Ogólne zasady rekrutacji na UAM na rok 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała nr 270/2021/2022 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) Senat UAM uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 1. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Komisja Rekrutacyjna.
 1. Skład Komisji Rekrutacyjnej określa § 13 ust. 2 niniejszej uchwały.
 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie nieprzyjęcia na studia przysługuje odwołanie do rektora.
 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

§ 2

 

 1. Celem ustalenia listy kandydatów uprawnionych do wpisu na listę studentów, zwanej dalej listą przyjętych na studia, oraz listy kandydatów, którym zostanie odmówione przyjęcie na studia, zwanej dalej listą nieprzyjętych na studia, przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają podkomisje rekrutacyjne, o których mowa w § 13 ust. 3 niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

W terminie do 31 maja 2023 r. rektor w zarządzeniu określi w szczególności:

 

 1. zasady przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia,
 2. wykaz wymaganych dokumentów.

 

§ 4

 

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rekrutacja na:

 

 1. semestr zimowy rozpoczyna się nie później niż 1 czerwca 2023 r. i kończy 31 października 2023 r.;

 

 1. semestr letni rozpoczyna się 1 lutego 2024 r. i kończy 15 marca 2024 r.

 

§ 5

 

 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada:

 

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481,1818 i 2197);
 1. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2;
 1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 1. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 1. Osoba, która posiada status studenta lub status osoby wpisanej na listę studentów na dany kierunek studiów, poziom i profil studiów nie może dokonać zapisu i być przyjęta na ten sam kierunek studiów, poziom i profil studiów.

 

§ 6

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą być uwzględniane następujące elementy:
  1. wyniki na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego,
 1. wyniki na świadectwie dojrzałości z egzaminu dojrzałości,
 2. egzamin pisemny,
 1. egzamin ustny,
 2. rozmowa kwalifikacyjna,
 3. rozmowa kompetencyjna,
 1. ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
 2. średnia ocen ze studiów wyższych,
 3. ocena z egzaminu dyplomowego,
 1. sprawdzian praktyczny,
 2. projekt,
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys naukowy.
 1. Postępowanie kwalifikacyjne może polegać również na:
 1. złożeniu wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc,
 2. potwierdzeniu efektów uczenia się.

 

 1. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z więcej niż jednego elementu to kandydat zobowiązany jest przystąpić do każdego z nich. Konsekwencją nieprzystąpienia do jednego z elementów postępowania kwalifikacyjnego jest nieprzyjęcie na studia.

 

 1. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących elementów: egzamin pisemny, egzamin ustny, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa kompetencyjna, sprawdzian praktyczny, to niezaliczenie lub niezdanie ich oznacza nieprzyjęcie na studia.

 

 1. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących elementów: projekt, list motywacyjny, życiorys naukowy, to niezłożenie ich oznacza nieprzyjęcie na studia.

 

 1. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących elementów: wyniki na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego, wyniki na świadectwie dojrzałości z egzaminu dojrzałości, ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, projekt, to uzyskanie liczby punktów lub oceny poniżej wymaganego minimum określonego w zasadach rekrutacji zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oznacza niezaliczenie elementu i nieprzyjęcie na studia.

 

§ 7

 

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w następujących trybach:

 

 1. tryb I - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,

 

 1. tryb II - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę,

 

 1. tryb RPL - dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.                                                                                                                                                           

 

§ 8

 

Wykaz kierunków/specjalności studiów, na które prowadzone jest postępowanie w sprawie przyjęcia na studia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wraz ze szczegółowymi zasadami rekrutacji na studia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

 

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

 1. Kandydaci wymienieni w ust. 1 podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I.

 

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę wyższą za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.

 

 1. Kandydaci wymienieni w ust. 3 podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami rekrutacji na studia zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 10

 

 1. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I.

 

 1. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia drugiego stopnia podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami rekrutacji na studia zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 1. Cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią lub szkołę wyższą za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem posiadania dokumentów spełniających wymagania, o których mowa w § 9 ust. 1 lub § 9 ust. 3.

 

 1. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim pod warunkiem:

 

 1. posiadania certyfikatu znajomości języka polskiego poświadczającego znajomość języka polskiego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

 

 1. ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej w drodze konkursu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

 

 1. posiadania zaświadczenia o znajomości języka polskiego wydanego przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, lub

 

 1. posiadania świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów w języku polskim wydanego w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Określa się, że wymagany minimalny poziom znajomości języka polskiego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 wynosi B2, o ile w zasadach rekrutacji na studia zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały nie zostały określone inne wymagania dotyczące poziomu znajomości języka polskiego.

