Ogólne zasady rekrutacji na Wojskową Akademię Techniczną 2017/2018

 

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na WAT 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

 

Zasady rekrutacji na studia wojskowe

 

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną,
 • posiada znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (min. 8 pkt. rankingowych, tj.: 80% na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym, lub 3 na "starej maturze"),
 • posiada wiek co najmniej 18 lat.

 

Rejestracja obejmuje:

 • założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie podania - ankiety, nie później niż do 31 marca,
 • dostarczenie do Akademii wypełnionego i podpisanego wniosku o powołanie do służby kandydackiej, skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorysu,
 • wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 100 zł.,
 • uzupełnienie IRK o wyniki maturalne.

 

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim okre­ślonym przez siebie kierunku studiów
Kandydat na studia "wojskowe" może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia "cywilne"; w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach "wojskowych" , w drugiej - na studiach "cywilnych" stacjonarnych, w trzeciej - na studiach "cywilnych" niestacjonarnych

 

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • rejestracja w IRK i złożenie do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej,
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej,
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT, obejmujący: bieg na 50 m, bieg na 1000 m (dla kobiet - 800 m), podciąganie na drążku (dla kobiet - zwis na drążku na czas). Za każdą konkurencję można otrzymać 100 pkt. - aby test był zaliczony, należy uzyskać min. 145 pkt.
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera,
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości ,
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości.

 

Kandydat przyjęty na studia wojskowe, zobowiązany jest dostarczyć do Akademii:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • aktualną fotografię w formie cyfrowej przesłaną przez IRK,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • życiorys.

 

Niedostarczenie dokumentów w terminie, o którym mowa powyżej, trak­towane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w Akademii i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

 

Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej – 3 punkty rankingowe

Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną – 2 punkty rankingowe

 

 

Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych za świadectwo dojrzałości:

 • ma­tema­ty­ka - max 45 pkt. ran­kin­go­wych,
 • fi­zyka z astro­nomią (fi­zyka) - na wszyst­kie kie­run­ki stu­diów z wyjątkiem kie­run­ku chemia; - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • chemia - na kie­run­ek chemia - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • informatyka – na kie­run­ek informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język pol­ski - max 5 pkt. ran­kin­go­wych.

 

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - system naliczania punktów

 • 0 punktów rankingowych - za uzyskanie 0 - 144 punktów przeliczeniowych, co oznacza niezaliczenie sprawdzianu sprawności fizycznej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów wojskowych
 • 1 punkt rankingowy - za uzyskanie 145 -155 punktów przeliczeniowych
 • 2 punkty rankingowe - za uzyskanie 156 -180 punktów przeliczeniowych
 • 3 punkty rankingowe - za uzyskanie 181 i więcej punktów przeliczeniowych.

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - system naliczania punktów

 • 0 punktów rankingowych – w przypadku stwierdzenia braku predyspozycji i motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym, co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów wojskowych;

 • 1 punkt rankingowy – w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym

 • 2 punkty rankingowe - w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa w pkt. 2), a ponadto posiada udokumentowane dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej takie jak ukończenie klasy o profilu mundurowym, przynależność do organizacji o charakterze proobronnym, służba w NSR.

 

Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych
Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości ("stara matura") określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa

 

 


Zasady rekrutacji na studia cywilne I stopnia
 

Kandydat w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej może zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne; w przypadku takiej jednoczesnej rejestracji, najpierw jest rozpatrywany na stu­diach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

 

Rejestracja obejmuje:

 • wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.

 

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

 

Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki techniczne (inżynierskie):

 • matematyka - max 45 pkt. rankingowych,
 • fizyka z astronomią (fizyka) - na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunku chemia; - max 30 pkt. rankingowych,
 • chemia - na kierunku chemia oraz biogospodarka - max 30 pkt. rankingowych,
 • biologia - na kierunku biogospodarka - max 30 pkt. rankingowych,
 • informatyka – na kie­run­ek informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, informatyka w medycynie - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych.

 

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki licencjackie*:

 • geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie - max 45 pkt. rankingowych,
 • matematyka - max 30 pkt. rankingowych,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych.

* bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie


Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),
 • aktualna fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
 • kserokopia dowodu osobistego.

 

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.


 


Zasady rekrutacji na studia cywilne II stopnia:

Rekrutacja na studia prowadzona jest dwukrotnie:

 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym (październik),
 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (luty),

 

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów zbieżnym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii;

 

Kandydat podczas rejestracji w IRK wybiera interesujący go kierunek studiów i maksymalnie 3 specjalności na każdym rodzaju studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność na studiach stacjonarnych rozpatrywany jest kolejno na drugą i trzecią. Jeżeli nie zakwalifikuje się na studia stacjonarne rozpatrywany jest analogicznie na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest centralnie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Na rejestrację składa się również dostarczenie przez kandydata dokumentów:

 • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks,
 • aktualna fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
 • kserokopia dowodu osobistego.

 

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Wyniki rekrutacji są podawane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji wysłanej do każdego kandydata.
 

Dodatkowe informacje o terminach, limitach i zasadach rekrutacji itp. dostępne są na stronie www.wat.edu.pl

 

 
 
UCHWAŁA SENATU WAT 
 
 
Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 63/WAT/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) uchwala się, co następuje:
§ 1
Senat WAT zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2017/2018 na warunkach i w trybie określonym w załączniku do uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Senatu WAT nr 24/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2017/2018.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA NA STUDIA WYŻSZE KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO WAT W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
§ 1
1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, zwane dalej „studiami wojskowymi”, do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej „WAT”, może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726):
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) jest niekarana sądownie;
3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4) posiada wiek co najmniej 18 lat;
5) posiada świadectwo dojrzałości.
2. Proces przyjmowania kandydatów na studia wojskowe, zwany dalej „rekrutacją”, obejmuje:
1) proces rejestracji;
2) postępowanie rekrutacyjne.
3. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektor powołuje: uczelnianą komisję rekrutacyjną, wydziałowe komisje rekrutacyjne, komisję do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej, komisję do przeprowadzenia testu znajomości języka angielskiego i komisję do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na żołnierzy zawodowych oraz ustala: szczegółowy harmonogram rekrutacji i wysokość opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
4. Rektor, za pośrednictwem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zwraca się z wnioskiem do osoby właściwej dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) o wyznaczenie swojego przedstawiciela do prac w komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, o której mowa w ust. 3.
5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne kierunki studiów wojskowych. Podział na specjalności wojskowe dokonywany jest w trakcie studiów. Dopuszcza się możliwość wstępnego podziału na specjalności w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
6. Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów wojskowych ustala Minister Obrony Narodowej. Ustalenie limitu miejsc na określony kierunek studiów wojskowych oznacza uruchomienie rekrutacji na ten kierunek.
7. Preferowany kierunek studiów wojskowych kandydat określa w procesie rejestracji na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków – w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek – kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów wojskowych.
8. Kandydat, który nie został przyjęty na studia wojskowe, może ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w WAT dla osób cywilnych.
9. Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 1 marca 2017 r. uruchomieniem procesu rejestracji, a kończy się w dniu 18 lipca 2017 r.1 ogłoszeniem decyzji podjętych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w sprawie przyjęć na studia wojskowe, z zastrzeżeniem § 5 ust. 10.
§ 2
1. Proces rejestracji na studia wojskowe trwa od 1 do 31 marca 2017 r. i obejmuje:
1) wypełnienie elektronicznego podania-ankiety, za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”, dostępnej na stronie internetowej WAT;
