Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała Nr 51 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów prowadzone w języku polskim dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2023/2024

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 poz. 574 ze zm.) oraz art. 35 ust. 3 lit. a i art. 63 ust. 1-3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r. (tekst jednolity stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWFiS nr 76 z dnia 30 września 2021 r.)

 

Senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów prowadzone w języku polskim dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2023/2024 stanowiące załączniki nr 1-8 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie (wynik głosowania: na 28 osób uprawnionych do głosowania, 20 osób uprawnionych obecnych, 20 osób „za”).

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51 Senatu AWFiS z dnia 30 czerwca 2022 r.

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 zwane dalej jako „Warunki”

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Rekrutację na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, jak również na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (AWFiS) prowadzi Dział Kształcenia.

 

§ 2

 

Kandydaci na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim, o których mowa w § 1, przyjmowani mogą być na kierunki określone w załączniku nr 2 do uchwały.

 

Terminy rekrutacji podstawowej

 

§ 3

 

 1. Terminy rejestracji w IRK na poszczególne kierunki studiów określa załączniku nr 3 do uchwały.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne:

 

 1. na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie

– trwa do dnia 21 lipca 2023 r.;

 

 1. na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – trwa do dnia 28 września 2023 r.

 

§ 4

 

Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2023/2024 określi Senat AWFiS w drodze uchwały w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

 

§ 5

 

Biuro rekrutacji AWFiS przygotowuje Informator dla kandydatów na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Warunki przyjęcia na studia

 

§ 6

 

Warunkiem przyjęcia na studia, o których mowa w § 2, jest:

 

1)    dokonanie skutecznej rejestracji w systemie IRK;

 

 

 1. spełnienie warunków formalnych określonych w § 15;

 

 1. ocena stanu zdrowia potwierdzona:

 

 1. zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS na wybranym kierunku, wystawionym przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponad podstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1651) lub innym równoważnym aktem prawnym w przypadku uchylenia powołanego rozporządzenia;

 

 1. w przypadku kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na kierunku sprawność fizyczna w siłach specjalnych – również orzeczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią, wydanym przez psychologa wskazanego we właściwym rejestrze komendanta wojewódzkiego Policji, upoważnionego do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń;

 

 1. uzyskania odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

 

 1. w przypadku cudzoziemców:

 

 1. potwierdzenie znajomości języka na poziomie wymaganym dla właściwego stopnia studiów;

 

 1. przedłożenie na zasadach i w terminie określonym w § 19 ust. 4 wraz z innymi wymaganymi dokumentami:

 

potwierdzenia uiszczenia opłaty za I rok studiów, chyba że cudzoziemiec podlega zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty na podstawie art. 324. ust. 2 Ustawy lub cudzoziemiec został zwolniony z obowiązku jej uiszczenia;

 

 1. przystąpienie do egzaminu sprawności fizycznej – w przypadku wybranych kierunków studiów. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek wychowanie fizyczne oraz sport, kandydat przystępuje do egzaminu sprawności fizycznej wyłącznie jeden raz;

 

7)     uzyskanie wymaganej liczby punktów z egzaminu sprawności fizycznej w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunku: sprawność fizyczna w siłach specjalnych.

 

§ 7

 

Odstąpienie od któregokolwiek etapu objętego postępowaniem rekrutacyjnym, z wyjątkiem nieprzystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunki: wychowanie fizyczne oraz sport, jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

 

Laureaci i Finaliści olimpiad stopnia centralnego

 

§ 8

 

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027 określa załącznik nr 8 do uchwały.

 

 

Sportowcy

 

§ 9

 

 1. Maksymalną liczbę punktów za egzamin sprawnościowy uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek: wychowanie fizyczne I stopnia i sport I stopnia, posiadający:

 

 1. jedną z następujących klas sportowych:

 

 1. aktualną klasę mistrzowską międzynarodową,

 

 1. aktualną klasę mistrzowską,

 

 1. aktualną klasę pierwszą albo

 

 1. w zespołowych grach sportowych:

 

 1. aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej, który równa się klasie mistrzowskiej albo

 

 1. aktualny udział w rozgrywkach co najmniej pierwszej ligi w sportach olimpijskich lub najwyższej klasy rozgrywkowej w sportach nieolimpijskich, albo

 

 1. medal młodzieżowych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategorii junior / młodzieżowiec z lat 2021-2023.

 

 1. Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek: wychowanie fizyczne I stopnia oraz sport I stopnia, posiadający

 

 1. aktualną drugą klasę sportową albo

 

 1. w zespołowych grach sportowych aktualny udział w rozgrywkach centralnych prowadzonych bezpośrednio przez polski związek sportowy na poziomie co najmniej drugiej ligi, przy czym kandydat wystąpił w minimum 30% meczów w ostatnim sezonie rozgrywkowym.

 

 1. Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek: diagnostyka sportowa I stopnia, trener personalny i fitness I stopnia oraz sprawność fizyczna w siłach specjalnych I stopnia jeżeli posiadają co najmniej jedno z osiągnięć, o których mowa w ust. 1 lub 2.

 

 1. Uznanie osiągnięć sportowych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie na podstawie zaświadczenia lub innego oficjalnego dokumentu wystawianego przez właściwy polski związek sportowy, podpisanego przez prezesa lub dyrektora sportowego związku sportowego lub inną osobę uprawnioną przez zarząd związku sportowego.

 

 1. Uznanie osiągnięć sportowych, o których mowa w ust. 2, może nastąpić wyłącznie na podstawie zaświadczenia lub innego oficjalnego dokumentu wystawianego przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy, podpisanego przez prezesa polskiego lub okręgowego związku sportowego albo inną osobę upoważnioną przez zarząd polskiego lub okręgowego związku sportowego.

 

 1. Zaświadczenie lub inny oficjalny dokument, o których mowa w ust. 5, powinno potwierdzać, że kandydat posiada status czynnego sportowca lub zawodnika.

 

 

Kwalifikacje zawodowe

 

§ 10

 

 1. Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub dyplomy zawodowe otrzymują dodatkowe punkty zgodnie z tabelą nr 7 załącznika nr 6 do uchwały - na wybrane kierunki:

 

 1. Turystyka i hotelarstwo:

 

 1. technik hotelarstwa,

 

 1. technik organizacji turystyki,

 

 1. technik obsługi turystycznej,

 

 1. technik turystyki na obszarach wiejskich,

 

 1. technik turystyki wiejskiej,

 

 1. technik agrobiznesu;

 

 1. Kosmetologia:

 

 1. technik usług kosmetycznych;

 

 1. Terapia zajęciowa:

 

 1. terapeuta zajęciowy,

 

 1. asystent osoby niepełnosprawnej,

 

 1. opiekun osoby starszej,

 

 1. opiekun w domu pomocy społecznej,

 

 1. opiekunka dziecięca,

 

 1. opiekun medyczny;

 

 1. Fizjoterapia:

 

 1. technik masażysta,

 

 1. opiekun medyczny,

 

 1. asystent osoby niepełnosprawnej,

 

 1. opiekun osoby starszej;

 

 1. Dietetyka w sporcie i rekreacji:

 

 1. technik żywienia i usług gastronomicznych;

 

 1. technik farmaceutyczny;

 

 1. technik technologii żywności;

 

 1. Aktywność fizyczna i terapia środowiskowa:

 

 1. opiekunka środowiskowa,

 

 1. opiekunka dziecięca,

 

 1. opiekun medyczny.

