Ogólne zasady rekrutacji na rok 2021/2022

Politechnika Białystocka rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Politechnice Białystockiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

UCHWAŁA NR 565/XXXVI/XV/2020 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych   i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85,    z późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 pkt 10 Statutu Politechniki Białostockiej, postanawia:

 

§ 1

Ustalić warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022, w sposób określony w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Nr 565/XXXVI/XV/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Dział I

Warunki rekrutacji wspólne dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Rozdział 1 Część ogólna

 

§ 1

 1. Do odbywania studiów w Politechnice Białostockiej może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz posiada w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia:

  1. pierwszego stopnia:

   1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

 2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.),

 3. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w lit. b,

 4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

 5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

 6. drugiego stopnia – dyplom ukończenia studiów.

 

§ 2

 1. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.

 2. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 3. Rekrutacja na studia stacjonarne w Politechnice Białostockiej rozpoczyna się nie później niż:

  1. 15 czerwca 2021 roku, kończy się nie później niż 30 września 2021 roku na studia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022;

  2. 1 lutego 2022 roku, kończy się nie później niż 7 marca 2022 roku na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.

 4. Rekrutacja na studia niestacjonarne w Politechnice Białostockiej rozpoczyna się nie później niż:

  1. 7 września 2021 roku, kończy się nie później niż pierwszego dnia pierwszego zjazdu w semestrze;

  2. 1 lutego  2022 roku, kończy się  nie później niż pierwszego dnia pierwszego  zjazdu  w semestrze.

 1. Jeśli w ramach przeprowadzonej rekrutacji na kierunkach pozostaną wolne miejsca, Politechnika Białostocka może ogłosić rekrutację uzupełniającą na studia, w tym dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy o systemie oświaty.

 2. Uczelnia, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, uwzględnia uzasadnione szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych w procesie rekrutacji.

 

§ 3

 1. Przyjęcie na studia na poszczególne kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 2. W przypadku niewypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów Uczelnia zastrzega możliwość przesunięcia liczby miejsc między kierunkami. Decyzje    o przesunięciach podejmuje rektor.

 

§ 4

 1. Warunkiem uruchomienia kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych jest przyjęcie na I rok studiów co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kształcenia podejmuje rektor.

 2. Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty edukacyjnej w zakresie kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja oraz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów.

 3. Utworzenie specjalności może nastąpić po zgłoszeniu się na nią minimum 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o utworzeniu specjalności podejmuje Dziekan.

 

§ 5

 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem konkursu świadectw, mogą być przyjmowani:

  1. laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego;

  2. laureaci konkursów międzynarodowych;

  3. laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką;

  4. uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

 2. Na pierwszy rok studiów drugiego stopnia z pominięciem konkursu dyplomów, mogą być przyjmowani uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski      i Puchar Polski  w  dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w  kategorii juniorów     i seniorów.

 3. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych, laureatów ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką oraz uczestników i medalistów zawodów sportowych określają odrębne przepisy.

 

§ 6

 1. Przy ustalaniu liczby punktów L, zgodnie ze wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia:

  1. wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w procentach: liczba punktów = procent wyniku;

  2. wyniki egzaminu dojrzałości w skali 100 punktów: liczba punktów = wynik egzaminu;

  3. oceny:

skala 6-stopniowa

 

skala 4-stopniowa

ocena

liczba punktów

ocena

liczba punktów

celująca

100

bardzo dobra

100

bardzo dobra

86

dobra

70

dobra

70

dostateczna

40

dostateczna

50

niedostateczna

0

dopuszczająca

30

 

niedostateczna

0

 1. wyniki egzaminu matury międzynarodowej wyrażone dla poziomu podstawowego   w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:

  1. poziom podstawowy

 

ocena

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

30

45

60

75

90

100

 1. poziom rozszerzony

 

ocena

1

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

10

30

45

60

80

90

100

 1. wyniki egzaminu matury europejskiej wyrażone w skali 1-10: liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu;

 2. kandydatom posiadającym maturę dwujęzyczną w postępowaniu kwalifikacyjnym    z języka obcego przyznaje się maksymalną liczbę 100 punktów z poziomu podstawowego. Do wyniku egzaminu z poziomu rozszerzonego dodaje się 10 punktów, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 punktów.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego lub wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości.

 2. W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę    na danym  kierunku,  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym  uwzględniany  jest  przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację.

 3. Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia. W takim przypadku   kandydat   w   postępowaniu   kwalifikacyjnym    otrzymuje    0    punktów za przedmiot, którego nie posiada.

 1. W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości lub na egzaminie maturalnym w latach 2002, 2005 i 2006 przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym lub zdawali je tylko w części ustnej, przy obliczaniu sumy punktów L zostaną uwzględnione oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. Przyjmuje się, że M lub O = 0,25 liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny z brakującego przedmiotu.

 2. W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za poziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz 0 punktów za poziom rozszerzony.

 3. Użyta w tekście nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią.

 4. Użyte w tekście określenie „język obcy nowożytny” należy rozumieć zgodnie z treścią Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

 5. Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz dyplomem matury europejskiej (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

§ 7

 1. Czynności związane z rekrutacją na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, powołane przez Dziekana Wydziału, zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez rektora.

