Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Opolski rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Opolskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

OGÓLNE ZASADY I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Niniejsze Ogólne zasady i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2023/2024, zwane w dalszej części: Zasadami rekrutacji, określają warunki oraz tryb rekrutacji na studia I stopnia, studia II stopnia oraz studia jednolite magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

 

§ 2

 1. Przez użyte w Zasadach rekrutacji określenia należy rozumieć:
 1. egzamin dojrzałości lub „stara matura” – egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy, który kandydat zdawał do 2005 r.;
 1. egzamin maturalny lub „nowa matura” – egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy, który kandydat zdawał w latach 2005-2023;
 1. IRK – elektroniczny system internetowej rejestracji kandydatów na studia;
 1. kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Opolskim;
 1. limit – określona przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego maksymalna liczba osób, którą można przyjąć na pierwszy rok studiów w ramach określonego kierunku studiów, profilu oraz formy studiów;
 1. Matura Europejska „EB” – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół Europejskich, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 1. Matura  Międzynarodowa  „IB”  –  egzamin  w  ramach  programu  Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (dyplom Matury Międzynarodowej wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie), o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 1. Rektor – Rektor Uniwersytetu Opolskiego;
 1. Świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą – świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2-4 oraz art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 1. UKR – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna;
 1. ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 1. WKR – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

§ 3

 

 1. Rektor określi w formie zarządzenia:
 1. limit przyjęć w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 w terminie do dnia 15 marca 2023 r;
 1. szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2023/2024.
 1. Limit, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wypełnia WKR.

     3.Niewykorzystanymi przez kierunki miejscami dysponuje dziekan, a niewykorzystanymi przez wydział Rektor.

 1. Limit przyjęć na kierunek lekarski określa Minister Zdrowia.
 2. Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 20 kwietnia 2023 r. i kończy się 31 marca 2024 r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

 

ROZDZIAŁ II

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 4

 1. Rekrutację w ramach wydziałów prowadzą WKR.
 2. Nadzór nad WKR sprawuje UKR.

 

§ 5

 

 1. WKR powołuje Rektor na wniosek dziekana, w terminie do dnia 15 marca 2023 r.
 1. Przewodniczącym WKR jest dziekan lub zastępca dziekana.
 2. W skład WKR wchodzą:
 1. przewodniczący;
 2. sekretarz;
 3. egzaminatorzy  (jeżeli  postępowanie  kwalifikacyjne  przewiduje  sprawdzian praktyczny, egzamin, przegląd prac lub przegląd dokumentacji cyfrowej prac, rozmowę kwalifikacyjną lub zdalną rozmowę kwalifikacyjną);

– w liczbie zależnej od przewidywanej liczby kandydatów.

 1. Do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i egzaminów oraz prac w WKR uprawnieni są nauczyciele akademiccy.
 2. Funkcję sekretarza WKR może pełnić pracownik administracyjny lub techniczny.

 

§ 6

 1. Do zadań WKR należy w szczególności:
  1. redagowanie i aktualizacja opisów kierunków na stronach IRK;
  2. kompletowanie, weryfikowanie i przechowywanie dokumentów kandydatów,
 1. podejmowanie decyzji o dopuszczaniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego;
 1. zawiadamianie kandydatów o terminach i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, o metodach przeprowadzania zdalnych rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzianów praktycznych oraz o wynikach każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego poprzez osobiste konto rejestracyjne w IRK;
 2. przygotowanie tematów rozmów kwalifikacyjnych;
 1. organizacja i przeprowadzanie konkursów świadectw i dyplomów, rozmów kwalifikacyjnych, zdalnych rozmów kwalifikacyjnych, egzaminów, sprawdzianów praktycznych, przeglądów prac oraz przeglądów cyfrowej dokumentacji prac;
 1. sporządzanie list rankingowych i list przyjętych na studia (wpisywanie na listę studentów) w ramach przyznanego limitu;
 1. przyjmowanie i opiniowanie odwołań do UKR;
 2. sporządzanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej;
 3. podjęcie i doręczenie decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 

§ 7

 

 1. UKR powołuje Rektor w terminie do dnia 15 marca 2023 r.
 2. Przewodniczącym UKR jest prorektor ds. kształcenia i studentów.
 3. W skład UKR wchodzą:

 

 1. przewodniczący;
 2. przedstawiciele wydziałów wskazani przez dziekanów;
 3. pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji jako sekretarz.

