Zasady rekrutacji na AWF w Krakowie 2022/2023

Artykuł archiwalny

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2022/2023 przyjęte uchwałami

Nr 13/VI/2021, 14/VI/2021, 15/VI/2021 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniu 17 czerwca 2021 roku

 

 


 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK

WYCHOWANIE FIZYCZNE

SPORT

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH

MUNDUROWYCH

KULTURA FIZYCZNA

W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

3 – LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

3 – LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

 

2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne

i kierunków pokrewnych

 

2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów

studiów pierwszego stopnia kierunków

studiów mieszczących się w obszarze nauk medycznych, nauk

o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

 

2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia szkól wyższych o profilu wojskowym, mundurowym lub poszerzonym przysposobieniu obronnym, a także dla absolwentów

studiów pierwszego stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych,

sport i kultura fizyczna osób starszych

 

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNKI

WYCHOWANIE FIZYCZNE

2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne i kierunków pokrewnych

 

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK

FIZJOTERAPIA

TERAPIA ZAJĘCIOWA

KOSMETOLOGIA

5-LETNIE STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE

(magisterskie)

3 – LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

3 – LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

 

2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku terapia zajęciowa

2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia

 

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA PRZYGODOWA

ZARZĄDZANIE REKREACJĄ I ROZRYWKĄ

3-LETNIE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

3-LETNIE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

3-LETNIE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

2-LETNIE

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEK

TURYSTYKA I REKREACJA

3-LETNIE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

2-LETNIE

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA

NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 

 1. Podstawą oceny kandydatów będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów będą zsumowane.

 2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. i zsumowane.


 

 • Skala ocen (do 1991 roku)

  Skala ocen (po 1991 roku)

  5 – 100%

  6 – 100%

  4 – 70%

  5 – 80%

  3 – 30%

  4 – 60%

   

  3 – 40%

   

  2 – 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmował będzie pływanie na dystansie 50 metrów. Kandydat ma prawo do wykonania tylko jednej próby. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn będzie równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się na aktualnej liście Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będzie jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

100 pkt – klasa sportowa I.

 

 1. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe, znajdujące się na aktualnej liście Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zaświadczenie o klasie sportowej powinno zawierać informacje o rodzaju klasy sportowej, podstawie nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), pieczęć instytucji, podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa. Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 2. O ostatecznej pozycji Kandydata na liście rankingowej będzie decydować suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

 3. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

 4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, będący absolwentami szkół średnich w roku szkolnym 2021/2022 będą przyjęci na studia po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego.

 

 

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 1. LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I KIERUNKÓW POKREWNYCH

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia będą mogły ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku wychowania fizycznego lub studia na kierunkach pokrewnych, jeżeli zrealizowały w toku studiów zakres kształcenia odpowiadający efektom kształcenia dla kierunków studiów wychowania fizycznego. Dopuszcza się przyjęcie na studia osób wykazujących niewielkie różnice programowe w stosunku do efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowania fizycznego, wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji dla studiów wyższych, pod warunkiem złożenia pisemnej deklaracji o uzupełnieniu tych różnic do końca pierwszego roku studiów.

 2. Nabór na studia drugiego stopnia na kierunek wychowania fizycznego dla absolwentów studiów pierwszego stopnia będzie się odbywać na podstawie dostarczonego przez kandydata zaświadczenia o średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń z oceną, przewidzianych planem studiów pierwszego stopnia, łącznie z ocenami niedostatecznymi powinna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyłączeniem ocen uzyskanych z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

 3. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

 4. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

 

 

 

KIERUNEK SPORT

 

 1. LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 

O przyjęcie na kierunek sport będą mogli się ubiegać kandydaci, którzy posiadają aktualną, co najmniej III klasę sportową w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się na aktualnej liście Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

 1. Podstawą oceny kandydatów będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów będą zsumowane.

 2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. i zsumowane.

 

 • Skala ocen (do 1991 roku)

  Skala ocen (po 1991 roku)

  5 – 100%

  6 – 100%

  4 – 70%

  5 - 80%

  3 – 30%

  4 – 60%

   

  3 – 40%

   

  2 – 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmował będzie pływanie na dystansie 50 metrów. Kandydat ma prawo do wykonania tylko jednej próby. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn będzie równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się na aktualnej liście Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zwalnia z egzaminu z pływania i jest jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

100 pkt – klasa sportowa I, 50 pkt – klasa sportowa II

 1. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe, znajdujące się na aktualnej liście Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zaświadczenie o klasie sportowej powinno być wydane zgodnie z kodeksem postepowania administracyjnego i zawierać informacje o rodzaju klasy sportowej, podstawie nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), pieczęć instytucji, podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa. Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 2. O ostatecznej pozycji Kandydata na liście decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

 3. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

 4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku szkolnego 2021/2022 będą przyjęci na studia po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego.

KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

 

 1. LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia.

 1. Podstawą oceny kandydatów będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów będą zsumowane.

 2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. i zsumowane.

 

 • Skala ocen (do 1991 roku)

  Skala ocen (po 1991 roku)

  5 – 100%

  6 – 100%

  4 – 70%

  5 - 80%

  3 – 30%

  4 – 60%

   

  3 – 40%

   

  2 – 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmować będzie pływanie na dystansie 50 metrów. Kandydat ma prawo do wykonania tylko jednej próby. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się na aktualnej liście Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będzie jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

100 pkt – klasa sportowa I.

 

 1. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe, znajdujące się na aktualnej liście Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zaświadczenie o klasie sportowej powinno być wydane zgodnie z kodeksem postepowania administracyjnego i zawierać informacje o rodzaju klasy sportowej, podstawie nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), pieczęć instytucji, podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby

upoważnionej zgodnie z kpa. Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 1. O ostatecznej pozycji Kandydata na liście decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

 2. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku szkolnego 2021/2022 będą przyjęci na studia po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego .

 

 

 

KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

 

 1. LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKÓW STUDIÓW MIESZCZĄCYCH SIĘ W OBSZARZE NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU I NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia będą mogły ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach mieszczących się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

 2. Nabór na studia drugiego stopnia na kierunek kultura fizyczna osób starszych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia będzie się odbywać na podstawie dostarczonego przez kandydata zaświadczenia o średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń z oceną, przewidzianych planem studiów pierwszego stopnia, łącznie z ocenami niedostatecznymi powinna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyłączeniem ocen uzyskanych z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

 3. O ostatecznej pozycji Kandydata na liście decyduje suma punktów za średnią ocen uzyskaną na studiach pierwszego stopnia.

 4. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

 

 1. LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia.

 1. Podstawą oceny kandydatów będzie wynik matury z części pisemnej

– poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów będą zsumowane.

 1. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. i zsumowane.

 

 • Skala ocen (do 1991 roku)

  Skala ocen (po 1991 roku)

  5 – 100%

  6 – 100%

  4 – 70%

  5- 80%

  3 – 30%

  4 – 60%

   

  3 – 40%

   

  2 – 30%

 

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej będzie obejmował:

 2. pływanie na dystansie 50 metrów. Kandydat ma prawo do wykonania tylko jednej próby. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania, kwalifikacyjnego,

 3. bieg na 1500 m dla mężczyzn i 800 m dla kobiet,

 4. skok w dal z miejsca,

 5. bieg po kopercie.

 6. Dla osób, które uzyskały rezultat z egzaminu z pływania, mieszczący się w podanych powyżej limitach, wyniki prób sprawności fizycznej będą przeliczane na punkty (poza wynikiem uzyskanym w pływaniu) a następnie sumowane.

 7. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się na aktualnej liście Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będzie jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

100 pkt – klasa sportowa I.

O przystąpieniu lub odstąpieniu od egzaminu sprawnościowego decyduje kandydat.

 1. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe, znajdujące się na aktualnej liście Ministerstwa Sportu. Zaświadczenie o klasie sportowej powinno być wydane zgodnie z kodeksem postepowania administracyjnego i zawierać informacje o rodzaju klasy sportowej, podstawie nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), pieczęć instytucji, podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa. Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 2. O ostatecznej pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje suma punktów za wynik matury, egzamin sprawnościowy lub za klasę sportową.

 3. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

 4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku szkolnego 2021/2022 będą przyjęci na studia po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego.

 

 

 

KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

 

 1. LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SZKÓŁ WYŻSZYCH O PROFILU WOJSKOWYM, MUNDUROWYM LUB O POSZERZONYM PRZYSPOSOBIENIU OBRONNYM, A TAKŻE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKÓW: WYCHOWANIE FIZYCZNE, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH, SPORT I KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia szkół wyższych o profilu wojskowym, mundurowym lub o poszerzonym przysposobieniu obronnym, a także absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, sport i kultura fizyczna osób starszych.

 2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek kultura fizyczna w służbach mundurowych będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia oraz zaliczonego egzaminu sprawnościowego.

