Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2016

Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UŁ 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 w Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uczelnie w Łodzi - Zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2016/2017.

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2012r. poz.572 ze zm.) oraz § 14 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Łódzkiego uchwala się zasady przyjęć na pierwszy rok studiów wyższych w Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2016/2017.

 

 

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Na rok akademicki 2016/2017 w Uniwersytecie Łódzkim przyjmowani będą kandydaci na studia stacjonarne oraz niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia wymienione w niniejszym załączniku do uchwały.

 2. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów zaproponowana przez rady poszczególnych wydziałów UŁ określona została przez Senat UŁ.

 3. Tryb rekrutacji na studia regulują przepisy Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim, stanowiącego załącznik do uchwały nr 391 Senatu UŁ z dnia 17 listopada 2014 r.

 

§ 2

 1. Do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

  2. tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone w niniejszym załączniku do uchwały – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 2. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie określonym niniejszymi zasadami uprawnieni są obywatele polscy oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 572 ze zm.).

 3. Zasady uznawania lub nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą regulują:

  1. art. 93-93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 16 marca 2015, poz. 375),

  2. odpowiednie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

 4. Zasady uznawania lub nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą regulują:

  1. art. 191a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2012r. poz.572 ze zm.),

  2. odpowiednie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 5. Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie tych studiów poprzez przedstawienie:

  1. dokumentu potwierdzającego ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,

  2. certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

  3. potwierdzenia UŁ, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 6. Zasady podejmowania i odbywania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi określa:

  1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2012r. poz.572 ze zm.),

  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 ze zm.),

  3. odrębne przepisy obowiązujące w UŁ.

 7. Forma pomocy osobom niepełnosprawnym w czasie egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych ustalana jest z wydziałową komisją rekrutacyjną za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych po osobistym zgłoszeniu się kandydata do Pełnomocnika z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 3

Wymagane dokumenty i terminy ich składania

 1. Na studia stacjonarne kandydat składa dokumenty, o których mowa w ust. 3 - 7, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia w terminie i miejscu podanym przy kierunku/specjalności. Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 3-7 kandydat składa wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania oraz oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Niezłożenie w/w dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia na ten kierunek/specjalność.

 1. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia niestacjonarne kandydat składa oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 - 7 wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania.

Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku/specjalności.

 1. Od kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

 1. w przypadku kandydatów z nową maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej;

 2. w przypadku kandydatów ze starą maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej

oraz

 1. dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 2. kserokopia dowodu osobistego.

 1. Na niżej wymienione kierunki i specjalności kandydat zobowiązany jest złożyć oprócz dokumentów wymienionych w ust. 3. i w ust. 6 zaświadczenie lekarskie:

 1. na wszystkie kierunki Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz na Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy. Po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na ww. kierunki Centrum Obsługi Studenta – Rekrutacja i Tok Studiów prześle kandydatowi na adres do korespondencji skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do postępowania kwalifikacyjnego na te kierunki;

 2. na kierunek: turystyka i rekreacja (I stopień) - Filia Tomaszów Mazowiecki

 1. Na studia pierwszego stopnia na kierunek turystyka i rekreacja (NG i Filia w Tomaszowie Maz.) kandydat zobowiązany jest złożyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydanego przez szkołę – oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej;

 2. Na studia drugiego stopnia kandydat zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami określonymi w ust. 1-4 kopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu poświadczone przez Uniwersytet Łódzki – oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej, oraz:

 1. na kierunki: filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logopedia (Wydział Filologiczny); geografia oraz turystyka i rekreacja – forma niestacjonarna (Wydział Nauk Geograficznych); gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania); kierunki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym: historia, filozofia, etnologia, historia sztuki, religioznawstwo, regionalistyka kulturowa; kierunki na Wydziale Chemii; Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych;

 2. na kierunki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych i ogólnym wyniku studiów na dyplomie;

 3. na kierunek pedagogika na Wydziale Nauk o Wychowaniu – zaświadczenie o ocenie z pracy dyplomowej i ogólnym wyniku studiów na dyplomie;

 4. na kierunki Wydziału Chemii – w przypadku braku suplementu do dyplomu (dla kandydatów z dyplomem sprzed 2005 r.) – wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię;

 5. na kierunek Leśnictwo – w przypadku braku suplementu do dyplomu – kartę przebiegu studiów poświadczoną przez macierzystą uczelnię.

 1. Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów.

§ 4

Zasady przyjęć dla kandydatów z nową maturą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów legitymujących się nową maturą polega na wyliczeniu punktów na podstawie świadectwa dojrzałości z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.

 2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego z egzaminu maturalnego z określonych przy poszczególnych kierunkach/specjalnościach przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca wynik na świadectwie dojrzałości oraz przeliczniki za każdy przedmiot.

 1. Kategorie przedmiotów:

 • kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.

 • kategoria "2" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.

 • kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z 2 różnych przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwa wyniki (ma wyniki z tych przedmiotów na dwóch poziomach lub ma wyniki z więcej niż dwóch przedmiotów) do kwalifikacji będą uwzględniane te wyniki, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wyniki z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie wyników z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.

 1. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach - do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko raz - w sposób korzystniejszy dla kandydata.

 2. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu pisemnego dwujęzycznego z języka obcego podany jest w tabeli w pkt. 6 (przelicznik dla neofilologii dotyczy tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych). Część egzaminu z przedmiotu pisana w języku obcym liczona jest zamiennie z poziomem rozszerzonym z tego przed

 3. PRZELICZNIK PUNKTÓW DLA WYNIKÓW Z PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH

Kategoria przedmiotu

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego

1

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

1,5

4

5 (dla neofilologii x 7)

2

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

1

3

3,75

3

do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów

Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność

0,5

1

1,25

 

§ 5

Zasady przyjęć dla kandydatów ze starą maturą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów legitymujących się starą maturą polega na obliczeniu punktów za oceny z egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.

 2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z określonych w zasadach przedmiotów ze świadectwa dojrzałości. Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca oceny na świadectwie dojrzałości oraz przeliczniki za każdy przedmiot.

 3. Kategorie przedmiotów:

 • kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.

 • kategoria "2" - do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.

 • kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwie oceny z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwie oceny (ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będą uwzględniane te oceny, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Jeżeli z danego przedmiotu kandydat posiada oceny z egzaminu ustnego i pisemnego do przeliczenia mogą zostać wzięte pod uwagę obie oceny. Oceny z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie ocen z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.

 1. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach - do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko w jednej kategorii - w sposób korzystniejszy dla kandydata. Przedmiot uwzględniony do przeliczenia w kategorii 1 albo 2 nie może być ponownie uwzględniony w kategorii 3.

Jeżeli kategoria 1 lub 2 uwzględnia więcej niż jeden przedmiot, a kandydat ma oceny z obu przedmiotów, wówczas korzystniejszy przedmiot dla kandydata jest przeliczany w kategorii wymaganej, natomiast drugi przedmiot może być wykorzystany w innej kategorii, o ile jest w danej kategorii uwzględniony.

 1. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego dwujęzycznego podany jest w tabeli w pkt. 8 i 9.

 2. W przypadku, gdy kandydat został zwolniony z egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie posiadanego certyfikatu – otrzymuje maksymalną liczbę punktów z tej części egzaminu, której zwolnienie dotyczy.

 3. Przeliczniki dla ocen z przedmiotów maturalnych:

 

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

400

 

Bardzo dobra

400

 

Bardzo dobra

312

 

Dobra

223

 

Dobra

223

 

Dostateczna

45

 

Dostateczna

134

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

45

 

 

 

 

 

 

Przedmiot kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

300

 

Bardzo dobra

300

 

Bardzo dobra

233

 

Dobra

165

 

Dobra

165

 

Dostateczna

30

 

Dostateczna

98

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

30

 

 

 

 

 

 

Przedmiot kategorii 3

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

100

 

Bardzo dobra

100

 

Bardzo dobra

79

 

Dobra

58

 

Dobra

58

 

Dostateczna

15

 

Dostateczna

37

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

15

 

 

 

 

 

 

 1. Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej na wszystkich kierunkach/specjalnościach z wyjątkiem określonym w punkcie 9.

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

500

 

Bardzo dobra

500

 

Bardzo dobra

413

 

Dobra

325

 

Dobra

325

 

Dostateczna

150

 

Dostateczna

238

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

150

 

 

 

 

 

 

Przedmiot kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

375

 

Bardzo dobra

375

 

Bardzo dobra

310

 

Dobra

244

 

Dobra

244

 

Dostateczna

113

 

Dostateczna

179

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

113

 

 

 

 

 

 

Przedmiot kategorii 3

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

125

 

Bardzo dobra

125

 

Bardzo dobra

107

 

Dobra

89

 

Dobra

89

 

Dostateczna

53

 

Dostateczna

71

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

53

 

 

 

 

 

 

 1. Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej wymienionego w kategorii 1 na kierunkach/specjalnościach neofilologicznych - przeliczniki dotyczą tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych:

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2

 

Skala ocen od 5 do 3

 

Ocena

Liczba punktów

 

Ocena

Liczba punktów

 

Celująca

700

 

Bardzo dobra

700

 

Bardzo dobra

578

 

Dobra

455

 

Dobra

455

 

Dostateczna

210

 

Dostateczna

333

 

 

 

 

 

Dopuszczająca

210

 

 

 

 

 

 

§ 6

Zasady przyjęć dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

 1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.