 

§ 8

 1. Do zadań UKR należy w szczególności:
 1. koordynacja i nadzór nad pracami WKR;
 1. opiniowanie odwołań kandydatów od decyzji WKR i przedstawienia rekomendacji w tym zakresie Rektorowi.

 

§ 9

 

 1. Członkowie WKR i UKR podlegają wyłączeniu od udziału w danym postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, w którym:
 1. są kandydatem albo pozostają z kandydatem w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na prawa lub obowiązki członka WKR lub UKR;
 1. kandydat jest małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia lub osobą, z którą członek WKR lub UKR pozostaje w faktycznym pożyciu;
 1. członek WKR lub UKR jest pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym kandydata;
 1. kandydat jest osobą pozostającą wobec członka WKR lub UKR w stosunku nadrzędności lub podległości służbowej lub pracowniczej;
 1. w innych przypadkach mogących rodzić uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności członka WKR lub UKR wobec określonego kandydata.

 

 1. Członek WKR lub UKR ma obowiązek poinformować pozostałych członków WKR lub UKR o okolicznościach, o którym mowa w ust. 1.
 1. O wyłączeniu członka WKR lub UKR decyduje na jego wniosek lub z urzędu przewodniczący WKR lub UKR, a jeśli wyłączenie dotyczy przewodniczącego WKR lub UKR, decyzję podejmuje Rektor.

 

§ 10

Posiedzenia WKR lub UKR są protokołowane. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego.

 

ROZDZIAŁ III

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 11

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z wpisu na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sporządzenie listy rankingowej kandydatów w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki.

 

§ 12

 

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów będzie prowadzona w drodze elektronicznej poprzez system IRK, zgodnie z terminami określonymi w szczegółowym harmonogramie rekrutacji.

 

§13

 

 1. Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczymi elementami mogą być:

 

 1. konkurs świadectw;
 2. rozmowa kwalifikacyjna;
 3. zdalna rozmowa kwalifikacyjna;
 4. egzamin;
 5. przegląd prac plastycznych;
 6. przegląd cyfrowej dokumentacji prac;
 7. sprawdzian praktyczny i konkurs dyplomów.

 

§ 14

 

 1. Wykazy przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw z odpowiednimi wagami oraz inne formy postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzane podczas rekrutacji na dany kierunek studiów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 1. Wyniki matur stanowiące podstawę przyjęć na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie (progi punktowe) określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, przy każdym kierunku. Progi punktowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie obowiązują cudzoziemców przyjętych bezpośrednio przez Rektora. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek przewodniczącego WKR, W uzasadnionych przypadkach Rektor może obniżyć próg punktowy.

3. Uprawnienia rekrutacyjne laureatów i finalistów olimpiad centralnych i konkursów ogólnopolskich określa aktualna uchwała Senatu Uniwersytetu w sprawie zatwierdzenia wykazu kierunków, na które laureaci określonych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł (laureat, finalista).
 1. Z uprawnień, o których mowa w ust. 3-4, mogą skorzystać kandydaci w roku, w którym uzyskali świadectwo maturalne. Kandydaci zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani poza limitem ustalonym dla danego kierunku studiów.
 1. Laureaci i finaliści olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości (nowej matury) z przedmiotu egzaminacyjnego posiadają adnotację o zwolnieniu ze zdawania tego przedmiotu, otrzymują z niego maksymalną liczbę punktów.

 

§ 15

 

 1. Uwzględniane w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) lub ukończenia szkoły średniej, Międzynarodowej Matury „IB”, Matury Europejskiej „EB” oraz matur zdawanych za granicą są przeliczane na punkty „nowej matury” w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 2. Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych wprowadza się w polskiej skali 2-5.
 3. Ocena końcoworoczna jest oceną ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 4. Kandydatów, o których mowa w ust. 1, obowiązują takie same przedmioty jak kandydatów zdających nową maturę.
 5. Zasady, o których mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczą rekrutacji kandydatów na kierunek lekarski i farmację.

