Kryteria rekrutacji 2021/2022

Akademia Morska w Szczecinie rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Akademii Morskiej w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

PISMO OKÓLNE Nr 56/2020 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 17.12.2020 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały nr 84/2020 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 16.12.2020 r.

 

§ 1.

Przekazuje się społeczności akademickiej uchwałę nr 84/2020 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 16.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 50/2020 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia, która stanowi załącznik do niniejszego pisma okólnego.

 

Uchwała nr 84/2020 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 16.12.2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 50/2020 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia.

 

Senat Akademii Morskiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 16.12.2020 r., na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 50/2020 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia z uwagi na utworzenie nowego kierunku Teleinformatyka dodaje się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz sposób jej przeprowadzenia na wyżej wymienionym kierunku. Z uwagi na powyższe załącznik do Uchwały nr 50/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 84/2020 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz sposób jej przeprowadzenia

 

 1. Zasady ogólne

  1. Niniejszym określa się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia na kierunki oraz sposób jej przeprowadzenia:

studia stacjonarne I stopnia, kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim);

studia stacjonarne I stopnia, kierunek żegluga śródlądowa; studia stacjonarne I stopnia, kierunek geodezja i kartografia; studia stacjonarne I stopnia, kierunek informatyka;

studia stacjonarne I stopnia, kierunek oceanotechnika; studia stacjonarne I stopnia, kierunek teleinformatyka;

studia stacjonarne II stopnia, kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim);

studia stacjonarne II stopnia, kierunek geoinformatyka; studia stacjonarne II stopnia, kierunek oceanotechnika; studia niestacjonarne I stopnia, kierunek nawigacja;

studia niestacjonarne I stopnia, kierunek geodezja i kartografia; studia niestacjonarne I stopnia, kierunek informatyka;

studia niestacjonarne II stopnia, kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim);

studia niestacjonarne II stopnia, kierunek geoinformatyka;

studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia w języku

angielskim);

studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechatronika;

studia stacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia w języku

angielskim);

studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn; studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechatronika;

studia niestacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia

w języku angielskim);

studia stacjonarne I stopnia, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

studia stacjonarne I stopnia, kierunek transport; studia stacjonarne I stopnia, kierunek logistyka; studia stacjonarne I stopnia, kierunek zarządzanie;

studia stacjonarne II stopnia, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

studia stacjonarne II stopnia, kierunek transport (również studia w języku angielskim); studia niestacjonarne I stopnia, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

studia niestacjonarne I stopnia, kierunek transport; studia niestacjonarne I stopnia, kierunek logistyka; studia niestacjonarne I stopnia, kierunek zarządzanie;

studia niestacjonarne II stopnia, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

studia niestacjonarne II stopnia, kierunek transport;

 

 1. Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki. Specjalności na poszczególnych kierunkach studiów zostaną podane w Informatorze dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022.

 

 1. Rekrutację na studia przeprowadza powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna lub komisje rekrutacyjne, które przyjmują na studia w drodze wpisu na listę studentów.

Cudzoziemców na studia przyjmuje Rektor w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku rekrutacji na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami skład komisji rekrutacyjnej może być rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie partnerskie.

 1. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje.

 

2.Warunki formalne

 1. Na studia I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości1 oraz spełnia warunki rekrutacji.

 2. Kandydaci na studia I stopnia składają w wyznaczonym terminie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej lub właściwej komisji rekrutacyjnej, a w przypadku cudzoziemców do osób upoważnionych przez Rektora w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej:

  • podanie o przyjęcie na studia lub podpisany wydruk formularza rejestracyjnego z rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce - REKRUTACJA;

 • ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata lub podpisany wydruk formularza rejestracyjnego z rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA zawierający zdjęcie kandydata;

 • poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości1;

 • dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA) 2;

 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 • morskie świadectwo zdrowia zgodne z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006 na kierunki nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (patrz pkt 3.11.2) lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na ww. kierunkach (patrz pkt 3.11.2) oraz dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA.

 1. Na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów oraz spełnia warunki rekrutacji.

 2. Kandydaci na studia II stopnia składają w wyznaczonym terminie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej lub właściwej komisji rekrutacyjnej, a w przypadku cudzoziemców do osób upoważnionych przez Rektora w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej:

  • podanie o przyjęcie na studia lub podpisany wydruk formularza rejestracyjnego z rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce - REKRUTACJA;

  • ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata lub podpisany wydruk formularza rejestracyjnego z rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA zawierający zdjęcie kandydata;

  • poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów za granicą, musi on uprawniać kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany3. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć oryginał dyplomu opatrzony apostille lub zalegalizowany celem poświadczenia przez uczelnię kopii za zgodność z oryginałem).