 2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).

 3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).

 4. Jeśli na danym kierunku /specjalności stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu czy poziomu egzaminu, mają one również zastosowanie do matury międzynarodowej, przeliczonej na wyniki nowej matury dla odpowiedniego poziomu.

 5. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

 

Matura Międzynarodowa IB

Nowa matura

 

Matura Międzynarodowa IB

Nowa matura

SL

PP

 

HL

PR

7

100%

 

7

100%

6

86%

 

6

85%

5

72%

 

5

70%

4

58%

 

4

55%

3

44%

 

3

40%

2

30%

 

2

25%

1

0%

 

1

10%

 

§ 7

Zasady przyjęć dla kandydatów z maturą zagraniczną i maturą europejską (EB)

 1. W czasie trwania elektronicznej rejestracji kandydaci wraz z kopią dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz ich tłumaczeniem na język polski składają dodatkowe podanie skierowane do Dziekana wydziału o wskazanie przedmiotów i określenie ocen ze świadectwa maturalnego, które będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na wskazany kierunek.

 2. Osoby nie dysponujące na świadectwie wynikami z egzaminów równorzędnych z wynikami polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, mogą być kwalifikowane na podstawie innych wyników dokumentujących na świadectwie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek. Decyzję o uznaniu przedmiotów oraz przypisaniu im ocen podejmuje Dziekan lub Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 3. Oceny są zatwierdzane przez Prorektora UŁ właściwego ds. rekrutacji i wpisywane do systemu rekrutacyjnego przez pracowników COS-RiTS.

 4. Oceny z przedmiotów zatwierdzone zgodnie z procedurą określoną w ust.1-3 przeliczane są zgodnie z zasadami starej matury określonymi w §9 niniejszej uchwały.

 5. Dokumenty, o których mowa w ust.1 składane są przez obywateli polskich – w Centrum Obsługi Studenta–Rekrutacja i Tok Studiów, a przez cudzoziemców – w Biurze Współpracy z Zagranicą. Jednostki te, po zakwalifikowaniu przez komisje rekrutacyjne kandydatów do przyjęcia na wybrany kierunek, przekazują komplet dokumentów sekretarzowi właściwej komisji.

 6. Zasady postępowania określone w ust. 1-5 obowiązują również w przypadku dyplomów zagranicznych w zakresie ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.

 

 

§ 8

Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia

 1. Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej w uczelni.

 2. Egzamin pisemny jest anonimowy.

 3. Kandydat, który w czasie składania egzaminu korzysta z niedozwolonych pomocy lub zachowuje się nieodpowiednio, zostaje wydalony z sali i nie jest dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, a fakt ten zostaje odnotowany w dokumentach kandydata.

 4. Każda praca pisemna sprawdzana jest przez dwóch egzaminatorów, specjalistów z danego przedmiotu, a umotywowana opinia wyrażona jest liczbą punktów. Błędy i ich rodzaje zaznacza się na marginesie pracy. Liczba punktów nie podlega zmianie po jej ogłoszeniu.

 5. Oddzielnie może być oceniana każda z części pisemnej pracy egzaminacyjnej.

 6. Kandydat ma prawo do wglądu do własnych prac egzaminu wstępnego w obecności przewodniczącego lub członka wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

 7. Na kierunkach, na których przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne, przebieg i wynik każdej rozmowy winien być potwierdzony osobnym protokołem opatrzonym datą, godziną oraz podpisem osoby przeprowadzającej tę rozmowę i członków komisji.

 8. Egzamin ustny odbywa się w obecności członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Liczbę punktów z egzaminu ustala egzaminator, a zatwierdza komisja. Uchwały komisji zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 9. Kandydat, który nie uzyskał minimum punktów z egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej, nie może zostać przyjęty na studia, ponieważ wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej jest w tej sytuacji negatywny.

 

§ 9

Odstąpienie od przeprowadzania egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub powołana przez niego komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej (w stosunku do wszystkich kandydatów na dany kierunek/specjalność studiów, których egzamin obowiązuje) najpóźniej w dniu egzaminu wstępnego na studia/rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§ 10

Przepisy końcowe

 

Niniejszą uchwałę podaje się do wiadomości publicznej do 31 maja 2015 r.

 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Uczelnie Łódź - Uniwersytet Łódzki 

1. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

BIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka

 

BIOLOGIA

Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania przyrody

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka

 

BIOTECHNOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka

 

MIKROBIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka

 

BIOMONITORING

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 30% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym i co najmniej 50% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii I.

 

 

2. WYDZIAŁ CHEMII

CHEMIA KOSMETYCZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka

Wymagana znajomość języka angielskiego.

 

CHEMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 155

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

SPECJALNOŚCI:

CHEMIA W NAUCE I GOSPODARCE

CHEMIA I NANOTECHNOLOGIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka

Wymagana znajomość języka angielskiego.

 

 

ANALITYKA CHEMICZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka

Wymagana znajomość języka angielskiego.

 

3. WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 240

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

EKONOMIA, studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

Kandydaci na kierunek ekonomia, studia w języku angielskim winni znać język angielski w stopniu zaawansowanym.

 

EKONOMIA EKOBIZNES

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, biologia, chemia, informatyka

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, informatyka

 

 

RYNEK FINANSOWY

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, informatyka

 

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia, WOS

 

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, informatyka

 

Kandydaci na kierunek informatyka i ekonometria winni znać język angielski w stopniu średnio zaawansowanym.

 

 

ANALITYKA GOSPODARCZA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka

 

Kandydaci na kierunek analityka gospodarcza winni znać język angielski w stopniu średnio zaawansowanym.

 

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, informatyka

 

 

 

SOCJOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, WOS, historia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język polski, WOS, historia

 

 

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, WOS, historia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język polski, WOS, historia

 

 

EUROPEISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, WOS, historia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język polski, WOS, historia

Kandydaci na kierunek europeistyka winni znać język angielski w stopniu średnio zaawansowanym.
Ze względu na możliwość wymiany studentów z zagranicą konieczne jest kontynuowanie nauki języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Zgodnie z planem studiów nie ma możliwości kontynuowania nauki języka rosyjskiego.

 

 

ANALITYKA SPOŁECZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, geografia, historia, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język polski, geografia, historia, WOS

 

 

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

 

EKOMIASTO

Pod warunkiem uruchomienia przez Senat

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka

 

 

4. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

FILOLOGIA POLSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 125

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

 

 

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, informatyka, geografia, matematyka

 

 

INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, informatyka, geografia, matematyka

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 70

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy , WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy , WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Specjalność: dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Profil ogólnoakademicki

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

dowolny język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski , WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język polski , WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia

 

 

 

DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1; znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

 

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, geografia, matematyka

 

 

KULTUROZNAWSTWO

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia

 

 

FILMOZNAWSTWO

Pod warunkiem uruchomienia przez Senat UŁ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia

 

 

EKONOMIKA KULTURY

Pod warunkiem uruchomienia

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 35

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia

 

 

NOWE MEDIA

Pod warunkiem uruchomienia

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, WOS

 

 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Zasady przyjęć:

Rekrutacja na kierunek składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdza się predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu (swobodna wypowiedź, przeczytanie fragmentu tekstu, wykonanie ćwiczeń wskazanych przez logopedę). Niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego wg tabeli:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, fizyka, matematyka

 

 

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się min. 25 osób.

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, historia, WOS

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA HISZPAŃSKA + JĘZYK ANGIELSKI

(nauka języka hiszpańskiego od początku, język angielski zaawansowany; przyjmowane są także osoby z zaawansowaną znajomością języka hiszpańskiego)*

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 75

Profil ogólnoakademicki

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się min. 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski lub język hiszpański

2

maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy lub język polski

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

* wstępna deklaracja poziomu języka w momencie składania dokumentów

 

Od kandydata wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego. Studenci są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch naukowych specjalizacji: językoznawczej lub literaturoznawczej.

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM

(język francuski od podstaw, drugi język obcy – zaawansowany)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1, niemieckiego/ rosyjskiego min. A2; znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

Maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski/niemiecki/rosyjski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski/niemiecki/rosyjski)

2

Maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

Maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

 

Od I semestru wybór:

filologii romańskiej (język francuski od podstaw, drugi język zaawansowany): z językiem angielskim, z językiem rosyjskim, z językiem niemieckim.