 

 1. Dodatkowe punkty, o których mowa w ust. 1, przydzielane są wyłącznie na podstawie jednego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego. W przypadku złożenia przez kandydata więcej niż jednego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu

 

 

zawodowego, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo dyplom zawodowy zawierający najkorzystniejszy wynik dla kandydata.

 

 1. Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunek fizjoterapia posiadający:

 

 1. dyplom technika fizjoterapeuty

 

 1. dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.

 

 1. Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunki terapia zajęciowa oraz aktywność fizyczna i terapia środowiskowa posiadający:

 

 1. Certyfikat arteterapeuty wydany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „Kajros",

 

 1. Certyfikat   muzykoterapeuty   wydany   przez   Polskie   Stowarzyszenie

Muzykoterapeutów,

 1. Certyfikat psychoterapeuty w zakresie interwencji kryzysowej wydany przez

Polskie Towarzystwo Psychologiczne,

 

d)   Certyfikaty Sekcji Arteterapii oraz Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji, Certyfikat Psychoterapii wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,

 

 1. Certyfikaty Konsultanta, Terapeuty, Trenera, Superwizora, w tym również certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia Trenera Umiejętności Społecznych wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,

 

 1. Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii.

 

 1. Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunki terapia zajęciowa oraz aktywność fizyczna i terapia środowiskowa, którzy ukończyli kursy lub szkolenia przygotowujące do uzyskania certyfikatów wymienionych w ust. 4.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 5, zobowiązani są do przedłożenia odpowiednich zaświadczeń o ukończeniu kursu lub szkolenia, wydanych przez jedną z instytucji wymienionych w ust. 4.

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek sprawność fizyczna w siłach specjalnych, będący absolwentami szkół ponadpodstawowych mundurowych lub klasy mundurowej w szkole ponadpodstawowej, uzyskują maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 7, zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu:

 

 1. klasy o profilu mundurowym,
 2. certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej,
 3. oddziału przygotowania wojskowego.

 

Komisje rekrutacyjne, komisja kwalifikacyjna, komisje egzaminacyjne

 

§ 11

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na poszczególne kierunki studiów przeprowadzają komisje rekrutacyjne, komisja kwalifikacyjna i komisje egzaminacyjne.

 

 

 1. Komisje, o których mowa w ust. 1, powołuje Rektor.

 

 1. W skład komisji, o których mowa w ust. 1 wchodzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji.

 

 1. Skład komisji, o których mowa w ust. 1, obejmuje:

 

 1. przewodniczącego,

 

 1. członków.

 

 1. Rektor powołuje jednego sekretarza dla komisji egzaminacyjnych.

 

 1. Szczegółowy zakres prac i obowiązków komisji, o których mowa w ust. 1, oraz sekretarza, o którym mowa w ust. 5, określa załącznik nr 7 do uchwały.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

§ 12

 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 

 1. rejestrację kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), zgodnie z § 14;

 

 1. weryfikację przedłożonych dokumentów oraz danych podanych przez kandydata w systemie IRK;

 

 1. postępowanie kwalifikacyjne;

 

 1. określenie statusu kandydatów;

 

 1. sporządzenie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego i przekazanie jej do stosownych w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych AWFiS.

 

 

Opłata rekrutacyjna

 

§ 13

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia obowiązana jest do uiszczenia, odrębnie za każdy kierunek studiów, opłaty rekrutacyjnej w kwocie:

 

 1. 85 zł – w przypadku kierunków bez egzaminów sprawnościowych,

 

 1. 100 zł – w przypadku kierunków, na które prowadzony jest egzamin sprawnościowy.

 

 1. Brak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wyklucza osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Internetowa rekrutacja kandydatów

 

§ 14

 

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 

 1. Wszystkich kandydatów obowiązuje rejestracja w IRK.

 

 1. Kandydaci dokonują rejestracji w IRK samodzielnie, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej AWFiS, poprzez założenie osobistego konta rekrutacyjnego w IRK.

 

 

 1. Osobiste konto rekrutacyjne kandydata w IRK służy do:

 

 1. wprowadzenia danych osobowych oraz składania oświadczeń niezbędnych w procesie rekrutacji;

 

 1. przedłożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów;

 

 1. przekazywania kandydatowi informacji w ramach postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności dotyczących:

 

 1. terminu, formy, miejsca i wyników postępowania kwalifikacyjnego;

 

 1. przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia;

 

3)   komunikacji z kandydatem w innych przypadkach związanych z procesem rekrutacji.

 

 1. Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość danych i dokumentów wprowadzanych do IRK poprzez osobiste konta rekrutacyjne.

 

 1. Informacje zamieszczone na osobistym koncie oraz wiadomości przesłane poprzez skrzynkę kontaktową w systemie IRK uznaje się za skutecznie doręczone.

 

 1. Kandydat jest obowiązany w czasie trwania postępowania rekrutacyjnego zapoznawać się na bieżąco z wiadomościami przekazywanymi na jego osobiste konto rekrutacyjne.

 

 1. AWFiS nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

 

 

Dokumenty wymagane do przyjęcia na studia

 

§ 15

 

 1. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do przyjęcia na studia określa załącznik nr 5 do uchwały.

 

 1. Na etapie rejestracji w systemie IRK kandydaci wprowadzają skany wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1.

 

§ 16

 

 1. W przypadku gdy kandydat będący cudzoziemcem nie przedłoży dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie, obowiązany jest przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość języka polskiego przeprowadzanej przez komisję kwalifikacyjną.

 

 1. O terminie, miejscu i sposobie (stacjonarnie, zdalnie) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są informowani poprzez osobiste konto rekrutacyjne przez komisję kwalifikacyjną.

 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku polskim.

 

 1. W trakcie rozmowy kandydat obowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania z zakresu danego kierunku studiów, zadawane przez członków komisji kwalifikacyjnej. Odpowiedzi kandydata podlegają ocenie pod względem znajomości języka polskiego.