 2. Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 3. Od  decyzji  Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej  przysługuje  odwołanie  do  rektora  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 4. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, może ustalić minimalną liczbę punktów oraz minimalną ocenę na dyplomie ukończenia studiów i średnią z przebiegu studiów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów.

 

§ 8

Warunki rekrutacji cudzoziemców określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 2 Wzór rekrutacyjny

 

§ 9

 1. W  celu  sporządzenia  listy  rankingowej  kandydatów  ubiegających  się  o  przyjęcie   na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oblicza się liczbę punktów L według wzorów dla kandydatów, którzy:

  1. ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i później:

   1. kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or + 4 R;

 1. kierunki: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania, mechanika i budowa maszyn, mechatronika/mechatronics:

L = 0,5 Mp + 1,5 Mr + Wr Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

 1. kierunek matematyka stosowana:

L = 0,5 Mp + 2 Mr + Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

 1. pozostałe kierunki:

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

2)    ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014:

 1. kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 0,5 Fp + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or + 4 R;

 1. kierunki:   inżynieria   biomedyczna,   inżynieria   materiałowa                  i                  wytwarzania, mechanika i budowa maszyn, mechatronika/mechatronics:

L = 0,5 Mp + 1,5 Mr + 0,5 Fp + Wr Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

 1. kierunek matematyka stosowana:

L = 0,5 Mp + 2 Mr + 0,5 Fp + Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

 1. pozostałe kierunki:

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 0,5 Fp + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

gdzie:

Mp   –     liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym;

Mr    –     liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym;

Fp      –     liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym;

Wr  –      waga przedmiotu: fizyka – 2, chemia, informatyka – 1,75, biologia – 1,5;

Fr       –     liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym;

Op    –     liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

Or      –     liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;

 

R     –     suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany;

3)    ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2007/2008, 2008/2009:

L = Mp + 2,5 Mr + Op + 2 Or + 4 R;

4)    ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007:

L = Mp + 1,5 Mr + Op + Or + 4 R;

gdzie:

Mp   –     liczba punktów  uzyskanych  na  egzaminie  maturalnym  z  przedmiotu  branego  pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym;

Mr    –     liczba punktów  uzyskanych  na  egzaminie  maturalnym  z  przedmiotu  branego  pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym;

Op    –     liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

Or      –     liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;

R     –     suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany;

5)    zdali egzamin dojrzałości:

L = 2,5 M + 2 O + 4 R;

gdzie:

M    –     liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;

O    –     liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego;

R     –     suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.

 

 1. Absolwentów techników przy obliczaniu liczby punktów L obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę.

 2. Kandydatów, którzy poprawiali egzamin maturalny obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku, w którym ukończyli szkołę, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

Rozdział 3

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2021/2022

 

§ 10

 

 

WYDZIAŁ

 

KIERUNEK STUDIÓW

studia I stopnia

studia II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 

ARCHITEKTURY

architektura

X

 

X

 

architektura wnętrz

X

 

X

 

grafika

X

 

 

 

 

 

 

BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU

architektura krajobrazu

X

X

X

X

biotechnologia

X

X

X

X

budownictwo

X

X

X

X

gospodarka przestrzenna

X

X

X

X

gospodarowanie zasobami i odpadami

X

X

 

 

inżynieria rolno-spożywcza

X

X

 

 

inżynieria rolno-spożywcza i leśna

 

 

X

X

inżynieria środowiska

X

X

X

X

leśnictwo

X

X

X

X

 

 

 

ELEKTRYCZNY

automatyka i robotyka

X

 

X

 

ekoenergetyka

X

 

 

 

elektronika i telekomunikacja

X

X

X

X

elektrotechnika

X

X

X

X

elektrotechnika studia dualne profil

praktyczny

X

 

 

 

 

INFORMATYKI

informatyka

X

X

X

X

informatyka i ekonometria

X

X

 

 

matematyka stosowana

X

 

X

 

 

 

 

INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

inżynieria meblarstwa

X

X

 

 

logistics

 

 

X

X

logistyka

X

X

X

X

management

 

 

X

X

turystyka i rekreacja

X

X

 

 

zarządzanie

X

X

X

X

zarządzanie i inżynieria usług

X

X

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

X

X

X

X

 

 

 

MECHANICZNY

engineering in mechatronics and machine

design

 

 

X

 

inżynieria biomedyczna

X

 

X

 

inżynieria materiałowa i wytwarzania

X

 

 

 

mechanika i budowa maszyn

X

X

X

X

mechatronics

X

 

X

 

mechatronika

X

 

X

 

 

Rozdział 4

Szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów

 

§ 11

Szczegółowe warunki rekrutacji na kierunki studiów oferowane na poszczególnych wydziałach Politechniki   Białostockiej   stanowią   załączniki   do    warunków    i    trybu    rekrutacji   na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022:

 1. Wydział Architektury – Załącznik nr 1;

 2. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku – Załącznik nr 2;

 3. Wydział Elektryczny – Załącznik nr 3;

 4. Wydział Informatyki – Załącznik nr 4;

 5. Wydział Inżynierii Zarządzania – Załącznik nr 5;

 6. Wydział Mechaniczny – Załącznik nr 6.

 

 

Dział II

Tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 

§ 12

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Politechnice Białostockiej jest zarejestrowanie i zapisanie się kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji oraz na studia:

  1. pierwszego stopnia - wskazanie przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i wpisanie uzyskanych wyników lub wgranie do systemu IRK skanu dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w przypadku świadectwa/dyplomu zagranicznego;

  2. drugiego stopnia - wprowadzenie oceny z dyplomu ukończenia studiów oraz średniej ocen ze studiów  lub  wgranie do systemu  IRK skanu dokumentu uprawniającego  do podjęcia studiów w przypadku dyplomu zagranicznego.