Limity grup językowych: min. 15, max. 25 osób – możliwość łączenia w grupach studentów z innych kierunków/specjalności Wydziału Filologicznego. Grupy poniżej 15 osób nie zostaną uruchomione.

W przypadku większej liczby kandydatów na grupy językowe, niż przewidywane limity, pierwszeństwo w wyborze będą mieli przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów rekrutacyjnych.

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM (HISZPAŃSKIM LUB WŁOSKIM)

(język francuski zaawansowany, drugi język romański – od podstaw)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Profil ogólnoakademicki

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka francuskiego na poziomie min. B1; znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

Maksymalnie jeden (wymagany)

język francuski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język francuski)

2

Maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

Maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, drugi język obcy

 

Od I semestru wybór:

filologii romańskiej (język francuski zaawansowany, drugi język romański od podstaw): z językiem hiszpańskim, z językiem włoskim.

Limity grup językowych: min. 15, max. 25 osób – możliwość łączenia w grupach studentów z innych kierunków/specjalności Wydziału Filologicznego. Grupy poniżej 15 osób nie zostaną uruchomione.

W przypadku większej liczby kandydatów na grupy językowe, niż przewidywane limity, pierwszeństwo w wyborze będą mieli przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów rekrutacyjnych.

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA WŁOSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Profil ogólnoakademicki

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Nauka języka włoskiego od podstaw w grupie początkującej lub średniozaawansowanej. Proponowane specjalizacje: translatorska i nauczycielska.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej. Nie jest wymagana znajomość języka włoskiego.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

Maksymalnie jeden (wymagany)

 

język obcy

2

Maksymalnie jeden (wymagany)

 

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

Maksymalnie dwa (nie wymagane)

 

drugi język obcy, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, geografia

 

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Profil ogólnoakademicki

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Wymagania wstępne: znajomość języka rosyjskiego (dla grupy zaawansowanej), znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język rosyjski albo inny język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

 

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, geografia, filozofia, drugi język obcy

 

Od pierwszego semestru wybór grupy:

1. filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim zaawansowanym – min.20, max. 25 osób;

2. filologia rosyjska zaawansowana z językiem ukraińskim od podstaw – min. 20, max. 25 osób;

3. filologia rosyjska niezaawansowana z językiem angielskim zaawansowanym – min. 20, max. 25 osób;

4. filologia rosyjska niezaawansowana z rozszerzeniem od II roku: język rosyjski w biznesie i turystyce – min 20, max. 25 osób.

 

Do grupy z językiem angielskim zaawansowanym będą mogli zapisywać się kandydaci, którzy zdali maturę z tego języka lub posiadają certyfikat na poziomie min. B1. Pierwszeństwo w wyborze będą mieli kandydaci przyjęci z największą liczbą punktów rekrutacyjnych.

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 125

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Od 2 semestru możliwość wyboru specjalności:

 • Filologia angielska – anglistyczna, specjalizacja translatorska lub nauczycielska po I roku;

 • Filologia angielska – wiedza o kulturze, specjalizacja translatorska lub nauczycielska po I roku;

 • Filologia angielska z drugim językiem obcym, specjalizacja zawodowa do wyboru: tłumaczeniowa lub nauczycielska (dwuprzedmiotowa dla języka zaawansowanego*);

- drugi język zaawansowany: filologia angielska z językiem rosyjskim, filologia angielska z językiem niemieckim;

- drugi język od podstaw: filologia angielska z językiem niemieckim, filologia angielska z językiem francuskim, filologia angielska z językiem włoskim, filologia angielska z językiem hiszpańskim, filologia angielska z językiem słoweńskim.

*specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się minimum 20 osób.

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

 

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język angielski

(albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

(albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

 

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

 

Poszczególne specjalności i specjalizacje zostaną uruchomione, gdy zgłosi się minimum 20 osób.

 

Limity grup językowych: min. 20, max. 25 osób – możliwość łączenia w grupach studentów z innych kierunków/specjalności Wydziału Filologicznego. Grupy poniżej 20 osób nie zostaną uruchomione.

W przypadku większej liczby kandydatów na specjalność lub grupy językowe, niż przewidywane limity, pierwszeństwo w wyborze będą mieli przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów rekrutacyjnych.

Do grupy z drugim językiem obcym zaawansowanym będą mogli się zapisywać kandydaci, którzy zdali maturę z tego języka lub posiadają certyfikat na poziomie: niemiecki i rosyjski min. A2.

 

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1; znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

 

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język niemiecki (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

 

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

 

Od 2 semestru wybór:

- filologii germańskiej (bez specjalności) – orientacyjny limit 40,

lub

- filologii germańskiej, ze specjalnością z drugim językiem obcym – orientacyjny limit 50:

 • drugi język zaawansowany: filologia germańska z językiem angielskim;

 • drugi język od podstaw: filologia germańska z językiem włoskim, filologia germańska z językiem hiszpańskim, filologia germańska z językiem francuskim, filologia germańska z językiem słoweńskim.

Limity grup językowych: min. 20, max. 25 osób – możliwość łączenia w grupach studentów z innych kierunków/specjalności Wydziału Filologicznego. Grupy drugiego języka poniżej 20 osób nie zostaną uruchomione.

W przypadku większej liczby kandydatów na specjalność lub grupy językowe, niż przewidywane limity, pierwszeństwo w wyborze będą mieli przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów rekrutacyjnych.

Do grupy z drugim językiem obcym zaawansowanym będą mogli zapisywać się kandydaci, którzy zdali maturę z języka angielskiego lub posiadają certyfikat z języka angielskiego na poziomie min. B1.

Od 3 semestru dla studentów filologii germańskiej bez specjalności wybór 3 specjalizacji do wyboru: kulturoznawczo-dziennikarska, językoznawcza i nauczycielska. Uwaga: zajęcia łączone z innymi latami i innymi kierunkami lub specjalnościami.

 

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 35

Profil ogólnoakademicki

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

 

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

 

historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, WOS, drugi język obcy, filozofia

 

 

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Orientacyjny limit miejsc: 60 osób – 3 grupy językowe

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się 40 kandydatów.

 

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu:

Przedmioty:

 

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

 

 

2

maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

 

3

maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

 

W roku 2016/2017 grupy z językami: niemieckim, francuskim, słoweńskim (lub w chorwackim albo bułgarskim w zależności od możliwości Wydziału). Limity grup językowych: 18-22 studentów w każdej grupie językowej. Zapisy do grup językowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji, zgodnie z życzeniami studentów, ale w razie większej liczby kandydatów na któryś język – w kolejności rankingu przyjęć. Jeśli zgłosi się 40-50 kandydatów uruchomione zostaną grupy z językami francuskim i niemieckim.

UWAGA: Na specjalność z językiem niemieckim wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie min. A2.

 

 

STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE (prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Ratyzbonie)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20, w tym 10 – rekrutacja w Uniwersytecie Łódzkim, 10 – rekrutacja w Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Profil ogólnoakademicki

Z uwagi na łączenie zajęć na innych kierunkach studiów brak jest progowej liczby osób niezbędnej do uruchomienia kierunku.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 dla studentów rekrutowanych w UŁ, znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1 dla studentów rekrutowanych w UŁ i na poziomie min. C1 dla studentów rekrutowanych w UR.

 

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

 

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język niemiecki (albo język polski lub inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)

 

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język niemiecki w przypadku matury obcojęzycznej)

UWAGA: wymagana znajomość języka polskiego

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna,

filozofia, drugi język obcy, geografia

 

III rok studiów studenci studiują w Uniwersytecie w Ratyzbonie w ramach programu ERASMUS plus, stypendia przyznawane są na co najmniej 1 semestr.

 

5. WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

 

ARCHEOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, język polski, geografia, język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, geografia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy, język polski

 

ETNOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy lub dowolny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

 

FILOZOFIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, jeżeli na studia zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dowolne przedmioty zdawane na maturze w tym obowiązkowo język polski jeśli nie został wybrany w 1 kategorii

 

 

 

OKCYDENTALISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, historia, WOS, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, drugi język obcy nowożytny

 

 

HISTORIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

 

Specjalności :

 

NAUCZYCIELSKA

OGÓLNOHISTORYCZNA

Orientacyjny limit miejsc łącznie: 130

Kierunek zostanie uruchomiony gdy zgłosi się minimum 30 osób.

Każda ze specjalności zostanie uruchomiona jeżeli zgłosi się na nią co najmniej 20 osób.

