Zasady rekrutacji na AWF w Krakowie 2023/2024

Artykuł archiwalny

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2023/2024 przyjęte uchwałami Nr 22/VI/2022, 23/VI/2022, 24/VI/2022 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniu 15 czerwca 2022 roku

 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

 

STUDIA STACJONARNE

 

KIERUNEK STUDIÓW

WYCHOWANIE

 

TRENER

KULTURA FIZYCZNA

WYCHOWANIE

KULTURA FIZYCZNA

FIZYCZNE

SPORT

ZDROWIA I

OSÓB STARSZYCH

FIZYCZNE

W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

 

 

SPRAWNOŚCI

 

W SŁUŻBACH

 

 

 

 

FIZYCZNEJ

 

MUNDUROWYCH

 

 

3 – LETNIE STUDIA

3 – LETNIE

3 – LETNIE

3 – LETNIE STUDIA

3 – LETNIE STUDIA

 

 

PIERWSZEGO

STUDIA

STUDIA

PIERWSZEGO STOPNIA

PIERWSZEGO

 

 

STOPNIA

PIERWSZEG

PIERWSZEGO

(licencjackie)

STOPNIA

 

 

(licencjackie)

O STOPNIA

STOPNIA

 

(licencjackie)

 

 

 

(licencjackie)

(licencjackie)

 

 

 

 

2 – LETNIE STUDIA

 

 

2 – LETNIE STUDIA

 

2 – LETNIE STUDIA

DRUGIEGO STOPNIA

 

 

DRUGIEGO STOPNIA

 

DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

 

 

(magisterskie)

 

(magisterskie)

dla absolwentów studiów

 

 

dla absolwentów studiów

 

dla absolwentów studiów pierwszego

pierwszego stopnia

 

 

pierwszego stopnia

 

stopnia szkól wyższych o profilu

kierunku wychowanie

 

 

kierunków studiów

 

wojskowym, mundurowym lub

fizyczne

 

 

mieszczących się w

 

poszerzonym przysposobieniu

i kierunków pokrewnych

 

 

obszarze nauk

 

obronnym, a także dla absolwentów

 

 

 

medycznych, nauk

 

studiów pierwszego stopnia kierunków:

 

 

 

o zdrowiu i nauk o

 

wychowanie fizyczne, turystyka i

 

 

 

kulturze fizycznej

 

rekreacja, wychowanie fizyczne w

 

 

 

 

 

służbach mundurowych, sport i kultura

 

 

 

 

 

fizyczna osób starszych

 

 

 

 

 

4

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNK STUDIÓW

WYCHOWANIE FIZYCZNE

2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) dla absolwentów studiów pierwzego stopnia kierunku wychowanie fizyczn i kierunków pokrewnych

 

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ

 

STUDIA STACJONARNE

 

KIERUNEK STUDIÓW

FIZJOTERAPIA

TERAPIA ZAJĘCIOWA

KOSMETOLOGIA

5-LETNIE STUDIA

3 – LETNIE STUDIA

3 – LETNIE STUDIA

STACJONARNE JEDNOLITE

PIERWSZEGO STOPNIA

PIERWSZEGO STOPNIA

(magisterskie)

(licencjackie)

(licencjackie)

 

 

 

 

2 – LETNIE STUDIA

2 – LETNIE STUDIA

 

DRUGIEGO STOPNIA

DRUGIEGO STOPNIA

 

(magisterskie)

(magisterskie)

 

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

 

kierunku terapia zajęciowa

kierunku kosmetologia

 

 

 

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK

 

 

ZARZĄDZANIE REKREACJĄ

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA PRZYGODOWA

I ROZRYWKĄ

TURYSTYKA ZDROWOTNA

 

 

 

 

 

3-LETNIE

3-LETNIE

3-LETNIE

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

(licencjackie)

(licencjackie)

(licencjackie)

 

 

2-LETNIE

 

 

2-LETNIE

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

 

 

(magisterskie)

dla absolwentów studiów

 

 

dla absolwentów studiów

pierwszego stopnia

 

 

pierwszego stopnia

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 

 1. Podstawą oceny kandydatów będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego,

matematyki,    fizyki,    biologii,    chemii,    geografii,     historii.    Wyniki    egzaminu   maturalnego,

z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów będą zsumowane.

2.    Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. i zsumowane.

