Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na ASP we Wrocławiu 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

UCHWAŁA NR 24/2016 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z 25 maja 2016 r. w sprawie: warunków i trybu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 w tym limitu przyjęć oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone formy studiów dla poszczególnych kierunków studiów. Na podstawie art. 169 ust 2, 4, 5, art. 6 ust 1 pkt. 4 i art. 8 ust 3 oraz ustawy z dn. 27.07.2005r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt 5 i pkt 36 Statutu ASP we Wrocławiu.
Senat Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (zwanej dalej ASP) ustala niniejszym:
• warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji,
• limity przyjęć oraz
• zakres egzaminu wstępnego
na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia w formach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzone na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2017/2018:
- malarstwo
- rzeźba
- mediacja sztuki grafika
- sztuka mediów architektura wnętrz
- wzornictwo
- scenografia
- sztuka i wzornictwo ceramiki
- sztuka i wzornictwo szkła
- konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła
-  wzornictwo: restauracja i rekonstrukcja ceramiki i szkła
§1
1. Rekrutacja na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Akademia) w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się nie wcześniej niż 8 maja 2017 r., a zakończy nie później niż 25 września 2017 r.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane przez dziekanów dla poszczególnych kierunków, poziomów kształcenia i form studiów oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez Rektora.
3. Zakresy obowiązków Komisji, o których mowa jest w ust.2 określone są w załączniku nr 2 rozdz. V.
§2
1. Podstawą przyjęcia na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia.
2. Podczas egzaminu wstępnego / W trybie rekrutacji kandydat przedstawia prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podejmowania studiów na danym kierunku, niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturalnego.
3. Kandydat winien uzyskać pozytywny wynik ze wszystkich ocenianych zadań w poszczególnych etapach egzaminu praktycznego, obowiązujących na danym kierunku, poziomie kształcenia i formie studiów jak również zostaje oceniony jego poziom wiedzy kierunkowej.
§3
Szczegółowe warunki, zakres i tryb rekrutacji na I rok studiów zawiera regulamin postępowania rekrutacyjnego obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 zwany dalej Regulaminem, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
§4
1. Kierując się odpowiedzialnością za jakość kształcenia Senat ASP określa limity przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia odrębnie dla każdego kierunku studiów, poziomu kształcenia i formy studiów. Szczegółowe określenie limitu przyjęć na studia w ASP we Wrocławiu w roku akademickim 2017/18 zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Senat ASP upoważnia rektora do:
a. podniesienia limitu przyjęć na studia stacjonarne w ASP nie więcej niż o 2%. ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki, przyjmując kandydatów - laureatów ogólnopolskich przeglądów plastycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, dla których ustalono zasady przyjmowania na studia w odrębnych uchwałach Senatu ASP oraz dla kandydatów, których odwołania od decyzji o nie przyjęciu na studia zostaną uwzględnione.
b. Senat ASP upoważnia Rektora do podejmowania wynikających z bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego decyzji w zakresie: zmian limitów przyjęć określonych niniejsza uchwałą, zawieszenia naboru na dany kierunek, poziom lub formę studiów w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie gwarantuje przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego, nieuruchamiania studiów niestacjonarnych jeżeli liczba przyjętych jest niższa niż ustalony dolny limit przyjęć, a także wszelkich innych zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§5
1.  Postanowienia wiążące dla wszystkich postępowań rekrutacyjnych:
a. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, dla których będzie to kolejny kierunek studiów, nie może przekroczyć podstawowego limitu miejsc.
b. W razie nie wypełnienia limitu przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne ASP we Wrocławiu może ogłosić dodatkowy termin naboru na studia.
c. ASP we Wrocławiu może zawiesić rekrutację na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 na prowadzone w uczelni kierunki, w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie gwarantuje możliwości przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego.
d. Prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego i nie podlegają zwrotowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 24/2016 z 25 maja 2016 r.
REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
obowiązujący w roku 2017 kandydatów na I rok studiów w ASP we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018 określający warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki, poziomy kształcenia i formy studiów.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe na ASP we Wrocławiu w roku akademickim 2017/18, zwany dalej Regulaminem, dotyczy warunków rekrutacji na poszczególne kierunki, poziomy kształcenia i formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne, studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie).