 

 

 1. W wyniku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej Komisja kwalifikacyjna stwierdza, czy kandydat posługuje się językiem polskim w stopniu wymaganym na danym kierunku i poziomie studiów.

 

 

Weryfikacja dokumentów kwalifikacyjnych

 

§ 17

 

 1. Weryfikacja, o której mowa w § 12 pkt 2, polega na analizie i ocenie dokumentów przedłożonych przez kandydata w systemie IRK pod względem kompletności oraz zgodności z § 15, oraz potwierdzeniu danych wpisanych przez kandydata do systemu IRK z przedłożonymi dokumentami.

 

 1. Pozytywny wynik weryfikacji, o której mowa w § 12 pkt 2, oznacza, że kandydat dokonał skutecznej rejestracji w systemie IRK oraz zostaje dopuszczony do etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Negatywny wynik weryfikacji, o której mowa w § 12 pkt 2, oznacza, że kandydat nie dokonał skutecznej rejestracji w systemie IRK oraz nie zostaje dopuszczony do etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Niedokonanie skutecznej rejestracji w systemie IRK oznacza, że wniosek kandydata o przyjęcie na studia zostaje pozostawiony bez rozpoznania.

 

 1. O wynikach weryfikacji, o których mowa w ust. 2 i 3, komisje rekrutacyjne informują kandydatów poprzez osobiste konta rekrutacyjne.

 

Postępowanie kwalifikacyjne

 

§ 18

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

 

 1. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 4 do uchwały.

 

 1. Zasady przeliczania wyników z dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz średniej ocen uzyskanych na studiach na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 6 do uchwały.

 

 1. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS na danym kierunku, a w przypadku kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na kierunku sprawność fizyczna w siłach specjalnych również na podstawie przedłożonego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią, wydanego przez psychologa wskazanego we właściwym rejestrze

 

komendanta wojewódzkiego Policji, upoważnionego do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń.

 

 1. Za ocenę stanu zdrowia kandydata nie przyznaje się punktów.

 

 1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na poszczególnych etapach są jawne.

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane są w skali punktowej.

 

 1. Przyjęcie kandydata na pierwszy rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Status kandydatów

 

§ 19

 

 1. Komisje rekrutacyjne, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, tworzą:

 

 1. alfabetyczne listy wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym;

 

 1. listy rankingowe wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym (według punktacji z postępowania kwalifikacyjnego);

 

 1. alfabetyczne listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

 

 1. alfabetyczne listy osób przyjętych na studia w ramach określonego w odrębnej uchwale Senatu AWFiS limitu przyjęć;

 

 1. rankingowe listy osób przyjętych na studia w ramach określonego w odrębnej uchwale Senatu AWFiS limitu przyjęć.

 

 1. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, na liście rankingowej osoby te zajmują to samo miejsce.

 

 1. Kandydaci wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia są obowiązani w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, do dostarczenia oryginałów dokumentów lub kopii równoważnych z oryginałem, przedłożonych w formie skanów na etapie rejestracji w systemie IRK. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do komisji rekrutacyjnej.

 

 1. W rekrutacji na kierunki studiów: Wychowanie fizyczne – studia I stopnia oraz Sport – studia I stopnia:

 

 1. nie sporządza się list osób wstępnie zakwalifikowanych, o których mowa w ust. 1 pkt 3,

 

 1. komisje rekrutacyjne sporządzają:

 

 1. listy kandydatów przystępujących do egzaminów sprawnościowych,

 

 1. listy kandydatów zwolnionych z egzaminów sprawnościowych.

 

 1. Kandydaci zwolnieni z egzaminów sprawnościowych obowiązani są do złożenia oryginałów dokumentów lub kopii równoważnych z oryginałem, przedłożonych w formie skanów na etapie rejestracji w systemie IRK w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną. O złożeniu wymaganych dokumentów w terminie decyduje data wpływu dokumentów do komisji rekrutacyjnej.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, są obowiązani przed rozpoczęciem egzaminu sprawnościowego do złożenia oryginałów dokumentów lub kopii równoważnych z oryginałem, przedłożonych w formie skanów na etapie rejestracji w systemie IRK. O złożeniu wymaganych dokumentów w terminie decyduje data wpływu dokumentów do komisji rekrutacyjnej.

 

Kandydaci, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, nie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu sprawnościowego.

 

 

 1. W rekrutacji na kierunek studiów Sprawność fizyczna w siłach specjalnych studia I stopnia, komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów przystępujących do egzaminów sprawnościowych.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 8, są obowiązani przed rozpoczęciem egzaminu sprawnościowego do złożenia do właściwej komisji rekrutacyjnej oryginału zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, o którym mowa w § 6 pkt. 3 lit. a. Kandydaci, którzy nie złożyli zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu sprawnościowego.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 8, którzy uzyskali z każdego egzaminu sprawnościowego co najmniej po 8 punktów w każdej konkurencji oraz odpowiednią liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym i zostali wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia obowiązani są do spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, oraz do złożenia orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią, o którym mowa w § 6 pkt. 3 lit. b, - w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 1 pkt 3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do komisji rekrutacyjnej.

 

 1. Nie może zostać przyjęty na studia kandydat, który:

 

 1. nie przystąpił do egzaminu sprawnościowego będąc do tego obowiązany,

 

 1. nie został dopuszczony do egzaminu sprawnościowego wskutek niezłożenia wymaganych dokumentów,

 

 1. nie uzyskał wymaganej liczby punktów w procesie kwalifikacji,

 

 1. nie złożył w terminie wymaganych dokumentów.

 

 1. Na liście osób przyjętych na studia, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, umieszcza się kandydatów, którzy przedłożyli dokumenty zgodnie z ust. 4, 6, 7, 9 i 10.

 

Przyjęcie na studia

 

§ 20

 

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 

 1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa i obowiązki studenta z chwilą podpisania ślubowania.

 

Odwołania

 

§ 21

 

 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnych odmawiającej przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem biura rekrutacji.

 

 1. Podstawą odwołania może stanowić jedynie naruszenie warunków lub trybu rekrutacji na studia.

 

 

Uprawnienia Rektora w procesie rekrutacji

 

§ 22

 

W procesie rekrutacji Rektor AWFiS może zarządzić:

 

 1. zmianę trybu składania dokumentów w procesie rekrutacji w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii;

 

 1. zmianę terminów rekrutacji,

 

 1. zmianę limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów określonych odrębną uchwałą Senatu AWFiS w celu ich dopasowania do potrzeb postępowania rekrutacyjnego lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w ramach ogólnego limitu przyjęć na studia na rok akademicki 2023/2024;

 

 1. obniżenie progu punktów kwalifikujących do przyjęcia na poszczególne kierunki studiów, w przypadku niewypełnienia określonego uchwałą Senatu limitu przyjęć w postępowaniu rekrutacyjnym;

 

 1. przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej lub uzupełniającej na zasadach określonych w § 23-25;

 

 1. nieuruchamianie kierunków studiów, dla których nie zostały wypełnione dolne limity przyjęć.