 

§ 16

 

 1. Za wyjątkiem kierunku lekarskiego i farmacji, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie podawany jest w skali 0–100 punktów i jest średnią ważoną wyników cząstkowych, tzn. poszczególne wyniki cząstkowe (za oceny brane pod uwagę w konkursie świadectw, konkursie dyplomów, z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej) mnożone są przez wagi przyporządkowane poszczególnym jednostkom kwalifikacyjnym. Szczegółowy wykaz przedmiotów i przypisanych im wag określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 1. W rekrutacji na kierunek lekarski i farmację będą uwzględniane oceny uzyskane na egzaminie „nowej matury”, maturze międzynarodowej „IB” lub egzaminie wstępnym z biologii i chemii lub fizyki zdawanym na poziomie rozszerzonym w Uniwersytecie Opolskim.
 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji, o której mowa w ust. 2 wynosi 200 i stanowi sumę dwóch ocen z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.
 2. Egzamin wstępny jest obowiązkowy dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości „starej matury”, matury europejskiej „EB” oraz dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości „nowej matury” oraz matury międzynarodowej „IB” nie mogą przystąpić do tego egzaminu.
 1. Egzamin będzie przeprowadzony w oparciu o arkusze egzaminacyjne odpowiadające podstawie programowej matury na poziomie rozszerzonym danego przedmiotu, obowiązujące w danym roku i oceniany na takich samych zasadach jak egzamin maturalny.
 1. Terminy przeprowadzenia egzaminu wstępnego określa szczegółowy harmonogram rekrutacji.

 

§ 17

 

 1. W przypadku absolwentów klas (szkół) dwujęzycznych wyniki maturalne z języka obcego nowożytnego będą przeliczane według następujących zasad:
 1. maturzysta zdający maturę z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, zatem należy to uznać za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% punktów.
 1. do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym należy wynik z matury dwujęzycznej pomnożyć przez 4/3. Wynik maksymalny nie może przekroczyć 100%.

 

§ 18

 

 1. Komisję do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego i języka angielskiego dla cudzoziemców powołuje Rektor.
 1. Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym oraz na studia rozpoczynające się w semestrze letnim przed rozpoczęciem tych semestrów.
 1. Komisja, o której mowa w § 5 ust. 3, dokonuje naboru w obu terminach na studia stacjonarne i niestacjonarne – I i II stopnia praz studia jednolite magisterskie.
 2. Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego przeznaczona jest dla absolwentów studiów inżynierskich, którzy będą kontynuować 1,5-letnie studia II stopnia.

 

§ 19

 

Rozmowy kwalifikacyjne i zdalne rozmowy kwalifikacyjne będą oceniane w skali stosowanej na egzaminie maturalnym, celem zapewnienia porównywalności z ocenami uzyskanymi na maturze. Kandydaci, którzy nie uzyskali co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu objętego rozmową kwalifikacyjną lub zdalną rozmową kwalifikacyjną, nie mogą zostać przyjęci na I rok studiów.

 

§ 20

 

Zakres materiału obowiązujący kandydata przystępującego do rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu praktycznego będzie udostępniany kandydatom, co najmniej na trzy miesiące przed terminem tej czynności kwalifikacyjnej.

 

§ 21

 

Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym wpisuje się wynik postępowania kwalifikacyjnego oraz decyzje o zakwalifikowaniu i wpisaniu na listę studentów. Protokół podpisuje przewodniczący, sekretarz i egzaminatorzy WKR.

 

§ 22

 1. Jeżeli liczba kandydatów na dany kierunek nie przekroczy:
  1. 25 osób na studia I stopnia oraz na studia jednolite magisterskie;
  2. 15 osób na studia II stopnia;

 

– decyzję o otwarciu I roku studiów podejmuje Rektor, w terminie ogłoszonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji.

 

 1. Kandydatom na nieotwarte kierunki WKR może zaproponować studia na pokrewnych kierunkach.

 

§ 23

 

 1. Decyzję o otwarciu studiów w języku angielskim na kierunkach:
  1. Ekonomia,
  2. Global Studies
  3. Master of Liberal Arts;
  4. Socjologia w zakresie Intercultural Communication

 

– podejmuje Rektor niezależnie od liczby kandydatów, w terminie ogłoszonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji.

