Ogólne zasady rekrutacji na UE 2017/2018

Ogólne zasady rekrutacji na UE 2017/2018

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UE we Wrocławiu 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, nr 164, poz.1365, z późniejszymi zmianami) Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustala zasady i tryb rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich), studiów drugiego stopnia oraz menedżerskich studiów MBA prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017.

§ 1

1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów:

stacjonarnych:

- pierwszego stopnia,

-  drugiego stopnia

niestacjonarnych:

-  pierwszego stopnia,

- drugiego stopnia,

- menedżerskich MBA,

odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków dla poszczególnych wydziałów lub limitów dla studiów wspólnych (międzyuczelnianych).

2.  Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów dostępnej na stronie www.ue.wroc.pl. Rejestracja obejmuje :

- założenie indywidualnego konta rekrutacyjnego

- wypełnienie zgłoszenia rekrutacyjnego (wybór wydziału, kierunku, stopnia oraz formy studiów),

- wypełnienie ankiety osobowej kandydata

- wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości określonej zarządzeniem rektora na indywidualne konto rozliczeniowe, którego numer wygenerowany został przez system elektronicznej rejestracji kandydata S załączenie pliku JPG z kolorową fotografią (format taki, jak do dowodu osobistego).

§ 2

Zasady rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia

1.Zasadniczym elementem postępowania jest konkurs świadectw dojrzałości (z zastrzeżeniem pkt. c).

Przyjęcia odbywają się na podstawie sumy punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przedmiotów wymienionych w punkcie 2 niniejszego paragrafu.

Dla kandydatów, którzy:

a) zdawali przedmioty kwalifikacyjne w części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego (nowa matura), podstawą kwalifikacji są wyniki matury (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikacyjne w ten sposób, że:

- dla kandydatów na studia w języku polskim, którzy zdali „nową maturę” każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym równy jest 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a każdy punkt procentowy na poziomie rozszerzonym równy jest 1 punktowi kwalifikacyjnemu;

- w razie umieszczenia w świadectwie dojrzałości osobnej oceny z poziomu podstawowego i rozszerzonego, dla każdego przedmiotu wybiera się wynik wyższy po przeliczeniu według zasady: każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym jest równy 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a na poziomie rozszerzonym jest równy 1 punktowi kwalifikacyjnemu.

- dla kandydatów na studia prowadzone w języku obcym zasadę identyczną jak dla kandydatów na studia w języku polskim stosuje się do przedmiotów kwalifikacyjnych innych niż języki obce, a punkty za język obcy nalicza się tylko, jeśli na egzaminie maturalnym zdawali język, w jakim mają być prowadzone studia i tylko za poziom rozszerzony według zasady 1 punkt kwalifikacyjny za jeden punkt procentowy; tych kandydatów nie dotyczy możliwość przedstawiona w punkcie c) (w odniesieniu do żadnego przedmiotu).

b.            zdawali przedmioty kwalifikacyjne na egzaminie maturalnym (stara matura) podstawą kwalifikacji są oceny z matury przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

Ocena - Punkty kwalifikacyjne 

celująca - 100

bardzo dobra - 80

dobra - 55

dostateczna - 30

dopuszczająca - 12

c. nie zdawali przedmiotów kwalifikacyjnych na egzaminie maturalnym, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura), przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą zamieszczoną w punkcie b) i pomnożone przez 0,3,

d. zdawali „maturę międzynarodową”, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa dojrzałości przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą (dotyczy jednakowo studiów polskojęzycznych i obcojęzycznych, lecz tych ostatnich pod warunkiem zgodności języka studiów ze zdawanym na „maturze międzynarodowej”).

Poziom

Punkty kwalifikacyjne SL

Punkty kwalifikacyjne HL

7 - Excellent

40

100

6 - Very good

35

85

5 - Good

30

70

4 - Satisfactory

24

55

3 - Medicore

18

40

2 - Poor(minimum)

12

30

2. Przedmioty kwalifikacyjne brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

a. na Wydziale EZiT 1

- język obcy nowożytny,

- matematyka lub język polski,

- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski (jeżeli nie został wybrany wyżej), matematyka (jeżeli nie została wybrana wyżej), geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki,

b.  na Wydziale NE1,

- język obcy nowożytny,

- matematyka,

- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki,

c. IE 1 i ZIF1

- język obcy nowożytny

- matematyka

- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia.

d. na programy obcojęzyczne każdego wydziału:

- język obcy, w którym będą prowadzone studia (wyłącznie na poziomie rozszerzonym),

- matematyka,

- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki.