 

1 O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r., przy czym świadectwa wydane za granicą muszą zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille.

2 Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz.

3 O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów za granicą w rozumieniu art. 326 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r

 

 • poświadczoną przez uczelnię kopię suplementu,

 • dwie fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA) 2,

 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 • Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia prowadzone w Akademii Morskiej w Szczecinie, jeżeli spełniają kryteria rekrutacyjne Akademii Morskiej w Szczecinie oraz wymagania obowiązujących w trakcie rekrutacji polskich aktów prawnych w tym zakresie.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim lub angielskim, jeśli spełniają jeden z warunków wyszczególnionych w wykazie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego lub angielskiego zatwierdzonym przez Rektora i zamieszczonym na stronie internetowej www.admission.am.szczecin.pl oraz dostępnym w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

 1. Cudzoziemiec zobowiązany jest dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości1 zalegalizowanego lub opatrzonego apostille celem poświadczenia przez uczelnię kopii za zgodność z oryginałem, wraz z zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienie do kontynuowania kształcenia na studiach pierwszego stopnia w kraju w którym świadectwo zostało wydane (zaświadczenie takie wydaje szkoła, która wydała świadectwo lub władze oświatowe kraju, w którym świadectwo zostało wydane), chyba że takie uprawnienie wynika z umów międzynarodowych lub z mocy prawa.

 2. Cudzoziemcy zobowiązani są do posiadania polisy ubezpieczenia zdrowotnego umożliwiającego pokrycie kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dany rok akademicki lub też do przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po przyjeździe do Polski i comiesięcznego opłacania składek przez cały okres pobytu w Polsce.

 3. Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski (w przypadku aplikowania na kierunki prowadzone odpowiednio w języku polskim lub angielskim), przy czym tłumaczenie musi być sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP, konsula RP urzędującego w państwie, w którym dokument został wydany, tłumacza przysięgłego kraju UE/EFTA/OECD lub przedstawicielstwo dyplomatyczne na terytorium RP, kraju w którym świadectwo zostało wydane.

 4. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się wykonanie tłumaczeń przez tłumaczy przysięgłych innych niż wymienionych w pkt. 2.8, z zastrzeżeniem, iż kandydat zobowiązany będzie do dostarczenia wymaganego tłumaczenia zgodnego z pkt. 2.8 w ustalonym przez Uczelnię terminie wskazanym w informacji o wpisie na listę studentów lub w decyzji administracyjnej Rektora.

 5. W przypadku aplikowania na kierunki prowadzone w języku angielskim kandydaci mogą składać swoje dokumenty aplikacyjne w całości w wersji elektronicznej, z zastrzeżeniem konieczności okazania oryginałów niezwłocznie po przyjeździe do Polski nie później niż do 4 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego, pod rygorem uchylenia decyzji administracyjnej Rektora o przyjęciu bądź wykreślenia z wpisu na listę studentów.

 6. W przypadku długotrwałych procedur weryfikacyjnych dopuszcza się wydanie decyzji warunkowej o przyjęciu na studia lub informacji o wpisie warunkowym na listę studentów.

 7. Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych w pkt. 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9 z zastrzeżeniem, że kandydat zobowiązany będzie do dostarczenia wymaganych oryginałów oraz w przypadku poświadczania przez Uczelnię kopii do przedstawienia do wglądu oryginałów w ustalonym przez Uczelnię terminie wskazanym w informacji o wpisie na listę studentów lub w decyzji Rektora.

 1. Ewentualne zmiany w wykazie dokumentów wymaganych od kandydata oraz sposobie ich składania zostaną uregulowane odrębnym Zarządzeniem/Komunikatem Rektora.

 2. Informacje o terminach składania dokumentów dla poszczególnych form i kierunków studiów zostaną podane:

  • w Informatorze dla Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022,

 • na tablicach ogłoszeń Uczelni,

 • na stronie internetowej Uczelni www.am.szczecin.pl w zakładce – REKRUTACJA,

 • dla cudzoziemców: na stronie www.admission.am.szczecin.pl oraz w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

 1. Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA. Kandydaci będą powiadamiani listem, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Cudzoziemcy przyjmowani są na studia decyzją administracyjną Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie i uzyskują informacje na temat przyjęcia w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

 

3.Studia I stopnia – kryteria rekrutacyjne

 1. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości uzyskane przez kandydata w części pisemnej.

 2. Komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, wg liczby uzyskanych przez kandydata punktów.

 3. Dla kierunków prowadzonych w Akademii Morskiej w Szczecinie z wyłączeniem kierunku zarządzanie, liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

 

P = 2 pm + 0,5 × p jp + 0,5 × p jo + 3rch + 3rf  + 3rg + 3ri + 3rm

 

gdzie:

pm, pjp, pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego.