 

 1. Podstawą decyzji, o której mowa w ust. 1 jest liczba kandydatów, którzy w tym terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji dostarczą oryginały dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia oraz wpłacą na rachunek bankowy Uniwersytetu Opolskiego opłatę za studia w I semestrze.
 1. Zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 2, można dokonać jedynie przed terminem podjęcia decyzji o otwarciu kierunku studiów lub w przypadku decyzji Rektora o nieuruchomieniu kierunku.

 

§ 24

 

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego WKR sporządza listę rankingową kandydatów w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych przez nich punktów z oznaczeniem:
 1. kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego;
 1. kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego;
 1. kandydatów mogących ubiegać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnują z podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim (lista rezerwowa);
 1. kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia.

 

 1. WKR kwalifikuje do wpisania na listę studentów wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tę samą lub większą liczbę punktów co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w rankingu w ramach ustalonego limitu miejsc.
 1. Dla kandydatów na kierunek lekarski o kolejności rankingowej w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decyduje ocena maturalna z biologii, a w drugiej kolejności ocena maturalna z matematyki, poziom podstawowy.

 

§ 25

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia oraz kandydaci z listy rezerwowej (niezakwalifikowani z powodu braku miejsc) podtrzymujący zamiar podjęcia studiów są zobowiązani do złożenia do WKR w terminie podanym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji kompletu dokumentów wskazanych w § 34. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów w Uniwersytecie Opolskim i spowoduje skreślenie z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia lub z listy rezerwowej.
 1. Kandydaci z listy rezerwowej, którzy złożyli wymagane dokumenty przyjmowani są na studia przez WKR na uwolnione miejsca, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej.
 1. Kandydatom nieprzyjętym na studia WKR wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 1. Decyzję administracyjną, o której mowa w ust. 3, wydaje i podpisuje przewodniczący WKR, działający na podstawie upoważnienia Rektora.
 1. Od decyzji WKR w sprawie odmowy przyjęcia na studia, przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie składa się za pośrednictwem UKR, w terminie czternastu [14] dni od dnia doręczenia decyzji.
 1. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 1. Od decyzji Rektora przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu [30] dni od daty doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Rektora.

 

§ 26

 

Kandydaci na kierunek lekarski zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są złożyć WKR oryginał świadectwa maturalnego, który zostanie im zwrócony po rozpoczęciu studiów. Kandydaci zakwalifikowani na listę rezerwową zobowiązani są złożyć WKR kopię świadectwa maturalnego w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji, zaś oryginał w przypadku zakwalifikowania się do przyjęcia na studia w ramach wolnych miejsc.

 

§ 27

 

 1. Kandydaci na stacjonarne studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie, zakwalifikowani do przyjęcia na więcej niż jeden kierunek studiów (studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich), zobowiązani są dokonać wyboru jednego kierunku studiów. Wybór jednego kierunku studiów oznacza rezygnację z podjęcia studiów na pozostałych kierunkach, na które kandydat został zakwalifikowany.
 1. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jeden kierunek studiów II stopnia.
 1. Brak dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, powoduje, że wyboru dokonuje UKR. Kandydat zostanie wpisany na kierunek, na którym zajął najwyższe miejsce na liście rankingowej, a z pozostałych list zostanie skreślony.
 1. Dopuszczalne jest jednoczesne podjęcie studiów (po spełnieniu wymagań rekrutacyjnych) na pierwszym stopniu lub jednolitych studiach magisterskich i na drugim stopniu innego kierunku.

 

§ 28

 

Kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym, a których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został w efekcie odwołania podwyższony, ale nie zdążyli przed ogłoszeniem listy rankingowej poinformować o tej okoliczności WKR, powinni niezwłocznie po otrzymaniu decyzji zmieniającej liczbę przyznanych punktów złożyć osobiście do właściwej WKR pisemny wniosek o zmianę miejsca na liście rankingowej, przedstawiając wydany przez OKE dokument poświadczający poprawiony wynik. Jeżeli nowe miejsce na liście rankingowej będzie uprawniało kandydata do przyjęcia, zostanie on w pierwszej kolejności przyjęty na studia na uwolnione miejsce.