2) dostarczenie do WAT w formie papierowej zaadresowanego do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej, według wzoru ustalonego przez Ministra Obrony Narodowej wraz z:
a) życiorysem,
b) odpisem skróconego aktu urodzenia;
3) wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto, którego numer jest generowany w IRK.
2. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego kandydat powinien:
1) uaktualnić podanie-ankietę (poprzez IRK) o wyniki, oceny oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej, o których mowa w § 4, będące podstawą naliczenia punktów rankingowych;
2) dostarczyć do WAT:
a) kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis wydany przez szkołę do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT,
b) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) - oryginały do wglądu,
c) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
d) aktualną fotografię wykonaną zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej (tę ostatnią przesłaną poprzez IRK),
e) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu.
3. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo, przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT (nie dotyczy świadectw uzyskanych w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności wykształcenia) oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
4. O złożeniu przez kandydata wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rektor informuje wojskowego komendanta uzupełnień, którego ewidencją objęty jest kandydat.
5. Po otrzymaniu informacji o złożonym wniosku wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydata do wojskowej komisji lekarskiej, która ustala zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej, która wydaje orzeczenie psychologiczne w zakresie braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
§ 3
1. Na zakres postępowania rekrutacyjnego składa się:
1) sprawdzian sprawności fizycznej;
2) rozmowa kwalifikacyjna;
3) analiza wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów, o których mowa w § 4.
2. Dla kandydata, który na egzaminie maturalnym nie zdawał języka angielskiego przeprowadzany jest w WAT test znajomości języka angielskiego, według zasad szczegó- łowo określonych w § 4 ust. 4.
3. Wszystkie wymienione w ust. 1 elementy podlegają ocenie punktami rankingowymi:
1) sprawdzian sprawności fizycznej - maksymalnie 3 punkty rankingowe;
2) rozmowa kwalifikacyjna - maksymalnie 2 punkty rankingowe;
3) analiza wyników egzaminu maturalnego - maksymalnie 100 punktów rankingowych.
4. Opis prób sprawnościowych objętych sprawdzianem sprawności fizycznej, warunki jego zaliczenia oraz system naliczania punktów rankingowych zawiera załącznik nr 1.
5. Opis przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, warunki jej zaliczenia oraz system naliczania punktów rankingowych zawiera załącznik nr 2.
6. Sposób obliczania punktów rankingowych za wyniki egzaminu maturalnego jest opisany w § 4.
7. Dla kandydatów, którzy:
1) spełnili warunki, o których mowa w § 1 ust. 1,
2) uzyskali ze sprawdzianu sprawności fizycznej co najmniej 1 punkt rankingowy,
3) uzyskali za rozmowę kwalifikacyjną co najmniej 1 punkt rankingowy,
4) uzyskali za język angielski co najmniej 8 punktów rankingowych naliczonych w sposób opisany w § 4 – sporządzane są listy rankingowe dla poszczególnych kierunków studiów wojskowych. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów rankingowych. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych o miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów rankingowych z matematyki.
8. O terminie przeprowadzenia w WAT postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1, kandydat jest powiadamiany, co najmniej na 14 dni przed dniem jego przeprowadzenia.
§ 4
1. Podstawą naliczania punktów rankingowych za przedmioty z egzaminu maturalnego są:
1) dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” - wyłącznie wyniki2 części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 2 przedmiotów;
2) dla kandydata ze świadectwem „starej matury” - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 2 przedmiotów.
2. Ustala się dla niżej wymienionych kierunków studiów wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych, wraz z przypisaniem dla tych przedmiotów maksymalnej liczby punktów rankingowych:
kierunek studiów przedmiot/maksymalna liczba punktów rankingowych
matematyka fizyka informatyka chemia język angielski/obcy język polski
budownictwo 45 30 0 0 20 5
chemia 45 0 0 30 20 5
elektronika i telekomunikacja 45 30 0 0 20 5
geodezja i kartografia 45 30 0 0 20 5
informatyka 45 30 30 0 20 5
kryptologia i cyberbezpieczeństwo 45 30 30 0 20 5
logistyka (profil praktyczny) 45 30 0 0 20 5
lotnictwo i kosmonautyka 45 30 0 0 20 5
mechanika i budowa maszyn 45 30 0 0 20 5
mechatronika 45 30 0 0 20 5
3. Szczegółowy system naliczania punktów rankingowych zawiera załącznik nr 3.