 

 

Rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca

 

§ 23

 

 1. Jeśli po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku pozostaną niewypełnione limity przyjęć, Rektor może zarządzić rekrutację dodatkową lub uzupełniającą.

 

 1. Rekrutacje, o których mowa w ust. 1, prowadzą komisje rekrutacyjne.

 

§ 24

 

 1. Rekrutacja dodatkowa prowadzona jest na zasadach rekrutacji podstawowej.

Kandydatów obowiązuje rejestracja w IRK.

 

 1. Rektor określa i ogłasza terminy rekrutacji dodatkowej oraz limity miejsc pozostające do wypełnienia.

 

 

§ 25

 

 1. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona na kierunkach studiów, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej lub dodatkowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca.

 

 1. Rektor określa liczbę wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów.

 

 1. Rektor określa i ogłasza terminy rekrutacji uzupełniającej.

 

 1. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział wyłącznie kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia.

 

 1. W rekrutacji uzupełniającej brane są pod uwagę wyniki uzyskane przez kandydatów we wcześniejszej rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

 

 1. W przypadku kandydatów, których wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w rekrutacji uzupełniającej brane są pod uwagę wyniki podwyższone wskutek weryfikacji.

 

 1. Komisje rekrutacyjne informują uprawnionych kandydatów poprzez system IRK oraz adresy e-mail kandydatów o rekrutacji uzupełniającej, liczbie wolnych miejsc oraz o terminie i miejscu składania dokumentów.

 

 1. Kandydaci składają wymagane dokumenty do właściwej komisji rekrutacyjnej.

 

 1. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej komisja rekrutacyjna dokonuje wpisu kandydata na listę uzupełniającą w IRK i przyjmuje na podstawie rankingu punktów.

 

Kandydaci niepełnosprawni

 

§ 26

 

Kandydatom z orzeczeniem o niepełnosprawności komisja rekrutacyjna może indywidualnie dostosować warunki egzaminacyjne na poszczególnych etapach kwalifikacyjnych. Podstawę w tym przypadku stanowić będzie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51 Senatu AWFiS z dnia 30 czerwca 2022 r.

 

 

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM, NA KTÓRE ODBYWA SIĘ REKRUTACJA ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

Kierunek Wychowanie Fizyczne

 

 • studia I i II stopnia – forma stacjonarna

 

 • studia II stopnia – forma niestacjonarna

 

Kierunek Sport

 

-   studia I i II stopnia – forma stacjonarna

 

Kierunek Fizjoterapia

 

-   jednolite studia magisterskie – forma stacjonarna

 

Kierunek Terapia Zajęciowa

 

-   studia I – forma stacjonarna

 

Kierunek Turystyka i Hotelarstwo

 

-   studia I stopnia – forma stacjonarna

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja

 

-   studia II stopnia – forma stacjonarna

 

Kierunek Diagnostyka Sportowa

 

-   studia I stopnia – forma stacjonarna

 

Kierunek Kosmetologia

 

-   studia I stopnia – forma stacjonarna

 

Kierunek Aktywność Fizyczna i Terapia Środowiskowa

 

 • studia I stopnia – forma stacjonarna i niestacjonarna

 

Kierunek Dietetyka w Sporcie i Rekreacji

 

 • studia I stopnia – forma stacjonarna

 

Kierunek Trener Personalny i Fitness

 

 • studia I stopnia – forma stacjonarna

 

Kierunek Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych - studia I stopnia – forma stacjonarna Kierunek Zarządzanie w Sporcie

 

 • studia II stopnia – forma stacjonarna

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 51 Senatu AWFiS z dnia 30 czerwca 2022 r.

 

 

TERMINY INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW W SYTEMIE IRK NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Rejestracja internetowa kandydatów w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim na wszystkich kierunkach rozpoczyna się w dniu 18 maja 2023 r. i trwa:

 

 1. na kierunek Wychowanie Fizyczne:

 

 • studia stacjonarne I stopnia do dnia 7.07.2023 r., do godz. 12:00

 

 • studia stacjonarne II stopnia do dnia 19.09.2023 r., do godz. 12:00

 

 • studia niestacjonarne II stopnia do dnia 19.09.2023 r., do godz. 12:00

 

 1. na kierunek Sport:

 

 • studia stacjonarne I stopnia do 7.07.2023 r., do godz. 12:00

 

 • studia stacjonarne II stopnia do 19.09.2023 r., do godz. 12:00

 

 1. na kierunek Fizjoterapia:

 

 • stacjonarne jednolite studia magisterskie do 7.07.2023 r., do godz. 12:00

 

 1. na kierunek Terapia Zajęciowa:

 

- studia stacjonarne I stopnia do 7.07.2023 r., do godz. 12:0

 

 1. na kierunek Turystyka i Hotelarstwo:

 

 • studia stacjonarne I stopnia do 7.07.2023 r., do godz. 12:00

 

 1. na kierunek Turystyka i Rekreacja::

 

 • studia stacjonarne II stopnia do 19.09.2023 r., do godz. 12:00

 

 1. na kierunek Diagnostyka Sportowa:

 

 • studia stacjonarne I stopnia do 7.07.2023 r., do godz. 12:00

 

 1. na kierunek Kosmetologia:

 

 • studia stacjonarne I stopnia do 7.07.2023 r., do godz. 12:00

 

 1. na kierunek Aktywność Fizyczna i Terapia Środowiskowa:

 

 • studia stacjonarne I stopnia do 7.07.2023 r., do godz. 12:00

 

 • studia niestacjonarne I stopnia do 7.07.2023 r., do godz. 12:00

 

 1. na kierunek Dietetyka w Sporcie i Rekreacji:

 

 • studia stacjonarne I stopnia do 7.07.2023 r., do godz. 12:00

 

 1. na kierunek Trener Personalny i Fitness:

 

 • studia stacjonarne I stopnia do 7.07.2023 r., do godz. 12:00

 

 

 1. na kierunek Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych

 

 • studia stacjonarne I stopnia do 7.07.2023 r., do godz. 12:00

 

 1. na kierunek Zarządzanie w Sporcie:

 

-  studia stacjonarne II stopnia do 19.09.2023 r., do godz. 12:00

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 51 Senatu AWFiS z dnia 30 czerwca 2022 r.