§ 29

Kandydaci rejestrujący się na ten sam kierunek studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wnoszą tylko jedną opłatę.

 

§ 30

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia niestacjonarne i cudzoziemcy, składają wymagane dokumenty zgodnie z terminami ogłoszonymi w szczegółowym harmonogramie rekrutacji.
 1. W terminie określonym właściwym zarządzeniem Rektora, kandydaci, o którym mowa w ust. 1, wnoszą opłaty za studia.
 1. Niespełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów w Uniwersytecie Opolskim i skreślenie z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

§ 31

Po upływie terminu złożenia kompletu dokumentów, WKR sporządza wykaz kandydatów wpisanych na listę studentów.

 

§ 32

Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

 

§ 33

 

 1. Na studia II stopnia mogą być przyjęte wyłącznie osoby mające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.
 1. Uniwersytet Opolski będzie przyjmował kandydatów, którzy zamierzają kontynuować studia II stopnia na tym samym kierunku, który ukończyli na studia na I stopniu lub ukończyli kierunki pokrewne, wymienione w załączniku 3 do niniejszej uchwały.
 1. Decyzję o wpisaniu na listę studentów absolwentów studiów I stopnia, którzy ukończyli kierunki niewymienione w załączniku 3 do niniejszej uchwały, podejmuje WKR. Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów uczenia się obowiązujących na I stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Przedmioty niezbędne do uzupełnienia wymaganych efektów do podjęcia nauki na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (różnice programowe) określa dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii koordynatora kierunku studiów. Różnice programowe nie powinny przekraczać 30 pkt. ECTS.
 1. Elementami postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na studia II stopnia może być konkurs dyplomów, średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia i/lub rozmowa kwalifikacyjna.
 1. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej określają standardy/efekty uczenia się obowiązujące na studiach I stopnia kierunku, który kandydaci zamierzają studiować w ramach studiów II stopnia.

 

§ 34

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia:
 1. podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia oraz zgoda na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z systemu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
 1. kserokopia lub oryginał (zob. § 26) świadectwa maturalnego (dojrzałości), po uwierzytelnieniu na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub przez oświadczenie kandydata o zgodności kserokopii z oryginałem, co WKR potwierdza przez porównanie z rejestrem Krajowego Rejestru Matur (dokument składają kandydaci na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie);
 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub dyplomu magisterskiego, po uwierzytelnieniu na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub przez oświadczenie kandydata o zgodności kserokopii z oryginałem, potwierdzone przez dziekanat w ciągu miesiąca po rozpoczęciu studiów (kandydaci na studia II stopnia) - do czasu otrzymania dyplomu dopuszczalne jest także złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów.
 1. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (obowiązkowe na kierunki: lekarski, farmację, chemię, studia nauczycielskie oraz wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu). Zaświadczenie należy przedłożyć do Dnia Adaptacyjnego lub w terminie podanym przez WKR;
 1. fotografia elektroniczna, wgrana do IRK, zgodna z wskazanymi tam wymaganiami;
 1. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z podjęciem studiów przez osobę niepełnoletnią;
 1. od kandydatów na teologię wymagane będą dodatkowe zaświadczenia (o ich zakresie informacji udziela dziekanat Wydziału Teologicznego).

 

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, można dostarczać osobiście lub przez pocztę (kuriera), z uwzględnieniem terminów zawartych w szczegółowym harmonogramie rekrutacji, dostępnym na stronie Internetowej Uniwersytetu Opolskiego w zakładce Kandydat.

 

§ 35

 

 1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia i dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji.
 1. W przypadku przystępowania do postępowania rekrutacyjnego na kilku kierunkach, kandydat uiszcza opłatę rekrutacyjną od każdego kierunku studiów, na który się zarejestrował.
 1. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem przypadków określonych we właściwym zarządzeniu Rektora.

 

§ 36

 

1.  Opinie o możliwości podjęcia studiów na danym kierunku przez osoby z niepełnosprawnością przygotowują pracownicy BDSS i przedstawiają przewodniczącemu WKR.

 1. WKR może w stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 1, zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Decyzję o wpisaniu kandydata na listę studentów WKR podejmuje po uwzględnieniu opinii, o której mowa w ust. 1.