 

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5

– 100%

6

– 100%

4

– 70%

5

– 80%

3

– 30%

4

– 60%

 

 

3

– 40%

 

 

2

– 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmował będzie pływanie na dystansie 50 metrów. Kandydat ma prawo do wykonania tylko jednej próby. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet

 

 1. 1 min 10 s dla mężczyzn będzie równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się
  1. aktualnym  wykazie  Ministra  Sportu  i  Turystyki,  będzie  jednoznaczne  z  przyznaniem

 

punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],

 

200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M], 100 pkt – klasa sportowa I.

 

 1. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki. Zaświadczenie o klasie sportowej powinno być wydane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i zawierać informacje o rodzaju klasy sportowej, podstawie nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), datę wystawienia, liczbę dziennika i pieczęć instytucji wydającej dokument, podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa. Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania

 

(do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

 1. O ostatecznej pozycji Kandydata na liście rankingowej będzie decydować suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

 

 1. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, będący absolwentami szkół średnich w roku szkolnym 2022/2023 będą przyjęci na studia po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego.

 

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I KIERUNKÓW POKREWNYCH

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia będą mogły ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku wychowania fizycznego lub studia na kierunkach pokrewnych, jeżeli w ich trakcie zrealizowały zakres kształcenia uwzględniające standardy kształcenia dla kierunku studiów Wychowania Fizycznego. Dopuszcza się przyjęcie na studia osób wykazujących różnice programowe w stosunku do efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku Wychowania Fizycznego, wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji dla studiów wyższych, pod warunkiem złożenia pisemnej deklaracji o uzupełnieniu tych różnic do końca pierwszego roku studiów. Indywidualne decyzje w tym przypadku podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna po zasięgnięciu opinii właściwego prodziekana.

 

 1. Nabór na studia drugiego stopnia na kierunek wychowania fizycznego dla absolwentów studiów pierwszego stopnia będzie się odbywać na podstawie dostarczonego przez kandydata zaświadczenia o średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Średnia ważona ocen z egzaminów i zaliczeń z oceną, przewidzianych planem studiów pierwszego stopnia, łącznie z ocenami niedostatecznymi powinna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyłączeniem ocen uzyskanych z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

 

 1. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia

 

– pierwsze miejsce na liście itd. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

 

 1. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

 

 

KIERUNEK SPORT

 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 

O przyjęcie na kierunek sport będą mogli się ubiegać kandydaci, którzy posiadają aktualną, co najmniej III klasę sportową w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki

 

 1. Podstawą oceny kandydatów będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów będą zsumowane.

 

 1. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. i zsumowane.

 

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5

– 100%

6

– 100%

4

– 70%

5

- 80%

3

– 30%

4

– 60%

 

 

3

– 40%

 

 

2

– 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmował będzie pływanie na dystansie 50 metrów. Kandydat ma prawo do wykonania tylko jednej próby. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet

 

 1. 1 min 10 s dla mężczyzn będzie równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się
  1. aktualnym  wykazie  Ministra  Sportu  i  Turystyki,  będzie  jednoznaczne  z  przyznaniem

 

punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

 

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

 

100 pkt – klasa sportowa I, 50 pkt – klasa sportowa II.

 

 1. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe, znajdujące się

 

 1. aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki. Zaświadczenie o klasie sportowej powinno być wydane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i zawierać informacje

 

 • rodzaju klasy sportowej, podstawie nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), datę wystawienia, liczbę dziennika i pieczęć instytucji wydającej dokument, podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa. Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania

 

(do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

 

 1. O ostatecznej pozycji Kandydata na liście decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

 

 1. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, będący absolwentami szkół średnich w roku szkolnym 2022/2023 będą przyjęci na studia po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego.

 

KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 

 1. Podstawą oceny kandydatów będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub

 

rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów będą zsumowane.

 

 1. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej

 

języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. i zsumowane.

 

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5

– 100%

6

– 100%

4

– 70%

5

- 80%

3

– 30%

4

– 60%

 

 

3

– 40%

 

 

2

– 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmować będzie pływanie na dystansie 50 metrów. Kandydat ma prawo do wykonania tylko jednej próby. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet

 

 1. 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się

 

 1. aktualnym  wykazie  Ministra  Sportu  i  Turystyki,  będzie  jednoznaczne  z  przyznaniem

 

punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],

 

200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M], 100 pkt – klasa sportowa I.