Wyboru specjalności kandydat dokonuje podczas immatrykulacji wypełniając stosowną deklarację.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka

 

 

RELIGIOZNAWSTWO

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, jeżeli zgłosi się min. 25 osób.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, język angielski

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, geografia, język polski, język angielski, biologia, matematyka, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, drugi język obcy

 

 

HISTORIA SZTUKI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, historia sztuki, język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język polski, język obcy nowożytny (inny niż w kategorii 2, może być język łaciński), historia, historia sztuki, geografia, matematyka

 

 

6. WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

 

FIZYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki i praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Specjalności:

 • Fizyka,

 • Fizyka medyczna,

 • Nanotechnologia,

 • Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i popularyzacja nauki.

Wybór specjalności po pierwszym semestrze studiów.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

 

 

FIZYKA TECHNICZNA

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 7-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Specjalności:

 • Fizyka medyczna,

 • Akustyka i realizacja dźwięku.

Wybór specjalności po pierwszym semestrze studiów.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

 

 

NANOTECHNOLOGY

Studia w języku angielskim prowadzone we współpracy z Wydziałem Chemii UŁ.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

 

 

 

 

INFORMATYKA

Specjalność: informatyka stosowana

Studia pierwszego stopnia inżynierskie (7-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Specjalizacje:

 • Systemy i aplikacje mobilne,

 • Algorytmy i programowanie,

 • Bazy danych i aplikacje internetowe,

 • Administracja sieciami i systemami informatycznymi,

 • Grafika użytkowa.

Wybór specjalizacji po trzecim semestrze studiów.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia

 

 

7. WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

MATEMATYKA

Specjalności: Nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki, Matematyka finansowa i aktuarialna, Analiza finansowa, Matematyka ogólna, Matematyka teoretyczna.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 320

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 50 osób.

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

 1. Nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób;

 2. Matematyka finansowa i aktuarialna – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 30 osób;

 3. Analiza finansowa – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 30 osób;

 4. Matematyka ogólna – bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc;

 5. Matematyka teoretyczna – bez ograniczeń minimalnej liczby.

 

Zasady kwalifikacji:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, informatyka

 

 

 

INFORMATYKA

Specjalności: Sieci komputerowe i przetwarzanie danych, Logistyka z systemami informatycznymi, Grafika komputerowa i projektowanie gier, Informatyka – studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 340

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 50 osób.

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

 1. Sieci komputerowe i przetwarzanie danych – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób ,

 2. Logistyka z systemami informatycznymi – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,

 3. Grafika komputerowa i projektowanie gier – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,

 4. Informatyka – studia w języku angielskim – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym).

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka

 

 

ANALIZA DANYCH

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 3,5-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka

 

 

8. WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 

GEOGRAFIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 40 osób.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

 

GEOGRAFIA, specjalność w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

 

GEOMONITORING

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

UWAGA:

  • do e-rekrutacji na kierunek turystyka i rekreacja mogą przystąpić kandydaci, którzy mają na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocenę z wychowania fizycznego; osoby z przyczyn zdrowotnych zwolnione z wychowania fizycznego nie będą kwalifikowane;

  • kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną.

 

 

STUDIA REGIONALNE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, WOS, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, biologia, język polski, język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

 

CLIMATOLOGY

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, fizyka, matematyka, chemia, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, fizyka, matematyka, chemia, informatyka, język polski, język obcy, biologia, historia, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

 

8. WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

 

PSYCHOLOGIA

Studia jednolite magisterskie (10-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

Specjalność na kierunku zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Specjalności na kierunku Psychologia (wybierane po 3 roku studiów):

 • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka,

 • Psychologia zdrowia i kliniczna,

 • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji.

 

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (nowożytny)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia

 

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 536

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 120 osób.

Specjalność na kierunku zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób. Maksymalna liczba studentów na specjalności może wynosić 60 osób.

Specjalności na kierunku pedagogika (wybierane od 4 semestru studiów):

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 • PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z COACHINGIEM
 • PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W ZAKRESIE PRACY OPIEKUŃCZEJ I SOCJALNO-WYCHOWAWCZEJ
 • PEDAGOGIKA W ZAKRESIE OPIEKI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ
 • EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ*
 • PEDAGOGIKA KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ**
 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (nowożytny)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki

* Studenci, którzy wybiorą tą specjalność powinni posiadać predyspozycje muzyczne: słuch, poczucie rytmu, elementarne umiejętności śpiewu, a także wrażliwość plastyczną na formy i treści wizualne oraz potrzebę działań artystycznych.

** Studenci, którzy wybiorą tą specjalność zobowiązani będą do złożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na wybranej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana będzie adnotacja lekarza „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływania”.

Uniwersytet Łódzki umożliwia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich kontynuację na studiach drugiego stopnia.

 

 

9. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 

PRAWO

Studia jednolite magisterskie (5- letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 250

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 80 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, WOS, geografia, historia

 

*dla obywateli polskich lub osób posiadających kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym

 

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 80 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka, WOS

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia

 

*dla obywateli polskich lub osób posiadających kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym

 

 

POLITYKA SPOŁECZNA

(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomiczno- Socjologicznym UŁ)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka, WOS

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia

 

*dla obywateli polskich lub osób posiadających kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym

 

 

10. WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Od semestru trzeciego wybór jednej z oferowanych specjalności:

 • Polityka międzynarodowa i dyplomacja

 • Komunikowanie międzynarodowe

 • Dziennikarstwo międzynarodowe

Od semestru pierwszego wybór specjalności:

 • Modern German Studies – Studia o Niemczech współczesnych (Wyboru specjalność kandydat dokonuje poprzez pisemną deklarację w trakcie składania dokumentów po zakwalifikowaniu na kierunek.)

Warunkiem uruchomienia specjalności będzie jej wybór przez co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, matematyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

 

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalność: International Marketing – studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, matematyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalność: American Studies – studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, matematyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalność: Asian Studies – studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, matematyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

 

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalność: Estudios Latinoamericanos – studia w języku angielskim i hiszpańskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, matematyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

 

 

POLITOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Od semestru trzeciego wybór jednej z oferowanych specjalności:

 • Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych,

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe,

 • Kultura polityczna i polityka historyczna.

Powyższe specjalności są realizowane również dla grup 35+.

Warunkiem uruchomienia specjalności będzie jej wybór przez co najmniej 15 osób. Jeżeli ze względu na niewystarczającą liczbę studentów nie będzie możliwe otwarcie specjalności, zostanie zaproponowany program bez specjalności, zawierający wybrane elementy dwóch programów specjalnościowych.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, język polski, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

 

 

POLITOLOGIA

Specjalność: Security Studies – studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, język polski, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

 

 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Od semestru trzeciego wybór jednej z oferowanych specjalności:

 • Media i kultura,

 • Kultury w dialogu międzynarodowym.

Warunkiem uruchomienia specjalności będzie jej wybór przez co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, filozofia, historia, WOS, geografia, historia sztuki

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia muzyki

 

 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Specjalność: Intercultural Communication – studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, filozofia, historia, WOS, geografia, historia sztuki

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia muzyki

 

STUDIA AZJATYCKIE

Pod warunkiem uruchomienia

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne)stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, język polski, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

 

 

11. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

 

Specjalności (wybór specjalności w trakcie studiów):

ANALITYKA SYSTEMOWA I TECHNOLOGIE E-BIZNESU

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Orientacyjny limit miejsc: 105

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

 

MARKETING

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNIWACJAMI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

 

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

 

BUSINESS MANAGEMENT (studia w języku angielskim)*

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

 

MANAGEMENT AND FINANCE (studia w języku angielskim)*

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

 

ANALITYKA BIZNESU

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

 

RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

 

FINANSE I INWESTYCJE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

 

12. WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

GEOINFORMACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, informatyka, fizyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

 

 

 

13. WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie lub inżynierskie 3,5-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy, język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, język obcy, język polski, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

 

14. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY, WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY, WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 

REGIONALISTYKA KULTUROWA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, WOS, język angielski, język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, WOS, język angielski, język polski

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język angielski, język polski, biologia, matematyka, drugi język obcy

 

 

 

15. MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Ze względu na indywidualny tok studiów nie przewidujemy progowej liczby osób.