2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na następujące poziomy i formy studiów:
a. stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu licencjata,
b. stacjonarne i niestacjonarne studia jednolite, drugiego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu magistra.
c. Studia prowadzone w formie niestacjonarnej są płatne. Wysokość opłat określa corocznie Rektor w drodze Zarządzenia
2. Postępowanie rekrutacyjne opisane niniejszym Regulaminem dotyczy również kandydatów , których egzamin maturalny został przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate).
3. Określone niniejszym Regulaminem postępowanie rekrutacyjne obowiązuje polskich obywateli i cudzoziemców posiadających świadectwo dojrzałości wydane za zagranicą, z tym że szczegółowe zasady dopuszczania cudzoziemców do odbywania studiów na ASP we Wrocławiu określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Za przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych pobiera się opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty ustala rektor.
II. WARUN KI FORMALNE
1. Do odbywania studiów w ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez ASP oraz posiada:
a) Świadectwo dojrzałości lub odpis z mocą oryginału - w przypadku ubiegania się o studiowanie na studiach jednolitych magisterskich oraz na studiach pierwszego stopnia,
b) Tytuł magistra, licencjata lub równorzędny oraz świadectwo dojrzałości lub odpis z mocą oryginału - w przypadku ubiegania się o studiowanie na studiach drugiego stopnia.
2. Na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia zostaną przyjęci kandydaci którzy:
a) przystąpili do określonego dla kierunku, poziomu kształcenia i formy studiów egzaminu wstępnego,
b) uzyskali odpowiednią liczbę punktów na egzaminie wstępnym,
c) w ramach limitu przyjęć zajęli najwyższe kolejne miejsca na liście rankingowej,
d) w przypadku, uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów za egzamin, o przyjęciu na I rok studiów decydować będzie wyższa punktacja za egzamin specjalistyczny, a w przypadku kierunku malarstwo - za egzamin z malarstwa.
3. Podczas egzaminu wstępnego kandydat przedstawia prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podejmowania studiów na danym kierunku, niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.
4. Podstawę przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych.
5. Podstawę przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych wskazanych przez Wydział prowadzący kształcenie, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia.
6. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy:
a) przystąpili do określonego dla kierunku, poziomu kształcenia i formy studiów egzaminu wstępnego/postępowania kwalifikacyjnego;
b) uzyskali odpowiednią liczbę punktów za obowiązujące przedmioty/zadania egzaminu wstępnego;
c) w ramach limitu przyjęć zajęli najwyższe kolejne miejsca na liście rankingowej ułożonej według wyników uzyskanych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek, poziom kształcenia i formę studiów;
d) przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów zdających egzamin wstępny, o przyjęciu decyduje wyższa punktacja uzyskana za przedstawione portfolio.
III. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH
1. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi zdają egzamin wstępny/ przystępują do postępowania kwalifikacyjnego na zasadach obowiązujących ubiegających się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów.
2. ASP we Wrocławiu nie przewiduje ulg lub zwolnień z egzaminów wstępnych dla kandydatów niepełnosprawnych, jednak dopuszcza pomoc ułatwiającą niepełnosprawnym odbycie egzaminu. Niepełnosprawni, podobnie jak pozostali kandydaci na studia, realizują zadania w zakresie i formie określonej w warunkach egzaminu wstępnego.
3. Wszystkie kierunki studiów prowadzone w ASP we Wrocławiu posiadają warunki umożliwiające przeprowadzenie egzaminów wstępnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Szczegółowe informacje dotyczące kandydatów niepełnosprawnych zawarte są w Uchwale Senatu nr 7/2012 z dnia 17.02.2012 r.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY I TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ OGŁASZANIE WYNIKÓW
1.  Rejestracja przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów odbywa się w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Zgodnie z procedurą kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej, a następnie przystępuje do wyznaczonych kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego.
2. Informacja o rejestracji i wymaganych dokumentach od kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 umieszczona jest na stronie internetowej ASP Wrocław www.asp.wroc.pl w zakładce - rekrutacja/egzaminy/konsultacje dla kandydatów.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rejestrację kandydatów w formie pisemnej w siedzibie ASP.
4. ASP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do systemu, a w szczególności za wpisanie niewłaściwych danych osobowych uniemożliwiających kontakt z kandydatem lub niezgodne z prawdą potwierdzenie posiadania wykształcenia uprawniającego do podjęcia studiów w wybranej formie kształcenia.