 

 1. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe, znajdujące się

 

 1. aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki. Zaświadczenie o klasie sportowej powinno być wydane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i zawierać informacje

 

 • rodzaju klasy sportowej, podstawie nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), datę wystawienia, liczbę dziennika i pieczęć instytucji wydającej dokument, podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa. Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

 1. O ostatecznej pozycji Kandydata na liście decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

 

 1. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

 

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, będący absolwentami szkół średnich w roku szkolnym 2022/2023 będą przyjęci na studia po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego.

 

KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKÓW STUDIÓW MIESZCZĄCYCH SIĘ W OBSZARZE NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU I NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia będą mogły ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach mieszczących się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

 

 1. Nabór na studia drugiego stopnia na kierunek kultura fizyczna osób starszych dla absolwentów

 

studiów pierwszego stopnia będzie się odbywać na podstawie dostarczonego przez kandydata zaświadczenia o średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Średnia ważona ocen z egzaminów i zaliczeń z oceną, przewidzianych planem studiów pierwszego stopnia, łącznie z ocenami niedostatecznymi powinna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyłączeniem ocen uzyskanych z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

 

 1. O ostatecznej pozycji Kandydata na liście decyduje suma punktów za średnią ocen uzyskaną na studiach pierwszego stopnia.

 

 1. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

 

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 

 1. Podstawą oceny kandydatów będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego,

 

matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów będą zsumowane.

 

 1. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą

 

przedstawioną  w  tabelce,  a  następnie

przeliczone  na  punkty  wg  zasady:  1%  =  1,5  pkt.

i zsumowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala ocen (do 1991 roku)

 

Skala ocen (po 1991 roku)

 

 

5

– 100%

 

6

– 100%

 

 

4

– 70%

 

5-  80%

 

 

3

– 30%

 

4

– 60%

 

 

 

 

 

3

– 40%

 

 

 

 

 

2

– 30%

 

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej będzie obejmował:

 

 • pływanie na dystansie 50 metrów. Kandydat ma prawo do wykonania tylko jednej próby. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania,

 

kwalifikacyjnego,

bieg na 1500 m dla mężczyzn i 800 m dla kobiet,

 

skok w dal z miejsca, bieg po kopercie.

 

 1. Dla osób, które uzyskały rezultat z egzaminu z pływania, mieszczący się w podanych powyżej limitach, wyniki prób sprawności fizycznej będą przeliczane na punkty (poza wynikiem uzyskanym w pływaniu) a następnie sumowane.

 

 1. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki, będzie jednoznaczne z przyznaniem

 

punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],

 

200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M], 100 pkt – klasa sportowa I.

 

O przystąpieniu lub odstąpieniu od egzaminu sprawnościowego decyduje kandydat.

 

 1. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki. Zaświadczenie o klasie sportowej powinno być wydane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i zawierać informacje o rodzaju klasy sportowej, podstawie nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), datę wystawienia, liczbę dziennika i pieczęć instytucji wydającej dokument, podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa. Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania

 

 

(do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

 1. O ostatecznej pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje suma punktów za wynik matury, egzamin sprawnościowy lub za klasę sportową.

 

 1. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, będący absolwentami szkół średnich w roku szkolnym 2022/2023 będą przyjęci na studia po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego.

 

KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SZKÓŁ WYŻSZYCH O PROFILU WOJSKOWYM, MUNDUROWYM LUB O POSZERZONYM PRZYSPOSOBIENIU OBRONNYM, A TAKŻE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKÓW: WYCHOWANIE FIZYCZNE, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH, SPORT I KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

 

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia szkół wyższych o profilu wojskowym, mundurowym lub o poszerzonym przysposobieniu obronnym, a także absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, sport i kultura fizyczna osób starszych.

 

 1. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek kultura fizyczna w służbach mundurowych będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia oraz zaliczonego egzaminu sprawnościowego.

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmował będzie pływanie na dystansie 50 metrów. Kandydat ma prawo do wykonania tylko jednej próby. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet

 

 1. 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Nabór na studia drugiego stopnia na kierunek kultura fizyczna w służbach mundurowych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia będzie się odbywać na podstawie dostarczonego przez kandydata zaświadczenia o średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Średnia ważona ocen z egzaminów i zaliczeń z oceną, przewidzianych planem studiów pierwszego stopnia, łącznie z ocenami niedostatecznymi powinna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyłączeniem ocen uzyskanych z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

 

 1. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej w kolejności malejącej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

 

 1. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

 

KIERUNEK TRENER ZDROWIA I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 

 1. Podstawą oceny kandydatów będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub

 

rozszerzony   z  trzech    wybranych  przedmiotów,  spośród:     języka  polskiego,  języka  obcego,

 

matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane będą na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów będą zsumowane.

