Geodezja i kartografia studia wojskowe

Geodezja i kartografia studia wojskowe

Geodezja i kartografia studia wojskowe

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Geodezja i kartografia studia wojskowe – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Geodezja jest praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu geometrii w opisie powierzchni ziemi i Ziemi jako planety. Określa wielkość i kształt Ziemi, a także wzajemne położenie punków na jej powierzchni. Kartografia natomiast zajmuje się zasadami tworzenia, opracowania i edytowania map a także możliwościami korzystania z ich treści. Połączenie tych dziedzin daje kierunek realizowany w WAT w ramach studiów wojskowych.

Kształcenie na studiach wojskowych na kierunku Geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie: projektowania i zakładania sieci geodezyjnych poziomych i pionowych, współczesnych metod i technik pomiarów geodezyjnych satelitarnych i naziemnych, metod i technik przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji obrazowych dla celów opracowań fotogrametrycznych i interpretacyjnych, zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno- gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej, metod projektowania i tworzenia geodezyjnych systemów informacji przestrzennej, teledetekcyjnego badania i prognozowania stanu atmosfery. Po trzecim semestrze studiów studenci otrzymują możliwość wyboru specjalności, a są to: Geoinformatyka, Rozpoznanie obrazowe, Meteorologia.

sprawdź wszystkie kierunki: studia wojskowe w Warszawie

 

Program studiów i przedmioty

Studia wojskowe na kierunku Geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • przywództwo w dowodzeniu,
 • gotowość bojowa i mobilizacyjna,
 • topografia wojskowa,
 • wprowadzenie do metrologii,
 • geodezyjna technika pomiarowa,
 • kartografia matematyczna,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • geodezja podstawowa i satelitarna,
 • podstawy teledetekcji,
 • geodezja inżynieryjna,
 • zaawansowana wojskowa analiza terenu,
 • geograficzne wsparcie wojsk

 

Nabywane umiejętności

Studenci studiów wojskowych na kierunku Geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie nabywają umiejętności między innymi w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z dowodzonym pododdziałem, planowania i prowadzenia szkolenia ogólnowojskowego i bojowego w pododdziale, udzielania pierwszej pomocy, zarządzania i obsługi systemów geoinformatycznych, interpretacji zobrazowań terenu, sporządzania opracowań analitycznych i graficznych podczas geograficznego wsparcia wojsk, planowania i przeprowadzania eksperymentów.

sprawdź wszystko o: studia wojskowe

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów wojskowych na kierunku Geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Opinie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kształci podchorążych i studentów, a zatem oferuje studia wojskowe i studia cywilne. Niezależnie od charakteru nauki kandydaci otrzymują szeroki wybór kierunków, głównie nastawionych na kształcenie politechniczne. A jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Łukasz, student Geodezji i kartografii na studiach wojskowych mówi:

„Aby studiować w uczelni wojskowej trzeba mieć plan na swoją przyszłość. Nie można wybrać studiów wojskowych przez przypadek albo z powodu braku innych pomysłów. To studia dla zdecydowanych ludzi, z konkretnymi ambicjami.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA STUDIA WOJSKOWE - ważne informacje

Geodezja i kartografia studia wojskowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geodezję i kartografię na studiach wojskowych w WAT:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • geodezji podstawowej i satelitarnej,
 • systemów informacji przestrzennej,
 • meteorologii operacyjnej,
 • teledetekcyjnego badania atmosfery,
 • fotogrametrii,
 • przetwarzania obrazowych danych rozpoznawczych,
 • wykonywania pomiarów przy zastosowaniu analogowych przyrządów geodezyjnych,
 • redagowania i opracowywania map,
 • prezentacji danych przestrzennych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geodezja i kartografia studia wojskowe:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • Siłach Zbrojnych RP.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)