Uczelnią) przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, w ramach limitu miejsc, na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów.

 2. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie  na  studia  pierwszego  stopnia  lub  jednolite  studia  magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego Z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony   w   wyniku   weryfikacji   sumy   punktów    lub   odwołania,    o    których    mowa w Art. 44 lit. zzz) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 3. Kandydat,  który  uczestniczył  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  w   latach   poprzednich, lecz  nie  został  przyjęty   na   studia,   podlega   takiej   samej   procedurze   rekrutacyjnej,  jak kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

 4. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego zachowuje ważność do zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki, tj. do drugiej rekrutacji na tym samym kierunku studiów i specjalności. Kandydat podchodząc do drugiej rekrutacji, na tym samym kierunku studiów i specjalności nie ma wówczas obowiązku ponownego zdawania egzaminu wstępnego oraz uiszczania opłaty rekrutacyjnej (o ile została ona uiszczona przy poprzedniej rekrutacji). W przypadku, gdy kandydat zdecyduje się zdawać ponownie egzamin wstępny, pod uwagę brany jest lepszy wynik egzaminu.

 5. Student lub absolwent, który ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, przystępuje do postępowania  rekrutacyjnego na warunkach określonych w Warunkach trybie rekrutacji  i kryteriach kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

 6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na więcej niż jednym kierunku studiów przystępuje do odrębnego postępowania rekrutacyjnego na każdym z wybranych kierunków.

 

ROZDZIAŁ II OPŁATY

 

§ 2

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2018.1861, z zm.).

 2. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1 kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu wstępnego.

 3. Wpłaty dokonane po określonych w harmonogramie rekrutacji terminach nie będą brane pod uwagę.

 4. Kandydat wnosi odrębną opłatę rekrutacyjną  za postępowanie  związane  z przyjęciem na każdy z wybranych przez niego kierunek studiów.

 5. Zwrot optaty rekrutacyjnej następuje jedynie w przypadku zakończenia postępowania rekrutacyjnego przez Uczelnię i rezygnacji Uczelni z naboru na danym kierunku (w ramach danej specjalności) studiów lub w przypadku błędnie dokonanej wpłaty przez kandydata, poprzez wybranie niewłaściwego kierunku.

 6. Podanie  o  zwrot  opłaty  rekrutacyjnej,  w  związku  z  zaistnieniem  sytuacji   opisanych w pkt. 5, kandydat składa nie później niż na jeden dzień przed terminem egzaminu wstępnego, o którym mowa w § 5 pkt. 2. Zwrot wpłaty zatwierdza każdorazowo kierownik Działu Spraw Studenckich.

 

ROZDZIAŁ III POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 3

 

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 

Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia dokonują obowiązkowo rejestracji elektronicznej według następujących zasad:

 1. System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów działa pod adresem www. akademiasztuki.eu/Rekrutacja

 2. Kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie.

 3. W celu rejestracji kandydat  postępuje  zgodnie ze  wskazówkami wynikającymi z Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek i - jeśli to konieczne - również specjalność.

 4. W trakcie rejestracji kandydat wskazuje adres poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany w celu kontaktowania się z kandydatem w toku postępowania rekrutacyjnego.

 5. W trakcie rejestracji kandydat umieszcza swoje zdjęcie w formie cyfrowej, które wykorzystane będzie do wydania studentowi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).

 6. Określa się następujące wymagania dotyczące zdjęć cyfrowych: rozdzielczość 300 x 375 pikseli; rzeczywisty rozmiar wydruku 35 x 45 mm,

 • pod względem wizerunku zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego dostarczonego w komplecie dokumentów,

 • zdjęcia cyfrowe należy oznaczać wg schematu: .[jpg | tif | bmp] Przykłady: Nowak Jan.jpg; Nowak Jan.tif; Nowak Jan.bmp. Zdjęcia cyfrowe w innych formatach nie będą akceptowane.

 1. Rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.

 2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji  spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do Kierownika Działu Spraw Studenckich.

 3. Wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (własnoręcznie podpisane), kandydat składa (przesyła)    wraz    z    wymaganymi    dokumentami    (patrz     §4    „Wymagane     dokumenty”), w  Dziale  Spraw  Studenckich  Akademii  Sztuki  w  Szczecinie  (w  godzinach   urzędowania), w wyznaczonym w uchwale rekrutacyjnej terminie.