 

2.    Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formułą przedstawioną w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. i zsumowane.

 

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5

– 100%

6

– 100%

4

– 70%

5

– 80%

3

– 30%

4

– 60%

 

 

3

– 40%

 

 

2

– 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmował będzie pływanie na dystansie 50 metrów. Kandydat ma prawo do wykonania tylko jednej próby. Uzyskanie czasu powyżej 1 min 20 s dla kobiet

 

 1. 1 min 10 s dla mężczyzn będzie równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, znajdujące się
  1. aktualnym  wykazie  Ministra  Sportu  i  Turystyki,  będzie  jednoznaczne  z  przyznaniem

 

punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],

 

200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M], 100 pkt – klasa sportowa I.

 

 1. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe, znajdujące się w aktualnym wykazie Ministra Sportu i Turystyki.

 

 1. Zaświadczenie o klasie sportowej powinno być wydane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i zawierać informacje o rodzaju klasy sportowej, podstawie nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), datę wystawienia, liczbę dziennika i pieczęć instytucji wydającej dokument, podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa. Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

 1. O ostatecznej pozycji Kandydata na liście rankingowej będzie decydować suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

 

 

 1. Na podstawie miejsca Kandydata na liście rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, będący absolwentami szkół średnich w roku szkolnym 2022/2023 będą przyjęci na studia po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego.

Warszawa,

dnia 15 kwietnia 2022 roku

 

 

 

Komunikat

 

Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), Minister Sportu i Turystyki ogłasza wykaz polskich związków sportowych

 

 1. Aeroklub Polski
 2. Polska Federacja Petanque – Polski Związek Sportowy

 

 1. Polska Federacja Lacrosse - Polski Związek Sportowy
 2. Polska Unia Karate
 3. Polski Związek Alpinizmu

 

 1. Polski Związek Amp Futbolu
 2. Polski Związek Badmintona
 3. Polski Związek Baseballu i Softballu

 

 1. Polski Związek Biathlonu
 2. Polski Związek Bilardowy
 3. Polski Związek Bobslei i Skeletonu

 

 1. Polski Związek Bocci
 2. Polski Związek Bokserski
 3. Polski Związek Brydża Sportowego

 

 1. Polski Związek Curlingu

 

 1. Polski Związek Gimnastyczny
 2. Polski Związek Golfa

 

 1. Polski Związek Hokeja na Lodzie
 2. Polski Związek Hokeja na Trawie
 3. Polski Związek Jeździecki

 

 1. Polski Związek Judo
 2. Polski Związek Kajakowy
 3. Polski Związek Kickboxingu

 

 1. Polski Związek Kolarski
 2. Polski Związek Korfballu
 3. Polski Związek Koszykówki

 

 1. Polski Związek Kręglarski
 2. Polski Związek Lekkiej Atletyki
 3. Polski Związek Łuczniczy

 

 1. Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
 2. Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego
 3. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
 1. Polski Związek Motorowy
 2. Polski Związek Muaythai
 3. Polski Związek Narciarski

 

 

 1. Polski Związek Orientacji Sportowej

 

 1. Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 2. Polski Związek Piłki Nożnej
 3. Polski Związek Piłki Siatkowej

 

 1. Polski Związek Płetwonurkowania
 2. Polski Związek Pływacki
 3. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów

 

 1. Polski Związek Przeciągania Liny
 2. Polski Związek Rugby
 3. Polski Związek Rugby na Wózkach

 

 1. Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
 2. Polski Związek Squasha
 3. Polski Związek Sportowy Cheerleadingu

 

 1. Polski Związek Sportu Tanecznego

 

 1. Polski Związek Sportów Saneczkowych
 2. Polski Związek Sportów Wrotkarskich

 

 1. Polski Związek Strzelectwa Sportowego
 2. Polski Związek Sumo
 3. Polski Związek Szachowy

 

 1. Polski Związek Szermierczy
 2. Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
 3. Polski Związek Tenisa Stołowego

