Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Politechnika Opolska rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Opolskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

§ 1.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Ustala się tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe prowadzone w Politechnice Opolskiej z siedzibą w Opolu, zwanej dalej również „Uczelnią”, na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2023/2024.
 1. Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów w drodze potwierdzenia efektów uczenia się regulują odrębne przepisy.
 1. Planowaną liczbę przyjęć na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2023/2024 określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.
 1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego regulują odrębne przepisy.
 2. Podczas procesu rekrutacji uwzględnia się potrzeby kandydatów z niepełnosprawnościami. Kandydaci z niepełnosprawnościami, którzy potrzebują pomocy w związku z rekrutacją, mogą się o nią zwrocić do działającego w Uczelni Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (www.bwozn.po.edu.pl).
 3. Tabele 1-14 określony zostały w załączniku do niniejszych warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.

 

§ 2.

 

Organizacja postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów prowadzą komisje rekrutacyjne oraz pełnomocnik rektora ds. rekrutacji, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, powoływany i odwoływany przez rektora Uczelni.
 1. Rektor powołuje komisje rekrutacyjne, komisje egzaminacyjne oraz uczelnianą komisję rekrutacyjną, których tryb powoływania i pracy określa zarządzenie rektora Uczelni.

 

§ 3.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Politechnice Opolskiej

 

1.   Rekrutacja na pierwszy rok studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich odbywa się według tych samych zasad i z zachowaniem tych samych warunków.

 1. Kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, na które rekrutacja będzie prowadzona w roku akademickim 2023/2024, zostaną określone w zarządzeniu rektora Uczelni ustalającym liczbę przyjęć na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2023/2024.
 1. Podstawą przyjęcia na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny R, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (1).

 

R=wP1 + wP2 + wJO + ED + KS + DT + LPO

(1)

 

gdzie:

 

 1. – to współczynnik wagowy z tabeli 1,

 

P1 – to liczba punktów uzyskanych za pierwszy przedmiot z tabeli 1, P2 – to liczba punktów uzyskanych za drugi przedmiot z tabeli 1,

JO – to liczba punktów uzyskanych za język obcy nowożytny z tabeli 1,

ED – to liczba punktów z tabeli 2 lub 3 uzyskanych za egzamin dodatkowy,

KS – to dodatkowe punkty preferencyjne z tabeli 4 dla kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne pierwszego stopnia,

DT – to dodatkowe punkty preferencyjne z tabeli 5 dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy,

LPO – to liczba punktów z tabeli 6 uzyskanych przez laureatów olimpiad lub konkursów organizowanych lub objętych patronatem przez Politechnikę Opolską.

 

 1. Przedmioty kwalifikacyjne P oraz ustalone dla nich współczynniki wagowe w wskaźnika rekrutacyjnego R dla kierunków pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich zawiera tabela 1.
 1. Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.
 1. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kandydatów, o których mowa w ust. 5, jest dokonanie przez nich rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK” i przedstawienie zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, nie później niż do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia podanego w terminarzu rekrutacji.
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego z rysunku odręcznego, który przeprowadzi komisja egzaminacyjna, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt.

8.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów sport i bezpieczeństwo, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego z pływania i sprawności fizycznej, który przeprowadzi komisja egzaminacyjna, za który mogą uzyskać maksymalnie 400 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 40 pkt. z pływania oraz 120 pkt. ze sprawności fizycznej.

 1. Rekrutacja prowadzona jest na wybrany kierunek studiów i nie gwarantuje studiowania na określonej specjalności.

   10.Wskaźnik rekrutacyjny R obliczany jest według zasad:

 

 1. dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0 – 100 %, przelicza się wynik egzaminu maturalnego podawanego w procentach na liczbę punktów według reguły – procent wyniku

 

 • liczba punktów; wskaźnik rekrutacyjny R oblicza się według wzoru (1):
 1. kandydat zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych minimum 30%;
 1. liczba punktów uzyskana podczas egzaminu maturalnego jest równa sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 1. liczbę punktów uzyskaną podczas egzaminu maturalnego złożonego wyłącznie na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2,0;
 1. w przypadku egzaminu maturalnego wartość wskaźnika rekrutacyjnego R oblicza się w oparciu o wynik części pisemnej;
 1. w przypadku, kiedy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów na danym kierunku, do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego przyjmuje się wartość 0;