 3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmował będzie pływanie na dystansie 50 metrów. Kandydat ma prawo do wykonania tylko jednej próby. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 4. Nabór na studia drugiego stopnia na kierunek kultura fizyczna w służbach mundurowych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia będzie się odbywać na podstawie dostarczonego przez kandydata zaświadczenia o średniej ocen

uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń z oceną, przewidzianych planem studiów pierwszego stopnia, łącznie z ocenami niedostatecznymi powinna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyłączeniem ocen uzyskanych z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

 1. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej w kolejności malejącej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

 2. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI

NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

 

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

 

 1. LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

 1. Podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki maturalne. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.

 2. Dla kandydatów ze „starą maturą” przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z pozostałymi kandydatami.

 3. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z 2021 i 2022 roku z geografii i nautologii, biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

 4. Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

 

 1. LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE

I NIESTACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) lub studia jednolite magisterskie i uzyskały dotychczas efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja i osiąganie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów.

 2. Szczegółowy wykaz efektów kształcenia umożliwiających podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja zostanie podany w informatorze dla kandydatów. Kandydat składa oświadczenie o uzyskaniu wymaganych efektów kształcenia. W przypadku stwierdzenia, że wymagane efekty nie zostały osiągnięte, Dziekan może skierować kandydata na zajęcia uzupełniające.

 3. Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych magisterskich), zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

 

 

 

KIERUNEK TURYSTYKA PRZYGODOWA

 

 1. LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

 1. Podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki maturalne. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.

 2. Dla kandydatów, obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5

średnia 3,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z pozostałymi kandydatami.

 1. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z 2021 i 2022 roku z geografii i nautologii, biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

 2. Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

 

 

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE REKREACJĄ I ROZRYWKĄ

 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

 1. Podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na 22 poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki maturalne. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.

 2. Dla kandydatów, obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z pozostałymi kandydatami.

 3. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z 2021 i 2022 roku z geografii i nautologii, biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

 4. Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA

NA WYDZIALE REHABILITACJI RUCHOWEJ NA ROK ADADEMICKI 2022/23

 

 

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

5-LETNIE STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE (MAGISTERSKIE)

 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej, wskazanego przez kandydata, egzaminu maturalnego jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, fizyki, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

 

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony

– jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1% = 1pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1%=1,5pkt.

 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego olimpiady ogólnopolskiej (Załącznik 1.) oraz finalisty lub medalisty olimpiady międzynarodowej z biologii, fizyki, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

 

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

oceny uzyskane na maturze

do 1991 roku włącznie

oceny uzyskane na maturze

po 1991 roku

 

 

celujący (6,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 80 pkt.

dobry (4,0)

= 70 pkt.

dobry (4,0)

= 60 pkt.

dostateczny (3,0)

= 30 pkt.

dostateczny (3,0)

= 40 pkt.

 

 

dopuszczający (2,0)

= 30 pkt.

 

a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

 

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej, wskazanego przez kandydata, jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, wiedzy

o społeczeństwie, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

 

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony

– jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1%=1pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1%=1,5pkt.

 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego olimpiady ogólnopolskiej (Załącznik 1.) oraz finalisty lub medalisty olimpiady międzynarodowej z biologii, wiedzy

o społeczeństwie, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

 

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

 

oceny uzyskane na maturze

do 1991 roku włącznie

oceny uzyskane na maturze

po 1991 roku

 

 

celujący (6,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 80 pkt.

dobry (4,0)

= 70 pkt.

dobry (4,0)

= 60 pkt.

dostateczny (3,0)

= 30 pkt.

dostateczny (3,0)

= 40 pkt.

 

 

dopuszczający (2,0)

= 30 pkt.

a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

 

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

 1. LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku terapia zajęciowa na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

 1. LETNIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej, wskazanego przez kandydata, jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

 

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony

– jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1%=1pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1%=1,5pkt.

 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego olimpiady ogólnopolskiej (Załącznik 1.) oraz finalisty lub medalisty olimpiady międzynarodowej z biologii, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

 

 

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

 

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

 

oceny uzyskane na maturze

do 1991 roku włącznie

oceny uzyskane na maturze

po 1991 roku

 

 

celujący (6,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 80 pkt.

dobry (4,0)

= 70 pkt.

dobry (4,0)

= 60 pkt.

dostateczny (3,0)

= 30 pkt.

dostateczny (3,0)

= 40 pkt.

 

 

dopuszczający (2,0)

= 30 pkt.

 

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

 

2-LETNIE STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU KOSMETOLOGIA

 

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku kosmetologia na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Komentarze (0)