Kandydaci w trakcie rejestracji wybierają kierunek wiodący: biologię, biotechnologię, mikrobiologię, fizykę, chemię, matematykę lub informatykę. Studia są prowadzone od pierwszego semestru według indywidualnego planu, część zajęć studenci odbywają na innych kierunkach MSM-P.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

 

biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka

(nowa matura na poziomie rozszerzonym)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka, język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka, język obcy

 

 

16. MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc łącznie: 59

 

Kierunki/specjalności wchodzące w skład MISH-S:

 

 1. Wydział Filologiczny:

 

 • filologia angielska – 2 osoby

 • filologia germańska – 2 osoby

 • filologia-specjalność: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – 2 osoby

 • filologia polska – 4 osoby

 • filologia-specjalność: filologia słowiańska – 2 osoby

 • filologia-specjalność: filologia romańska z drugim językiem obcym – 2 osoby

 • filologia-specjalność: filologia rosyjska – 2 osoby

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 2 osoby

 • kulturoznawstwo – 2 osoby

 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – 2 osoby

 • filmoznawstwo * – 2 osoby

 • nowe media * – 2 osoby

*pod warunkiem uruchomienia kierunków studiów

 

 1. Wydział Filozoficzno-Historyczny:

 

 • etnologia – 2 osoby

 • filozofia – 3 osoby

 • historia – 3 osoby

 • historia sztuki – 2 osoby

 

 1. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych:

 

 • międzynarodowe studia kulturowe – 5 osób

 • politologia – 5 osób

 • stosunki międzynarodowe – 5 osób

 

 1. Wydział Nauk Geograficznych:

 • studia regionalne – 4 osoby

 • turystyka i rekreacja – 4 osoby

 

Nabór na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISH-S.

Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISH-S.

Na studia w ramach MISH-S będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISH-S, w liczbie podanej przy kierunku/specjalności. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISH-S, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Uczelnie Łódź - Uniwersytet Łódzki 

 

1. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

BIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku biologia.

 

 

BIOLOGIA

Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania przyrody

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 30

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 12 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku biologia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska.

 

2. WYDZIAŁ CHEMII

 

CHEMIA KOSMETYCZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie jak na studia stacjonarne na kierunku „chemia kosmetyczna”.


 

CHEMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

specjalność: chemia w nauce i gospodarce

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie jak na studia stacjonarne na kierunku „chemia”.

 

 

3. WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

 

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku ekonomia.

 

EKONOMIA (studia rozpoczynające się od semestru letniego)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku ekonomia.

 

EKONOMIA EKOBIZNES

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku ekonomia.

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość.

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku gospodarka przestrzenna.

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku logistyka.

 

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku informatyka.

 

 

SOCJOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku socjologia.

 

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku praca socjalna.

 

ANALITYKA SPOŁECZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku analityka społeczna.

 

4. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: bez limitu

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (wieczorowe)

Orientacyjny limit miejsc: 40

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Warunkiem dopuszczenia do procedury rekrutacyjnej jest uzyskanie matury z języka angielskiego (egzamin ustny i pisemny) lub matury dwujęzycznej z języka angielskiego oraz matury z języka polskiego (egzamin pisemny).

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

 

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 60 osób – 3 grupy językowe

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się 25 kandydatów.

 

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu:

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

 

2

maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka, język polski

 

W roku 2016/2017 uruchomione będą grupy z językami: niemieckim, francuskim, słoweńskim (lub chorwackim albo bułgarskim w zależności od możliwości Wydziału) (uczone od podstaw). Limity grup językowych: 18-22 studentów w każdej grupie językowej. Zapisy do grup językowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji, zgodnie z życzeniami studentów, ale w razie większej liczby kandydatów na któryś język – w kolejności rankingu przyjęć. Jeśli zgłosi się 32-50 kandydatów uruchomione zostaną grupy z językami francuskim i niemieckim. Jeżeli zgłosi się do 28 kandydatów zostanie uruchomiona grupa tylko z językiem niemieckim.

 

 

5. WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

 

HISTORIA SZTUKI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Zasady przyjęć :

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

 

 

6. WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

 

INFORMATYKA

Specjalność: informatyka stosowana

Studia pierwszego stopnia inżynierskie ( 7-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Specjalizacje:

 • Systemy i aplikacje mobilne,

 • Algorytmy i programowanie,

 • Bazy danych i aplikacje internetowe,

 • Administracja sieciami i systemami informatycznymi,

 • Grafika użytkowa.

Wybór specjalizacji po trzecim semestrze studiów.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożonych dokumentów, a w przypadku większej liczby kandydatów – zasady takie same jak na studia stacjonarne.

W przypadku, gdy studia niestacjonarne nie zostaną uruchomione z powodu małej liczby kandydatów, kandydatom tym zostaną zaproponowane studia stacjonarne. Zmiana formy studiów następuje bez konieczności wnoszenia dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

 

 

7. WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

MATEMATYKA

Specjalność: Matematyka finansowa

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, informatyka

 

INFORMATYKA

Specjalności: Sieci komputerowe i przetwarzanie danych, Grafika komputerowa i projektowanie gier

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

 1. Sieci komputerowe i przetwarzanie danych – specjalność uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób;

 2. Grafika komputerowa i projektowanie gier – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka

 

Kandydaci przy rejestracji podają kolejność preferowanych przez siebie specjalności.

 

ANALIZA DANYCH

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 3,5-letnie) - niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka

 

 

8. WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak dla studiów stacjonarnych.

 

UWAGA:

  • do e-rekrutacji na kierunek turystyka i rekreacja mogą przystąpić kandydaci, którzy mają na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocenę z wychowania fizycznego; osoby z przyczyn zdrowotnych zwolnione z wychowania fizycznego nie będą kwalifikowane,

  • kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną.

 

 

9. WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

 

PSYCHOLOGIA

Studia jednolite magisterskie (10-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

Specjalność na kierunku zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Specjalności na kierunku Psychologia (wybierane po 3 roku studiów):

 • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka,

 • Psychologia zdrowia i kliniczna,

 • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji.

 

Zasady przyjęć:

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zasady przyjęć takie, jak na studia stacjonarne.

 

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc łącznie: 420

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

Specjalność na kierunku zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób. Maksymalna liczba studentów na specjalności może wynosić 60 osób.

Specjalności na kierunku pedagogika (wybierane od 4 semestru studiów):

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 • PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z COACHINGIEM
 • PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W ZAKRESIE PRACY OPIEKUŃCZEJ I SOCJALNO-WYCHOWAWCZEJ
 • PEDAGOGIKA W ZAKRESIE OPIEKI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ
 • PEDAGOGIKA KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ*
 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Zasady przyjęć:

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zasady przyjęć takie, jak na studia stacjonarne.

 

* Studenci, którzy wybiorą tą specjalność zobowiązani będą do złożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na wybranej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana będzie adnotacja lekarza „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływania”.

Uniwersytet Łódzki umożliwia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich kontynuację na studiach drugiego stopnia.

 

10. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 

PRAWO

Studia jednolite magisterskie (5- letnie) - niestacjonarne (wieczorowe)

Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same jak na studia stacjonarne - kierunek prawo.

 

PRAWO

Studia jednolite magisterskie (5- letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 300

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same jak na studia stacjonarne - kierunek prawo.

 

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same jak na studia stacjonarne - kierunek administracja.

 

11. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 205

Grupa kierunków Zarządzanie uruchomiona zostanie, gdy zgłosi się co najmniej 70 osób.

Kierunki:

Zarządzanie, specjalności: Analityka systemowa i technologie e-biznesu, Zarządzanie projektami,

Analityka biznesu,

Marketing,

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami,

Zarządzanie publiczne,

Zarzadzanie zasobami ludzkimi.

Wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów. Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć na grupę kierunków Zarządzanie:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same, jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku: Zarządzanie, specjalności: analityka systemowa i technologie e-biznesu, zarządzanie projektami; Analityka biznesu; Marketing; Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami; Zarządzanie publiczne; Zarzadzanie zasobami ludzkimi.

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same, jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych na kierunku Logistyka.

 

GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 105

Grupa kierunków Finanse i rachunkowość uruchomiona zostanie, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Kierunki:

Rachunkowość,

Finanse i inwestycje.

Wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów. Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć na grupę kierunków Finanse i rachunkowość:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same, jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Rachunkowość oraz na kierunku Finanse i inwestycje.

 

 

12. WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie lub inżynierskie 3,5-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak dla studiów stacjonarnych.

 

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

Uczelnie Łódź - Uniwersytet Łódzki 

 

1. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

BIOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Górny limit miejsc na każdą specjalność wynosi 12 osób. W przypadku przyjęcia co najmniej 48 kandydatów, limit miejsc na wybrane specjalności zostanie podwojony zgodnie z zainteresowaniem kandydatów.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, chemii, fizyki, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach. Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Kierunek będzie realizowany w ramach następujących specjalności: biochemia i biologia molekularna, biofizyka medyczna z bioinformatyką, biologia eksperymentalna i biologia środowiskowa.

 

 

BIOTECHNOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 75

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biotechnologii, biologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki i ochrony środowiska, nauk rolniczych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Kierunek będzie realizowany w ramach trzech specjalności: biotechnologia medyczna – limit miejsc 30 osób, biotechnologia mikrobiologiczna - limit miejsc 15 osób, biotechnologia roślinna - limit miejsc 30 osób.

 

 

MIKROBIOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności mikrobiologia medyczna i diagnostyka laboratoryjna.