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

 

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

W REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW

 

PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM

 

ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

 1. Kierunek: Wychowanie Fizyczne

 

 1. Studia stacjonarne I stopnia:

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 1. język obcy;

 

 1. przedmiot wybrany przez kandydata, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny od 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są również punkty wyliczone na podstawie wyników z egzaminu sprawnościowego obejmującego:

 

 1. sprawdzian z pływania na dystansie 50 m dwoma wybranymi technikami po 25 m każdą oraz

 

 1. sprawdzian z dwóch dyscyplin do wyboru spośród:

 

 • gimnastyki,
 • lekkoatletyki,

 

 • gier zespołowych (w przypadku gier zespołowych kandydat zobowiązany jest do wyboru dwóch dyscyplin spośród: piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej lub piłki nożnej).

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce;

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 1. do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 1. do 45 pkt. za sprawność fizyczną.

 

 

 1. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne, którzy uzyskali efekty uczenia się w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

 

 

 1. Kierunek: Sport

 

 1. Studia stacjonarne I stopnia

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 1. język obcy;

 

 1. przedmiot wybrany przez kandydata, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny od 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są również punkty wyliczone na podstawie wyników z egzaminu sprawnościowego obejmującego:

 

 1. sprawdzian z pływania na dystansie 50 m dwoma wybranymi technikami po 25 m każdą oraz

 

 1. sprawdzian z dwóch dyscyplin do wyboru spośród:

 

 • gimnastyki,

 

 • lekkoatletyki,

 

 • gier zespołowych (w przypadku gier zespołowych kandydat zobowiązany jest do wyboru dwóch dyscyplin spośród: piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej lub piłki nożnej).

 

 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać

 

 1. do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 1. do 45 pkt. za sprawność fizyczną.

 

 1. Studia stacjonarne II stopnia:

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

 

 

III. Kierunek: Fizjoterapia

 

 1. Jednolite studia magisterskie – studia stacjonarne:

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 1. język obcy;

 

 1. przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologii, chemii lub fizyki, a w przypadku, gdy kandydat nie zdawał któregokolwiek z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać

 

 1. do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 1. do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

 

 

IV. Kierunek: Terapia Zajęciowa

 

 1. Studia stacjonarne I stopnia:

 

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 1. język obcy,

 

 1. przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologii, chemii lub fizyki, a w przypadku, gdy kandydat nie zdawał któregokolwiek z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać

 

 • do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 • do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

 

V. Kierunek: Turystyka i Hotelarstwo

 

 1. Studia stacjonarne I stopnia:

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 1. język obcy;

 

 1. przedmiot wybrany przez kandydata, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny od 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 

 • do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 • do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

 

 

VI. Kierunek: Turystyka i Rekreacja

 

 1. Studia stacjonarne II stopnia:

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

 

 

VII. Kierunek: Diagnostyka Sportowa

 

 1. Studia stacjonarne I stopnia:

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 1. język obcy;

 

c)     przedmiot wybrany przez kandydata, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny od 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 72 pkt.

 

 

VIII. Kierunek: Kosmetologia

 

 1. Studia stacjonarne I stopnia:

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 

 1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 1. język obcy;

 

 1. przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologii lub chemii, a w przypadku, gdy kandydat nie zdawał któregokolwiek z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 • do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),
 • do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

 

IX. Kierunek: Aktywność Fizyczna i Terapia Środowiskowa

 

 1. Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 1. język obcy;

 

 1. przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, języka obcego (na poziomie rozszerzonym), języka polskiego (na poziomie rozszerzonym), matematyki (na poziomie rozszerzonym), a w przypadku, gdy kandydat nie zdawał któregokolwiek z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 • do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),
 • do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

 

 

 

X. Kierunek: Dietetyka w Sporcie i Rekreacji

 

1. Studia stacjonarne I stopnia:

 

1)    W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 1. język obcy;

 

c)     przedmiot wybrany przez kandydata, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny od 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

 

2)   W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

3) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 • do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 • do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

 

 

XI. Kierunek: Trener Personalny i Fitness

 

 1. Studia stacjonarne I stopnia:

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 1. język obcy;

 

 

c)     przedmiot wybrany przez kandydata, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny od 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 • do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 

XII. Kierunek: Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych

 

 1. Studia stacjonarne I stopnia:

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 1. język obcy;

 

 1. przedmiot wybrany przez kandydata, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny od 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są również punkty wyliczone na podstawie wyników z egzaminu sprawnościowego obejmującego:

 

 1. sprawdzian z pływania na dystansie 50 m techniką wybraną przez kandydata,

 

 1. bieg na 1 kilometr,

 

 1. podciąganie na drążku wysokim dla mężczyzn lub ugięcia ramion w podporze przodem dla kobiet,

 

 1. skłony tułowia z leżenia w czasie 2 minut.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce;

 

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 • do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 • do 60 pkt. za sprawność fizyczną, tj. 4 konkurencje po 15 pkt. każda. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin sprawnościowy należy w każdej konkurencji uzyskać co najmniej 8 pkt.

 

 

XIII. Kierunek: Zarządzanie w Sporcie

 

 1. Studia stacjonarne II stopnia

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt

 

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 51 Senatu AWFiS z dnia 30 czerwca 2022 r.

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW

 

WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW

 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

 

PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM,

 

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcia na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim i rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 obowiązani są do złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

 1. jednego z wymienionych dokumentów:

 

 1. wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu

 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w tym:

 

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo

 

 1. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, albo

 

 1. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, albo

 

 1. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, albo

 

 1. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom

 

zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

 

 1. świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ustawy o systemie oświaty, tj.:

 

 1. świadectwo lub inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty albo

 

 

 1. dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację

International Baccalaureate Organization w Genewie, zgodnie z art.

93 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, albo

 

 1. dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu z dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r., poz. 10), zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, albo

 

 1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, zalegalizowany lub opatrzony apostille, albo

 

 1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), dalej jako „ustawa o systemie oświaty”, tj. świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkoły lub inne instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, albo

 

 1. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

 

 1. zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawionego przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2019 r., poz. 1651) lub innym równoważnym aktem prawnym w przypadku uchylenia powołanego rozporządzenia, a w przypadku kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na kierunku sprawność fizyczna w siłach

 

specjalnych również na podstawie przedłożonego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią, wydanego przez psychologa wskazanego we właściwym rejestrze komendanta wojewódzkiego Policji, upoważnionego do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń;

 

 1. wypełnionej i podpisanej przez kandydata ankiety osobowej, zawierającej zdjęcie kandydata, imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto,

 

 

adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, przynależność do WKU – dotyczy mężczyzn, obywateli RP, obywatelstwo, pochodzenie, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka (Rozporządzenie MNiSW z dnia 27.09.2018 r. w sprawie studiów), a także zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji;

 

 1. pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na podjęcie studiów w przypadku niepełnoletniego kandydata;

 

 1. biometrycznej fotografii, zgodnej z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych (obowiązkowe zdjęcie biometryczne).