5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
6. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku w wyznaczonym terminie ogłasza na stronie internetowej www.asp.wroc.pl i na tablicy informacyjnej, listę osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na dany kierunek.
7. Kandydaci w celu przyjęcia na dany kierunek studiów po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów do przyjęcia, powinien złożyć w tekturowej wiązanej teczce (opisanej imieniem i nazwiskiem oraz kierunkiem studiów z zaznaczeniem studia stacjonarne/niestacjonarne) w ciągu 7 dni kalendarzowych we właściwym dla kierunku dziekanacie wydziału następujące dokumenty:
- własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia wydrukowany z Systemu Rekrutacji Elektronicznej;
- oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis z mocą oryginału;
- oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych ( dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia);
- ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia( w powiększeniu);
- aktualne orzeczenie lekarskie - dotyczy TYLKO Wydziału Architektura Wnętrz i Wzornictwa;
-  zaświadczenie od okulisty o prawidłowym rozróżnianiu barw - dotyczy TYLKO kierunku: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki;
- 3 aktualne fotografie kolorowe zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów, wym. 35x45mm (podpisane na odwrocie - imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów), muszą przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, muszą ukazywać całą głowę i górną część szyi, prawa i lewa strona twarzy musi być dobrze widoczna. Tło białe lub jasne jednorodne pozbawione cieni i elementów ozdobnych. Zdjęcie musi pokazywać tylko osobę fotografowaną (żadne inne osoby lub przedmioty nie mogą być widoczne);
- zdjęcie w postaci elektronicznej (CD): powinno mieć rozmiary 300x375 pikseli - co daje po wydrukowaniu 2cmx2,5cm, format JPG, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 381 dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem musi być w następującym formacie: __.jpg (np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg).
Zdjęcia cyfrowe i w wersji tradycyjnej nie spełniające powyższych warunków nie będą akceptowane. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie. Za dzień złożenia wymaganych dokumentów uważa się dzień wpływu tych dokumentów do siedziby ASP PI. Polski3/4 50-156 Wrocław. Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób przyjętych.
8. Kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
9. Po upływie terminu składania dokumentów zostaje ogłoszona przez Uczelnianą Komisje Rekrutacyjną na stronie internetowej www.asp.wroc.pl i na tablicy informacyjnej lista osób przyjętych na I rok studiów na dany kierunek studiów.
10. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.
11. W miejsce osób nieprzyjętych na dany kierunek studiów z powodu niezłożenia w terminie oryginału świadectwa dojrzałości / odpisu świadectwa na mocy oryginału, braku obrony pracy dyplomowej lub rezygnacji ze studiów przez kandydata, wydziałowe komisje rekrutacyjne przyjmują na studia na kierunki kolejne osoby z listy kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego z kompletem dokumentów.
12. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów ogólnopolskich przeglądów plastycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej określone są w odrębnych uchwałach senatu ASP.
V.  KOMISJE REKRUTA C YJNE
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
1. Postępowanie rekrutacyjne na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane odrębnymi przepisami przez kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych nadzoruje uczelniana komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.
2. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) organizacja procesu rekrutacyjnego i zapewnienie właściwego przebiegu klasyfikacji kandydatów na wydziale, pod względem merytorycznym jak i porządkowym,
b) sprawdzenie poprawności wypełnienia danych osobowych kandydatów w systemie elektronicznej rekrutacji. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może wykluczyć kandydata z procesu rekrutacji w przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów a danymi przekazanymi drogą elektroniczną. Komisja odmawia przyjęcia dokumentów kandydata na dany kierunek, poziom i formę studiów, jeżeli dokumenty są niekompletne i składane są po terminie rekrutacji elektronicznej rejestracji a także w przypadku braku opłaty rekrutacyjnej w wysokości określonej zarządzeniem rektora ASP.
c)  przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
d) ogłaszanie wyników postępowania rekrutacyjnego na tablicy ogłoszeń i w systemie elektronicznej rekrutacji,
e) przygotowanie na zakończenie postępowania rekrutacyjnego:
- listy przyjętych/kandydatów do przyjęcia w kolejności malejącej, na podstawie uzyskanej sumy punktów, z uwzględnieniem laureatów i finalistów olimpiad, w ramach określonego limitu miejsc,
- wykazu kandydatów nieprzyjętych z powodu nieuzyskania wymaganej liczby punktów, imiennych decyzji administracyjnych o wynikach postępowania kwalifikacyjnego (przyjęcie lub nie przyjęcie na studia każdego kandydata),
- protokołu dla każdego kierunku i poziomu studiów,
- innych informacji dotyczących rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Rektora,
- przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych i przekazywanie ich do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
1. Uczelnianą komisję rekrutacyjną i jej przewodniczącego powołuje rektor.
2. Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
- koordynacja i nadzór nad pracami wydziałowych komisji rekrutacyjnych,
- rozpatrywanie wniosków w sprawach odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.