 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Przez złożenie dokumentów rozumie się doręczenie dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w tym terminie jest równoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania  na  Politechnice  Białostockiej  i  powoduje  nieuwzględnianie  kandydata  w kolejnych uzupełnieniach listy osób zakwalifikowanych.

 3. Kandydat zobligowany jest do sprawdzania informacji na swoim koncie w IRK, poprzez które będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji.

 1. Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. wprowadzenie przez kandydata błędnych lub nieprawdziwych danych do IRK;

  2. niewprowadzenie przez kandydata danych do IRK;

  3. niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych; w takich przypadkach kandydat powinien osobiście zgłosić się do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub do Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji;

  4. skutki udostępnienia przez kandydata osobom trzecim hasła dostępu do osobistego konta w IRK, w szczególności za zmianę danych;

  5. skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi w IRK.

 2. Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego zobowiązany jest przed wejściem na salę egzaminacyjną  do  okazania  dowodu  tożsamości   oraz   dowodu   wniesienia   opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, gdy opłata ta nie jest widoczna na koncie kandydata w IRK. Kandydat, w trakcie egzaminu, nie może mieć przy sobie telefonu komórkowego, ani innego urządzenia rejestrującego obraz i/lub dźwięk.

 3. Kandydat  przystępujący  do   egzaminu   wstępnego   z   rysunku   zobowiązany   jest   do przyniesienia na egzamin przyborów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice wykonania. Politechnika Białostocka zapewnia deskę kreślarską i brystol.

 

Rozdział 2 Dokumenty rekrutacyjne

 

§ 13

 1. Wymagane dokumenty wydane w języku innym  niż polski  muszą być  przetłumaczone  na język polski przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych; lub

  2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); lub

  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument;

lub

 1. akredytowane  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  przedstawicielstwo   dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.

 1. Komplet wymaganych dokumentów od kandydata na studia stanowi:

  1. ankieta osobowa;

  2. podanie o elektroniczną legitymację studencką  PB  (ELS  PB)  –  w  przypadku,  gdy kandydat jej nie posiada;

  3. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia – świadectwo dojrzałości lub świadectwo  dojrzałości  i  zaświadczenie  o  wynikach  egzaminu  maturalnego  z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, lub w przypadku osób zdających maturę przed 2007 rokiem świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 1. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów),

  2. suplement do dyplomu; w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wypis wszystkich ocen z przebiegu studiów potwierdzony przez dziekanat,

  3. zaświadczenie o średniej  ocen  ze studiów  wystawione przez dziekanat,  gdy w powyższych dokumentach nie została ona wyszczególniona;

 2. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie wydanego za granicą, dokument ten musi być:

  1. zalegalizowany lub opatrzony apostille,

  2. uznany w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty za dokument potwierdzający  wykształcenie;  uznaniu  nie   podlegają   dokumenty   wydane za granicą uznane na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,

  3. uznany w trybie nostryfikacji; nostryfikacji nie podlegają dokumenty wydane za granicą  uznane  za  równorzędne  z  odpowiednim  dokumentem   wydanym  w Polsce na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

  4. w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentu, na podstawie którego kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, Politechnika Białostocka ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów;

 3. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu świadectw, oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu:

  1. laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,

  2. uczestnika lub medalisty zawodów sportowych,

  3. laureata konkursu międzynarodowego,

  4. laureata konkursu organizowanego przez Politechnikę Białostocką;

 4. dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji;

 5. dowód wniesienia opłaty za legitymację, gdy kandydat nie posiada ELS PB;

 6. oświadczenie kandydata w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki Białostockiej;

 7. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunkach studiów, na których zaświadczenie jest wymagane; zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy kandydat ma obowiązek złożyć we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub we właściwym dziekanacie najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych;

 8. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią;

 9. poświadczona przez Politechnikę Białostocką kserokopia dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim.

 

Rozdział 3

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji

 

§ 14

 1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji wnoszona jest w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji na indywidualny numer rachunku dostępny w IRK. Dokonanie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym.

 2. Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji za każdy kierunek studiów, na który ubiega się o przyjęcie.

 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.

 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.

 5. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji nie podlega zwrotowi. Jedynie nieuruchomienie kierunku studiów, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie, niezdanie egzaminu maturalnego, gdy opłatę wniesiono przed ogłoszeniem wyników maturalnych oraz nieobjęcie  kandydata  postępowaniem  kwalifikacyjnym  z  powodu  wniesienia   opłaty  po terminie, uprawnia do ubiegania się o jej zwrot.

 6. Warunki i tryb zwalniania z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 4 Postępowanie rekrutacyjne

 

§ 15

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie  na  studia  ma  możliwość  zapisania  się  w  IRK  na dowolną liczbę kierunków studiów.