 

 1. W przypadku kandydatów na studia, o których mowa w pkt I, będących cudzoziemcami, są oni również zobowiązani do przedłożenia następujących dokumentów:

 

 1. ważnego paszportu lub wizy (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa Unii Europejskiej) albo dokumentu tożsamości (dotyczy osób posiadających obywatelstwo Unii Europejskiej);

 

 1. jednego z następujących dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na właściwym poziomie, chyba że kandydat zamierza przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją kwalifikacyjną w celu potwierdzenia znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie:

 

 1. w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia:

 

 1. certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka polskiego jako Obcego

 

albo

 

 1. certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej

 

B1, albo

 

 1. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

albo

 

 1. dyplom IB (Matura Międzynarodowa) lub EB (Matura Europejska) z wynikiem z języka polskiego na poziomie co najmniej 3 punkty – IB; 7 punktów- EB;

 

 1. w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia:

 

 

 1. certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka polskiego jako Obcego

 

albo

 

 1. certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej odpowiednio B2,

 

albo

 

 1. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

albo

 

 1. dyplom IB (Matura Międzynarodowa) lub dyplom EB (Matura Europejska) z wynikiem z języka polskiego na poziomie co najmniej 5 punktów - IB, 8 punktów - EB.

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcia na studia II stopnia prowadzone w języku polskim i rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 obowiązani są do złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

 1. jednego z wymienionych dokumentów:

 

 1. dyplom ukończenia studiów uzyskany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość średniej ocen uzyskanych podczas studiów (z podpisem dziekana lub innej osoby upoważnionej), a w przypadku kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne także suplement do dyplomu ukończenia studiów z potwierdzeniem uzyskania efektów uczenia się zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli

 

albo

 

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy

 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata,

 

albo

 

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i uznany na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 

albo

 

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą, który daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, z zastrzeżeniem, że prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia wynika wprost z treści dyplomu lub zostało urzędowo potwierdzone osobnym dokumentem,

 

albo

 

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie;

 

 1. zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2019 r., poz. 1651) lub innym równoważnym aktem prawnym w przypadku uchylenia powołanego rozporządzenia;

 

 1. biometrycznej fotografii, zgodnej z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych (obowiązkowo zdjęcie biometryczne);

 

 1. wypełnionej i podpisanej przez kandydata ankiety osobowej, zawierającej zdjęcie kandydata, imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, przynależność do WKU – dotyczy mężczyzn, obywateli RP, obywatelstwo, pochodzenie, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka (Rozporządzenie MNiSW z dnia 27.09.2018 r. w sprawie studiów), a także zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

IV. W przypadku kandydatów na studia II stopnia będących cudzoziemcami, są oni również zobowiązani do przedłożenia następujących dokumentów:

 

 1. ważnego paszportu lub wizy (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa Unii Europejskiej) albo dokumentu tożsamości (dotyczy osób posiadających obywatelstwo Unii Europejskiej);

 

 1. jednego z następujących dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na właściwym poziomie, chyba że kandydat zamierza przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją kwalifikacyjną w

 

 

celu potwierdzenia znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie:

 

 1. certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka polskiego jako Obcego

 

albo

 

 1. certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2,

 

albo

 

 1. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

albo

 

 1. dyplom IB (Matura Międzynarodowa) lub EB (Matura Europejska) z wynikiem z języka polskiego na poziomie co najmniej 5 punktów – IB; 8 punktów – EB.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może uznać inny dokument niż określony w pkt II.2 i IV.2 za poświadczający znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie. Kandydat obowiązany jest złożyć skan innego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego w systemie IRK oraz poinformować o tym komisję rekrutacyjną.

 

VI. Na etapie rekrutacji wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski - skany tłumaczeń kandydat załącza w systemie IRK.

 

VII.  Tłumaczenia, o których mowa w pkt VI, muszą być dokonane przez:

 

 1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych albo

 

 1. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), państwie członkowskim Europejskiego

 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim

 

Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), albo

 

 1. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument, albo

 

 1. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.

 

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 51 Senatu AWFiS z dnia 30 czerwca 2022 r.

 

 

ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW MATUR ORAZ ŚREDNIEJ OCEN UZYSKANYCH NA STUDIACH NA PUNKTY KWALIFIKACYJNE

 

 1. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne wyników tzw. nowej matury (egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach) uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 1

 

(poziom podstawowy) oraz tabelę nr 2 (poziom rozszerzony).

 

 1. Do wyników dwujęzycznej tzw. nowej matury uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 2 (poziom rozszerzony) bez względu na poziom zdawanego przedmiotu (podstawowy, rozszerzony).

 

 1. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne wyników tzw. starej matury (egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 technikach) uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 3 (skala ocen 3-5) albo tabelę nr 4(skala ocen 2-6).

 

 1. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne wyników matury międzynarodowej (International Baccalaureate) - IB uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 5 .

 

 1. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne wyników matury międzynarodowej (European Baccalaureate) – EB, wydawanej przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 6.

 

 1. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 7.

 

 1. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne średniej ocen uzyskanych podczas studiów uzyskanych przez kandydatów na studia drugiego stopnia stosuje się tabelę nr 8.

 

 1. Oceny ze świadectw oraz dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą podlegają przeliczeniu, które następuje w systemie IRK lub za pośrednictwem biura rekrutacji, o sposobie przeliczenia ocen na skalę polską, z zastrzeżeniem, że kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu dla kandydatów, którzy zdawali „nową maturę” na poziomie podstawowym w Polsce, stosując zasadę proporcji: najniższa pozytywna ocena odpowiada wartości 30%, a najwyższa 100%, zgodnie z zasadami rekrutacji na danym kierunku studiów.

 

 1. W celu przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu uzyskanego za granicą za pośrednictwem biura rekrutacji, kandydat przed wpisaniem punktów do systemu IRK, nie później niż na 3 dni robocze przed zakończeniem rejestracji

 

 

na dany kierunek studiów, jest obowiązany skontaktować się z biurem rekrutacji wraz ze skanami właściwych dokumentów. Pracownik biura rekrutacji dokonuje przeliczenia ocen w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie.