Wymagane dokumenty można przesłać na adres:

Akademia Sztuki w Szczecinie

Dział Spraw Studenckich (pok. 001) pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

 1. Podania niekompletne i złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania, bez wzywania do uzupełnienia braków.

 

§ 4

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:

 1. Podanie, wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisane osobiście. Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

 2. W przypadku kandydata na studia I stopnia - dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 3. W przypadku kandydata na studia II stopnia — dyplom ukończenia studiów (do momentu otrzymania dyplomu wystarczy złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów).

 4. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

 5. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek wokalistyka — zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku.

 6. Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.

 7. Oryginał dowodu opłaty za egzamin wstępny lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.

 

§ 5

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ DODATKOWYCH EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 

 1. Elektroniczna rejestracja na studia pierwszego i drugiego stopnia odbywa się w terminie od 13 maja 2020 do 5 czerwca 2020 r. Istnieje możliwość przedłużenia elektronicznej rekrutacji do 9 czerwca 2020 r.

 2. Egzaminy wstępne odbędą się w terminie od 16 do 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Uczelni. Do egzaminu dopuszczane są osoby, które zarejestrowały się we właściwym terminie i okażą dowód tożsamości oraz dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej. Informacja o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu wstępnego jest przekazywana kandydatom drogą elektroniczną oraz ogłaszana na stronie internetowej Akademii Sztuki w Szczecinie.

 3. Termin złożenia kompIetu dokumentów na studia pierwszego i drugiego stopnia upływa z dniem 6 lipca 2020 r. (liczy się data wpływu dokumentów do Uczelni). Dokumenty składają kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego oraz posiadają wszystkie wymagane dokumenty. Podania niekompletne i złożone  po  terminie  pozostawia  się  bez rozpoznania, bez używania do uzupełnienia braków.

 4. W przypadku ogłoszenia drugiej rekrutacji, zostanie ona przeprowadzona w terminie od 22 lipca 2020 r. do 16 września 2020 r.

 

§ 6

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza się systemem punktowym i ma charakter konkursowy.

 2. O przyjęciu (w ramach limitów miejsc) na studia pierwszego i drugiego stopnia decyduje łączna liczba uzyskanych punktów z egzaminu wstępnego.

 3. Warunki egzaminu wstępnego obowiązujące kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021 określone zostały w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie.

 4. Uczelnia nie udziela telefonicznej informacji na temat wyników egzaminu wstępnego.

 5. Informacja o wpisaniu na listę jest przekazywana kandydatowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w toku Rejestracji Elektronicznej, o której mowa w §3.

 6. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

ROZDZIAŁ IV

OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

 

§ 7

 1. Osoby niebędące  obywatelami  poIskimi,  zwane dalej „cudzoziemcami”, mogą  podejmować i odbywać studia, o Których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

  3. decyzji ministra;

 2. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

 3. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

 4. decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

 5. Uczelnia prowadzi studia tyIko w języku polskim.

 6. Opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca — obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

  3. cudzoziemca,   któremu   udzielono    zezwolenia    na   pobyt   czasowy    w   związku z okoIicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

  4. cudzoziemca, Który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo Korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5. cudzoziemca — posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

  6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, Której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

— wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji;

— legitymują się jednym z następujących dokumentów:

 1. świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu   maturalnego   z   poszczególnych   przedmiotów,   o   których   mowa w przepisach o systemie oświaty;

 2. świadectwem  lub  innym  dokumentem  uznanym  w  Rzeczypospolitej  Polskiej za  dokument   uprawniający   do  ubiegania   się  o  przyjęcie   na  studia  zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

 3. świadectwem i inny dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt b);

 4. świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 5. świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu  dojrzałości  na   podstawie   przepisów   obowiązujących   do   dnia 31 marca 2015 r.

 1. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów (w Polsce lub za granicą) uprawniającym do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 2. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 4 niniejszej uchwały.

 3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli wykazują się znajomością języka poIskiego i potwierdzą ten fakt odpowiednim dokumentem (certyfikatem, dyplomem, świadectwem itp.) lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo  Europejską  Kartę  Ubezpieczenia  Zdrowotnego  lub  przystąpią  do  ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu Kształcenia.