 

 1. dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty albo dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, do ustalenia wskaźnika R wlicza się punkty zgodnie z tabelą 5;
 2. dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w skali ocen 1-6 lub 2-5, wskaźnik rekrutacji obliczany jest zgodnie ze wzorem (1), w którym liczba punktów za wynik egzaminu dojrzałości jest przyjmowana na podstawie tabeli 7, z uwzględnieniem następujących zasad:

 

 1. w przypadku, gdy kandydat uzyskał dwie oceny z wybranego przedmiotu podczas egzaminu dojrzałości (tzw. „stara matura”), punkty odpowiadające uzyskanym ocenom sumuje się, natomiast, gdy uzyskał tylko jedną ocenę, liczbę punktów mnoży się przez 2,0;
 2. kandydatom, którzy zdali maturę dwujęzyczną, zalicza się z języka obcego nowożytnego maksymalną liczbę punktów na poziomie rozszerzonym;

 

 1. kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości przed 2004 r., którzy ubiegają się o uznanie wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na podstawie certyfikatu uprawniającego do zwolnienia z egzaminu dojrzałości lub maturalnego, według wykazu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, po złożeniu kserokopii certyfikatu poświadczonego przez Uczelnię (oryginał do wglądu), otrzymują z tego przedmiotu 200 punktów. Liczbę 200 punktów otrzymują też kandydaci, którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości lub maturalnego z języka obcego i w świadectwie dojrzałości posiadają wpis, o treści: „zwolniony”;
 1. absolwenci klas dwujęzycznych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2008 r., w przypadku braku oceny za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, otrzymują 100 punktów jako ekwiwalent brakującej oceny;
 1. dla kandydatów posiadających świadectwa dojrzałości według zasad matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego brane będą pod uwagę określone przedmioty podane w tabeli 1, przeliczane zgodnie z tabelą 8;
 1. dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest według wzoru (1), w którym liczba punktów za wynik egzaminu dojrzałości jest przyjmowana na podstawie tabel 9-13;
 1. w przypadku, w którym na świadectwie obowiązuje inna skala ocen, niż podana w tabelach 9-13 należy przeliczyć uzyskane wyniki egzaminów proporcjonalnie;
 1. obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego R dla kandydatów dokonuje przewodniczący właściwej komisji rekrutacyjnej. Pełnomocnik, każdorazowo zatwierdza obliczone wysokości wskaźników rekrutacyjnych R.

 

§ 4.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w Politechnice Opolskiej

 

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia odbywa się według tych samych zasad i z zachowaniem tych samych warunków.
 1. Kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej drugiego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2023/2024, zostaną określone w zarządzeniu rektora Uczelni ustalającym liczbę przyjęć na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2023/2024.
 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny D, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (2):

 

D=OD + WP

(2)

 

gdzie:

 

OD – ocena z dyplomu ukończenia studiów,

WP – wynik portfolio (dotyczy kandydatów na kierunek architektura).

 

 1. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów, kandydat może dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz wyniku ukończenia studiów. Oryginał lub odpis dyplomu musi być dostarczony w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną.
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej, którą prowadzi komisja egzaminacyjna, podczas której okazują portfolio obejmujące dorobek projektowy ze studiów pierwszego stopnia i uzyskują punkty WP – maksymalnie 5. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia jest uzyskanie wyniku portfolio WP – minimalnie 2 pkt.
 1. Przyjęcie na studia drugiego stopnia jest możliwe po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
 1. bez wyznaczania przedmiotów uzupełniających efekty uczenia się, jeżeli kandydat:
 1. ukończył kierunek o tej samej nazwie,
 1. ukończył na Politechnice Opolskiej kierunek określony w tabeli 14;
 2. z wyznaczeniem przedmiotów uzupełniających efekty uczenia się, jeżeli kandydat ukończył kierunek o zbliżonym programie i osiągnął zbliżone efekty uczenia się będące podstawą dla realizacji programu studiów na kierunku, na który jest rekrutowany.
 1. Odmowa przyjęcia na studia drugiego stopnia następuje, jeżeli kandydat:

 

 1. nie osiągnął efektów uczenia się będących podstawą dla realizacji programu studiów na kierunku, na który jest rekrutowany;
 1. nie posiada tytułu inżyniera, magistra inżyniera lub tytuł równoważnego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

 

 1. W przypadku określonym w ust. 6 pkt 2 dziekan wyznacza różnice programowe poprzez wskazanie przedmiotów, których zaliczenie jest konieczne do osiągnięcia brakujących efektów uczenia się.
 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia dotyczy rekrutacji na kierunek studiów i nie gwarantuje studiowania na określonej specjalności.

10.Kandydat, który ukończył studia lub jest studentem na określonym kierunku, nie może ponownie kandydować na studia na tym samym kierunku i poziomie studiów.

 

§ 5.

 

Tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

1.   Rekrutacja na pierwszy rok studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej odbywa się w tym samym trybie.

 1. W przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na określonym kierunku, kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego.
 1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w turach rekrutacyjnych obejmujących rejestrację kandydatów w systemie IRK oraz:

 

 1. wprowadzenie przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, przy czym kandydat ponosi negatywne skutki błędnego dokonania rejestracji w systemie IRK, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych;
 1. wybór kierunku studiów;
 1. zaksięgowanie na wskazanym w systemie IRK koncie Politechniki Opolskiej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji. Opłata musi być zaksięgowana w terminie określonym w terminarzu rekrutacji;
 1. kwalifikację kandydatów, której wyniki komisja rekrutacyjna podaje na indywidualnych kontach kandydatów, w systemie IRK;
 1. złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;
 2. wpis kandydata na listę studentów pierwszego roku na dany kierunek studiów dokonywany przez członków komisji rekrutacyjnych w momencie przedłożenia przez kandydata oryginałów dokumentów określonych zarządzeniem rektora Uczelni, o którym mowa w § 7 oraz § 8.

 

 1. Niezłożenie przez kandydata, który został wstępnie zakwalifikowany w danej turze rekrutacyjnej, w terminie podanym w terminarzu rekrutacji, o którym mowa w § 6 ust. 4, wymaganych dokumentów, jest równoważne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów w tej turze rekrutacji.
 1. Niezłożenie przez kandydata na studia dokumentów lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczenia o zwrot opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.
 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. Po upływie terminu złożenia kompletu dokumentów, komisja rekrutacyjna ogłasza alfabetyczną listę przyjętych na studia. Lista ta oraz lista rankingowa są podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 1. Listy rankingowe kandydatów sporządza się na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego R lub D, w kolejności od najwyższej do najniższej wartości.
 2. Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej planowanej liczbie przyjęć.
 1. Jeżeli większa liczba kandydatów osiągnęła wartość wskaźnika rekrutacyjnego równą planowanej liczbie przyjęć, to wszyscy oni zostają przyjęci.

10.Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

11.Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do rektora Uczelni. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna. Od decyzji rektora przysługuje prawo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

 

12. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa rektor Uczelni.

 

13.W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor Uczelni.

 

§ 6.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 będzie prowadzona w semestrze zimowym oraz letnim.
 1. Rekrutacja na semestr zimowy, w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie, rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i zakończy 30 września 2023 r.
 1. Rekrutacja na semestr letni, w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie rozpocznie się 1 grudnia 2023 r. i zakończy 28 lutego 2024 r.
 1. Terminarz rekrutacji na semestr zimowy i letni określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.
 1. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może przyjąć kolejnych kandydatów na studia w terminie do 31 października 2023 r., w przypadku rekrutacji na semestr zimowy oraz do 31 marca 2024 r., w przypadku rekrutacji na semestr letni.

 

§ 7.

 

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji

 

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

 

§ 8.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia cudzoziemców

 

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia osób niebędących obywatelami polskimi określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

 

Wykaz tabel

 

Tabela 1. Kryteria przyjęć dla jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024

 

 

 

 

przedmioty kwalifikacyjne P oraz ustalone

JO

 

 

 

 

dla nich współczynniki wagowe w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poziom kształcenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

kierunek studiów

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

informatyka

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

administracja

I st.