 

 1. Cudzoziemcy, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 4 i 5, zobowiązani są przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego organizowanego przez Komisję Rekrutacyjną, o ile w zasadach rekrutacji na studia zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały nie określono inaczej.

 

 1. Konsekwencją nieprzystąpienia lub niezaliczenia sprawdzianu znajomości języka polskiego, o którym w ust. 6, jest niedopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 11

 

Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom posiadającym zagraniczne świadectwo maturalne, uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

 

 

§ 12

 

Limity miejsc na poszczególne kierunki/specjalności studiów, w tym dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się określa uczelnia.

 

§ 13

 

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.

 

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i dwóch sekretarzy.

 

 1. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów rektor powołuje podkomisje rekrutacyjne. Podkomisje rekrutacyjne mogą przeprowadzać postępowanie kwalifikacyjne na więcej niż jednym kierunku/specjalności studiów.

 

 1. W skład podkomisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, sekretarz lub sekretarze (w liczbie zależnej od ilości kandydatów).

 

 1. Przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, o których mowa w ust. 2, powołuje się spośród nauczycieli akademickich.

 

 1. Przewodniczących podkomisji rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 3, powołuje się spośród nauczycieli akademickich.

 

 1. Sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej oraz sekretarzy podkomisji rekrutacyjnych powołuje się spośród nauczycieli akademickich albo pracowników administracji.

 

 1. W celu przeprowadzenia egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego, rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy kompetencyjnej lub sprawdzianu praktycznego przewodniczący podkomisji rekrutacyjnej wyznacza egzaminatorów spośród nauczycieli akademickich w liczbie co najmniej dwóch.

 

 1. Osoba powołana do składu podkomisji rekrutacyjnej nie może pełnić jednocześnie więcej niż jednej funkcji w danej podkomisji rekrutacyjnej.

 

§14

 

 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

 

 1. akceptowanie list kandydatów uprawnionych do wpisu na listę studentów – list przyjętych na studia;

 

 1. akceptowanie list kandydatów, którym zostanie odmówione przyjęcie na studia – list nieprzyjętych na studia;

 

 1. doręczanie decyzji o nieprzyjęciu na studia zgodnie z przepisami KPA.

 

 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy podpisywanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 

§15

 

 1. Do zadań podkomisji rekrutacyjnej należy:

 

 1. zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu dodatkowych egzaminów wstępnych, jeżeli są one elementem postępowania kwalifikacyjnego,

 

 1. przyznawanie punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego, ustalanie końcowego wyniku,

 

 1. ustalanie listy rankingowej,

 

 1. ustalanie liczby punktów wymaganej do zakwalifikowania do przyjęcia na studia, zwanej dalej progiem punktowym,

 

 1. akceptowanie dokumentów składanych przez kandydatów na studia.
 1. Do zadań egzaminatora należy:

 

 1. przeprowadzanie egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego, rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy kompetencyjnej, sprawdzianu praktycznego,

 

 1. zgłaszanie propozycji oceny za elementy postępowania kwalifikacyjnego podlegające ocenie.

 

§ 16                                                                                                                                                            

 

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich kierunkach/specjalnościach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może być dopuszczona osoba, która:

 

 1. zarejestrowała się w Systemie Internetowej Rekrutacji,
 2. opłaciła zapis na kierunek/specjalność studiów oraz spełnia wymagania określone w § 5.

 

 1. Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po:
  1. wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych,

 

 1. wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości – zgodnie

 

z wymaganiami określonymi w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia na danym kierunku/specjalności studiów,

 

3)  zapisaniu się na kierunek/specjalność studiów oraz opłaceniu zapisu – zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w § 3.

 

 1. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

 

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za niemożność

 

rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, przeciążeniem serwerów, itp. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat zgłasza się osobiście do podkomisji rekrutacyjnej z zachowaniem terminu rejestracji. W przypadku niemożności zgłoszenia się przed upływem terminu rejestracji, kandydat niezwłocznie informuje telefonicznie podkomisję rekrutacyjną o zaistniałej sytuacji i ustala termin późniejszego, osobistego zgłoszenia się do podkomisji rekrutacyjnej.

 

§17

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zobowiązane są do wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, zwanej dalej opłatą rekrutacyjną.

 

 1. Opłatę rekrutacyjną wnosi się za zapis na każdy kierunek/specjalność studiów, niezależnie od liczby wybranych kierunków/specjalności studiów.

 

 1. W przypadku nieopłacenia zapisu na wybrany kierunek/specjalność studiów, kandydat nie zostaje dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. W szczególnych przypadkach Rektor, na wniosek kandydata, może zwolnić go z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

§ 18

 

 1. Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji obowiązuje egzamin pisemny albo egzamin ustny przygotowuje się zestawy zagadnień będące podstawą do opracowania pytań egzaminacyjnych.

