Bezpieczeństwo wewnętrzne WSB w Chorzowie

Bezpieczeństwo narodowe – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Bezpieczeństwo narodowe można tłumaczyć jako stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Oznacza także korzystanie z autonomii społecznej, korzystanie z określonego statusu społecznego, oczekiwanie społeczne na zapewnienie możliwości korzystania z dobrobytu ekonomicznego. Bezpieczeństwo narodowe to także kierunek kształcenia, który można znaleźć w ofercie dydaktycznej Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz rozwinięcie umiejętności wykorzystywania zdobytych wiadomości w pracy zawodowej. Istotą jest nauczenie się jak prawidłowo funkcjonować w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa i systemie bezpieczeństwa narodowego, a na tej podstawie studenci poznają zasady planowania, organizowania i koordynowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zasady funkcjonowania mundurowych i cywilnych instytucji bezpieczeństwa państwa, reguły zarządzania sztabem kryzysowym, czy też zasady kierowania procesami w podsystemach bezpieczeństwa narodowego oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie posiadają następujące specjalności:

 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne,
 • Bezpieczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeni,
 • Kryminologia z elementami kryminalistyki,
 • Menedżer bezpieczeństwa,
 • Ochrona osób i mienia oraz imprez masowych,
 • Pracownik cywilny w służbach mundurowych,
 • Służby policyjne,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi (na pierwszym stopniu),
 • Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa,
 • Kryminologia z elementami kryminalistyki,
 • Służby mundurowe i specjalne,
 • Zarządzanie profesjonalną ochroną osób i mienia,
 • Zarządzanie kryzysowe (na drugim stopniu).

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: zarządzanie bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwo systemów informatycznych, ekonomia globalna, zarządzanie strategiczne, metodologia badań nad bezpieczeństwem, metody i formy działalności terrorystycznej, podstawy prawne zwalczania terroryzmu, bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych, wybrane rodzaje przestępczości, patologie społeczne, komunikacja w sytuacjach kryzysowych, podstawy funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP, podsystemy w systemie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo w aglomeracjach i konurbacjach.

Bezpieczeństwo może posiadać wiele definicji, ale niezależnie od ich wiadome jest, że składa się z różnych elementów. Między innymi dlatego omawiany przez nas kierunek posiada tak liczne specjalności. W ich ramach studenci poznają zasady skutecznego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w regionie, zasady analizowania potencjalnych i realnych zagrożeń, uczą się dokonywania analiz zamachów terrorystycznych i operacji antyterrorystycznych, zarządzania systemami lokalnymi i sieciowymi, narzędzi zwalczania oraz przeciwdziałania przestępczości indywidualnej i zorganizowanej. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdą zatrudnienie w roli specjalistów do spraw bezpieczeństwa, analityków do spraw bezpieczeństwa, pracowników centrum zarządzania kryzysowego, inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną osób i mienia, wymiarze sprawiedliwości, agencjach detektywistycznych, firmach ubezpieczeniowych, służbach policyjnych, zespołach reagowania kryzysowego.

Kierunki studiów w Chorzowie tworzą razem listę dyscyplin, spośród których wybierać mogą kandydaci na studia. Co oczywiste, Bezpieczeństwo narodowe również się na niej znajduje, a oferowane jest, między innymi, przez omawianą przez nas uczelnię.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie opinie?

Wiktor, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Wybrałem studia w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, ponieważ zależało mi na studiach praktycznych, czyli takich, które prowadzą do konkretnego zawodu, kierują na konkretną ścieżkę zawodową.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • systemów bezpieczeństwa państwa,
 • opisywania i analizowania potencjalnych i realnych zagrożeń oraz koncepcji przeciwdziałania im,
 • organizacyjno- prawnych aspektów przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu w Polsce, Europie i na świecie,
 • zarządzania systemami lokalnymi i sieciowymi,
 • podstaw prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • przeprowadzania i wykorzystywania analizy kryminalnej,
 • sposobów działania administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdzie zatrudnienie w:

 • służbach policyjnych,
 • organach administracji publicznej,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną osób i mienia,
 • wymiarze sprawiedliwości,
 • agencjach detektywistycznych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • korporacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie kierunki

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Komentarze (0)