Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Politechnika Opolska rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na PO 2016/17 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Opolskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (załącznik 1).

1.2. Politechnika Opolska prowadzi również studia trzeciego stopnia i studia podyplomowe. Zasady przyjęć na te studia określają odrębne przepisy.

1.3. Politechnika Opolska przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach planowanych wielkości przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków, poziomów i form studiów.

1.4. Uprawnienia dotyczące laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych określa odrębny dokument.

1.5. Decyzje w sprawie przyjęć kandydatów na studia podejmują właściwe Komisje Rekrutacyjne.

1.6. Decyzję o zmianie procedury egzaminacyjnej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych podejmuje dziekan lub przewodniczący komisji egzaminacyjnej na wniosek osoby zainteresowanej. Zakres zmian w odniesieniu do każdego kandydata określany jest indywidualnie. Kandydat niepełnosprawny, który chciałby uzyskać pomoc podczas egzaminów wstępnych lub procesu rekrutacji powinien zgłosić się do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu bądź procesu rekrutacji. Pełnomocnik pośredniczy w ustaleniu formy pomocy z wydziałową komisją rekrutacyjną.

1.7. Podjęcie studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym uzależnione jest od podpisania umowy pomiędzy Uczelnią a osobą przyjęta na studia.

1.8. Rekrutacja może być prowadzona w semestrze zimowym oraz letnim.

2. WARUNKI FORMALNE

2.1. Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe.

2.2. W pierwszym etapie (kwalifikacji) kandydat na studia jest zobowiązany do rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Uczelni (www.po.opole.pl). Rejestracja w systemie rekrutacyjnym jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych oraz umieszczenie imienia i nazwiska kandydata oraz liczby uzyskanych punktów na listach rankingowych. Pierwszy etap kwalifikacji nie jest etapem wiążącym.

Na etapie rejestracji elektronicznej, kandydat zobowiązany jest do przesłania do systemu rekrutacyjnego kolorowego zdjęcia biometrycznego w wersji elektronicznej i umieszczenia go na wniosku o wydanie legitymacji elektronicznej.

2.3. W drugim etapie kandydat zakwalifikowany składa w wyznaczonym terminie i miejscu:

a) podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego,

b) kserokopię świadectwa dojrzałości (maturalnego) albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, wraz z oryginałem lub odpisem dokumentu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (szkołę) do wglądu,

c) obustronną kserokopię dowodu osobistego (w przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być potwierdzona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub przez notariusza),

d) dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

e) zaświadczenie lekarskie przy rekrutacji na kierunki: fizjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne oraz technologia żywności i żywienie człowieka (na specjalnym formularzu umieszczonym w elektronicznym systemie rekrutacyjnym),

f) wypełnione oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - składają kandydaci na studia stacjonarne.

2.4 Kandydat na studia drugiego stopnia ponadto składa kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopię suplementu do dyplomu (dotyczy osób, które ukończyły studia po 2005 roku) wykonaną z oryginału lub odpisu (wydanego przez uczelnię). Na potrzeby rekrutacji kandydat przynosi oryginały tych dokumentów do wglądu.

2.5 Podczas drugiego etapu rekrutacji, w oparciu o dostarczone przez kandydata dokumenty, dokonywana jest weryfikacja danych podanych w etapie pierwszym. Może to spowodować zmiany na liście zakwalifikowanych.

2.6 Kandydat wnosi na wskazane konto opłatę obowiązującą osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe. Wysokość opłaty ustala rektor. Opłata rekrutacyjna może podlegać zwrotowi tylko na wniosek zainteresowanego złożony w terminie do 30 listopada (w przypadku rekrutacji na semestr zimowy) lub do 30 kwietnia (w przypadku rekrutacji na semestr letni) i tylko w uzasadnionych przypadkach takich jak:

- nieuruchomienie kierunku studiów i niepodjęcie studiów na kierunku rezerwowym;

- omyłkowe dokonanie podwójnej wpłaty na dany kierunek studiów.

2.7 W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej kandydat może wybrać jeden podstawowy i dwa rezerwowe kierunki na określonym poziomie studiów. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju wybranych kierunków.

2.8 Na rezerwowe kierunki studiów, o których mowa w punkcie 2.7 kandydat może być przyjęty w przypadku:

- nieprzyjęcia na kierunek podstawowy,

- nieuruchomienia kierunku podstawowego

o ile na wskazanym kierunku (kierunkach) nie będą wypełnione limity przyjęć (kandydaci rezerwowi przyjmowani będą wg ilości punktów, począwszy od największej liczby punktów aż do wyczerpania limitu).

2.9 Kandydat traci status zakwalifikowanego w przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w terminie określonym harmonogramem rekrutacji.