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

architektura

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

automatyka i robotyka

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

budownictwo

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ekonomia

I st.

 

 

2

2

2

2

0,5

2

2

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

elektronika i systemy

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

komputerowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

elektrotechnika

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

energetyka i inżynieria

I st.

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

fizjoterapia

j.m.

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

informatyka

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

inżynieria biomedyczna

I st.

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

inżynieria środowiska

I st.

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

logistyka

I st.

 

 

 

2

2

 

2

0,5

2

2

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

mechanika i budowa maszyn

I st.

 

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

mechatronika

I st.

 

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

przemysłowe technologie

I st.

 

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

informatyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

sport i bezpieczeństwo

I st.

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

technologia żywności i

I st.

 

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

żywienie człowieka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

technologie energetyki

I st.

 

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

odnawialnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

turystyka i rekreacja

I st.

 

1

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

wychowanie fizyczne

I st.

 

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

wzornictwo przemysłowe

I st.

 

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

zarządzanie

I st.

 

 

 

2

2

2

2

0,5

2

2

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

zarządzanie i inżynieria

I st.

 

 

 

2

2

 

2

0,5

2

2

0,5

produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. m – jednolite studia magisterskie,

I st. – studia pierwszego stopnia

 

 

 

 

Tabela 2. Punkty dla kandydatów na kierunek studiów architektura, studia pierwszego stopnia

 

Rysunek odręczny

Punkty ED

 

 

Rysunek z natury

0–150

 

 

Rysunek z wyobraźni z elementami geometrii

0–150

 

 

 

Tabela 3. Punkty dla kandydatów na kierunek studiów sport i bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia

 

Pływanie i sprawność fizyczna

Punkty ED

 

 

 

 

Suma punktów w dwóch próbach: pływanie na 50

0–100

 

metrów  dowolnym  stylem  oraz  pływanie  pod

 

 

wodą

 

 

 

 

 

Suma punktów w czterech próbach: bieg na 100

 

 

metrów, bieg na 800 metrów (kobiety) lub bieg

0–300

 

na  1500  metrów  (mężczyźni),  skok  w  dal,

 

 

 

pchnięcie kulą

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Punkty preferencyjne dla kandydatów na kierunek studiów wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia

 

Klasa sportowa

Punkty KS

Mistrzowska międzynarodowa (MM)

150

Mistrzowska (M)

100

I

50

II

25

 

Tabela 5. Punkty preferencyjne dla kandydatów na studia pierwszego stopnia posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy

 

Dyplom technika

Punkty DT

Dyplom potwierdzający kwalifikacje

100

zawodowe

 

Dyplom zawodowy

100

 

Tabela 6. Punkty uzyskane przez laureatów olimpiad lub konkursów organizowanych lub objętych patronatem przez Uczelnię

 

Olimpiada lub konkurs

Punkty LPO

 

 

Laureat pierwszego miejsca

50

 

 

Laureat drugiego miejsca

40

 

 

Laureat trzeciego miejsca

30

 

 

Finalista

20

 

 

 

Tabela 7. Punkty przypisane poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5

 

 

 

Odpowiadająca liczba punktów

 

Ocena

 

 

 

Świadectwa

Świadectwa

 

 

 

 

przed 1992 r.

po 1992 r.

 

 

 

 

6

– celujący

-

100

 

 

 

 

5

– bardzo dobry

100

85

 

 

 

 

4

– dobry

80

70

 

 

 

 

3

– dostateczny

60

50

 

 

 

 

2

– dopuszczający

-

30

 

 

 

 

 

Tabela 8. Punkty odpowiadające ocenom

 

 

 

Matura IB

 

liczba punktów

 

Matura EB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

100

 

8,00-10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

79

 

7,00-7,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

69

 

6,00-6,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

59

 

5,00-5,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

49

 

4,00-4,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

39

 

3,00-3,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

29

 

1,00-2,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL – poziom podstawowy,

 

 

 

 

HL – poziom rozszerzony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9. Czterostopniowa skala ocen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala ocen