 

 1. Zestawy zagadnień, o których mowa w ust. 1, ogłaszane są w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

 

§ 19

 

 1. Jeżeli elementem postępowania kwalifikacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa kompetencyjna, egzamin ustny lub sprawdzian praktyczny, to przeprowadza je przynajmniej dwóch egzaminatorów.

 

 1. W sali, w której przeprowadza się egzamin pisemny, musi znajdować się przynajmniej dwóch egzaminatorów.

 

§ 20

 

 1. Podkomisja rekrutacyjna ustala liczbę punktów stanowiącą końcowy wynik uzyskany przez kandydata.

 

 1. Na końcowy wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym może się składać:

 

 1. suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom,

 

 1. suma wyników z wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom,                                                                                                                                                                    

 

 

 1. średnia ocen uzyskanych w czasie studiów wyższych, ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub ocena z egzaminu dyplomowego,

 

 1. wynik egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego, rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy kompetencyjnej,

 

 1. wynik sprawdzianu praktycznego,
 2. ocena projektu pracy magisterskiej,

 

 1. suma punktów uzyskana przez przemnożenie liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu/modułu zajęć, dla którego wynik weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów kształcenia realizowanych na danym przedmiocie/module zajęć w wyniku potwierdzania efektów uczenia się był pozytywny i oceny, według skali ocen określonych w Regulaminie studiów UAM, na jaką oceniono stopień osiągnięcia efektów kształcenia z danego przedmiotu/modułu zajęć.

 

 1. Końcowy wynik uzyskany przez kandydata, który wyrażany jest w punktach, podaje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

§ 21

 

 1. W przypadku, gdy wyniki egzaminu maturalnego podane są na świadectwie dojrzałości w procentach, to dokonuje się przeliczenia na punkty według zasady 1 % = 1 punkt.

 

 1. Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

 

§ 22

 

 1. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi w tabelach poniżej:

 

 

 

matura IB

nowa matura

 

 

poziom

poziom

SL

podstawowy

(punkty)

(procenty)

 

 

7

100

 

 

6

86

 

 

5

72

 

 

4

58

 

 

3

44

 

 

2

30

 

 

1

-

 

 

0

-

 

 


 

matura IB

nowa matura

 

 

poziom

poziom

HL

rozszerzony

(punkty)

(procenty)

 

 

7

100

 

 

6

85

 

 

5

70

 

 

4

55

 

 

3

40

 

 

2

25

 

 

1

10

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 1. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadą:

 

 • 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż

 

100%.

 

 1. Kandydatom, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1, dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki zagranicznego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu przelicza się proporcjonalnie na procenty nowej matury, przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania tego dokumentu. Przy proporcjonalnym przeliczaniu stosuje się zasadę, że maksymalna ocena zagranicznego dokumentu odpowiada 100 % polskiej matury, a najniższa ocena pozytywna na zagranicznym dokumencie odpowiada 30 % polskiej matury. Uzyskane wyniki są przemnażane przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom dla poziomu rozszerzonego zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na wybranym kierunku/specjalności studiów, o ile załącznik nr 2 do niniejszej uchwały nie stanowi inaczej.

 

§ 23

                                                                                                                                                              

 

 

Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie

 

 

 

 1. zasadą:

 

skala ocen (5-2)

 

ocena:

5

4

3

2

 

 

 

 

 

punkty:

100

80

60

0

 

 

 

 

 


 

 

skala ocen (6-1)

 

 

ocena:

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

punkty:

100

85

65

50

35

0

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

 

 


 1. Kandydaci z niepełnosprawnościami ubiegający się o przyjęcie na studia podlegają postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia na tych samych zasadach, co pozostali kandydaci.
 2. W przypadku, gdy postępowanie kwalifikacyjne przewiduje egzamin pisemny, egzamin ustny, rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę kompetencyjną lub sprawdzian praktyczny kandydaci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać zgodę podkomisji rekrutacyjnej na dostosowanie ww. elementów postępowania do potrzeb wynikających z rodzaju ich niepełnosprawności.
 1. Dostosowanie elementów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w ust. 2, ustalane jest w sposób indywidualny i wynika z rodzaju niepełnosprawności kandydata.

 

§ 25

 

 1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na danym kierunku/specjalności studiów sporządza się protokół zbiorczy.

 

 1. Protokół zbiorczy powinien odzwierciedlać wszystkie istotne elementy postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 26

 

 1. Na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich ustala się postępowanie prowadzące do dwóch odrębnych list rankingowych:

 

 1. pierwszej listy rankingowej – wspólnej dla trybu I i II,
 2. drugiej listy rankingowej – dla trybu RPL.