Podstawą przyjęcia odwołania przez uczelnianą komisję rekrutacyjną jest wskazanie przez kandydata formalnego uchybienia w zastosowanej wobec niego procedurze rekrutacyjnej przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
Odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej składa się przez wydziałową komisję rekrutacyjną. Decyzja UKR jest ostateczna.
3. Z przebiegu postępowania odwoławczego dla każdego kandydata sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej oraz wszyscy jej członkowie.
4. Po zakończeniu postępowania odwoławczego uczelniana komisja rekrutacyjna sporządza dla każdego rodzaju i kierunku (specjalności) studiów:
a. listę kandydatów, którzy złożyli odwołania,
b. listę kandydatów, których odwołania zostały rozpatrzone pozytywnie,
c. listę kandydatów, których odwołania zostały oddalone,
d. listę kandydatów, którzy w wyniku postępowania odwoławczego zostali przyjęci na studia,
e. listę kandydatów, którzy w wyniku postępowania odwoławczego nie zostali przyjęci na studia.
5. Rektor na wniosek przewodniczącego wydziałowej lub uczelnianej komisji rekrutacyjnej, może do przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji powołać nowych członków komisji w miejsce członków powołanych do przeprowadzenia rekrutacji podstawowej, którzy nie mogą być obecni w pracy w trakcie rekrutacji dodatkowej.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KLASYFIKACJI
STUDIA STACJONARNE
WYDZIAŁ MALARSTWA I RZEŹBY
Malarstwo
Rzeźba
Mediacja Sztuki (pierwszego, drugiego stopnia)
MALARSTWO
Studia jednolite magisterskie
I etap
Przegląd prac plastycznych - kandydat zgłasza się w wyznaczonym przez uczelnię terminie z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi z zakresu rysunku i malarstwa. Prace muszą być podpisane.
Kandydat decyduje o ilości, technikach i formacie prac plastycznych.
Określa się jako minimum:
-10 prac z rysunku,
-10 prac z malarstwa.
Kandydaci omawiają wykonane przez siebie prace w ramach przeglądu prac.
II etap
Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.
Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:
1. Rysunek
2. Malarstwo
II etap
Zadanie specjalistyczne jest poszerzeniem sprawdzianu kandydata o nieskrępowaną, samodzielną wypowiedź artystyczną opartą o wyobraźnię, pomysłowość i inwencję interpretacyjną tematu środkami malarskimi.
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
RZEŹBA
Studia jednolite magisterskie
I etap
Przegląd prac plastycznych - kandydat zgłasza się w wyznaczonym przez uczelnię terminie z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi z zakresu rysunku i malarstwa. Prace muszą być podpisane.
Kandydat decyduje o ilości, technikach i formacie prac plastycznych.
Określa się jako minimum:
-10 prac z rysunku,
-10 prac z malarstwa.
Na kierunek RZEŹBA wymagane jest przedstawienie dokumentacji fotograficznej swoich prac rzeźbiarskich, nie ma wymogu przedstawienia prac malarskich.
II etap
Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.
Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:
1. Rysunek
2. Rzeźba
III etap
ma na celu ujawnienie predyspozycji i rozumienia przestrzeni, formułowania prawidłowej odpowiedzi ( pomysł, rozwiązania ) na przedstawiony temat:
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
MEDIACJA SZTUKI
Studia pierwszego stopnia
I etap
Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.
Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:
1. Rysunek
2. Malarstwo/Rzeźba
III etap
Zadanie specjalistyczne ma na celu sprawdzenie umiejętności kreatywnego przełożenia abstrakcyjnego tematu na adekwatną formę wizualną.
Przegląd prac domowych i omówienie zadania specjalistycznego.