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku mikrobiologia oraz studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biotechnologii, biologii, biochemii, biofizyki i nauk medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie kierunku ukończenia studiów (kierunek mikrobiologia – 4 pkt, pozostałe kierunki – 1 pkt), średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska i edukacji ekologicznej oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Kierunek będzie realizowany w ramach pięciu specjalności: ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody, biotechnologie ekologiczne, diagnostyka skażeń środowiska (studia w języku polskim) oraz ekohydrologia (płatne studia w języku angielskim).

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Górny limit miejsc na specjalność biotechnologie ekologiczne wynosi 12 osób, na pozostałe specjalności górny limit wynosi 15 osób. W przypadku przyjęcia co najmniej 72 kandydatów, limit miejsc na wybrane specjalności (z wyjątkiem specjalności biotechnologie ekologiczne) zostanie podwojony zgodnie z zainteresowaniem kandydatów.

 

 

 

 

GENETYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, chemii, fizyki, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

 

2. WYDZIAŁ CHEMII

 

CHEMIA,

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 140

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

SPECJALNOŚCI:

 • CHEMIA W NAUCE I GOSPODARCE

 • CHEMIA I NANOTECHNOLOGIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunku Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość wypełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia efektów kształcenia stawianych absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku „Chemia” (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów Komisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

 

 

ANALITYKA CHEMICZNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.


 

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Analityka chemiczna, Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku analityka chemiczna, chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość wypełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia efektów kształcenia stawianych absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku „Analityka chemiczna” (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów Komisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

 

 

CHEMIA KOSMETYCZNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.


 

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Chemia kosmetyczna, Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość wypełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia efektów kształcenia stawianych absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku „Chemia kosmetyczna” (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów Komisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

 

NAUCZANIE CHEMII

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków: Chemia kosmetyczna, Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, a także kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów chemicznych pierwszego lub drugiego stopnia albo absolwenci studiów I lub II stopnia kierunków pokrewnych (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów Komisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

 

NANOTECHNOLOGY

Pod warunkiem uruchomienia przez Senat

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne w języku angielskim

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.


 

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Chemia, Fizyka oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku chemia, fizyka lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

 

 

3. WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

 

EKONOMIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Kandydaci na kierunek Economics and International Business, studia w języku angielskim winni znać język angielski w stopniu zaawansowanym.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

EKONOMIA EKOBIZNES

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

RYNEK FINANSOWY

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

LOGISTYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

ANALITYKA GOSPODARCZA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Od kandydatów oczekiwana jest podstawowa znajomość ekonometrii, statystyki, ekonomii i matematyki. Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu tworzenia i wykorzystania baz danych.

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

POLITYKA SPOŁECZNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

SOCJOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

PRACA SOCJALNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

EUROPEISTYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 

 

FILOLOGIA POLSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 120

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie:

 • konkursu dyplomów – 50%;

 • średniej ocen ze studiów, wyliczonej przez macierzysty dziekanat (tej samej, która uwzględniana była do wyliczenia oceny na dyplomie) – 50%.

Należy złożyć zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów.

 

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

 

KULTUROZNAWSTWO

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 125

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów.

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 70

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów z taką samą oceną z rozmowy kwalifikacyjnej decydować będzie średnia ocen ze studiów.

Kandydaci mają do wyboru jedną z 3 specjalizacji:

- Research medialny,

- Public relations i branding,

- Odmiany specjalistyczne dziennikarstwa.

O decyzji kandydaci informują w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

LOGOPEDIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 45

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

 

Zasady przyjęć:

 1. z uwagi na specyfikę kierunku oferta skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich kierunków: logopedia, logopedia ogólna, logopedia z audiologią.

 2. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie:

- konkursu dyplomów – 50%

- średniej ocen ze studiów, wyliczonej przez macierzysty dziekanat (tej samej, która była uwzględniona przy wyliczeniu oceny na dyplomie) – 50% .

Należy złożyć zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów.

 

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA HISZPAŃSKA

JĘZYK HISZPAŃSKI + AMERYKANISTYKA FILOLOGICZNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Profil ogólnoakademicki

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się min. 20 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i studiów magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków/specjalności niż filologia hiszpańska wymagany certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci nieposiadający certyfikatu muszą pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich kompetencje językowe. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów, pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli absolwenci filologii hiszpańskiej.

 

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2; zaawansowana znajomość języka angielskiego; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej); podstawowa orientacja w hiszpańskim życiu kulturalnym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.

Studenci są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch naukowych specjalizacji: językoznawczej lub literaturoznawczej.

 

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROMAŃSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Profil ogólnoakademicki

Uruchomienie poszczególnych specjalizacji uzależnione będzie od liczby chętnych.

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM I ELEMENTAMI TŁUMACZENIA

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z TRADUKTOLOGIĄ

Zasady przyjęć:

- Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność: filologia romańska (francuska),

- dla absolwentów studiów licencjackich na innym kierunku filologicznym, z udokumentowaną znajomością języka francuskiego na poziomie B2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalizację z językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie minimum B2.

Konkurs dyplomów.

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA WŁOSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 45

Profil ogólnoakademicki

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Od I semestru proponowana zaawansowana specjalizacja translatorska lub nauczycielska.

 

Zasady przyjęć:

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii włoskiej, jak również dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków i specjalności. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia włoska wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego (dyplomy CILS-CELI 3-4), a w przypadku jego braku uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku włoskim.

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA KLASYCZNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Profil ogólnoakademicki

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Zasady przyjęć:

Kryteria przyjęcia kandydata będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

- kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich).

Kryteria przyjęcia kandydata nie będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

- kandydaci przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich dowolnego kierunku.

 

 

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: ogółem 40

Profil ogólnoakademicki

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Od I semestru zaplanowano uruchomienie specjalizacji:

- komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu.

 

Zasady przyjęć:

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie dyplomu ukończenia studiów filologicznych pierwszego lub drugiego stopnia oraz potwierdzona znajomość języka rosyjskiego tj. ukończone studia filologia rosyjska lub z językiem rosyjskim ewentualnie certyfikat z języka rosyjskiego na poziomie min. B2.

Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu dyplomów.

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 120

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Specjalizacje akademickie: językoznawstwo angielskie teoretyczne i stosowane, literatura i kultura angielskiego obszaru językowego.

Specjalizacje dodatkowe*: filologiczna ogólna, translatorska, nauczycielska, kultura i media.

*Uruchomienie poszczególnych specjalizacji uzależnione będzie od liczby chętnych.

 

Zasady przyjęć:

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej lub dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w innym zakresie plus znajomość języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzona certyfikatem oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskana w konkursie dyplomów (50%) i rozmowie kwalifikacyjnej (50%)**. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim i dotyczy jednej z poniższych dziedzin, do wyboru przez kandydata:

- metodyka nauczania języków obcych,

- językoznawstwo,

- język angielski – zastosowania,

- literatura krajów angielskiego obszaru językowego,

- kultura krajów angielskiego obszaru językowego,

- teoria i praktyka przekładu.

W czasie rozmowy oceniana będzie znajomość wybranej problematyki oraz kompetencja językowa.

** W zależności od ilości kandydatów Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Profil ogólnoakademicki

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich. Od kandydatów wymagana jest znajomość jednego z języków południowosłowiańskich na poziomie co najmniej B2. O kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

 

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Kandydaci powinni posiadać następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej, podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich.

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Profil ogólnoakademicki z elementami praktycznego

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii germańskiej), podstawowa orientacja w niemieckim życiu kulturalnym, podstawowa wiedza o strukturze języka niemieckiego. Dla kandydatów, którzy chcą kontynuować kształcenie metodyczne, posiadane kwalifikacje uprawniające do nauczania języka niemieckiego lub innego języka obcego w szkole podstawowej. Dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na filologię germańską z drugim językiem obcym, poświadczona znajomość tego języka na poziomie min. B1+, w przypadku języka angielskiego min. B2+

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów innych kierunków niż filologia germańska wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na tym poziomie.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

 

Od drugiego semestru wybór:

 • filologii germańskiej - bez specjalności – orientacyjny limit 30;

 • filologii germańskiej ze specjalnością z drugim językiem obcym (angielski, włoski, hiszpański, francuski – drugi język na poziomie B1+, angielski B2+) – orientacyjny limit 30.Wymagane zaświadczenie (certyfikat, suplement do dyplomu) o znajomości drugiego języka, w przypadku braku zaświadczenia – zaliczenie testu kwalifikującego po przyjęciu na studia .

Od drugiego semestru wybór jednej z 4 specjalizacji magisterskich: literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej lub glottodydaktycznej.

Grupy z drugiego języka łączone z innymi filologiami. Grupy poniżej 15 osób nie zostaną uruchomione. Przyjęci studenci będą mieli możliwość przepisania się na filologię germańską bez specjalności lub ograniczoną możliwość wyboru innego języka obcego.