 

rch, rf, rg, ri, rm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu

maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: chemii, fizyki lub fizyki i astronomii, geografii, informatyki i matematyki.

 

 1. Dla kierunku zarządzanie prowadzonego w Akademii Morskiej w Szczecinie, liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

 

 

P=2pm + 0,5∙pjp+0,5∙pjo + 3rwos + 3rg + 3ri+ 3rm

gdzie:

 

pm, pjp, pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego.

 

rwos, rg, rg, ri, rm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: wiedzy o społeczeństwie, geografii, informatyki i matematyki.

 

 1. Jeżeli kandydat jest uczniem szkoły objętej patronatem Akademii Morskiej w Szczecinie na podstawie podpisanej umowy patronackiej, liczba punktów obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

PSP  = P . 1,5

gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez kandydata zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 3.2.1 i pkt.

3.2.2

 

 1. Jeżeli kandydat posiada dyplom International Baccalaureate, European Baccalaureate, lub Advanced Placement liczba punktów obliczana jest zgodnie z następującym wzorem.

PIB  = P . 1,5

gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez kandydata zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 3.2.1 i pkt. 3.2.2

 

 1. Jeżeli kandydat jest jednocześnie uczniem szkoły objętej patronatem Akademii Morskiej w Szczecinie na podstawie podpisanej umowy patronackiej i posiadaczem dyplomu, o którym mowa w pkt. 3.4, liczba punktów uzyskanych przez kandydata przeliczana jest na podstawie punktu 3.3 lub 3.4.

 2. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z danego przedmiotu w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.

 3. Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie z poniższą tabelą. Punkty te stanowią sumę uzyskaną z wyników egzaminu pisemnego w części obowiązkowej oraz egzaminu pisemnego z wybranych przedmiotów dodatkowych tzw. nowej matury – odpowiednie liczniki we wzorze. Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik.

 

Ocena

Liczba punktów

Dopuszczający

30

Dostateczny

73

Dobry

115

Bardzo dobry

158

Celujący

200

 

 1. Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc określonego przez Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji (jeżeli dotyczą). W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 16 osób.

 1. Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w drodze wpisu na listę studentów, w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określa komisja rekrutacyjna.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dany kierunek studiów mogą deklarować drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiować w ramach kierunków realizowanych na danym Wydziale. W przypadku odmowy przyjęcia na studia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc lub niespełnienia wymagań formalnych, zdrowotnych i wymagań wynikających z dodatkowych form rekrutacji lub nieuruchomienia kierunku, dany kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek.

 3. Dodatkowe warunki rekrutacji.

  1. Dodatkowe warunki rekrutacji obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objęte Konwencją STCW - praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich).

  2. Dodatkowe warunki rekrutacji to:

  3. spełnienie wymagań do uzyskania morskiego świadectwa zdrowia zgodnego z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006 (kandydaci, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia zgodnego z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na badania lekarskie celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku z koniecznością uzupełnienia badań o te niezbędne do uzyskania morskiego świadectwa zdrowia i dostarczenie tego świadectwa zgodnie z terminem wyznaczonym w informacji o wpisie na listę studentów lub w decyzji Rektora. (jeśli dotyczy). Dodatkowo kandydaci, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia zgodnego z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006, na ich wniosek, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na odpłatne badania lekarskie w celu uzyskania ww. świadectwa; badania przeprowadzane są w zakładzie opieki zdrowotnej wskazanej przez Uczelnię) lub posiadanie ważnego morskiego świadectwa zdrowia zgodnego z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006;

 • kandydaci na kierunki: nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych będą skierowani w trakcie studiów na badania;

 • praktyka przygotowawcza, odbywana w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie odbędzie się po zakończeniu rekrutacji oraz zniesieniu ograniczeń dotyczących szkoleń morskich w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zaplanowane szkolenia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod, technik i zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia praktyki przygotowawczej przed rozpoczęciem roku akademickiego Rektor lub osoba upoważniona przez Rektora wyznaczy inny możliwy termin do zrealizowania tej praktyki. Wszyscy kandydaci przyjęci na studia zostaną powiadomieni o terminie rozpoczęcia praktyki z odpowiednim wyprzedzeniem.

Cudzoziemcy, praktykę tę odbędą w terminie wskazanym przez Rektora lub przez osobę upoważnioną przez Rektora po rozpoczęciu roku akademickiego.

 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność na praktyce przygotowawczej powoduje skreślenie z listy studentów.