 

 1. Polski Związek Tenisowy
 2. Polski Związek Towarzystw Wioślarskich
 3. Polski Związek Triathlonu

 

 1. Polski Związek Unihokeja
 2. Polski Związek Wushu
 3. Polski Związek Zapaśniczy
 4. Polski Związek Żeglarski
 5. Polski Związek Sportu Niesłyszących
 6. Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce
 7. Związek Piłki Ręcznej w Polsce

 

 

 

Kamil Bortniczuk Minister Sportu i Turystyki /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA WYDZIALE REHABILITACJI RUCHOWEJ NA ROK ADADEMICKI 2023/2024

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

 

5-LETNIE STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE (MAGISTERSKIE)

 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej, wskazanego przez kandydata, egzaminu maturalnego jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, fizyki, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

 

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

 

Ocenie  podlega  wynik  części  pisemnej  nowej  matury  –  poziom  podstawowy  lub  rozszerzony

 

– jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1% = 1pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1%=1,5pkt.

 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego olimpiady ogólnopolskiej (Załącznik 1.) oraz finaliści lub medaliści olimpiady międzynarodowej z biologii, fizyki, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

 

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

 

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

oceny uzyskane na maturze

do 1991 roku włącznie

oceny uzyskane na maturze

po 1991 roku

 

 

 

celujący (6,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 80 pkt.

dobry (4,0)

= 70 pkt.

dobry (4,0)

= 60 pkt.

dostateczny (3,0)

= 30 pkt.

dostateczny (3,0)

= 40 pkt.

 

 

dopuszczający (2,0)

= 30 pkt.

 

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

3-LETNIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej, wskazanego przez kandydata, jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, wiedzy o społeczeństwie, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

 

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

 

Ocenie  podlega  wynik  części  pisemnej  nowej  matury  –  poziom  podstawowy  lub  rozszerzony

 

– jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1%=1pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1%=1,5pkt.

 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego olimpiady ogólnopolskiej (Załącznik 1.) oraz finaliści lub medaliści olimpiady międzynarodowej z biologii, wiedzy o społeczeństwie, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

 

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

 

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

 

oceny uzyskane na maturze

do 1991 roku włącznie

oceny uzyskane na maturze

po 1991 roku

 

 

 

celujący (6,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 80 pkt.

dobry (4,0)

= 70 pkt.

dobry (4,0)

= 60 pkt.

dostateczny (3,0)

= 30 pkt.

dostateczny (3,0)

= 40 pkt.

 

 

dopuszczający (2,0)

= 30 pkt.

 

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

2-LETNIE STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ważonej ocen z przedmiotów którym przypisano odpowiednią liczbę punktów ECTS, koniecznych do zaliczenia studiów pierwszego stopnia na kierunku terapia zajęciowa, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem. Średnią ważoną oblicza się w następujący sposób:

 

 1. ocenę z każdego przedmiotu wchodzącego w skład podstawy obliczenia średniej wyrażoną

 

liczbowo, mnoży się przez przypisaną mu liczbę punktów ECTS; przy czym oceną z przedmiotu zdawanego w terminie poprawkowym jest średnia arytmetyczna ocen wystawionych w terminie pierwszym oraz w terminach poprawkowych;

 

 1. uzyskane wyniki mnożenia sumuje się;

 

 1. sumę określoną w pkt. 2 dzieli się przez sumę punktów ECTS ze wszystkich przedmiotów stanowiących podstawę ustalenia średniej;

 

 1. wynik zaokrągla się do czterech miejsc po przecinku.

 

Do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Średnia ważona ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

 

3-LETNIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej, wskazanego przez kandydata, jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

 

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

 

Ocenie  podlega  wynik  części  pisemnej  nowej  matury  –  poziom  podstawowy  lub  rozszerzony

 

– jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1%=1pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1%=1,5pkt.

 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego olimpiady ogólnopolskiej (Załącznik 1.) oraz finaliści lub medaliści olimpiady międzynarodowej z biologii, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

 

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

 

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

 

oceny uzyskane na maturze

do 1991 roku włącznie

oceny uzyskane na maturze

po 1991 roku

 

 

 

celujący (6,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 80 pkt.

dobry (4,0)

= 70 pkt.

dobry (4,0)

= 60 pkt.

dostateczny (3,0)

= 30 pkt.

dostateczny (3,0)

= 40 pkt.