 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, z zastrzeżeniem pkt 3.

 3. Rektor może wyrazić zgodę na podjęcie przez kandydata studiów na dwóch kierunkach jednocześnie. W tym celu kandydat zobowiązany jest złożyć, zaopiniowane przez właściwe wydziałowe komisje rekrutacyjne, podanie w Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji.

 4. Kandydat rejestrując się w IRK dokonuje zapisu na poszczególne kierunki studiów, wskazując priorytety. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zaznaczonymi przez kandydata priorytetami.

 5. W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych kierunków i w przypadku każdego kierunku ustalana jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc. Jeżeli kandydat został umieszczony na liście kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście rankingowej kierunku o najwyższym priorytecie. Wykreśla się go z list kierunków o niższych priorytetach.

 6. Listy kandydatów zakwalifikowanych  na studia będą publikowane w terminie zgodnym  z harmonogramem rekrutacji.

 7. Kandydat zakwalifikowany na studia składa komplet dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania.

 1. Jeżeli na poszczególnych kierunkach studiów pozostaną wolne miejsca, kandydat może złożyć   do   właściwej   wydziałowej   komisji   rekrutacyjnej,   w   terminie   zgodnym   z harmonogramem rekrutacji, podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc. Podanie te może złożyć kandydat, który na przykład: nie brał udziału w rekrutacji lub nie ubiegał się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów lub nie był objęty postępowaniem rekrutacyjnym z powodu braku opłaty za przeprowadzenie rekrutacji lub nie dostarczył kompletu dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub nie został zakwalifikowany do przyjęcia na wybrany kierunek studiów.

 2. Kandydat, który w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie został przyjęty na studia stacjonarne na wybranych kierunkach, może zapisać się na studia niestacjonarne na tych kierunkach w ramach tej samej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

 

Rozdział 5 Postanowienia dodatkowe

 

§ 16

Tryb rekrutacji cudzoziemców określają odrębne przepisy.

 

Załącznik nr 1

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 

§ 1

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. Kierunki: architektura, architektura wnętrz – studia inżynierskie:

  1. kandydaci przystępują do wstępnej kwalifikacji w postaci egzaminu z rysunku; egzamin z rysunku odręcznego składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku; każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów; za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie dodatniej liczby punktów z dwóch zadań łącznie:

   1. zadanie  1.:   wykonanie   rysunku   sprawdzającego   umiejętność   postrzegania   i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania; technika wykonania pracy: ołówek;

   2. zadanie 2.: wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych; technika wykonania pracy: ołówek.

  2. przyjęcia kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku, dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z egzaminu z rysunku oraz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

    • matematyka,

    • fizyka lub historia lub historia sztuki lub geografia,

    • język obcy nowożytny;

   2. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

    • matematyka lub fizyka lub historia lub historia sztuki lub geografia lub język polski,

    • język obcy nowożytny.

 2. Kierunek: grafika – studia licencjackie:

  1. kandydaci przystępują do wstępnej kwalifikacji w postaci egzaminu z rysunku; egzamin z rysunku odręcznego składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku; każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów; za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie w sumie nie mniej niż 50 punktów z dwóch zadań łącznie:

   1. zadanie 1.: studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonywania zadań projektowych; rysunek w technikach suchych: ołówek, kredka,

   2. zadanie 2.: wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, mające na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią oraz możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy; praca wykonana odręcznie, w technice dowolnej.

 

 1. przyjęcia kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku, dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z egzaminu z rysunku oraz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

   • matematyka,

   • fizyka lub historia lub historia sztuki lub geografia,

   • język obcy nowożytny,

  2. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

   • matematyka lub fizyka lub historia lub historia sztuki lub geografia lub język polski,

   • język obcy nowożytny.

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyżej wymienione kierunki studiów zobowiązany jest do przystąpienia do obu zadań egzaminu obowiązującego na danym kierunku studiów, z zastrzeżeniem punktu 4.

 2. Kandydat, który nie przystąpił do jednego z zadań egzaminacyjnych, w celu wyjaśnienia  nieobecności  zobowiązany  jest  do  złożenia  nie  później  niż  dzień    po egzaminie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podania wskazującego przyczyny nieprzystąpienia do jednej części egzaminu. Decyzję w sprawie podania podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, kandydat otrzymuje 0 punktów z zadania, do którego nie przystąpił i nie stanowi to przeszkody w uznaniu egzaminu wstępnego za zdany, jeśli uzyska z niego wymaganą minimalną liczbę punktów.

 

§ 2

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Architektura – o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku architektura mogą ubiegać   się   absolwenci   studiów   inżynierskich   kierunku   architektura/architektura   i urbanistyka, którzy posiadają kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

 2. Architektura wnętrz – o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku architektura wnętrz, architektura/architektura i urbanistyka, wzornictwo, którzy posiadają kwalifikacje pierwszego  stopnia  oraz  kompetencje   niezbędne   do   kontynuowania   kształcenia   na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

 3. Na ww. kierunki kandydaci będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej według oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 4. W przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów z tą samą oceną, decydować będzie średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

Załącznik nr 2

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU

 

§ 1

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE):

 1. Architektura krajobrazu – studia inżynierskie:

  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na  liście rankingowej zależeć  będzie od liczby punktów L  uzyskanych     z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

    • matematyka,

    • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub historia lub historia sztuki,

    • język obcy nowożytny,

   2. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

    • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia,

    • język obcy nowożytny.