 

§ 37

 

 1. Kandydaci, którzy posiadają świadectwo maturalne uzyskane za granicą, powinni wraz z nim przedłożyć potwierdzenie ekwiwalencji świadectwa uzyskanego za granicą z polską maturą.

 

 1. Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów dokonuje jednostka uprawniona do nadawania stopnia doktora określonej dyscypliny nauki lub dyscypliny sztuki, prowadząca kształcenie w obszarze obejmującym .kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą.

 

 1. Z obowiązków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zwolnieni są obywatele państw, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności świadectw maturalnych i dyplomów ukończenia studiów.

 

 1. Wszystkie wymagane dokumenty, za wyjątkiem paszportu, sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski lub angielski (jeżeli kandydat podejmuje studia w języku angielskim) przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez notariusza.

 

 1. Na kierunkach, na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski, kandydatom z maturą zagraniczną uwzględnia się zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin maturalny.

 

§ 38

 

Cudzoziemcy są przyjmowani decyzją administracyjną wydaną przez Rektora.

 

§ 39

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia, którzy są cudzoziemcami:

 

 1. podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia oraz zgoda na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z systemu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

 

 1. kserokopia dokumentu, potwierdzającego wykształcenie, uprawniającego do podjęcia studiów (wraz z oryginałem do wglądu);

 

 1. apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego lub dyplomu wydanego poza granicami Polski – jeśli dotyczy.

 

 1. potwierdzenie, że posiadane świadectwo lub dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuacji na kolejnym poziomie studiów – jeżeli nie ma takiej adnotacji w dokumencie – jeśli dotyczy.

 

 1. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub języka angielskiego

– jeśli dotyczy;

 

 1. fotografia elektroniczna, wgrana do IRK, zgodna wskazanymi tam wymaganiami;

 

 1. kopia paszportu zagranicznego;

 

 1. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z podjęciem studiów przez osobę niepełnoletnią;

 

 1. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązkowe na kierunki: farmację, chemię, studia nauczycielskie oraz wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu. Zaświadczenie należy przedłożyć do Dnia Adaptacyjnego lub w terminie podanym przez WKR.
 1. Kandydaci posiadający uprawnienia do zwolnienia z opłat za kształcenie o których mowa w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy, dołączają kopię dokumentu potwierdzającego te uprawnienia.

 

 1. Dopuszcza się przesyłanie dokumentów wymaganych od kandydatów, o których mowa w ust. 1, w formie skanów poprzez system IRK. Przy czym dokumenty, które wymagane są w oryginale muszą zostać dostarczone w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji.

 

§ 40

 1. Gromadzeniem i weryfikacją dokumentów cudzoziemców zajmują się pracownicy Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich.

 

 1. Kompletne dokumenty kandydatów przyjętych na podstawie decyzji Rektora pracownicy Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich przekazują do dziekanatów.

 

 1. Kandydaci zagraniczni, podejmujący studia na zasadach odpłatności, otrzymują decyzję o przyjęciu po wpłaceniu na rachunek bankowy Uniwersytetu Opolskiego czesnego za I semestr studiów.

 

 1. Kandydaci, którzy komplet dokumentów prześlą w formie skanu przez IRK, po opłaceniu czesnego za I semestr studiów mogą otrzymać warunkową decyzję o przyjęciu. Dokumenty tych kandydatów będą przekazane do dziekanatu po dostarczeniu kompletu oryginałów.

 

 1. Niedostarczenie do Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich kompletu oryginałów w terminie wskazanym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji powoduje uchylenie decyzji o przyjęciu.

 

§ 41

 

Studia niestacjonarne oraz studia prowadzone w języku angielskim są płatne. Wysokość oraz szczegóły pobierania opłat za usługi edukacyjne określa zarządzenie Rektora.

 

ROZDZIAŁ IV

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 42

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Szczególnymi zasadami mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Szczególnymi zasadami lub przepisami Ustawy oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w kwestiach spornych decyzję podejmuje Rektor.
 3. Prawo wiążącej wykładni postanowień niniejszych Szczególnych zasad przysługuje wyłącznie Rektorowi.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

Komentarze (0)