 

5. WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

 

ARCHEOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/magisterskich kierunku archeologia i innych kierunków humanistycznych.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

ETNOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku absolwentów studiów magisterskich).

 

FILOZOFIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

W ramach tych studiów magisterskich będzie możliwa realizacja specjalizacji RETORYKA I ARGUMENTACJA

Kierunek zostanie uruchomiony, jeżeli na studia zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do studiowania na studiach drugiego stopnia (dyplom ukończenia dowolnych studiów licencjackich lub magisterskich), w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będzie brany ranking sporządzony według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.

 

 

 

HISTORIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Specjalności:

 • nauczycielska

 • ogólnohistoryczna

 

Każda ze specjalności zostanie uruchomiona jeżeli zgłosi się na nią co najmniej 20 osób.

Wyboru specjalności kandydat dokonuje podczas immatrykulacji wypełniając stosowną deklarację.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/magisterskich kierunków humanistycznych, społecznych, geograficznych, ekonomicznych i prawniczych.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

 

 

REGIONALISTYKA KULTUROWA

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/magisterskich kierunków: humanistycznych, społecznych, geograficznych, ekonomicznych i prawniczych.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

 

 

RELIGIOZNAWSTWO

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/magisterskich kierunków: humanistycznych, społecznych, geograficznych, ekonomicznych i prawniczych.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

 

HISTORIA SZTUKI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Specjalizacje:

 • krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki,

 • ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/magisterskich) kierunków historia sztuki lub studiów I stopnia lub magisterskich innego kierunku humanistycznego.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i rankingu sporządzonego według średniej ze studiów I stopnia lub magisterskich (w przypadku kandydatów którzy ukończyli studia humanistyczne II stopnia lub jednolite magisterskie).

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na studia będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki, w ramach ustalonego limitu miejsc.

 

 

7. WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

 

FIZYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki i praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Specjalności:

 • fizyka,

 • fizyka medyczna,

 • nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki.

Kandydaci wskazują wybieraną specjalność przy rejestracji, podział na specjalności dokonywany jest przy podpisywaniu umowy na podstawie złożonych pisemnych deklaracji kandydatów.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

Kandydaci wybierający specjalność nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki mogą zostać zobowiązani do uzupełnienia przedmiotów wymaganych do otrzymania uprawnień do nauczania obu przedmiotów, według Rozporządzenia MNiSW z dnia 17.01.2012r.

Jeżeli dana specjalność nie zostanie uruchomiona z powodu zbyt małej liczby kandydatów, kandydatom tym zostanie zaproponowana inna specjalność.

 

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Specjalności:

 • superkomputery i symulacje (specjalność prowadzona we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i z firmą AMG.net),

 • informatyka stosowana.

Wybór specjalności po pierwszym semestrze studiów.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

 

 

 

INFORMATYKA

Specjalność: informatyka stosowana – studia rozpoczynające się od semestru zimowego

Studia drugiego stopnia (magisterskie 3-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

 

 

INFORMATYKA

Specjalność: superkomputery i symulacje – studia rozpoczynające się od semestru letniego, prowadzone we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i z firmą AMG.net

Studia drugiego stopnia (magisterskie 3-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

 

 

8. WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

MATEMATYKA

Specjalności: Teoretyczna, Nauczycielska w zakresie matematyki, Matematyka finansowa i aktuarialna, Analiza finansowa, Matematyka ogólna

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 175

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się podczas rekrutacji co najmniej 30 osób.

 

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

 1. Teoretyczna – bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc: minimalna średnia z ukończonych studiów – co najmniej 4,00.;

 2. Nauczycielska w zakresie matematyki – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób: dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia obejmujących nauczanie matematyki w szkołach podstawowych. ;

 3. Matematyka finansowa i aktuarialna – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 30 osób;

 4. Analiza finansowa – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 30 osób;

 5. Matematyka ogólna – bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc.

 

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

 

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

 

INFORMATYKA

Specjalności: Systemy informatyczne, Interaktywne media, Informatyka – studia w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 240

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

 

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

Systemy informatyczne – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób ,

Interaktywne media – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,

Informatyka – studia w języku angielskim – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym).

 

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

 

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

 

 

9. WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 

GEOGRAFIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek geografia wymagane są kompetencje wymienione w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Jeśli kandydat nie posiada ww. kompetencji, lub ich nie uzyskał w wyniku formalnego kształcenia, może podjąć studia pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji np. w formie zajęć nieobjętych planem studiów.

 

 

GEOGRAFIA, specjalność w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek geografia wymagane są kompetencje wymienione w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Jeśli kandydat nie posiada ww. kompetencji, lub ich nie uzyskał w wyniku formalnego kształcenia, może podjąć studia pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji np. w formie zajęć nieobjętych planem studiów.

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Egzamin wstępny z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa (p)*. Uzyskanie 50% + 1 pkt maksymalnej liczby punktów oznacza pozytywny wynik egzaminu.

* w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż przewidziany limit komisja może odstąpić od egzaminu.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek turystyka i rekreacja wymagane są kompetencje wymienione w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Jeśli kandydat nie posiada ww. kompetencji, lub ich nie uzyskał w wyniku formalnego kształcenia, może podjąć studia pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji np. w formie zajęć nieobjętych planem studiów.

 

10. WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

 

PEDAGOGIKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc łącznie 420

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 120 osób.

 

Specjalność na kierunku zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób. Maksymalna liczba studentów na specjalności może wynosić 60 osób.

 

Specjalności na kierunku pedagogika (wybierane od drugiego semestru studiów):

PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO*

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z COACHINGIEM

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W ZAKRESIE PRACY OPIEKUŃCZEJ I SOCJALNO-WYCHOWAWCZEJ

PEDAGOGIKA W ZAKRESIE OPIEKI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

PEDAGOGIKA KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ**


 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych na kierunkach: humanistycznych, społecznych, edukacja techniczno-informatyczna, edukacja artystyczna, wychowanie fizyczne, w szkołach artystycznych oraz dla absolwentów studiów magisterskich drugiego stopnia i jednolitych magisterskich ukończonych na kierunkach humanistycznych, społecznych i w szkołach artystycznych.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej arytmetycznej obliczonej z:

- oceny z dyplomu licencjackiego lub magisterskiego (0,5),

- oceny pracy dyplomowej (0,5).

 

*Warunkiem studiowania tej specjalności jest ukończenie studiów licencjackich z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego, edukacji zintegrowanej, edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji elementarnej lub porównywalnych.

 

**Studenci, którzy wybiorą tą specjalność zobowiązani będą do złożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na wybranej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływania”.

 

 

11. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 

ADMINISTRACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

 

 

 

12. WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty 30 osób.

Specjalności:

 • American Studies and Mass Media

 • Brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

 • Dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka

 • Iberoamerykańska

 • International Marketing

 • Modern German Studies – Studia o Niemczech współczesnych

 • Orientalna

Specjalności są realizowane od semestru I. Wyboru specjalności dokonuje kandydat poprzez złożenie pisemnej deklaracji w trakcie składania dokumentów, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na kierunek.

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalność: American Studies and Mass Media – studia w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 15 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalność: Asian Studies – studia w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 15 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalność: European Studies – studia w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 15 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalność: International Marketing – studia prowadzone w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 35

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 15 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia, poza dokumentami określonymi w niniejszej Uchwale – CV i listu motywacyjnego.

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalność: Cultura-Sociedad-Politica – studia w języku hiszpańskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 15 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Wymagana znajomość języka hiszpańskiego na poziomie średniozaawansowanym.

 

POLITOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Od semestru drugiego wybór jednej z oferowanych specjalności:

 • Diagnozowanie i prognozowanie polityczne

 • Doradztwo i zarządzanie polityczne

 • Bezpieczeństwo państwa

Powyższe specjalności są realizowane również dla grup 35+.

Warunkiem uruchomienia specjalności będzie jej wybór przez co najmniej 15 osób. Jeżeli ze względu na niewystarczającą liczbę studentów nie będzie możliwe otwarcie specjalności, zostanie zaproponowany program bez specjalności, zawierający wybrane elementy trzech programów specjalnościowych.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

POLITOLOGIA

Specjalność: Political Management – studia prowadzone w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 15 osób.

 

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Od semestru drugiego wybór jednej z oferowanych specjalności:

 • Światowe dyskursy kultury

 • Społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata.

Warunkiem uruchomienia specjalności będzie jej wybór przez co najmniej 15 osób.