2.10 Złożenie podania z nieprawdziwymi danymi i uzyskanie na tej podstawie statusu kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia stanowi podstawę do skreślenia z listy rankingowej.

3. ZASADY I KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

3.1 Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wybrane wyniki egzaminu maturalnego (dojrzałości) i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a w przypadku kierunku architektura ponadto uwzględnia się pozytywny wynik egzaminu dodatkowego, który jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na ww. kierunek studiów.

3.2 Kryterium decydującym o przyjęciu na studia pierwszego stopnia jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego w oparciu o liczbę punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym (dojrzałości), z języka obcego nowożytnego oraz dwóch przedmiotów wybranych z wykazu zestawionego w tabeli 1. Na kierunku wymienionym w punkcie 3.1, przy obliczaniu wskaźnika R ponadto uwzględnia się wynik egzaminu dodatkowego.

3.3 W przypadku egzaminu maturalnego wartość wskaźnika rankingowego oblicza się w oparciu o wynik części pisemnej.

3.4 W przypadku kiedy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym (dojrzałości) przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów na danym kierunku, do obliczania wskaźnika rankingowego przyjmuje się wartość zero.

Tabela 1. Wykaz przedmiotów egzaminu maturalnego (dojrzałości) będących podstawą kwalifikacji

Lp.

Przedmioty do wyboru

Kierunki studiów

1

fizyka (z astronomią), geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

administracja, międzynarodowe stosunki gospodarcze

2

fizyka (z astronomią), geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

zarządzanie, ekonomia

3.

biologia, chemia, fizyka (z astronomią), język polski

fizjoterapia, wychowanie fizyczne

4.

biologia, geografia, historia, język polski

turystyka i rekreacja

5.

biologia, chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka

inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka

6.

geografia, matematyka, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

7.

chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka

pozostałe kierunki

3.4  W przypadku, gdy kandydat uzyskał dwie oceny z wybranego przedmiotu na egzaminie dojrzałości (stara matura), punkty odpowiadające tym ocenom sumuje się, natomiast, gdy uzyskał tylko jedną ocenę, odpowiadającą liczbę punktów mnoży się przez dwa.

3.5  Zasady obliczania wskaźnika (R):

a)            wskaźnik R obliczany jest wg wzoru:

R = w x JO + w x P1 + w x P2 + ED

gdzie:

w - wartość współczynnika wagowego przyjmowana na podstawie tabeli 2,

JO - liczba punktów uzyskanych za język obcy,

P1 - liczba punktów uzyskanych za pierwszy wybrany przedmiot,

P2 - liczba punktów uzyskanych za drugi wybrany przedmiot,

ED - liczba punktów uzyskanych za egzamin dodatkowy,

b) liczba punktów za wynik egzaminu maturalnego jest równa sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

c) liczbę punktów uzyskaną na egzaminie złożonym wyłącznie na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2,0,

d) liczba punktów za wynik egzaminu dojrzałości (stara matura) jest przyjmowana na podstawie tabeli 3.

Tabela 2. Wartości współczynnika wagowego dla określonych przedmiotów na różnych kierunkach studiów

Kierunek studiów

Język polski

Język obcy nowożytny

Pozostałe przedmioty

administracja,

europeistyka, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze

1

1

pozostałe kierunki

0,5

2

Tabela 3. Liczba punktów odpowiadająca ocenom na świadectwie dojrzałości*

Ocena

Odpowiadająca liczba punktów

6

100

5

85

4

70

3

50

2

30

Brak oceny

0

* dotyczy również kandydatów z wynikami zapisanymi w czterostopniowej skali ocen

3.7 Kandydaci, którzy:

- uzyskali Maturę Międzynarodową,

- uzyskali maturę poza granicami Polski,

przyjmowani są poza systemem rekrutacyjnym i składają wymagane dokumenty w terminie określonym harmonogramem rekrutacji.

3.8 Kandydatom, którzy zdali maturę dwujęzyczną, zalicza się z języka obcego nowożytnego maksymalną liczbę punktów procentowych na poziomie rozszerzonym.

3.9 Przepisy punktu 3.1 dotyczące egzaminu maturalnego oraz jego wyników stosuje się odpowiednio do egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, egzaminu zagranicznego, jeżeli wynikające z niego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB, o których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy, oraz wyników tego egzaminu.