 2. Biotechnologia – studia inżynierskie:

  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście  rankingowej  zależeć  będzie  od  liczby  punktów  L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

    • matematyka,

    • fizyka lub chemia lub biologia,

    • język obcy nowożytny,

   2. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

    • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia,

    • język obcy nowożytny.

 3. Budownictwo – studia inżynierskie:

  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na  liście rankingowej zależeć  będzie od liczby punktów L  uzyskanych     z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

    • matematyka,

    • fizyka lub chemia lub informatyka,

    • język obcy nowożytny,

   2. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

    • matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka,

    • język obcy nowożytny.

 

 1. Gospodarka przestrzenna – studia inżynierskie:

  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na  liście rankingowej  zależeć  będzie od liczby punktów  L  uzyskanych   z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

 • matematyka,

 • fizyka lub geografia lub informatyka lub biologia,

 • język obcy nowożytny,

  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

 • matematyka lub fizyka lub geografia lub informatyka lub biologia,

 • język obcy nowożytny.

 1. Gospodarowanie zasobami i odpadami – studia inżynierskie:

  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na  liście rankingowej zależeć  będzie od liczby punktów L  uzyskanych     z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

 • matematyka,

 • fizyka lub chemia lub biologia,

 • język obcy nowożytny,

  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia,

 • język obcy nowożytny.

 1. Inżynieria rolno-spożywcza – studia inżynierskie:

  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na  liście rankingowej zależeć  będzie od liczby punktów L  uzyskanych     z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

 • matematyka,

 • fizyka lub chemia lub biologia,

 • język obcy nowożytny,

  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia,

 • język obcy nowożytny.

 1. Inżynieria środowiska – studia inżynierskie:

  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na  liście rankingowej zależeć  będzie od liczby punktów L  uzyskanych     z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

 • matematyka,

 • fizyka lub chemia lub biologia,

 

 • język obcy nowożytny,

  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia,

 • język obcy nowożytny.

 1. Leśnictwo – studia inżynierskie:

  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na  liście rankingowej zależeć  będzie od liczby punktów L  uzyskanych     z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

 • matematyka,

 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia,

 • język obcy nowożytny,

  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia,

 • język obcy nowożytny.

 

§ 2

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. Architektura krajobrazu – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu powinien być absolwentem studiów inżynierskich kierunku architektura krajobrazu        lub        posiadać         następujące         kwalifikacje         wynikające  z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

   1. umiejętność odwzorowywania przestrzeni z wykorzystaniem metod tradycyjnych i komputerowych: rysunkowych, graficznych, modelowania, modelowania 3D,

   2. umiejętność posługiwania się materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi przy sporządzaniu szkiców sytuacyjnych i dokumentacyjnych oraz planów i map tematycznych na potrzeby własnych opracowań projektowych,

   3. umiejętność analizowania zjawisk i procesów przyrodniczych kształtujących powierzchnię ziemi, a także strukturę szaty roślinnej i krajobrazu przy użyciu odpowiednich metod badawczych,

   4. umiejętność wykonania inwentaryzacji, oceny i waloryzacji szaty roślinnej, siedlisk oraz obiektów architektonicznych występujących na wskazanym obszarze,

   5. umiejętność projektowania określonych, nieskomplikowanych kompozycji przestrzennych odpowiadających potrzebom współczesnego człowieka,

   6. umiejętność dokonania doboru gatunków roślin według zadanego klucza (stylistycznego, funkcjonalnego, środowiskowego) oraz sporządzania wytycznych dotyczących ich uprawy, nawożenia i pielęgnowania,

   7. umiejętność sporządzenia opracowania projektowego zlokalizowanego w środowisku historycznym, w tym rewaloryzacji historycznych założeń parkowo-ogrodowych,

 1. umiejętność sporządzenia kompletnego opracowania projektowego obiektu architektury krajobrazu wraz z opisem technicznym, przedmiarem i kosztorysem oraz harmonogramem prac;

 2. Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 1. Biotechnologia – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

   1. umiejętność wykorzystywania poznanych metod analitycznych i eksperymentalnych oraz modeli matematycznych, a także symulacji komputerowych do analizy i oceny działania systemów i technologii stosowanych w biotechnologii,

   2. umiejętność stosowania podstawowych technik analitycznych w zakresie chemii, biologii, mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej,

   3. umiejętność dokonywania identyfikacji i formułowania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym charakterystycznych z zakresu biotechnologii,

   4. umiejętność aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz kierowania zespołami  ludzkimi   ze   świadomością   odpowiedzialności   za   pracę   własną  i za wspólnie realizowane zadania;

  2. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 2. Budownictwo – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

   1. wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych budownictwa oraz  formułowanie  i  rozwiązywanie  prostych  zadań  z zakresu budownictwa,

   2. wiedzę z zakresu chemii, umożliwiającą zrozumienie podstaw chemicznych właściwości i budowy materiałów budowlanych,

