Ogólne zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Artykuł archiwalny

Politechnika Koszalińska rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Koszalińskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

§ 1

 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są:

  1. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego,

  2. z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego – laureaci i finaliści olimpiad na podstawie Uchwały Senatu PK Nr 26/2021 z dnia 28 kwietna 2021 r.

 

 1. Wykaz kierunków studiów I stopnia:

  1. Architektura Wnętrz

  2. Bioanalityka Chemiczna*)

  3. Budownictwo

  4. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

  5. Ekonomia

  6. Elektronika i Telekomunikacja

  7. Energetyka

  8. Europeistyka

  9. Filologia

  10. Finanse i Rachunkowość

  11. Geodezja i Kartografia

  12. Informatyka

  13. Inżynieria Biomedyczna

  14. Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

  15. Logistyka

  16. Mechanika i Budowa Maszyn

  17. Mechatronika

  18. Pedagogika

  19. Politologia 2.0*)

  20. Sieci i Instalacje Budowlane

  21. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

  22. Transport

  23. Turystyka i Rekreacja

  24. Wzornictwo

  25. Zarządzanie

  26. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

*) rekrutacja na kierunek zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Edukacji i Nauki na jego prowadzenie

 

§ 2

 

 1. Zasady przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na podstawie wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości:

 

 1. Budownictwo

 2. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 3. Ekonomia

 4. Elektronika i Telekomunikacja

 5. Energetyka

 6. Europeistyka

 7. Filologia

 8. Finanse i Rachunkowość

 9. Geodezja i Kartografia

 10. Informatyka

 11. Inżynieria Biomedyczna

 12. Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

 13. Inżynieria Środowiska

 14. Logistyka

 15. Mechanika i Budowa Maszyn

 16. Mechatronika

 17. Pedagogika

 18. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 19. Transport

 20. Turystyka i Rekreacja

 21. Zarządzanie

 22. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, do którego bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura). Na podstawie łącznej liczby punktów, obliczonej wg zasad przedstawionych poniżej, tworzy się listę rankingową. Dla kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów, o ostatecznej kolejności decyduje liczba punktów z przedmiotów preferowanych, zestawionych w Tabeli 1. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej.

 

Punkty uzyskane przez kandydata oblicza się, uwzględniając wyniki:

- egzaminu maturalnego (nowa matura) według wzoru:

 

P  2PPR  PPP

gdzie:

PPR – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie rozszerzonym,

PPP – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie podstawowym (w tym także egzamin ustny z języka polskiego),

 

- egzaminu dojrzałości (stara matura) według wzoru:

 

P  35OPP

gdzie:

OPP – oceny z przedmiotów preferowanych.

W Tabeli 1 przedstawione są przedmioty maturalne preferowane na poszczególnych kierunkach studiów.

Tabela 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunki studiów

Przedmioty preferowane

język polski

język obcy nowożytny

język angielski

język niemiecki

matematyka

fizyka i astronomia

chemia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

informatyka

biologia

Bioanalityka Chemiczna*)

 

 

 

 

 

Budownictwo

 

 

 

 

 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

 

 

 

 

 

Ekonomia

 

 

 

 

 

 

Elektronika i Telekomunikacja

 

 

 

 

 

 

 

Energetyka

 

 

 

 

 

 

Europeistyka

 

 

 

 

 

 

Filologia (angielska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filologia (germańska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanse i Rachunkowość

 

 

 

 

 

 

Geodezja i Kartografia

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria Biomedyczna

 

 

 

 

 

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

 

 

 

 

 

Logistyka

 

 

 

 

 

 

Mechanika i Budowa Maszyn

 

 

 

 

 

Mechatronika

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogika

 

 

 

 

 

Politologia 2.0*)

 

 

 

 

 

 

Sieci i Instalacje Budowlane

 

 

 

 

 

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 

 

 

 

Transport

 

 

 

 

 

 

Turystyka i Rekreacja

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 

 

 

 

 

 1. Rekrutacja kandydatów, którzy zdali Maturę Międzynarodową, potwierdzoną dyplomem IB (International Baccalaureat) wydanym przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, odbywa się na takich samych zasadach, jakie obowiązują kandydatów, którzy zdali polski egzamin maturalny, z zastrzeżeniem że:

  1. wyniki egzaminu przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej, przeliczane są na punkty procentowe zgodnie z Tabelą 2;

Tabela 2.

Ocena na dyplomie matury międzynarodowej

Wynik polskiego egzaminu maturalnego (w punktach procentowych)

7

100

6

90

5

80

4

70

3

50

2

30

1

10

 1. egzaminy Matury Międzynarodowej zdawane na poziomie wyższym odpowiadają polskim egzaminom maturalnym zdawanym na poziomie rozszerzonym, natomiast egzaminy Matury Międzynarodowej zdawane na poziomie niższym odpowiadają polskim egzaminom maturalnym zdawanym na poziomie podstawowym.