Przegląd prac z zakresu sztuk wizualnych (w zależności od zainteresowań kandydata - malarstwo, rzeźba, fotografia, film, performance, multimedia). Kandydat zgłasza się z własnoręcznie wykonanymi pracami, bądź dokumentacją własnych działań. Prezentowane prace powinny świadczyć o potencjale autora.
Podczas rozmowy kandydat omawia zadanie specjalistyczne i uzasadnia wybór kierunku.
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
MEDIACJA SZTUKI
Studia drugiego stopnia
Kandydat powinien określić trafność wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaproponowane dokonania z zakresu sztuk wizualnych.
Podczas egzaminu praktycznego powinien ujawnić indywidualny język wypowiedzi artystycznej, przedstawić komisji rekrutacyjnej dokumentację własnych dokonań twórczych, w miarę możliwości poszerzoną o projekty twórcze i kuratorskie, teksty krytyczne i inne, określające zainteresowania kandydata.
Egzamin jednodniowy - krótki egzamin praktyczny plus rozmowa z kandydatem plus przegląd prac domowych
0-15 punktów (Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 4 punktów)
WYDZIAŁ GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW
Grafika
Sztuka Mediów
GRAFIKA
Studia jednolite magisterskie
Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.
O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych punktowanych części.
Dopuszczenie do egzaminu
Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).
Prace plastyczne (PORTFOLIO), dokumentacja wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata w terminie - nie później niż do 13.06.2017 r.
Komplet dokumentów może być przesłany na nośniku cyfrowym (CD lub DVD) na adres uczelni Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, PI. Polski 3/4, 50-156 Wrocław z dopiskiem „Wydział Grafiki i Sztuki Mediów” lub drogą elektroniczną skompresowany (do rar, zip lub 7z) na adres: ftp0.asp.wroc.pl (folder REKRUTACJA, katalog GRAFIKA PESEL_Kierunek.zip/rar/7z
UWAGA! PORTFOLIO drogą elektroniczną można przesłać TYLKO RAZ. Po przesłaniu PORTFOLIO nie można zamienić, usunąć istniejącego pliku, ani przeglądać jego zawartości. W sytuacjach awaryjnych kandydat może zwrócić się z mailową prośbą o interwencję lub pomoc techniczną (admin@asp.wroc.pl).
Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:
1. Format plików
- 768x1024 px
- *.jpg
- rozdzielczość 72 dpi
-   pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
NazwiskolmięLiczbaporządkowa.jpg, (np. KowalskiJan01.jpg)
2. Lista z opisem plików
- dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem (np. KowalskiJan.doc/pdf)
- numeracja 1-20
- kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików
- każda praca powinna być opisana:
- rok powstania
- wymiary (wysokość x szerokość)
- opis techniki wykonania
- tytuł (jeżeli jest) (np. 1. 2014, 100*70 cm, rysunek ołówkiem, tytuł)
3. Wszystkie pliki powinny się znajdować w jednym folderze nazwanym wg poniższego schematu:
PESEL_Kierunek (Prosimy nie opisywać głównego katalogu Nazwiskiem i imieniem)
Egzamin
Zadaniem egzaminu w etapie I, II, III jest sprawdzenie:
- umiejętności kandydata w rysunkowym i malarskim interpretowaniu rzeczywistości (postać, martwa natura);
- zdolności kandydata w graficznym kojarzeniu i przedstawianiu zagadnień pojęciowych;
- umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień graficznych.
I etap
Przegląd PORTFOLIO decydujący o dopuszczeniu do dalszego etapu egzaminu.
II etap
Egzamin ogólnoplastyczny - rysunek i egzamin specjalistyczny.
III etap
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w oparciu o portfolio i prace realizowane w trakcie egzaminu praktycznego.
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
SZTUKA MEDIÓW 
Studia pierwszego stopnia
Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.
Wynik egzaminu stanowi łączna ilość punktów uzyskanych z jego punktowanych części.
Kandydaci przystępując do egzaminu, deklarują wybór kierunku Sztuka Mediów lub
Sztuka Mediów specjalność FOTOGRAFIA (deklaracja o dokonanym wyborze musi zostać podana przy systemie elektronicznej rejestracji).
Dopuszczenie do egzaminu
Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).