   3. umiejętność odczytywania ze zrozumieniem rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych oraz umiejętność sporządzania odpowiedniej graficznej dokumentacji projektowej,

   4. umiejętność przyjmowania odpowiednich modeli obliczeniowych i wykonania analizy   statycznej    prostych  konstrukcji    prętowych  statycznie  wyznaczalnych i niewyznaczalnych,

 1. umiejętność poprawnego wybrania i stosowania narzędzi do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych,

 2. wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania, wymiarowania i konstruowania elementów i podstawowych konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, drewnianych, murowych i zespolonych,

 3. podstawową wiedzę na temat analizy, projektowania i konstruowania wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, mostowego i infrastruktury transportu drogowego,

 4. podstawową wiedzę z zakresu fizyki budowli oraz zrozumienie zjawisk dotyczących transferu ciepła i migracji wilgoci w obiektach budowlanych,

 5. umiejętność  dokonywania   wyboru   i   poprawnego   zastosowania   materiałów i wyrobów budowlanych,

 6. umiejętność sporządzania prostych kosztorysów i harmonogramów robót budowlanych,

 7. umiejętność korzystania z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe i organizacyjne w budownictwie;

 8. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 1. Gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna       musi       posiadać        następujące        kwalifikacje        wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

   1. niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, umożliwiające stosowanie odpowiednich  narzędzi   w   formułowaniu   i   rozwiązywaniu   różnych   zadań  z zakresu gospodarki przestrzennej,

   2. wiedzę i umiejętności z zakresu kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, możliwościami technicznymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju,

   3. wiedzę i  umiejętności  z zakresu  opracowywania  specjalistycznych  analiz,  planów i projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni,

   4. umiejętności dokonywania identyfikacji i formułowania prostych zadań inżynierskich w zakresie gospodarowania przestrzenią,

   5. wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania danych geoprzestrzennych oraz stosowania podstawowych narzędzi Systemu Informacji Przestrzennej;

  2. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 1. Inżynieria rolno-spożywcza i leśna – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

   1. specjalistyczną wiedzę i kompetencje inżynierskie z zakresu rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej,

   2. umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów                        oraz                           systemów   produkcyjnych   występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie,

   3. znajomość podstawowych metod, technik,  narzędzi  i  materiałów  stosowanych w agrotechnologii,

   4. szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu: maszynoznawstwa rolniczego,  leśnego i przetwórstwa spożywczego, mechanizacji zbioru płodów rolnych, pojazdów rolniczych i leśnych, eksploatacji maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych, inżynierii procesowej, technologii żywności, bezpieczeństwa żywności, biochemii żywności i produktów naturalnych;

  2. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 2. Inżynieria środowiska – studia stacjonarne:

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

   1. umiejętność   formułowania   i   rozwiązywania   prostych   zadań   projektowych z zakresu inżynierii środowiska w oparciu o wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii umożliwiającą zrozumienie podstaw działania instalacji, systemów i technologii stosowanych w inżynierii środowiska,

   2. umiejętność wykonania prostych eksperymentów laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych    prowadzących    do   oceny   jakości    elementów   środowiska  i skuteczności procesów technologicznych,

   3. umiejętność właściwego doboru narzędzi komputerowego wspomagania obliczeń i projektowania urządzeń oraz systemów w inżynierii środowiska,

   4. umiejętność wyboru odpowiednich materiałów stosowanych w inżynierii środowiska,

   5. umiejętność opracowania dokumentacji dotyczącej realizacji zadania inżynierskiego i przygotowania tekstu zawierającego omówienie wyników realizacji tego zadania,

   6. umiejętność zaprojektowania, zgodnie z zadaną specyfikacją, prostych urządzeń, obiektów, systemów lub procesów, typowych dla inżynierii środowiska, przy zastosowaniu właściwych metod, technik i narzędzi projektowych,

   7. umiejętność interpretacji oraz formułowania specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla inżynierii środowiska,

 1. rozumienie potrzeb i możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,

 2. posiadanie świadomości odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;

 3. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 1. Inżynieria środowiska – studia niestacjonarne (zaoczne):

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

   1. umiejętność   formułowania   i   rozwiązywania   prostych   zadań   projektowych z zakresu inżynierii środowiska w oparciu o wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii umożliwiającą zrozumienie podstaw działania instalacji, systemów i technologii stosowanych w inżynierii środowiska,

   2. umiejętność właściwego doboru narzędzi komputerowego wspomagania obliczeń i projektowania urządzeń oraz systemów w inżynierii środowiska,

   3. umiejętność opracowania dokumentacji dotyczącej realizacji zadania inżynierskiego i przygotowania tekstu zawierającego omówienie wyników realizacji tego zadania,

   4. umiejętność interpretacji oraz formułowania specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla inżynierii środowiska,

   5. rozumienie potrzeb i możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,

   6. posiadanie świadomości odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;

  2. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 2. Leśnictwo – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku leśnictwo powinien posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku leśnictwo:

   1. wiedzę biologiczną, techniczną i ekonomiczną potrzebną do zrozumienia zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym i niezbędną do umiejętnego zarządzania tym środowiskiem,

 

 1. umiejętność wykonania prostych eksperymentów laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych prowadzących do oceny zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym,

 2. umiejętności w zakresie zapewniania trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych o różnym stopniu ochrony prawnej,

 3. umiejętności w zakresie sporządzania i realizacji planów ochronnych,

 4. umiejętności w zakresie prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,

 5. rozumienie   potrzeb   i   możliwości   prowadzenia   dialogu   oraz   negocjacji    w dziedzinie ochrony środowiska leśnego;

 6. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 1. Warunkiem przyjęcia na ww. kierunki studiów jest złożenie wymaganych dokumentów.

