Environmental Protection

Environmental Protection

Environmental Protection

27.01.2022

Environmental Protection – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Ochrona środowiska wydaje się czymś w pełni zrozumiałym. Są to różnego rodzaju działania, które podejmuje się w celu zachowania możliwie naturalnego charakteru środowiska przyrodniczego, gwarantującego ciągłość przebiegu najważniejszych procesów zachodzących w biosferze oraz utrzymanie środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania człowieka. Co oczywiste, jest to również kierunek studiów. Realizowany jest on w formie anglojęzycznej, nazywa się Environmental Protection, a oferuje go Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Studia na kierunku environmental protection w UR KRAKÓW
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Environmental Protection na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy na temat nowoczesnego podejścia do rolnictwa, w którym rolnictwo uwzględnia nie tylko aspekty ekonomiczne, ale także szeroko rozumiane potrzeby ekologiczne agrocenoz i terenów przyległych. Istotne jest zdobycie wiedzy zarówno na temat roślin i zwierząt, ale również w zakresie związków między organizmami żywymi a środowiskiem naturalnym. Studenci poznają wpływ działalności rolniczej na środowisko, ekologiczne systemy rolnictwa i produkcji żywności, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz ekonomiczne aspekty tych procesów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Environmental Protection na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oparte są na bogatym programie nauczania, a studenci zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak:

 • zaawansowane metody statystyczne,
 • modelowanie procesów w środowisku,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • planowanie przestrzenne,
 • analiza instrumentalna,
 • metody badań środowiskowych,
 • ekotoksykologia,
 • polityka ochrony środowiska

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Environmental Protection na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie nabywają umiejętności między innymi w zakresie prowadzenia badań wykorzystując metody analizy instrumentalnej, wykonywania analiz demograficznych, fizjograficznych oraz rolniczych dotyczących zainwestowania terenu, modelowania procesów zachodzących w środowisku naturalnym, obliczania toksyczności substancji dla ludzi i zwierząt, identyfikacji szkodliwych czynników biologicznych, identyfikowania źródeł zanieczyszczeń i zagrożeń.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci kierunku Environmental Protection na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska, jednostkach naukowo- badawczych, placówkach edukacyjnych, firmach konsultingowych, jednostkach opracowujących strategie gospodarowania, administracji rządowej i samorządowej, inspektoratach ochrony środowiska, instytucjach propagujących zachowania proekologiczne, organizacjach zajmujących się poradnictwem w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu.

 

Opinie

Studia w Krakowie to bardzo szerokie zagadnienie, bowiem złożone z niezliczonej ilości ofert edukacyjnych. W stolicy Małopolski można studiować kierunki prowadzone zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim. Przykładem jest kierunek Environmental Protection, oferowany przez omawianą uczelnię. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Magda, studentka Environmental Protection mówi: „Uniwersytet Rolniczy w Krakowie proponuje nowoczesne podejście do kształcenia. Przede wszystkim, nastawione jest na zdobywanie umiejętności praktycznych, wiedzy, na którą rzeczywiście istnieje zapotrzebowanie na rynku.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

Environmental Protection - ważne informacje

Environmental Protection studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Environmental Protection na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Environmental Protection na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • funkcjonowania najważniejszych procesów zachodzących w układzie gleba- roślina- atmosfera,
 • prowadzenia badań wykorzystując metody analizy instrumentalnej,
 • wykonywania analiz demograficznych, fizjograficznych oraz rolniczych dotyczących zainwestowania terenu,
 • modelowania procesów zachodzących w środowisku naturalnym,
 • obliczania toksyczności substancji dla ludzi i zwierząt,
 • identyfikacji szkodliwych czynników biologicznych,
 • identyfikowania źródeł zanieczyszczeń i zagrożeń.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Environmental Protection:

Absolwent kierunku Environmental Protection na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • placówkach edukacyjnych,
 • firmach konsultingowych,
 • jednostkach opracowujących strategie gospodarowania,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • inspektoratach ochrony środowiska,
 • instytucjach propagujących zachowania proekologiczne,
 • organizacjach zajmujących się poradnictwem w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)