Prace plastyczne (PORTFOLIO), dokumentacja wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata w terminie - nie później niż do 13.06.2016 r. Komplet dokumentów może być przesłany na nośniku cyfrowym (CD lub DVD) na adres uczelni Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, PI. Polski 3/4, 50-156 Wrocław z dopiskiem „Wydział Grafiki i Sztuki Mediów" lub drogą elektroniczną skompresowany (do rar, zip lub 7z) na adres: ftp0.asp.wroc.pl (folder REKRUTACJA, katalog kierunek SZTUKA MEDIÓW katalog kierunek SZTUKA MEDIÓW specjalność FOTOGRAFIA PESEL_Kierunek.zip/rar/7z
UWAGA! PORTFOLIO drogą elektroniczną można przesłać TYLKO RAZ. Po przesłaniu PORTFOLIO nie można zamienić, usunąć istniejącego pliku, ani przeglądać jego zawartości. W sytuacjach awaryjnych kandydat może zwrócić się z mailową prośbą o interwencję lub pomoc techniczną (admin@asp. wroc.pl).
W portfolio oczekiwane są prace z zakresu:
- rysunku i malarstwa (min. 10 - max. 20);
- filmu, wideo, animacji (czas trwania całości max. 5 min);
- multimediów;
-fotografii, fotoobiektów, fotoinstalacji (min. 12).
Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:
dokumentacja prac artystycznych/projektowych w następujących formatach:
1. prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w oryginalnych rozmiarach;
2. fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, wielkość dłuższego boku nie mniejsza niż 1920 pikseli (jeśli rozmiary obrazów są mniejsze i nie ma możliwości pozyskania ich w lepszej jakości, dopuszczalne jest załączenie ich w oryginalnej wielkości);
Do plików cyfrowych statycznych i fotografii dokumentacyjnych należy dołączyć jeden dokument (format .TXT lub .PDF) z opisami prac. Opisy powinny zawierać:
- tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
- rok powstania
- wymiary oryginału
- opis techniki wykonania
3. animacje, filmy:
- dla platformy Windows : format .MP4 (w kodeku H.264) lub MPEG (w kodeku MPEG2)
- dla platformy MacOS: format .MOV (w kodeku Animation lub H.264)
- standard video: FullHD (1920x1080px) w systemie PAL (25  klatek/sekundę);
- filmy udostępnione w internecie za pośrednictwem jednego  z portali strumieniujących treści wideo
4. animacje wektorowe: format .SWF;
5. interaktywne prezentacje i strony internetowe:
- dla platformy Windows : format .EXE
- dla platformy MacOS: format .APP
-  html (należy dołączyć pliki zależne, w odpowiedniej lokalizacji)
- strony internetowe funkcjonujące w sieci
Do plików multimedialnych należy dołączyć jeden dokument (format .TXT lub .PDF) z opisami prac. Opisy powinny zawierać:
- tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
- rok powstania
- opis techniki wykonania
-  link do strony www wraz z hasłem (jeśli praca jest zabezpieczona) w przypadku filmów udostępnionych w internecie lub stron funkcjonujących w sieci.
Jest możliwość dostarczenia materiałów zapisanych w innych niż wyżej wymienione formatach, ale wówczas uczelnia nie gwarantuje poprawnego ich odtworzenia oraz całościowego przeglądu portfolio.
- pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
NazwiskolmięLiczbaporządkowa.jpg, (np. KowalskiJanOI.jpg)
Wszystkie pliki powinny się znajdować w jednym folderze nazwanym wg poniższego schematu:
PESEL_Kierunek PESEL_Kierunek (Specjalność)
(Prosimy nie opisywać głównego katalogu Nazwiskiem i imieniem)
Egzamin składa się z trzech etapów.
I etap
Przegląd prac domowych na podstawie cyfrowego portfolio, przesłanego przez kandydata. Ocenę i decyzję o dopuszczeniu kandydata do egzaminu praktycznego wydaje Komisja Wydziałowa bez udziału kandydata.
II etap
Egzamin ogólnoplastyczny - rysunek studyjny (weryfikacja umiejętności kandydata w obrazowym interpretowaniu rzeczywistości).
Egzamin specjalistyczny — zadania praktyczne z podstawowych obszarów sztuki mediów (weryfikacja potencjału kreacyjnego kandydata oraz predyspozycji i umiejętności w zakresie kompozycji kadru fotograficznego i filmowego, formułowania narracji obrazowej i tworzenia związków logicznych treści i obrazu oraz operowania kolorem).
III etap
Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu werbalizowaniu własnych koncepcji i realizacji wizualnych).