 

Ocena

Punkty

 

 

3

 

G = Pass

25

 

 

4

VG = Pass with distinction

70

 

 

5

MVG = Pass with special

100

 

 

 

 

 

distinction

 

 

Tabela 10. Pięciostopniowa skala ocen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala ocen

 

Ocena

Punkty

 

 

 

D

 

Below average

25

 

 

 

C

 

Average

50

 

 

 

B

 

Good

75

 

 

 

A

 

Excellent

100

 

 

Tabela 11. Sześciostopniowa skala ocen

 

Skala ocen

Punkty

2

20

3

40

4

60

5

80

6

100

 

 

Tabela 12. Sześciostopniowa skala ocen (dot. Niemiec)

 

 

Skala ocen

Punkty

 

5

20

 

4

40

 

3

60

 

2

80

 

1

100

Tabela nr 13. Dwunastostopniowa skala ocen (dot. m.in. Ukrainy)

 

 

Skala ocen

 

Punkty

 

12

 

100

 

 

11

 

92

 

 

10

 

83

 

 

9

 

75

 

 

8

 

67

 

 

7

 

58

 

 

6

 

50

 

 

5

 

42

 

 

4

 

33

 

Tabela nr 14.

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów drugiego

Kierunek studiów pierwszego stopnia

 

 

stopnia (podlegający

ukończony na Politechnice Opolskiej

 

 

rekrutacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

automatyka i robotyka

elektrotechnika, elektronika przemysłowa,

 

 

 

inżynieria biomedyczna, informatyka,

 

 

 

mechatronika, technologie energetyki

 

 

 

 

odnawialnej

 

 

 

 

 

 

ekonomia

administracja, logistyka, turystyka i rekreacja,

 

 

 

transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria

 

 

 

 

produkcji

 

 

 

 

 

 

elektrotechnika

automatyka i robotyka, elektronika

 

 

 

przemysłowa, energetyka, inżynieria

 

 

 

biomedyczna, informatyka, technologie

 

 

 

 

energetyki odnawialnej

 

 

 

 

 

 

informatyka

automatyka i robotyka, elektronika

 

 

 

przemysłowa, inżynieria biomedyczna,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elektrotechnika, technologie energetyki

 

odnawialnej, przemysłowe technologie

 

informatyczne

 

 

inżynieria środowiska

energetyka i inżynieria środowiska,

 

budownictwo, mechanika i budowa maszyn,

 

mechatronika, przemysłowe technologie

 

informatyczne

 

 

logistyka

automatyka i robotyka, inżynieria

 

bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn,

 

mechatronika, transport,  zarządzanie i

 

inżynieria produkcji, elektronika i

 

telekomunikacja, elektronika przemysłowa,

 

informatyka, technologia żywności i żywienie

 

człowieka, technologie energetyki  odnawialnej,

 

elektrotechnika

 

 

mechanika i budowa maszyn

mechatronika, energetyka i inżynieria

 

środowiska, inżynieria środowiska, automatyka i

 

robotyka, lotnictwo i kosmonautyka, wzornictwo

 

przemysłowe, transport,  przemysłowe

 

technologie informatyczne

 

 

mechatronika

mechanika i budowa maszyn, automatyka i

 

robotyka, energetyka i inżynieria środowiska,

 

inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka,

 

wzornictwo przemysłowe, transport,

 

przemysłowe technologie informatyczne

 

 

turystyka i rekreacja

wychowanie fizyczne, fizjoterapia, technologia

 

żywności i żywienie człowieka

 

 

zarządzanie

administracja, ekonomia, logistyka, turystyka i

 

rekreacja,  transport, zarządzanie i inżynieria

 

produkcji

 

 

zarządzanie i inżynieria

automatyka i robotyka, elektronika

produkcji

przemysłowa,  inżynieria bezpieczeństwa,

 

logistyka, mechanika i budowa maszyn,

 

mechatronika, elektrotechnika, elektronika i

 

telekomunikacja, informatyka, technologia

 

żywności i żywienie człowieka, technologie

 

energetyki odnawialnej,  transport, przemysłowe

 

technologie informatyczne

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Komentarze (0)