 

Tabela przeliczeniowa nr 1 wyników egzaminu maturalnego z tzw. nowej matury z poziomu podstawowego

Punkty matury w                  Punkty

procentach                  kwalifikacyjne

 

100 – 96

18

 

 

95–91

16

 

 

90–86

14

 

 

85–81

12

 

 

80–76

11

 

 

75–71

10

 

 

70–66

9

 

 

65–61

8

 

 

60–56

7

 

 

55–51

6

 

 

50–46

5

 

 

45–41

4

 

 

40–36

3

 

 

35–31

2

 

 

30

1

 

 

Tabela przeliczeniowa nr 3 wyników egzaminu maturalnego z tzw. starej matury (skala ocen 3-5)

 

ocena

Punkty kwalifikacyjne

5

24

4

15

3

6


 

 

 

 

Tabela przeliczeniowa nr 2 wyników egzaminu maturalnego z tzw. nowej matury z poziomu rozszerzonego

Punkty matury w                      Punkty

procentach                     kwalifikacyjne

 

100 – 96

24

 

 

95–91

22

 

 

90–86

20

 

 

85–81

18

 

 

80–76

16

 

 

75–71

15

 

 

70–66

14

 

 

65–61

13

 

 

60–56

12

 

 

55–51

11

 

 

50–46

10

 

 

45–41

9

 

 

40–36

8

 

 

35–31

7

 

 

30-26

6

 

 

25-21

5

 

 

20-16

4

 

 

15-11

3

 

 

10-6

2

 

 

5-4

1

Tabela przeliczeniowa nr 4 wyników egzaminu maturalnego z tzw. starej matury (skala ocen 2-6)

 

ocena

Punkty kwalifikacyjne

6

24

 

5

19

 

4

14

 

3

9

 

 

 

 

2

4

 

Tabela przeliczeniowa nr 5 wyników matury międzynarodowej (International Baccalaureate) - IB

Poziom SL

Poziom HL

Przyznane

 

punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

-

7

24

 

 

 

 

 

7

6

20

 

 

 

 

 

6

5

16

 

 

 

 

 

5

4

12

 

 

 

 

 

4

3

9

 

 

 

 

 

3

2

6

 

 

 

 

 

2

-

2

 

 

 

 

 

 

Tabela przeliczeniowa nr 6 wyników matury międzynarodowej (European Baccalaureate) - EB

 

Przyznane

Przyznane

Egzamin EB

punkty –

punkty –

 

poziom

poziom

 

podstawowy

rozszerzony

9,00 ÷ 10,00

18

24

 

 

 

8,00 ÷ 8,99

13

18

 

 

 

7,00 ÷ 7,99

8

12

 

 

 

6,00 ÷ 6,99

4

7

 

 

 

5,00 ÷ 5,99

1

3

 

 

 

0,00 ÷ 4,99

0

0

 

 

 

-

-

-

 

 

 

 

Tabela przeliczeniowa nr 7

wyników egzaminu zawodowego

 

Punkty z cz.

Punkty

Punkty z cz.

Punkty

 

pisemnej w

praktycznej

 

kwalifikacyjne

kwalifikacyjne

 

procentach

w procentach

 

 

 

 

91 - 100

5

96 - 100

5

 

 

 

 

 

 

81-90

4

91-95

4

 

 

 

 

 

 

71-80

3

86-90

3

 

 

 

 

 

 

61-70

2

81-85

2

 

 

 

 

 

 

50-60

1

75-80

1

 

 

 

 

 

 

 

Tabela przeliczeniowa nr 8 punktów za średnią ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia dla kandydatów na studia drugiego stopnia

 

Średnia ocen

Przyznane punkty

 

 

4,8 i więcej

20

 

 

4,6 – 4,7

17

 

 

4,4 – 4,5

14

 

 

4,2 - 4,3

11

 

 

4,0 – 4,1

9

 

 

3,8 – 3,9

7

 

 

3,6 – 3,7

5

 

 

3,4 – 3,5

3

 

 

3,2 – 3,3

2

 

 

3,0 – 3,1

1

 

 

poniżej 3,0

0

 

 

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 51 Senatu AWFiS z dnia 30 czerwca 2022 r.

 

 

ZAKRES PRAC I OBOWIĄZKÓW KOMISJI REKRUTACYJNYCH, KOMISJI EGZAMINACYJNYCH ORAZ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ,

 

ODPOWIEDZIALNYCH ZA REKRUTACJĘ NA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

§ 1

 

Do zakresu obowiązków komisji rekrutacyjnych należy:

 

 1. dokładne zaznajomienie się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024;

 

 1. weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów w systemie IRK oraz potwierdzenie danych zawartych w tych dokumentach z danymi wpisanymi przez kandydata do systemu IRK;

 

 1. sporządzenielist kandydatów przystępujących do egzaminów sprawnościowych oraz list kandydatów zwolnionych z egzaminu sprawnościowego na podstawie złożonego zaświadczenia potwierdzającego posiadanie klasy sportowej;

 

 1. podział kandydatów przystępujących do egzaminów sprawnościowych na grupy egzaminacyjne według wybranych dyscyplin sportowych;

 

 1. ustalenie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów sprawnościowych;

 

 1. zawiadomienie kandydatów o terminie przeprowadzenia egzaminów sprawnościowych;

 

 1. opublikowanie ogłoszenia o terminach przeprowadzenia egzaminów sprawnościowych na stronie internetowej AWFiS oraz wywieszenia ogłoszenia na tablicy informacyjnej na terenie AWFiS;

 

 1. przyjmowanie kompletu dokumentów wymaganego od kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz kandydatów zakwalifikowanych na egzaminy sprawnościowe;

 

 1. weryfikowanie złożenia kompletu wymaganych dokumentów przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, kandydatów przystępujących do egzaminu sprawnościowego oraz kandydatów zwolnionych z egzaminów sprawnościowych, a także uaktualnianie list egzaminacyjnych poprzez wykreślanie kandydatów, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów;

 

 1. prowadzenie dokumentacji postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności:

 

 1. indywidualnych protokołów dla naboru kandydatów na I rok studiów;

 

 1. list, o których mowa w § 19 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały;

 

 1. statystyki według wzoru EN-1;

 

 1. określenie w systemie IRK miejsca uzyskanego przez kandydata w wyniku weryfikacji, o którym mowa w § 19 ust. 2 i 3 załącznika nr 1 do uchwały;

 

 1. weryfikacja i odnotowywanie w systemie IRK spełnienia przez kandydata warunków określonych w § 19 ust. 4, 6 i 7 załącznika nr 1 do uchwały;

 

 

 1. ogłoszenie na stronie internetowej AWFiS w Gdańsku (w formie elektronicznej) list, o których mowa w § 19 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały;

 

 1. listy, o których mowa w pkt 10 lit. b, podpisuje przewodniczący właściwej dla kierunku komisji rekrutacyjnej oraz pozostali członkowie komisji. Listy podaje się do publicznej wiadomości bez ujawniania danych osobowych, innych niż imiona i nazwiska kandydatów;

 

 1. wysłanie poprzez system IRK, na osobiste konta rekrutacyjne kandydatów przyjętych na studia, informacji o przyjęciu;

 