 

 1. Podkomisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe ustalając kolejność według liczby punktów uzyskanej przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 1. Na podstawie list rankingowych, o których mowa w ust. 2, następuje zakwalifikowanie do przyjęcia na studia kandydatów, którzy uzyskali liczbę punktów równą i większą od progu punktowego ustalonego dla danego kierunku/specjalności studiów.

 

 1. Podkomisja rekrutacyjna może ustalić próg punktowy na niższym poziomie niż wynika z limitu miejsc i zakwalifikować do przyjęcia więcej kandydatów niż przewiduje limit miejsc.

 

 1. Kierując się dbałością o jakość kształcenia podkomisja rekrutacyjna może ustalić próg punktowy na wyższym poziomie niż wynika z limitu miejsc i nie zakwalifikować do przyjęcia kandydatów poniżej ustalonego progu punktowego pomimo niewypełnionego limitu miejsc.

 

§ 27

 

 1. Listy rankingowe, o których mowa w § 26 ust. 2, zawierające informacje o końcowym wyniku uzyskanym przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz o progu punktowym ogłaszane są w Systemie Internetowej Rekrutacji.

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Termin złożenia kompletu wymaganych dokumentów określa zarządzenie, o którym mowa w § 3. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów.

 

 1. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, mogą składać oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania na UAM. Powyższe oświadczenie musi zostać złożone w terminie oraz w formie określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 3. Z grupy osób, które złożyły oświadczenia, podkomisja rekrutacyjna może zakwalifikować kandydatów na zwolnione miejsca, z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej.                                                                                                                                                              

 

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia z grupy osób, które złożyły oświadczenia, zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w terminie ustalonym przez podkomisję rekrutacyjną.

 

§ 28

 

 1. Na studiach drugiego stopnia ustala się postępowanie prowadzące do dwóch odrębnych list rankingowych:

 

 1. pierwszej listy rankingowej – dla kandydatów, którzy nie ubiegają się o przyjęcie na studia w trybie RPL,

 

 1. drugiej listy rankingowej – dla trybu RPL.

 

 1. Podkomisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe ustalając kolejność według liczby punktów uzyskanej przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 1. Na podstawie list rankingowych, o których mowa w ust. 2, następuje przyjęcie na studia kandydatów, którzy uzyskali liczbę punktów równą i większą od progu punktowego ustalonego dla danego kierunku/specjalności studiów.

 

 1. Podkomisja rekrutacyjna może ustalić próg punktowy na niższym poziomie niż wynika z limitu miejsc i przyjąć więcej kandydatów niż przewiduje limit miejsc.

 

 1. Kierując się dbałością o jakość kształcenia podkomisja rekrutacyjna może ustalić próg punktowy na wyższym poziomie niż wynika z limitu miejsc i nie przyjąć kandydatów poniżej ustalonego progu punktowego pomimo niewypełnionego limitu miejsc.

 

 1. Listy rankingowe, o których mowa w ust. 2, zawierające informacje o końcowym wyniku uzyskanym przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz o progu punktowym ogłaszane są w Systemie Internetowej Rekrutacji.

 

§ 29

 

 1. Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których postępowanie kwalifikacyjne polega na złożeniu wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc, komplet wymaganych dokumentów przyjmowany jest do wypełnienia limitu miejsc.

 

 1. Na kierunkach/specjalnościach studiów, o których mowa w ust. 1, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w trybie RPL ustala się listy rankingowe zgodnie z zasadami określonymi w § 26 dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich lub w § 28 dla studiów drugiego stopnia.

 

§ 30

 

Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których po przeprowadzeniu postępowania w sprawie przyjęcia na studia limit miejsc pozostaje niewypełniony, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może na wniosek przewodniczącego podkomisji rekrutacyjnej ustalić termin dodatkowej rekrutacji. Rekrutację dodatkową przeprowadzają dotychczasowe podkomisje rekrutacyjne na zasadach obowiązujących podczas rekrutacji podstawowej.

 

§ 31

 

Podkomisje rekrutacyjne przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na

 

danym kierunku/specjalności studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja;

 

2)  podwyższyli wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 

 1. złożyli do Centrum Wsparcia Kształcenia wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej oraz kopię rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 44zzz ust. 18 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

§ 32

 

Podkomisja rekrutacyjna kończy swoją działalność po ustaleniu listy przyjętych na studia.

                                                                                                                                                              

 

 

§ 33

 

 

Kandydatów przyjętych na studia obowiązują zasady odpłatności za usługi edukacyjne przewidziane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Obejmują one m.in. odpłatność za studia niestacjonarne, odpłatność za studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone wyłącznie w języku obcym, odpłatność za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz odpłatność za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Szczegółowe zasady odpłatności określają odrębne przepisy.

 

§ 34

 

Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej.

 

§ 35

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

REKTOR

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)