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
SZTUKA MEDIÓW 
Studia drugiego stopnia
Kandydaci przystępując do egzaminu, deklarują wybór kierunku Sztuka Mediów lub Sztuka Mediów specjalność FOTOGRAFIA (deklaracja o dokonanym wyborze musi zostać podana przy systemie elektronicznej rejestracji).
Zasady rekrutacji
O przyjęciu na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku oraz absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia o umiejętnościach zbliżonych do absolwentów studiów kierunkowych pierwszego stopnia. Nabór przeprowadzony jest w trybie konkursowym. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną.
Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:
- trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia przez kandydata, w oparciu o jego dotychczasowy przebieg studiów oraz dokonania plastyczne
- umiejętności kandydata w świadomym wykorzystaniu narzędzi i języka nowych mediów (multimedia, fotografia, film, komputer, internet, audio) oraz klasycznych (rysunek, grafika projektowa, inne)
- zdolności kandydata w obrazowym kojarzeniu i przedstawianiu zagadnień pojęciowych umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień wizualnych.
Forma egzaminu:
- egzamin jest jednoetapowy
- egzamin ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac plastycznych:
1. multimedialnych - w formie elektronicznej i drukowanej (format min. A3)
2. fotograficznych (min. 10 prac w formacie A3, pozostałe w formie cyfrowej)
3. klasycznych (rysunek, malarstwo, grafika)
oraz ich omówienie i merytoryczna obrona przed komisją egzaminacyjną.
Punktacja:
Komisja ocenia kompetencje, prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0-3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA
Architektura Wnętrz
Wzornictwo
Scenografia
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Studia pierwszego stopnia
I etap
Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.
Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:
1. Rysunek
2. Malarstwo
II etap
Zadanie specjalistyczne ma na celu sprawdzenie:
- uzdolnień kreacyjnych,
-wyobraźni przestrzennej,
- wyczucia proporcji i zdolności do porządkowania układów płaskich i przestrzennych,
- wrażliwości kolorystycznej i inwencji w zakresie świadomego zestawienia barw,
- zdolności przewidywania skutków decyzji dotyczących konstruowania przedmiotów.
Egzamin jest przeprowadzony w drodze realizacji serii zadań obejmujących powyższą tematykę. Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego. Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Studia drugiego stopnia
Zasady rekrutacji
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na Wydziale AWiW ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - Kierunek Architektura Wnętrz musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia dyplomem licencjata lub inżyniera uzupełnione o suplement i wymagane proceduralnie dokumenty oraz spełniać wymagania w zakresie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji ustalone dla profilu ogólno - akademickiego przez Krajowe Ramy Kwalifikacji w ramach efektów kształcenia na wybranym kierunku.
Kwalifikacja odbywa się na podstawie:
1. Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego dokonania projektowo - artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie;
2. Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Wymagania wstępne
1.  Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań projektowych w obszarze architektury wnętrz, mebli i wystawiennictwa w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, materiałoznawstwa, konstrukcji, urbanistyki, ergonomii, wystawiennictwa oraz wiedzę ogólną z historii sztuki, historii projektowania architektury, architektury wnętrz, mebli i designu.
2. Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.
3. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
4  Umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych w procesie projektowym oraz analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki projektowanych obiektów.
5. Umiejętności posługiwania się programami komputerowymi 2D (CAD) i 3D
6.  Umiejętności i kompetencji w przygotowaniu do pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie pozyskiwania informacji, selekcji, analizy problemowej i oceny złożonych zagadnień projektowych, popartych znajomością właściwych przepisów i norm prawa autorskiego.
7. Znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki projektowej.
Regulamin punktacji dla poszczególnych etapów egzaminu wstępnego dla studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz:
0-30 pkt za prace przedstawione w portfolio 0 - 6 pkt za autoprezentację i rozmowę kwalifikacyjną
Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 18 punktów.
WZORNICTWO
Studia pierwszego stopnia
Rekrutacja
1. Egzamin z rysunku -szkice z natury - czas trwania 2 godz. zegarowe
2.  Egzamin z malarstwa - szkice malarskie z natury - czas trwania 2 godz. zegarowe
3. Egzamin kierunkowy - testy - czas trwania 4 godz. zegarowe
Tematy zadań zostaną przygotowane w dwóch zestawach o tym samym stopniu trudności:
- zadanie 3D konstrukcyjne ma na celu sprawdzić umiejętność konstruowania i modelowania,
- zadanie 2D graficzne: wrażliwość kolorystyczną i inwencję w zakresie świadomego zestawienia barw, wyczucie proporcji zdolności do porządkowania układów kompozycyjnych.