 

 

dopuszczający (2,0)

= 30 pkt.

 

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

 

2-LETNIE STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU KOSMETOLOGIA

 

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ważonej ocen z przedmiotów którym przypisano odpowiednią liczbę punktów ECTS, koniecznych do zaliczenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem. Średnią ważoną oblicza się w następujący sposób:

 

1) ocenę z każdego przedmiotu wchodzącego w skład podstawy obliczenia średniej wyrażoną liczbowo, mnoży się przez przypisaną mu liczbę punktów ECTS; przy czym oceną z przedmiotu zdawanego w terminie poprawkowym jest średnia arytmetyczna ocen wystawionych w terminie pierwszym oraz w terminach poprawkowych;

 1. uzyskane wyniki mnożenia sumuje się;

 

 1. sumę określoną w pkt. 2 dzieli się przez sumę punktów ECTS ze wszystkich przedmiotów stanowiących podstawę ustalenia średniej;

 

 1. wynik zaokrągla się do czterech miejsc po przecinku.

 

Do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Średnia ważona ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

Załącznik 1.

 

Lista olimpiad, w których osiągnięcia są uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki studiów realizowane na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej

 

Tabela 1. Ogólnopolskie olimpiady stopnia centralnego

 

Lp.

Nazwa olimpiady

Odpowiadające wyniki

Organizator

 

 

przedmiotowe

 

1

Olimpiada

Biologia

Polskie Towarzystwo

 

Biologiczna

 

Przyrodników im. Kopernika

 

 

 

w Krakowie

2

Olimpiada

Chemia

Polskie Towarzystwo

 

Chemiczna

 

Chemiczne w Warszawie

3

Olimpiada

Matematyka

Stowarzyszenie na Rzecz

 

Matematyczna

 

Edukacji Matematycznej

 

 

 

w Warszawie

4

Olimpiada Fizyczna

Fizyka

Polskie Towarzystwo Fizyczne

 

 

 

w Warszawie

5

Olimpiada Wiedzy o

Wiedza o społeczeństwie

Uniwersytet Warszawski,

 

Polsce i Świecie

 

Wydział Nauk Politycznych

 

Współczesnym

 

i Studiów Międzynarodowych,

 

 

 

Instytut Europeistyki


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

 1. Podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu, innego niż język obcy (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B

 

– jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki maturalne. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.

 

 1. Dla kandydatów ze „starą maturą” przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z pozostałymi kandydatami.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia będą przyjmowani na studia.

 

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

 

2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) lub studia jednolite magisterskie i uzyskały dotychczas efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja i osiąganie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów.

 

 1. Szczegółowy wykaz efektów kształcenia umożliwiających podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja zostanie podany w informatorze dla kandydatów. Kandydat składa oświadczenie o uzyskaniu wymaganych efektów kształcenia. W przypadku stwierdzenia, że wymagane efekty nie zostały osiągnięte, Dziekan może skierować kandydata na zajęcia uzupełniające.

 

 1. Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych magisterskich), zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem (średnia ważona ocen - do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

 

KIERUNEK TURYSTYKA PRZYGODOWA

 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

 1. Podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu, innego niż język obcy (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B

 

– jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki maturalne. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.

 

 1. Dla  kandydatów,  obywateli  polskich,  którzy  uzyskali  świadectwo  dojrzałości  za  granicą

 

przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich 16 obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z pozostałymi kandydatami. 3. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

 

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE REKREACJĄ I ROZRYWKĄ

 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

 1. Podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu, innego niż język obcy (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B

 

– jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na 22 poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki maturalne. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.

 

 1. Dla kandydatów, obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z pozostałymi kandydatami.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia

 

– będą przyjmowani na studia.

 

 

KIERUNEK TURYSTYKA ZDROWOTNA

 

 

2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) lub studia jednolite magisterskie i uzyskały dotychczas efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja i osiąganie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów.

 

 1. Szczegółowy wykaz efektów kształcenia umożliwiających podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja zostanie podany w informatorze dla kandydatów. Kandydat składa oświadczenie o uzyskaniu wymaganych efektów kształcenia. W przypadku stwierdzenia, że wymagane efekty nie zostały osiągnięte, Dziekan może skierować kandydata na zajęcia uzupełniające.

 

 1. Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych magisterskich), zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem (średnia ważona ocen - do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Komentarze (0)