 

 1. Rekrutacja kandydatów, którzy zdali Maturę Europejską, potwierdzoną dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U z 2005 r. nr 3, poz. 10), odbywa się na takich samych zasadach, jakie obowiązują kandydatów, którzy zdali polski egzamin maturalny, z zastrzeżeniem że:

  1. wyniki egzaminu przeprowadzanego w ramach programu Matury Europejskiej przeliczane są na punkty procentowe zgodnie z Tabelą 3:

 

Tabela 3.

Ocena na dyplomie matury europejskiej

Wynik polskiego egzaminu maturalnego (w punktach procentowych)

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

3

30

 

 1. egzaminy Matury Europejskiej zdawane na poziomie wyższym odpowiadają polskim egzaminom maturalnym zdawanym na poziomie rozszerzonym, natomiast egzaminy Matury Europejskiej zdawane na poziomie niższym odpowiadają polskim egzaminom maturalnym zdawanym na poziomie podstawowym.

 

 1. W przypadku kandydatów na studia I stopnia legitymujących się dokumentami uprawniającymi do podjęcia studiów wyższych innymi niż świadectwo dojrzałości, świadectwo maturalne oraz dyplom IB (International Baccalaureat) stosuje się odpowiedni przelicznik, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada ocenie celującej (6.0). Przeliczenia dokonuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

 

 1. Kandydatom, którzy zdali maturę dwujęzyczną, zalicza się z języka obcego nowożytnego maksymalną liczbę punktów procentowych na poziomie rozszerzonym.

 

 

§ 3

 

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia na podstawie egzaminu wstępnego:

 1. Architektura Wnętrz

 2. Wzornictwo

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do projektowania. Kandydat może otrzymać 0 – 20 punktów.

 2. prezentacji prac plastycznych kandydata. Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 30.

Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo uznaje się uzyskanie min. 16 punktów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

Zasady przyjęć obcokrajowców mieszkających poza granicami kraju na studia stacjonarne I stopnia na podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego:

 1. Architektura Wnętrz

 2. Wzornictwo

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części:

 1. oceny listu motywacyjnego sprawdzającego zainteresowanie kandydata wybraną dziedziną. Kandydat może otrzymać 0 – 20 punktów.

 2. oceny prac plastycznych kandydata. Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 30.

Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo uznaje się uzyskanie min. 16 punktów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

Prezentację prac plastycznych w postaci cyfrowej oraz list motywacyjny (w języku polskim) należy przesłać pocztą na adres Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (ul. Racławicka 15-17, 76-620 Koszalin) z dopiskiem „Rekrutacja obcokrajowców"

 

§ 4

 

 1. Zasady przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia:

  1. Budownictwo

  2. Ekonomia

  3. Elektronika i Telekomunikacja

  4. Energetyka

  5. Europeistyka

  6. Finanse i Rachunkowość

  7. Geodezja i Kartografia

  8. Informatyka

  9. Inżynieria Środowiska

  10. Mechanika i Budowa Maszyn

  11. Mechatronika

  12. Pedagogika

  13. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

  14. Zarządzanie

  15. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

1a. Zasady ogólne:

Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów). Przy takim samym wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia. Oprócz dyplomu kandydaci obowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej suplement do dyplomu lub indeks (w przypadku braku suplementu).

Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku lub profilu innym niż wybrany kierunek lub profil studiów II stopnia, długość tych studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych. Szczegółowe zasady prowadzenia studiów II stopnia zawarte są w odpowiednich uchwałach Rad Wydziałów.

 

1b. Zasady szczegółowe (dotyczą tylko kierunków wymienionych poniżej):

 

 1. Budownictwo

Na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Budownictwo.

 1. Inżynieria Środowiska

Na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunków Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska.

 

 1. Geodezja i Kartografia

Na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Geodezja i Kartografia.

 

 1. Elektronika i Telekomunikacja

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci tego samego kierunku studiów I stopnia. Na studia II stopnia mogą być również przyjęci absolwenci co najmniej 7-semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera. Absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązują różnice programowe.

 

 1. Informatyka

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci tego samego kierunku studiów I stopnia. Na studia II stopnia mogą być również przyjęci absolwenci co najmniej 7-semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera i 6-semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym licencjata. Absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązują różnice programowe.

 

 1. Energetyka

Mechanika i Budowa Maszyn Mechatronika

Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera. Absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązują różnice programowe.

 

 1. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i nauk rolniczych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera.

 

 1. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Na studia II stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera oraz licencjata. W przypadku przyjęcia na studia II stopnia absolwentów kierunków studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż wybrany kierunek studiów II stopnia, długość tych studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych (szczegółowe zasady przyjęć i prowadzenia studiów II stopnia zawarte są w odpowiedniej uchwale Rady Wydziału Mechanicznego).

 

W przypadku przyjęcia na studia II stopnia absolwentów kierunków studiów I stopnia z tytułem zawodowym licencjata konieczne jest zaliczenie na semestrze I i II dodatkowych 8 kursów, które uzupełniają kompetencje inżynierskie z zakresu studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Wykaz tych kursów wraz z podaniem wymiaru godzinowego oraz przypisanymi im punktami ECTS zamieszczono w Tabeli 4.