1 akronimy oznaczają: NE - Wydział Nauk Ekonomicznych, ZIF - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów IE - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, EZiT - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.

3. Wyniki uzyskane przez absolwentów klas dwujęzycznych w części pisemnej z języka obcego zdawanego na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się przez 1,5.

4. Sieroty i osoby niepełnosprawne decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej mogą, na swój pisemny wniosek złożony do UKR w terminie nie późniejszym niż ustalenie pierwszych progów punktowych uprawniających kandydatów do złożenia dokumentów, otrzymać dodatkowe punkty - nie więcej niż 40 pkt. Szczegółowe zasady postępowania w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia określa Uchwała Nr 0000-60/11 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 3 listopada 2011 roku.

5.Podstawą przyjęcia kandydatów na I rok studiów jest ranking według punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. W razie braku możliwości ustalenia według tego rankingu listy przyjętych odpowiadającej limitowi przyjęć, jako kryterium dodatkowe - wyłącznie w stosunku do kandydatów o identycznej liczbie punktów, na granicy zaliczenia do przyjętych - komisja rekrutacyjna może zastosować średnią ocen ze świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów, których listę ustali dziekan. Lista ta powinna obejmować przedmioty powtarzające się na wszystkich świadectwach (z różnych szkół).

§ 3

Zasady rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia (z wyjątkiem studiów menedżerskich MBA Wydziału ZIF).

1. O przyjęcie na studia na określonym kierunku mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na wskazanych poniżej kierunkach studiów.

- Wydział EZiT, IE, NE i ZIF, z wyjątkiem studiów prowadzonych w języku angielskim na kierunku FiR na Wydziale ZIF - absolwenci wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia,

- Wydział ZIF, kierunek Finanse i rachunkowość, studia prowadzone w języku angielskim - po kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Ekonomia, Logistyka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Analityka Gospodarcza, Informatyka w biznesie.

2. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia są średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia tego samego wydziału i kierunku oraz test lub rozmowa kwalifikacyjna obejmujące zakres treści programowych związanych z kierunkowymi efektami kształcenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku, a w szczególności:

- dla najlepszych, pod względem średniej ocen z semestrów 1-5 absolwentów, (a na Wydział IE semestrów 1-6) tego samego wydziału i kierunku, dziekan rezerwuje do 75% miejsc. Powyższa zasada dotyczy absolwentów bieżącego i poprzedniego roku akademickiego,

- na pozostałe miejsca kwalifikuje się na podstawie:

- testu na Wydział NE i ZIF,

- rozmowy kwalifikacyjnej na Wydział EZiT,

- testu lub rozmowy kwalifikacyjnej (w zależności od liczby kandydatów) na Wydziale IE,

3. Jeśli liczba kandydatów nie jest większa od limitu miejsc, dziekan może postanowić o przeprowadzeniu wolnego naboru.

4.  Na studia niestacjonarne nabór jest wolny z zastrzeżeniem punktu 1. Wyjątek stanowią studia niestacjonarne prowadzone w języku obcym, na które kandydatów dodatkowo obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna lub test pisemny w języku, w którym prowadzone są studia.

5. Rekrutacja na studia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego odbywa się na zasadach wynikających z regulaminu projektu.

6. Dziekan, najpóźniej do 31 maja 2015 roku, może postanowić o objęciu egzaminem dyplomowym studiów pierwszego stopnia tych samych treści, których dotyczy egzamin testowy lub rozmowa kwalifikacyjna na drugi stopień studiów. W razie podjęcia takiej decyzji może uznać, że w postępowaniu rekrutacyjnym na drugi stopień studiów na równi z wynikami testu lub rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia się wyniki części lub całości egzaminu dyplomowego z pierwszego stopnia studiów tego samego kierunku i wydziału.

7. Kandydatów na studia obcojęzyczne obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna lub test pisemny w języku, w którym prowadzone są studia, a ponadto obowiązują ich zasady podane w ust. 1-5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, dla kandydatów z zagranicy możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu rozmowy kwalifikacyjnej lub testu nie później niż 1 października 2016 roku.

§4

Zasady rekrutacji na studia magisterskie MBA Wydziału ZIF

1.Przyjęcie na I rok studiów menedżerskich MBA mogą się ubiegać osoby: legitymujące się dyplomem magisterskim ukończenia dowolnych studiów wyższych lub dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjata lub inżyniera) nadanym na kierunku studiów ekonomicznych i mające minimum dwuletni staż zawodowy. Zasadniczym elementem postępowania jest wywiad kwalifikacyjny.

2. Kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów mogą być zobowiązani przez komisję rekrutacyjną do zdania (w ciągu 2 miesięcy od dnia rekrutacji) egzaminów uzupełniających.

§ 5

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

2. Przewodniczącym komisji wydziałowej jest pracownik naukowo-dydaktyczny albo dydaktyczny, co najmniej ze stopniem doktora.

3. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

- kompletowanie dokumentów kandydatów,

- stawianie wniosków, na podstawie dokumentów, o dopuszczeniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

- przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

- zawiadamianie kandydatów o wynikach tego postępowania,

- zawiadamianie kandydatów o terminach obowiązujących podczas rekrutacji,

- powiadamianie kandydatów w formie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia,

- opiniowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

- odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia.

4. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania od decyzji WKR może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz chęć ubiegania się o przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przez osoby, o których mowa w § 2 pkt. 4. Procedurę odwołań określi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

5. Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie określonym przez statut uczelni.

6. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

- ustalanie harmonogramu rekrutacji na studia,

- koordynacja i nadzór nad pracą Komisji Wydziałowych,

- rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Wydziałowych.

§ 6

1. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia, jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości uprawnia do podjęcia studiów wyższych w Polsce. Niezbędne jest potwierdzenie legalności świadectwa, które stanowi legalizacja lub apostille oraz nostryfikacja świadectwa. Legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw z danego państwa. Powyższe nie dotyczy świadectwa dojrzałości „matury międzynarodowej”.

2. Gdy świadectwo, o którym mowa w punkcie 1, nie może być dostarczone w wymaganym terminie ze względu na odmienną organizację roku szkolnego lub z podobnych przyczyn, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może pozwolić na warunkowe przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego. W takim wypadku złożenie świadectwa musi nastąpić do 15 września, a nostryfikacja do końca pierwszego semestru studiów, co stanowi warunek ważności postępowania kwalifikacyjnego. Przed terminem postępowania kwalifikacyjnego należy dostarczyć zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

3. Kandydatów na studia, wymienionych w § 6 punkt 1, obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne według zasad podanych w niniejszej uchwale. O zasadzie przeliczania wyników na punkty kwalifikacyjne, w tym o ewentualnym zastosowaniu jednej z wersji przeliczania podanych w § 2 ust. 1, decyduje dziekan.

4. Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” mają obowiązek dostarczyć świadectwo dojrzałości do 15 września, a przed terminem postępowania kwalifikacyjnego zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

§ 7

1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli posiadany przez nich dyplom upoważnia do podjęcia studiów wyższych w Polsce. Niezbędne jest potwierdzenie legalności dyplomu, które stanowi legalizacja lub apostille oraz nostryfikacja dyplomu (w odniesieniu do kandydatów, których dyplom wymaga nostryfikacji). Legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji dyplomów z danego państwa. Ponadto obowiązuje ich postępowanie kwalifikacyjne według zasad podanych w niniejszej uchwale.

2. Jeżeli dyplom, o którym mowa w punkcie 1, nie może być dostarczony w wymaganym terminie ze względu na odmienną organizację roku akademickiego w kraju, w którym został uzyskany, kandydat może wziąć udział w rekrutacji na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu, ale jest zobowiązany dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dyplom i pozostałe, wymagane zgodnie z przepisami dokumenty nie później niż 15 września 2016 roku.

§ 8

1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia przebiega w dwóch etapach:

I ETAP - przed postępowaniem kwalifikacyjnym kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej (wypełnia Ankietę osobową kandydata i Zgłoszenie kwalifikacyjne) i wnosi opłatę rekrutacyjną, co umożliwia kwalifikację kandydata do złożenia dokumentów w celu przyjęcia na studia,

II ETAP - po ogłoszeniu list kandydatów zaproszonych do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia woli studiowania na danym kierunku osoby umieszczone na tych listach składają w terminie wyznaczonym przez WKR komplet dokumentów wymienionych w następnych punktach uchwały; złożenie tych dokumentów stanowi warunek ostatecznego przyjęcia na studia.

2. Od kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

1) wypełniona i podpisana ankieta osobowa kandydata,

2)  wypełnione i podpisane zgłoszenie kwalifikacyjne,

3)  świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kserokopia,

4) orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku (wyłącznie kandydaci na Wydział IE),

5) dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5cm x 4,5cm),

6) kserokopia dowodu osobistego,

7)  dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

8) oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - składają wyłącznie kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne.