 1. wysłanie kandydatom cudzoziemcom, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na podane przez kandydatów w systemie IRK adresy, zaświadczeń o przyjęciu cudzoziemca na studia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej. Zaświadczenia podpisuje Rektor AWFiS lub upoważniona przez niego osoba;

 

 1. wysłanie poprzez system IRK, na osobiste konta rekrutacyjne kandydatów nieprzyjętych na studia, informacji o nieprzyjęciu;

 

 1. wystawianie i wysłanie kandydatom nieprzyjętym, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na polskie adresy podane podczas rejestracji w systemie IRK, decyzji o nieprzyjęciu na studia, w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych na studia. W aktach sprawy kandydata należy pozostawić egzemplarz decyzji o nieprzyjęciu na studia wraz ze:

 

 1. zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na którym należy wpisać kierunek, poziom, tryb studiów lub

 

 1. dowodem osobistego odebrania decyzji przez kandydata lub

 

 1. informacją o braku możliwości wysłania decyzji na polski adres za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz pozostawienia decyzji w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia;

 

 1. sporządzenie listy kandydatów cudzoziemców uprawnionych do zwrotu opłat za pierwszy rok studiów. Listę podpisuje przewodniczący właściwej komisji i przekazuje Kwestorowi oraz do Działu Kształcenia;

 

 1. przekazanie do Biura Rekrutacji dokumentacji dotyczącej przebiegu rekrutacji, wszystkich dokumentów kandydatów nieprzyjętych, podpisany egzemplarz decyzji o nieprzyjęciu, dowód doręczenia / braku możliwości doręczenia decyzji kandydatowi oraz protokół komisji rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na pierwszy rok studiów;

 

 1. w przypadku złożenia przez kandydata odwołania od decyzji o nieprzyjęciu na studia, komisja rekrutacyjna przekazuje Rektorowi AWFiS odwołanie wraz z aktami sprawy;

 

 1. przekazanie teczek z dokumentacją osób przyjętych na studia do odpowiedniego dziekanatu, opisanych wg poniższego wzoru:

 

 • imię/imiona i nazwisko kandydata (pisane drukowanymi literami),

 

 • nazwa kierunku studiów - poziom studiów - forma studiów;

 

 

 1. przekazanie do Biura Rekrutacji list, o których mowa w § 19 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały, w formie elektronicznej do zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni z nazwą pliku według wzoru:

 

Nazwa listy_nazwa kierunku studiów_ poziom studiów_forma studiów_data utworzenia listy;

 

 1. przekazanie kierownikowi Działu Kształcenia wypełnionej i podpisanej ankiety EN-1.

 

§ 2

 

Do zakresu obowiązków komisji kwalifikacyjnej należy:

 

 1. dokładne zaznajomienie się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024;

 

 1. wyznaczenie terminu i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej online lub na miejscu (w przypadku stawienia się kandydata w siedzibie AWFiS w Gdańsku);

 

 1. sporządzenie pisemnego protokołu z rozmowy kwalifikacyjnej, zawierającego informację o potwierdzeniu znajomości na wymaganym poziomie języka polskiego. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie przekazuje podpisany protokół do właściwej dla kierunku studiów komisji rekrutacyjnej;

 

 1. wprowadzenie do systemu IRK informacji o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§ 3

 

Do zakresu obowiązków komisji egzaminacyjnych należy:

 

 1. nadzór nad przygotowaniem sal i obiektów sportowych na potrzeby egzaminów sprawnościowych;

 

 1. przeprowadzenie egzaminów sprawnościowych;

 

 1. sporządzenie protokołów egzaminacyjnych z poszczególnych dyscyplin sportowych. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej niezwłocznie przekazuje podpisany protokół do właściwej dla kierunku studiów komisji rekrutacyjnej;

 

 1. wprowadzenie wyników z poszczególnych egzaminów sprawnościowych do systemu IRK.

 

§ 4

 

 1. Do zakresu obowiązków sekretarza komisji egzaminacyjnych należy sporządzenie protokołu zbiorczego oraz sprawozdania z postępowania egzaminacyjnego.

 

 1. Sekretarz podpisuje protokół zbiorczy oraz sprawozdanie z postępowania egzaminacyjnego.

 

§ 5

 

 1. Za przebieg prac komisji odpowiadają przewodniczący tych komisji.

 

 1. Przewodniczący komisji mogą wnioskować do Rektora o odwołanie członka komisji uchylającego się od pracy.

 

 

 1. Odwołany na wniosek przewodniczącego komisji pracownik traci prawo do wynagrodzenia za udział w pracach komisji.

 

§ 6

 

Dział Kształcenia zapewnia i przekazuje komisjom:

 

 1. wzory obowiązujących druków list, protokołów i zawiadomień,

 

 1. materiały biurowe,

 

 1. stanowiska komputerowe za pośrednictwem Sekcji Cyfryzacji i Analiz.

 

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 51 Senatu AWFiS z dnia 30 czerwca 2022 r.

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

 

STOPNIA CENTRALNEGO NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W AWFIS GDAŃSK NA ROK

 

AKADEMICKI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027

 

 

 1. Kandydaci, będący laureatami i finalistami olimpiad stopnia centralnego w roku rekrutacji lub poprzedzającym rekrutację ubiegający o przyjęcia na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 na kierunku:

 

 1. wychowanie fizyczne, sport, diagnostyka sportowa oraz trener personalny i fitness – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu;

 

2)   turystyka i hotelarstwo - uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu geografia lub język obcy;

 

 1. fizjoterapia oraz terapia zajęciowa – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu biologia, fizyka lub chemia;

 

 1. kosmetologia oraz aktywność fizyczna i terapia środowiskowa – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu biologia lub chemia;

 

 1. dietetyka w sporcie i rekreacji – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu biologia lub chemia lub wiedzy o żywieniu i żywności.

 

 1. sprawność fizyczna w siłach specjalnych - uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu Wiedza o Polsce i świecie współczesnym lub Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów, maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, przyznaje się kandydatom będącym finalistami lub laureatami etapu centralnego:

 

 1. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

 

 1. Olimpiady Języka Obcego.

 

 1. W celu uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, kandydat obowiązany jest do przedłożenia dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny danej olimpiady opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający otrzymanie przez kandydata tytułu finalisty olimpiady lub turnieju.

 

 1. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują również kandydatom, którzy otrzymali tytuł finalisty olimpiady w roku szkolnym 2019/2020 na

 

 

podstawie § 11e i § 11f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657 i 781).

 

 

 1. W celu uzyskania na podstawie ust. 4 uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, kandydat jest obowiązany do przedłożenia dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych w roku szkolnym 2019/2020.

 

 1. Z określonych uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego jeden raz - w roku uzyskania świadectwa dojrzałości – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiad.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Komentarze (0)