Tabela 4. Wykaz dodatkowych kursów koniecznych do zaliczenia w celu uzyskania wymaganych kompetencji z zakresu studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przez absolwentów wskazanych kierunków studiów I stopnia z tytułem zawodowym licencjata

 

 

Nazwa kursu

Semestr

Suma godzin

Punkty ECTS

W

Ć

L

P

Razem

 

1.

Badania operacyjne

Zimowy

15

15

 

 

30

3

2.

Metrologia techniczna

Zimowy

30

 

30

 

60

5

3.

Inżynieria wytwarzania

Zimowy

30

 

30

 

60

5

4.

Logistyka w przedsiębiorstwie

Zimowy

30

 

 

 

30

2

5.

Podstawy projektowania konstrukcyjnego

Letni

15

30

 

 

45

4

6.

Zarządzanie produkcją i usługami

Letni

30

15

 

 

45

4

7.

Projekt techniczno-organizacyjny systemu produkcyjnego

Letni

15

 

 

30

45

4

8.

Kontroling funkcyjny w przedsiębiorstwie

Letni

15

 

 

30

45

4

Suma:

180

60

60

60

360

31

 

 1. Pedagogika

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci tego samego kierunku studiów I stopnia. Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym, długość studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych.

 

 1. Ekonomia

Finanse i Rachunkowość Zarządzanie

Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż wybrany kierunek studiów II stopnia, przewiduje się moduł wyrównawczy, uzupełniający kwalifikacje wymagane na studiach I stopnia.

 

§ 5

 

Zasady przyjęć na studia II stopnia na podstawie egzaminu wstępnego na kierunki:

 

Filologia Angielska (stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego sprawdzającego poziom języka angielskiego i podstawowe kompetencje tłumaczeniowe.

 2. Do egzaminu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

  1. są absolwentami studiów I stopnia Filologii Angielskiej,

  2. są absolwentami studiów I stopnia pozostałych kierunków i posiadają certyfikat potwierdzonej znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym.

 3. Egzamin wstępny będzie miał formę rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku angielskim. Celem rozmowy jest ocena predyspozycji kierunkowych kandydata, kompetencji językowej oraz podstawowych kompetencji tłumaczeniowych kandydata.

 4. Egzamin będzie składał się z dwóch części:

 5. rozmowa na temat zainteresowań językowych i filologicznych kandydata,

 6. przetłumaczenie fragmentu tekstu z języka angielskiego na język polski oraz omówienie cech charakterystycznych tłumaczonego tekstu (np. rejestr, składnia, idiomatyka, kolokacje, słownictwo).

 7. Maksymalna liczba punktów za egzamin wynosi 20 (10 punktów za rozmowę oraz 10 punktów za tłumaczenie). Za pozytywny wynik egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 10 punktów. Kolejność osób przyjętych na studia II stopnia ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

 8. W przypadku takiego samego wyniku zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia. Oprócz dyplomu kandydaci zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej suplement do dyplomu lub indeks (w przypadku braku suplementu).

 

Architektura Wnętrz (stacjonarne) Wzornictwo (stacjonarne)

 1. Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego.

 2. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba oraz Scenografia.

 3. Egzamin składa się z dwóch etapów:

I etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją projektów własnych w formie portfolio;

II etap – rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ocenę predyspozycji kierunkowych kandydata.

W pierwszym etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów. Uzyskanie minimum 6 punktów kwalifikuje kandydata do etapu drugiego. W drugim etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.

 1. Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 20.

 2. Kolejność osób przyjętych na studia II stopnia ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

 

Zasady przyjęć obcokrajowców mieszkających poza granicami kraju na studia stacjonarne II stopnia na podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego na kierunki:

Architektura Wnętrz Wzornictwo

 1. Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Do zdalnej rekrutacji mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba oraz Scenografia.

 3. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części:

  1. oceny listu motywacyjnego sprawdzającego zainteresowanie kandydata wybraną dziedziną. Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.

  2. oceny portfolio / teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.

 4. Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 20.

 5. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

 6. Teczkę z pracami/portfolio w postaci cyfrowej oraz list motywacyjny (w języku polskim) należy przesłać pocztą na adres Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (ul. Racławicka 15-17, 76-620 Koszalin) z dopiskiem

„Rekrutacja obcokrajowców”.

§ 6

 

Organizacja i przebieg rekrutacji

 1. Rejestracja kandydatów przeprowadzana jest w formie elektronicznej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej irk.politechnika.koszalin.pl.

 2. Zgłoszenie kandydata na studia rozpatrywane jest pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto kandydata wygenerowane przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.

 4. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

  1. świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub jego odpis (zgodnie z wykazem świadectw wyszczególnionych w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

  2. dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement lub indeks (przy ubieganiu się

o przyjęcie na studia II stopnia),

 1. ankietę osobową (ankietę należy wydrukować po wypełnieniu w systemie elektronicznej rekrutacji),

 2. kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej,

 3. zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Komentarze (0)