3. Od kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

1) wypełniona i podpisana przez ankieta osobowa kandydata,

2) wypełnione i podpisane zgłoszenie kwalifikacyjne,

3) świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kserokopia,

4) oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, jeżeli stanowi integralną część dyplomu (część B,) oraz jego kserokopia

5) dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5cm x 4,5cm),

6) kserokopia dowodu osobistego,

7)  dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

8) oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - składają wyłącznie kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne.

Jeśli zgodnie z §3 pkt. 2-4 zostanie przeprowadzony egzamin testowy lub rozmowa kwalifikacyjna, to dokumenty te (z wyjątkiem orzeczenia lekarskiego) należy złożyć w wyznaczonym przez Dziekana terminie, który może poprzedzać egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną.

4. Od kandydatów na I rok studiów menedżerskich MBA wymagane są następujące dokumenty:

1)  podanie,

2) formularz aplikacyjny kandydata,

3) świadectwo dojrzałości w oryginale,

4) oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia z suplementem, jeżeli stanowi integralną część dyplomu (część B)oraz jego kserokopia,

5) dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5cm x 4,5cm),

6)  kserokopia dowodu osobistego,

7)  dokumenty potwierdzające staż zawodowy.

Dokumenty należy złożyć, w wyznaczonym przez Dyrektora MBA terminie, który może poprzedzać wywiad kwalifikacyjny.

5. W uzasadnionych wypadkach dziekan może postanowić o przesunięciu terminu złożenia niektórych dokumentów.

§ 9

Zasady rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się

1. Limity miejsc dla rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się ustala odpowiednia Uchwała Senatu, uwzględniająca ograniczenia zawarte w art. 170 g. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami).

2. Procedurę potwierdzanie efektów uczenia określa Regulamin potwierdzania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu efektów uczenia się zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych.

3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przygotowuje ranking ocen uzyskanych podczas weryfikacji efektów uczenia się, który jest podstawą do wyłaniania Kandydatów przyjętych na studia. Do rankingu kwalifikowany jest każdy kandydat, który przeszedł pomyślnie weryfikację w przypadku co najmniej jednego przedmiotu.

4. W przypadku kandydatów, którzy przeszli pomyślnie weryfikację efektów uczenia się dla kilku przedmiotów do rankingu brana jest pod uwagę ocena średnia.

5.  Jeżeli weryfikacja efektów uczenia się przebiegła pomyślnie i kandydat znalazł się w limicie miejsc dla rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się, Dziekan za pośrednictwem Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia Się przekazuje wyniki weryfikacji wraz ze związaną z nią dokumentacją do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a kandydat uzupełnia złożone dokumenty tak, aby spełnione zostały wymagania przedstawione w § 8.

6. Kandydaci, u których weryfikacja efektów uczenia się zakończyła się wynikiem negatywnym dla wszystkich przedmiotów, o uznanie których zabiegali, bądź też nie znaleźli się w limicie miejsc dla rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia (uiszczając opłatę rekrutacyjną) w innym trybie przewidzianym w niniejszej uchwale, stosownie do wymagań formalnych jakie spełnia kandydat.

7. Nie prowadzi się rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się na studia MBA.

§ 10

1. Kandydat, który został przyjęty na studia niestacjonarne, zostanie dopuszczony do ich podjęcia po uiszczeniu w wyznaczonym terminie wymaganej opłaty za zajęcia dydaktyczne. Nieuiszczenie opłaty w terminie będzie traktowane jako rezygnacja ze studiów. Szczegółowe warunki odpłatności za studia reguluje umowa podpisywana pomiędzy studentem i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

§ 11

1. Rekrutacja na semestr zimowy rozpoczyna się 29 kwietnia 2016 roku i kończy się 31 października 2016 roku.

2. Rekrutacja na semestr letni rozpoczyna się 9 stycznia 2017 i kończy się 31 marca 2017 roku.

3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów oraz terminarz postępowania kwalifikacyjnego udostępniony zostanie w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydata.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

* Orzeczenie lekarskie określone w Rozporządzeniu MZiOS z 15.09.1997 r. w sprawie. badań lekarskich kandydatów (wg wzoru z załącznika 3 do tego Rozporządzenia). Skierowania na badania będą dostępne w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych i dziekanatach.

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komentarze (0)