 2. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia zgodnie z Uchwałą Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie, dotyczącą zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, po spełnieniu wymagań formalnych (pkt. 2.) i dodatkowych form rekrutacji (pkt. 3.9). Z uprawnień, o których mowa powyżej, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

 1. Informacje dotyczące rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników, skierowań na praktyki, terminów realizacji praktyk, dodatkowych ogłoszeń itd. zostaną podane na tablicach ogłoszeń Uczelni lub komisji rekrutacyjnych oraz na stronach internetowych Uczelni w zakładce – REKRUTACJA, przy czym cudzoziemcy uzyskują ww. informacje w Dziale ds. Obcokrajowców

i Wymiany Międzynarodowej.

 1. W przypadku studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim, kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

  • dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,

  • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,

  • którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,

  • którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,

  • którzy posiadają ocenę co najmniej dobrą, uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4.Studia II stopnia – kryteria rekrutacyjne

 1. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

 2. Komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów.

 3. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc określonego przez Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze oceny na dyplomie ukończenia studiów i spełniły warunki formalne. W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę egzaminu dyplomowego. W przypadku, gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 16 osób.

 4. Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określa komisja rekrutacyjna.

 5. W przypadku studiów II stopnia, prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

  • dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,

  • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,

  • którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,

  • którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,

  • którzy posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA. Kandydaci będą powiadamiani listem, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Cudzoziemcy przyjmowani są na studia decyzją administracyjną Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie i uzyskują informacje na temat przyjęcia w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

 

5.Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

 1. Niniejszym określa się termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla pierwszego naboru na kierunki:

 

 

Kierunek

Termin

rozpoczęcia

rekrutacji

Termin zakończenia rekrutacji

Studia stacjonarne – I stopnia

nawigacja

04.05.2021

13.07.2021

nawigacja w języku angielskim

04.05.2021

13.07.2021

żegluga śródlądowa

04.05.2021

13.07.2021

geodezja i kartografia

04.05.2021

13.07.2021

oceanotechnika

04.05.2021

13.07.2021

Studia stacjonarne – II stopnia

nawigacja

04.05.2021

13.07.2021

nawigacja w języku angielskim

04.05.2021

13.07.2021

geoinformatyka

04.05.2021

13.07.2021

oceanotechnika

04.05.2021

13.07.2021

Studia niestacjonarne – I stopnia

nawigacja

04.05.2021

16.12.2021

geodezja i kartografia

04.05.2021

22.09.2021

Studia niestacjonarne – II stopnia

nawigacja

04.05.2021

28.02.2022

nawigacja w języku angielskim

04.05.2021

28.02.2022

geoinformatyka

04.05.2021

22.09.2021

Studia stacjonarne – I stopnia

informatyka

04.05.2021

13.07.2021

teleinformatyka

04.05.2021

13.07.2021

Studia niestacjonarne – I stopnia

informatyka

04.05.2021

22.09.2021

Studia stacjonarne – I stopnia

mechatronika

04.05.2021

13.07.2021

Studia niestacjonarne – I stopnia

mechatronika

04.05.2021

16.12.2021

Studia stacjonarne – I stopnia

mechanika i budowa maszyn

04.05.2021

13.07.2021

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

04.05.2021

13.07.2021

Studia stacjonarne – II stopnia

mechanika i budowa maszyn

04.05.2021

13.07.2021

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

04.05.2021

13.07.2021

Studia niestacjonarne – I stopnia

mechanika i budowa maszyn

04.05.2021

16.12.2021

Studia niestacjonarne – II stopnia

mechanika i budowa maszyn

04.05.2021

28.02.2022

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

04.05.2021

28.02.2022

Studia stacjonarne – I stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

04.05.2021

13.07.2021

 

logistyka

04.05.2021

13.07.2021

transport

04.05.2021

13.07.2021

zarządzanie

04.05.2021

13.07.2021

Studia stacjonarne – II stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

26.01.2022

14.02.2022

transport w języku angielskim

04.05.2021

14.02.2022

transport

26.01.2022

14.02.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

04.05.2021

22.09.2021

transport

04.05.2021

22.09.2021

logistyka

04.05.2021

22.09.2021

zarządzanie

04.05.2021

22.09.2021

Studia niestacjonarne – II stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

04.05.2021

22.09.2021

transport

04.05.2021

22.09.2021

 

 1. W przypadku ogłoszenia kolejnych naborów termin zakończenia rekrutacji ostatniego naboru przypada na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2021/2022.

 

6.Postanowienia końcowe

 1. Sposób przeprowadzania rekrutacji na studia uwzględnia szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

 2. Sposób przeprowadzania rekrutacji na studia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie rankingu punktów.

 3. Decyzje w sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszymi warunkami, podejmują komisjerekrutacyjne lub Rektor.

 4. Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnych.

 5. Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji.

 6. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian w terminach rekrutacji bądź w sposobie jej przeprowadzania niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, zmiany te zostaną ogłoszone odrębnym Zarządzeniem Rektora.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Komentarze (0)