 2. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

  1. w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

  2. w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu     do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

Załącznik nr 3

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 

§ 1

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. Kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika – studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) oraz automatyka i robotyka, ekoenergetyka, elektrotechnika studia dualne o profilu praktycznym – studia inżynierskie, stacjonarne:

  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na  liście rankingowej zależeć  będzie od liczby punktów L  uzyskanych     z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

    • matematyka,

    • fizyka lub informatyka lub chemia,

    • język obcy nowożytny,

   2. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

    • matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia,

    • język obcy nowożytny.

 

§ 2

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Automatyka i robotyka – studia stacjonarne:

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek automatyka i robotyka musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

   1. wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych automatyki i robotyki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich z tego zakresu,

   2. wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów, metrologii, a także elementów elektrycznych i elektronicznych oraz przetwarzania sygnałów towarzyszących funkcjonowaniu systemów automatyki i robotyki,

   3. wiedzę i umiejętności z zakresu konstruowania urządzeń mechanicznych, w tym doboru materiałów konstrukcyjnych na ich elementy, zasady projektowania systemów  automatyki  i robotyki  oraz   wspomagające  narzędzia  inżynierskie    i metody komputerowe,

   4. umiejętność         wykorzystania         metod         analitycznych,          symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,

   5. wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu rozwiązania prostego problemu inżynierskiego oraz opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu, z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,

 

 1. umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym;

 2. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Elektrycznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 1. Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

   1. wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektroniki i telekomunikacji oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich z tego zakresu,

   2. wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów, metrologii, a także elementów analogowych i cyfrowych układów elektronicznych,

   3. wiedzę i umiejętności z zakresu telekomunikacji, sygnałów i ich przetwarzania;

   4. umiejętność         wykorzystania         metod         analitycznych,          symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,

   5. wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu rozwiązania prostego problemu inżynierskiego oraz opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu, z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,

   6. umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym;

  2. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Elektrycznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 2. Elektrotechnika – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

   1. wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektrotechniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektrotechniki,

   2. wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych (w tym obwodów 3-fazowych) i metrologii, umożliwiających pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych elementów i układów elektrycznych,

 

 1. umiejętność         wykorzystania         metod         analitycznych,          symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,

 2. wiedzę i umiejętności z zakresu architektury i oprogramowania systemów komputerowych,

 3. wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie         algorytmu         prostego         problemu         inżynierskiego   i  opracowanie  oprogramowania  w  wybranym   języku  wysokiego  poziomu,    z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,

 4. umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym;

 5. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Elektrycznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 1. Warunkiem przyjęcia na ww. kierunki studiów jest złożenie wymaganych dokumentów.

 2. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

  1. w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich),

  2. w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu     do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

Załącznik nr 4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 

§ 1

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. Kierunki: informatyka, informatyka i ekonometria – studia inżynierskie, stacjonarne    i niestacjonarne (zaoczne) oraz matematyka stosowana – studia inżynierskie, stacjonarne:

  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na  liście rankingowej zależeć  będzie od liczby punktów L  uzyskanych     z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

    • matematyka,

    • fizyka lub informatyka,

    • język obcy nowożytny,

   2. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

    • matematyka lub fizyka lub informatyka,

    • język obcy nowożytny.

 

§ 2

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. Informatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

  1. studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunków przypisanych do:

   1. dyscypliny wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja,

   2. dyscypliny wiodącej informatyka,

   3. dyscypliny wiodącej matematyka oraz dodatkowo do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka;

  2. o przyjęciu na kierunek kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek niż informatyka, decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 2. Matematyka stosowana – studia stacjonarne:

  1. studia przeznaczone  są  dla  absolwentów  studiów pierwszego  lub drugiego stopnia  z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych;

  2. o przyjęciu na kierunek kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek niż matematyka stosowana, decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 3. Warunkiem przyjęcia na ww. kierunki studiów jest złożenie wymaganych dokumentów.

 4. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

  1. w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów,

  2. w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu     do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

Załącznik nr 5

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

 

§ 1

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 1. Kierunki: logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług

– studia inżynierskie:

 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na  liście rankingowej  zależeć  będzie od liczby punktów L  uzyskanych    z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

   • matematyka,

   • fizyka lub informatyka,

   • język obcy nowożytny,

  2. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

   • matematyka,

   • język obcy nowożytny.

 1. Kierunki: turystyka i rekreacja, zarządzanie – studia licencjackie:

  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na  liście rankingowej zależeć  będzie od liczby punktów L  uzyskanych     z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

    • matematyka,

    • geografia lub fizyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie,

    • język obcy nowożytny,

   2. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

    • matematyka lub historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie,

    • język obcy nowożytny.