3.10 Cudzoziemcy, którzy zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mogą studiować w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich, przyjmowani są na analogicznych warunkach z uwzględnieniem punktu 3.9. Cudzoziemcy, którzy nie spełniają warunków określonych w cytowanej wyżej ustawie są przyjmowani na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

3.11 Kandydaci:

a) ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego - z rysunku odręcznego, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt,

b) legitymujący się Maturą Międzynarodową oraz absolwenci szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych, przyjmowani są poza rankingiem na dowolny wybrany kierunek studiów, lecz na kierunek architektura, muszą spełnić dodatkowo warunki zapisane w punkcie 3.11 a),

c) z maturą sprzed 2004 roku, którzy ubiegają się o uznanie wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na podstawie certyfikatu uprawniającego do zwolnienia z egzaminu dojrzałości lub maturalnego (wg wykazu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), po złożeniu oryginału lub kopii certyfikatu otrzymują z tego przedmiotu 200 punktów. Liczbę 200 punktów otrzymują też kandydaci, którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości lub maturalnego z języka obcego i na świadectwie dojrzałości mają wpis - zwolniony,

d) absolwenci klas dwujęzycznych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2008 r., w przypadku braku oceny za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, otrzymują 100 punktów jako ekwiwalent brakującej oceny,

e) kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne (studia I stopnia) mogą uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, pod warunkiem dostarczenia potwierdzenia wydanego przez Polski Związek Sportowy danej dyscypliny, w wymiarze:

Tabela 4. Punkty preferencyjne dla kandydatów na kierunek studiów wychowanie fizyczne, studia I stopnia            

Punkty

Klasa sportowa

150

Mistrzowska międzynarodowa (MM)

100

Mistrzowska (M)

50

I

25

II

3.12 W przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na określonym kierunku, kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

3.13 Decyzję odnośnie przyjęcia kandydata na studia I stopnia podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna zwykłą większością głosów po dostarczeniu przez niego oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (maturalnego).

4. ZASADY I KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

4.1. Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, uzyskany na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Wykaz kierunków pokrewnych określa rada wydziału.

4.2. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia drugiego stopnia jest wartość wskaźnika rankingowego równa ocenie z dyplomu ukończenia poprzednich studiów, na tym samym lub pokrewnym kierunku.

4.3. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów, kandydat może dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym. Oryginał lub odpis dyplomu (wydany przez uczelnię) wraz z suplementem musi być dostarczony w tym przypadku, w terminie określonym przez Komisję Rekrutacyjną.

4.4. Decyzję odnośnie przyjęcia kandydata na studia II stopnia podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna zwykłą większością głosów po dostarczeniu przez niego oryginału lud odpisu świadectwa dojrzałości oraz oryginału lub odpisu lub poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem.

5. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKTRUTACJI NA STUDIA

5.1. Rekrutacja na semestr zimowy, w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie rozpocznie się 01 czerwca 2016 r. i zakończy 30 września 2016 r.

5.2. Rekrutacja na semestr letni, w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie rozpocznie się 15 stycznia 2017 r. i zakończy 20 marca 2017 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Listy rankingowe kandydatów sporządza się na podstawie wskaźnika rankingowego w kolejności od najwyższej do najniższej jego wartości.

6.2. Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej w liczbie odpowiadającej planowanej wielkości przyjęć.

6.3. Jeżeli większa liczba kandydatów osiągnęła wartość wskaźnika rankingowego równą planowanej wielkości przyjęć, to wszyscy oni zostają przyjęci.

6.4. Termin składania odwołań od wyników rekrutacji upływa po 14 dniach od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

6.5. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna jest zobowiązana do rozpatrzenia odwołania w terminie określonym harmonogramem jej prac.

12.6. Przyjęcia na studia stacjonarne kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski, następują w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji, z uwzględnieniem wartości progowej wskaźnika rankingowego, którego wartość wyznacza ostatni kandydat na liście przyjętych.

6.7. Właściwe komisje rekrutacyjne mogą przyjąć kolejne osoby z listy rankingowej, w przypadku niewypełnienia planowanej wielkości przyjęć, w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć lub jeśli rekrutacja zakończyła się po rozpoczęciu zajęć, w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji.

6.8 Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

Załącznik 1. Kierunki studiów objęte rekrutacją na rok akademicki 2016/2017

Lp.

Kierunek

Studia

stacjonarne

Studia

niestacjonarne

1

administracja

+

+

2

architektura

+

 

3

automatyka i robotyka

+

+

4

budownictwo

+

+

5

ekonomia

+

+

6

elektronika przemysłowa

+

 

7

elektrotechnika

+

+

8

energetyka

+

+

9

fizjoterapia

+

+

10

informatyka

+

+

11

inżynieria bezpieczeństwa

+

+

12

inżynieria chemiczna i procesowa

+

+

13

inżynieria środowiska

+

+

14

logistyka

+

+

15

mechanika i budowa maszyn

+

+

16

mechatronika

+

+

17

międzynarodowe stosunki gospodarcze

+

+

18

technologia żywności i żywienie człowieka

+

+

19

technologie energetyki odnawialnej

+

 

20

transport

+

+

21

turystyka i rekreacja

+

+

22

wychowanie fizyczne

+

+

23

zarządzanie

+

+

24

zarządzanie i inżynieria produkcji

+

+

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Komentarze (0)