 

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Specjalność Intercultural Communication – studia prowadzone w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 15 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

 

13. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

ZARZĄDZANIE

Specjalności: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Marketing, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi – wybór specjalności w trakcie studiów

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 250

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

ZARZĄDZANIE

Specjalność: zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów)

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 70

Specjalność zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunkach innych niż ekonomiczne.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Specjalności: Rachunkowość i zarządzanie finansami, Doradca finansowy – wybór specjalności w trakcie studiów

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz, ze względu na zbieżność efektów kształcenia absolwentów kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym, a także kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

LOGISTYKA

Specjalności: Informatyka w logistyce, Zarządzanie łańcuchem dostaw

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

BUSINESS MANAGEMENT (studia w języku angielskim)

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

 

Zasady przyjęć:

Absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów, przyjmowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

14. WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

W postępowaniu rekrutacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek gospodarka przestrzenna wymagane są kompetencje wymienione w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Jeśli kandydat nie posiada ww. kompetencji, lub ich nie uzyskał w wyniku formalnego kształcenia, może podjąć studia pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji np. w formie zajęć nieobjętych planem studiów.

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA, specjalność w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

W postępowaniu rekrutacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek gospodarka przestrzenna wymagane są kompetencje wymienione w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Jeśli kandydat nie posiada ww. kompetencji, lub ich nie uzyskał w wyniku formalnego kształcenia, może podjąć studia pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji np. w formie zajęć nieobjętych planem studiów.

 

 

15. WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

 

GEOINFORMACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek geoinformacja wymagane są kompetencje wymienione w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Jeśli kandydat nie posiada ww. kompetencji, lub ich nie uzyskał w wyniku formalnego kształcenia, może podjąć studia pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji np. w formie zajęć nieobjętych planem studiów.

 

16. MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Ze względu na indywidualny tok studiów nie przewidujemy progowej liczby osób.

Kandydaci w trakcie rejestracji wybierają kierunek wiodący: biologię, biotechnologię, mikrobiologię, fizykę, chemię, matematykę lub informatykę. Studia są prowadzone od pierwszego semestru według indywidualnego planu, część zajęć studenci odbywają na innych kierunkach MSM-P.

 

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożonych dokumentów oraz na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub studiów magisterskich i średniej ocen ze studiów I stopnia lub studiów magisterskich.

Minimalna ocena na dyplomie 4,00

Minimalna średnia ocen ze studiów 4,00

 

17. MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc łącznie: 56

 

Kierunki/specjalności wchodzące w skład MISH-S

 

 1. Wydział Filologiczny:

 

 • filologia angielska – 4 osoby

 • filologia germańska – 2 osoby

 • filologia-specjalność: filologia klasyczna – 4 osoby

 • filologia polska – 4 osoby

 • filologia-specjalność: filologia słowiańska – 1 osoba

 • filologia-specjalność: filologia romańska – 2 osoby

 • filologia-specjalność: filologia rosyjska – 2osoby

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 2 osoby

 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – 2 osoby

 • kulturoznawstwo – 2 osoby

 1. Wydział Filozoficzno-Historyczny:

 

 • etnologia – 3 osoby

 • filozofia – 3 osoby

 • historia – 5 osób

 • historia sztuki – 5 osób

 

 1. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych:

 

 • międzynarodowe studia kulturowe – 5 osób

 • politologia – 5 osób

 • stosunki międzynarodowe – 5 osób

 

Nabór na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISH-S.

Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISH-S.

Na studia w ramach MISH-S będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISH-S, w liczbie podanej przy kierunku/specjalności. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISH-S, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

Uczelnie Łódź - Uniwersytet Łódzki 

 

1. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

BIOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 12osób.

Górny limit miejsc na każdą specjalność 30 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, chemii, fizyki, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Kierunek będzie realizowany w ramach dwóch specjalności: biologia stosowana i molekularna oraz biologia środowiskowa.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 12 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska i edukacji ekologicznej oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Kierunek będzie realizowany w ramach trzech specjalności: ochrona przyrody, ekologia i ochrona wód oraz ekologia człowieka.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

 

2. WYDZIAŁ CHEMII

 

CHEMIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Specjalność: chemia w nauce i gospodarce

Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunku Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie jak na studia stacjonarne na kierunku „chemia”.

 

NAUCZANIE CHEMII

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 20

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku „Nauczanie chemii”.

 

 

3. WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

 

EKONOMIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

EKONOMIA (studia rozpoczynające się od semestru letniego)

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

EKONOMIA EKOBIZNES

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

LOGISTYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

 

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

SOCJOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

SOCJOLOGIA (studia rozpoczynające się od semestru letniego)

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

PRACA SOCJALNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

4. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: bez limitu

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów .

Kandydaci maja do wyboru jedną z 3 specjalizacji:

- Research medialny,

- Public relations i branding,

- Odmiany specjalistyczne dziennikarstwa.

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 100

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Od I semestru możliwość wyboru specjalności:

- specjalność: anglistyczna,

- specjalność: translatoryka.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów kierunków innych niż filologia angielska wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu ustnego z języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

 

 

5. WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

 

HISTORIA SZTUKI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Specjalizacje:

 • krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki,

 • ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/magisterskich) kierunków historia sztuki lub studiów I stopnia lub magisterskich innego kierunku humanistycznego.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i rankingu sporządzonego według średniej ze studiów I stopnia lub magisterskich (w przypadku kandydatów którzy ukończyli studia humanistyczne II stopnia lub jednolite magisterskie).

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na studia będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki, w ramach ustalonego limitu miejsc.

 

6. WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

 

INFORMATYKA

Specjalność: informatyka stosowana

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne)- niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 30

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 12 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

Jeżeli studia niestacjonarne nie zostaną uruchomione z powodu zbyt małej liczby kandydatów, kandydatom tym zostaną zaproponowane studia stacjonarne. Zmiana formy studiów następuje bez konieczności wnoszenia dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

 

 

INFORMATYKA

Specjalność: informatyka stosowana

Studia drugiego stopnia (magisterskie 3-semestralne)- niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 30

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 12 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

Jeżeli studia niestacjonarne nie zostaną uruchomione z powodu zbyt małej liczby kandydatów, kandydatom tym zostaną zaproponowane studia stacjonarne. Zmiana formy studiów następuje bez konieczności wnoszenia dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

 

 

7. WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

MATEMATYKA

Specjalność: matematyka finansowa

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

 

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

 

 

 

INFORMATYKA

Specjalności: Systemy informatyczne, Interaktywne media

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

 

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

 1. Systemy informatyczne – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,

 2. Interaktywne media – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

 

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

 

 

 

8. WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla posiadaczy dyplomów licencjata kierunku turystyka i rekreacja, geografia i gospodarka przestrzenna, a także absolwentów studiów magisterskich kierunku geografia i gospodarka przestrzenna.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek turystyka i rekreacja wymagane są kompetencje wymienione w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Jeśli kandydat nie posiada ww. kompetencji, lub ich nie uzyskał w wyniku formalnego kształcenia, może podjąć studia pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji np. w formie zajęć nieobjętych planem studiów.

 

9. WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

 

PEDAGOGIKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc łącznie: 420

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

Specjalność na kierunku zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób. Maksymalna liczba studentów na specjalności może wynosić 60 osób.

 

Specjalności na kierunku pedagogika (wybierane od II semestru studiów):

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 • PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z COACHINGIEM
 • PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W ZAKRESIE PRACY OPIEKUŃCZEJ I SOCJALNO-WYCHOWAWCZEJ
 • PEDAGOGIKA W ZAKRESIE OPIEKI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ
 • PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO*
 • PEDAGOGIKA KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ**

 

Zasady przyjęć:

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zasady przyjęć takie jak na studia stacjonarne.

*Warunkiem studiowania tej specjalności jest ukończenie studiów licencjackich z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego, edukacji zintegrowanej, edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji elementarnej lub porównywalnych.

**Studenci, którzy wybiorą tą specjalność zobowiązani będą do złożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na wybranej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływania”.

 

10. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 

ADMINISTRACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

 

PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Zarządzania UŁ.

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

PRAWO MEDYCZNE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

 

11. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

ZARZĄDZANIE

Specjalności: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Marketing, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi – wybór specjalności w trakcie studiów

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 170

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

ZARZĄDZANIE

Specjalność: ZARZĄDZANIE BIZNESEM (studia dla nieekonomistów)

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 70

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunkach innych niż ekonomiczne. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Specjalności: Rachunkowość i zarządzanie finansami, Doradca finansowy – wybór specjalności w trakcie studiów

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 125

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym, a także kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

LOGISTYKA

Specjalności: Informatyka w logistyce, Zarządzanie łańcuchem dostaw – wybór specjalności w trakcie studiów

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 110

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

12. WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek gospodarka przestrzenna wymagane są kompetencje wymienione w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Jeśli kandydat nie posiada ww. kompetencji, lub ich nie uzyskał w wyniku formalnego kształcenia, może podjąć studia pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji np. w formie zajęć nieobjętych planem studiów.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)