Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

UCHWAŁA NR 20 / 2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: uchwalenia warunków, trybu i terminu rekrutacji, limitu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych, na poszczególne kierunki oraz formy, na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024.

 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym :' nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574.z późn. zm. ) oraz § 16 pkt 9, §70 ust. 4 i § 7l Statutu ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Senat ASP ustala, co następuje:
 
§1
Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu określa szczegółowe warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, limity przyjęć oraz zakres egzaminu wstępnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na Akademii w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2023/2024 tj.:
 • Malarstwo,
 • rysunek
 • Rzeźba
 • Mediacja sztuki
 • Grafika
 • Sztuka mediów
 • Architektura wnętrz
 • Wzornictwo
 • Scenografia
 • Sztuka i wzornictwo szkła
 • Sztuka i wzornictwo ceramiki
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - specjalność Konserwacja i restauracja ceramiki i szkła
 • .lnterdyscypliname 2 - letnie studia drugiego stopnia z wykładowym językiem angielskim
 
§2
Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia.
 
Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają tytuł magistra lub minimum licencjata tego samego kierunku, kierunku pokrewnego wskazanego przez Wydział prowadzący kształcenie lub innego.
 
Podczas egzaminu wstępnego, kandydat przedstawia prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podejmowania studiów na danym kierunku, niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturalnego.
 
Kandydat winien uzyskać pozytywny wynik ze wszystkich ocenianych zadań w poszczególnych etapach egzaminu praktycznego, obowiązujących na danym kierunku, poziomie kształcenia i formie studiów jak również zostaje ocenionyjego poziom wiedzy kierunkowej. Określone niniejszą uchwałą warunki, tryb, limit, termin rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych obowiązuję obywateli polskich i cudzoziemców oraz kandydatów z maturą międzynarodową potwierdzoną otrzymaniem dyplomu IB.
 
§3
Laureaci i finaliści przeglądów plastycznych z rysunku, malarstwa i rzeźby — organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie, ubiegający się o przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie prowadzone przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, przyjmowani są na zasadach ustalonych osobną uchwałą senatu.
 
§4
Rekrutacja na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w roku akademickim 2023/2024 rozpocznie się: o na semestr zimowy nie wcześniej niż 15 maja 2023r. a zakończy nie później niż 30 września 2023 r.
 
W przypadku kierunków prowadzonych z wykładowym językiem angielskim rekrutacja może
rozpocząć się:
o I nabór- 1 lutego do 15 marca z wynikami rekrutacji do 30 marca
o II nabór- 15 maja 2023r. a zakończy nie później niż 30 września 2023 r.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane przez dziekanów dla poszczególnych kierunków, poziomów kształcenia i form studiów oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez Rektora.
Regulamin postępowania rekrutacyjnego zawierający w szczególności zakresy obowiązków Komisji, o których mowa w ust.2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
 
§5
1. Kierując się odpowiedzialnością za jakość kształcenia Senat ASP określa limity przyjęć nal rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia odrębnie dla każdego kierunku studiów, poziomu kształcenia i formy studiów. Szczegółowe określenie limitu przyjęć na studia w ASP we Wrocławiu w roku akademickim 2023/24 zawiera załącznik nr l do niniejszej Uchwały.
 
2. Senat ASP upoważnia Rektora do podniesienia limitu przyjęć na studia stacjonarne w ASP nie więcej niż o 2% ogólnej liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki, w przypadku:
a. przyjmowania kandydatów — laureatów ogólnopolskich przeglądów plastycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, dla których ustalono zasady przyjmowania na studia w odrębnych uchwałach Senatu ASP
b. oraz przyjmowania kandydatów, których odwołania od decyzji o nie przyjęciu na studia zostaną pozytywnie rozpatrzone.
 
3. Senat ASP upoważnia Rektora do podejmowania wynikających z bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego decyzji w zakresie: zmian limitów przyjęć określonych niniejszą uchwałą; zawieszenia naboru na dany kierunek, poziom lub formę studiów w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie gwarantuje przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego; nieuruchamiania studiów niestacjonarnych jeżeli liczba przyjętych na studia stacjonarne jest niższa niż ustalony dolny limit przyjęć, a także wszelkich innych zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 
4. Senat ASP upoważnia Rektora do zmiany warunków i trybu oraz terminu rekrutacji w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.
 
§ 6
1. Postanowienia wiążące dla wszystkich postępowań rekrutacyjnych:
a. w razie nie wypełnienia limitu przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne ASP we Wrocławiu może ogłosić dodatkowy termin naboru na studia.
b. prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego i nie podlegają zwrotowi.§ 7
Szczegółowe zasady klasyfikacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zasady punktacji oraz tryb rekrutacji cudzoziemców określają odpowiednio załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały.
 
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)