 

ROZDZIAŁ V

OBYWATELE POLSCY — ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH

 

§ 9

 1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy — absolwenci zagranicznych szkół średnich, którzy legitymują się jednym z następujących dokumentów:

  1. świadectwem  lub  innym  dokumentem  uznanym  w  Rzeczypospolitej  Polskiej za  dokument  uprawniający   do  ubiegania   się  o  przyjęcie   na  studia   zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

  2. świadectwem i innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt a);

  3. świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  4. świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu  dojrzałości  na   podstawie   przepisów   obowiązujących   do   dnia 31 marca 2015 r.

 2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy — absolwenci zagranicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów uprawniającym do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 3. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 4 niniejszej uchwały.

 

ROZDZIAŁ VI

KOMISJE REKRUTACYJNE

 

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają poszczególne Komisje rekrutacyjne powołane przez Rektora.

 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

  1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu — nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora;

  2. członkowie Komisji z prawem głosu — co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy;

  3. co najmniej jeden sekretarz bez prawa głosu.

 3. Egzaminy wstępne przeprowadzają komisje egzaminacyjne, w których skład wchodzą wyznaczeni przez Przewodniczącego komisji Rekrutacyjnej nauczyciele akademiccy.

 4. Rektor może powołać Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 5. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

  1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu — wyznaczony przez Rektora;

  2. członkowie Komisji z prawem głosu  —  kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego;

  3. co najmniej jeden sekretarz — bez prawa głosu.

 

Do zadań Komisji Rekrutacyjnych należy:

 1. Sporządzenie listy kandydatów  w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 2. Powiadamianie kandydatów o wynikach kolejnych etapów rekrutacji.

 3. Zawiadamianie o terminie i miejscu egzaminów.

 4. Kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Tworzenie list rezerwowych z kandydatów, którzy w terminie dostarczą pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Akademii Sztuki w Szczecinie.

 6. Wpisywanie na listę studentów kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z egzaminu wstępnego, złożyli komplet wymaganych dokumentów i zostali ujęci w ramach limitu miejsc.

 7. Wpisywanie na listę studentów kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie z list rezerwowych na zwalniane miejsca na kierunku, na który zdawali egzamin wstępny.

 8. Wydawanie i wysyłanie odmowy przyjęcia na studia (decyzja administracyjna) i innych pism w zakresie postępowania rekrutacyjnego.

 9. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kolejnej rekrutacji w przypadku niewyczerpania limitu miejsc.

 10. Sporządzenie:

  1. protokołu (w porządku alfabetycznym), w którym wpisuje się: imię i nazwisko kandydata, liczbę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, uzyskany wynik końcowy w punktach;

  2. listy osób wpisanych na listę studentów (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię i nazwisko kandydata oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;

  3. listy kandydatów nieprzyjętych i rezerwowych (według Kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię i nazwisko kandydata oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;

  4. kart Kandydatów na I rok studiów;

  5. listy osób wpisanych na listę studentów z listy rezerwowej do wywieszenia na tablicach informacyjnych w danej jednostce organizacyjnej.

 

§ 12

 1. Decyzje podejmowane przez Komisję Rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów,  a w razie równej ich liczby decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 2. Decyzje odmowy przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący, natomiast protokół oraz listy kandydatów podpisują Przewodniczący oraz wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być potwierdzone podpisem przewodniczącego. Przewodniczący podpisuje również wszystkie strony protokołu.

 

§ 13

Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. Koordynowanie i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych.

 2. Podejmowanie decyzji o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku studiów.

 

§ 14

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba  kandydatów  na danym kierunku (z danej specjalności) jest mniejsza niż uchwalony limit miejsc Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może:

  1. podjąć decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru na tym kierunku studiów do wypełnienia limitu miejsc, albo

  2. podjąć decyzję o zakończeniu postępowania  rekrutacyjnego  i  rezygnacji  z przyjąć na pozostałe miejsca w limicie.

 

§ 15

Przebieg egzaminów wstępnych dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin.

 

§ 16

Komisje rekrutacyjne wykonują swoje obowiązki  związane  z  postępowaniem  rekrutacyjnym  na I rok studiów w okresie od daty ich powołania do 31 grudnia 2020 r.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Komentarze (0)