4. Podstawą naliczenia punktów rankingowych za język angielski, z zastrzeżeniem ust. 6, jest wynik/ocena ze świadectwa dojrzałości. W przypadku, gdy język angielski nie był przedmiotem egzaminu maturalnego, podstawą naliczenia punktów rankingowych są wyniki testu znajomości języka angielskiego przeprowadzonego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Test przeprowadzany jest w WAT, przez komisję, o której mowa w § 1 ust. 3. Wyniki testu są punktowane w skali 0 ÷ 20. Kandydat, który nie przystąpi do sprawdzianu uzyskuje za język angielski 0 punktów rankingowych.
5. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał:
1) określony przedmiot na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym,
2) dwa języki obce,
3) określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata ze „starą maturą”) – to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.
6. Jeżeli kandydat jest laureatem stopnia centralnego olimpiady językowej, to otrzymuje za język obcy (za język polski w przypadku Olimpiady Literatury i Języka Polskiego) maksymalną liczbę punktów rankingowych.
7. Laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa w uchwale Senatu WAT nr 10/WAT/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów na lata 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019, w przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 3 ust. 7 pkt 4, otrzymują maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.) za przedmioty z egzaminu maturalnego.
§ 5
1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na kierunek studiów wojskowych, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna, kierując się miejscem kandydata na liście rankingowej.
2. Wyniki rekrutacji ogłasza się w dniu 18 lipca 2017 r. 3. Każdemu kandydatowi doręcza się imienną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia wojskowe zawierającą pouczenie o trybie i terminie wniesienia odwołania.
4. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 3, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Odwołania wniesione po tym terminie podlegają odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata.
5. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w niniejszej uchwale.
6. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. Decyzja ta doręczana jest odwołującemu się od decyzji.
7. Kopie decyzji, o których mowa w ust. 3 i 6, przesyła się do wojskowego komendanta uzupełnień, który osobie przyjętej na studia wojskowe wydaje skierowanie do WAT.
8. Niedostarczenie przez kandydata przyjętego na studia wojskowe dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji i w decyzji, o której mowa w ust. 3, traktowane jest jako rezygnacja kandydata z kandydowania na studia wojskowe.
9. W przypadku stwierdzenia u kandydata przyjętego na studia wojskowe innych wyników, ocen lub osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej (przesłanych przez niego w czasie rejestracji), niż w dostarczonych dokumentach - mających wpływ na postępowanie rekrutacyjne - następuje skreślenie kandydata z listy przyjętych.
10. W przypadku rezygnacji lub skreślenia kandydata przyjętego na określony kierunek studiów wojskowych uczelniana komisja rekrutacyjna proponuje kolejnemu kandydatowi z listy rankingowej, z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale, przyjęcie na ten kierunek studiów wojskowych.
11. Decyzje wydawane przez komisje rekrutacyjne podpisują przewodniczący tych komisji.
§ 6
1. Po stawieniu się osoby przyjętej na studia wojskowe, rektor podpisuje z nią umowę dotyczącą warunków zwrotu kosztów poniesionych w związku z nauką kandydata na żołnierza zawodowego oraz wydaje rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej i doręcza go osobie przyjętej.
2. O stawieniu się osoby powołanej do służby kandydackiej w WAT powiadamia się właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.
3. Osoba powołana do służby kandydackiej pełni tę służbę od dnia stawienia się w WAT.
4. Osoba powołana do służby kandydackiej staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej i otrzymuje tytuł podchorążego z dniem stawienia się w WAT.
5. Osoba powołana do służby kandydackiej odbywa w WAT podstawowe szkolenie wojskowe, na zakończenie którego składa przysięgę wojskową. 6. Osoba powołana do służby kandydackiej staje się studentem pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z dniem immatrykulacji, po złożeniu ślubowania akademickiego.
§ 7
1. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera) kandydaci na żołnierzy zawodowych kontynuują w WAT studia drugiego stopnia.
2. Rekrutacja na studia drugiego stopnia rozpoczyna się w dniu 8 stycznia 2018 r. uruchomieniem procesu rejestracji, a kończy się w dniu 14 lutego 2018 r. ogłoszeniem decyzji podjętych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w sprawie przyjęć na studia. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia drugiego stopnia ustala rektor.
3. Decyzje w sprawie przyjęć na studia drugiego stopnia podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne.
4. Jedynym warunkiem przyjęcia kandydata na żołnierza zawodowego na studia drugiego stopnia jest ukończenie przez niego studiów pierwszego stopnia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)