 2. Inżynieria meblarstwa – studia inżynierskie:

  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na  liście rankingowej zależeć  będzie od liczby punktów L  uzyskanych     z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

    • matematyka,

    • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia,

    • język obcy nowożytny,

   2. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

    • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia,

    • język obcy nowożytny.

 

§ 2

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 1. Logistyka/logistics – studia prowadzone w języku polskim i angielskim:

  1. studia na kierunku logistyka/logistics przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem zawodowym inżyniera)      posiadających      kwalifikacje      oraz       kompetencje       niezbędne  do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

 2. Zarządzanie/management – studia prowadzone w języku polskim i angielskim:

  1. studia na kierunku zarządzanie/management przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich) posiadających kwalifikacje                                    oraz                          kompetencje                                    niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

3.Zarządzanie i inżynieria produkcji:

 1. studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem zawodowym inżyniera) posiadających kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

 1. Warunkiem przyjęcia na ww. kierunki studiów jest złożenie wymaganych dokumentów.

 2. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

  1. w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich),

  2. w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu     do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

Załącznik nr 6

WYDZIAŁ MECHANICZNY

 

§ 1

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

 1. Kierunki: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania, mechanika i budowa maszyn – studia inżynierskie, mechatronika/mechatronics – studia inżynierskie, prowadzone w języku polskim i angielskim:

  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na  liście rankingowej zależeć  będzie od liczby punktów L  uzyskanych     z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

    • matematyka,

    • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka,

    • język obcy nowożytny,

   2. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

    • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka,

    • język obcy nowożytny.

 

§ 2

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 1. Mechanika i budowa maszyn – studia inżynierskie:

  1. warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów;

  2. w przypadku przekroczenia limitu  miejsc,  przyjęcia  kandydatów  dokonywane  są  na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

    • matematyka,

    • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka,

    • język obcy nowożytny,

   2. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

    • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka,

    • język obcy nowożytny.

 

§ 3

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. Inżynieria biomedyczna – studia stacjonarne:

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek inżynieria biomedyczna musi posiadać kwalifikacje  pierwszego stopnia oraz kompetencje  niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

 1. wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i mechaniki umożliwiającą zrozumienie zagadnień inżynierii biomedycznej odnoszących się do modelowania struktur biologicznych, projektowania i wytwarzania sprzętu medycznego oraz problemów informatyki medycznej,

 2. elementarną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka,

 3. podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wytwarzania elementów i wyrobów medycznych z wykorzystaniem właściwych metod, narzędzi i materiałów,

 4. podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, programowania i działania systemów informatycznych,

 5. umiejętność         wykorzystania         metod         analitycznych,          symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich.

 1. Mechanika i budowa maszyn/engineering in mechanics and machine design – studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i angielskim oraz niestacjonarne (zaoczne) prowadzone w języku polskim:

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek mechanika i budowa maszyn/ engineering in mechanics and machine design musi mieć kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien mieć kompetencje obejmujące:

   1. wiedzę z zakresu matematyki, fizyki oraz chemii umożliwiającą zrozumienie podstaw mechaniki oraz formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu mechaniki i budowy maszyn,

   2. wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, obliczania i graficznego przedstawiania elementów i zespołów maszyn oraz tworzenia dokumentacji technicznej,

   3. wiedzę w zakresie właściwości i doboru materiałów konstrukcyjnych oraz metod ich kształtowania,

   4. wiedzę w zakresie metrologii i doboru technik umożliwiających pomiary podstawowych wielkości mechanicznych,

   5. wiedzę w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania,

   6. umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz zadania o charakterze projektowym.

 2. Mechatronika/mechatronics – studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i angielskim:

  1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek mechatronika/mechatronics musi posiadać    kwalifikacje    pierwszego    stopnia     oraz     kompetencje     niezbędne  do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

   1. wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, podstaw automatyki i elektroniki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych układów i urządzeń mechatronicznych  oraz  formułowanie  i  rozwiązywanie  zadań  projektowych    z zakresu systemów mechatronicznych,

 

 1. wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki i budowy maszyn pozwalającą zrozumieć zasadę działania komponentów i urządzeń układów stosowanych w systemach mechatronicznych oraz projektowanie urządzeń i systemów z zakresu mechatroniki,

 2. wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, algorytmów sterowania, mechatroniki, umożliwiających projektowanie, analizę, symulację, elementów i układów stosowanych w mechatronice,

 3. umiejętności z zakresu informatyki, algorytmów obliczeniowych, programowania, korzystania ze sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz opracowywania własnych, prostych aplikacji programowych,

 4. wiedzę w zakresie właściwości i doboru materiałów konstrukcyjnych, w tym tworzyw sztucznych i kompozytów, polimerów, materiałów inteligentnych,

 5. umiejętności  wykorzystywania   wiedzy  na   temat  materiałów  do  projektowania i kształtowania ich własności,

 6. umiejętności wykorzystywania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymen- talnych służących do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,

 7. umiejętność interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym.

 1. Warunkiem przyjęcia na ww. kierunki studiów jest złożenie wymaganych dokumentów.

 2. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

  1. w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

  2. w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu     do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Białostocka

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Białostocka

Komentarze (0)