4. Test w postaci losowych krótkich zadań, sprawdzający predyspozycje istotne w wykonaniu zawodu projektanta, grupy po ok. 5 osób (20 min. na grupę).
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
WZORNICTWO
Studia drugiego stopnia
Zasady rekrutacji
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na Wydziale AWiW ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - Kierunek Wzornictwo musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia dyplomem licencjata lub inżyniera uzupełnione o suplement i wymagane proceduralnie dokumenty oraz spełniać wymagania w zakresie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji ustalone dla profilu ogólno-akademickiego przez Krajowe Ramy Kwalifikacji w ramach efektów kształcenia na wybranym kierunku.
Kwalifikacja odbywa się na podstawie:
1. Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego dokonania projektowo - artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie.
2. Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Wymagania wstępne
1. Umiejętności formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych w obszarze wzornictwa, w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu ergonomii, konstrukcji, technologii i materiałoznawstwa.
2. Umiejętności przekazywania informacji językiem szkiców koncepcyjnych, plansz ofertowych i rysunku technicznego w zakresie technik prezentacyjnych.
3. Umiejętności wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych.
4. Umiejętności analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki projektowanych obiektów.
5. Pogłębione umiejętności z zakresu sztuki: malarstwa, rysunku odręcznego oraz kompozycji płaskiej i przestrzennej.
6. Umiejętności posługiwania się komputerowymi programami projektowymi 2D i 3D.
7. Znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki projektowej.
Regulamin punktacji dla poszczególnych etapów egzaminu wstępnego dla studiów drugiego stopnia na Kierunku Wzornictwo:
0 -15 pkt za prace przedstawione w portfolio 0 -15 pkt za autoprezentację i rozmowę kwalifikacyjną
Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 20 punktów.
SCENOGRAFIA
Studia jednolite magisterskie
Wymagania wstępne
1. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku plus znajomość podstawowych zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
2. Kandydat wykazuje się orientacją z zakresu historii sztuki i jej najwybitniejszych przedstawicieli oraz zainteresowaniem teatrem, filmem, telewizją.
II etap
Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.
Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:
1. Rysunek
2. Malarstwo
II etap
Zadanie specjalistyczne ma na celu sprawdzenie predyspozycji do projektowania przestrzennego. Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego, pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do podjęcia kształcenia na studiach I stopnia.
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
WYDZIAŁ CERAMIKI I SZKŁA
Sztuka i wzornictwo ceramiki
Sztuka i wzornictwo szkła
 Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła)
SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI
Studia pierwszego stopnia
Dopuszczenie do egzaminu wstępnego wszystkich zgłoszonych kandydatów.
I etap
Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.
Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:
1. Rysunek
2. Malarstwo/Rzeźba
II. etap
Zadanie specjalistyczne
III etap
Omówienie prac połączone z prezentacją prac domowych w zakresie plastyki.
Egzamin ma na celu:
- sprawdzenie rozumienia zasad kompozycji,
- ujawnienie wyobraźni w użyciu koloru i formy (inaczej niż w zadaniach malarskich i rzeźbiarskich)
- wykazanie uzdolnień logicznego i abstrakcyjnego myślenia,
- w rozwiązaniach oczekuje się na świeżość a zarazem zwięzłość wypowiedzi na zadany temat,
- sprawdzane są uzdolnienia manualne.
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI 
Studia drugiego stopnia
Egzamin konkursowy: rozmowa z kandydatem połączona z prezentacją prac i dokonań artystycznych zamieszczonych w portfolio, zaprezentowane portfolio w formacie nie mniejszym niż A4 powinno zawierać:
- CV;
- dokumentację fotograficzną wraz z opisem realizowanych prac artystycznych i projektowych;
- kopię dokumentów potwierdzających udział w konkursach, zdobytych nagrodach, itp.;
- wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej sztuki.
Przygotowana prezentacja multimedialna prezentująca najważniejsze dokonania twórcze.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna wykazać kompetencje w zakresie:
1. Trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaprezentowane dokonania plastyczne;
2. Umiejętność świadomego wykorzystywania narzędzi i języka przekazu artystycznego medium jakim jest ceramika i szkło, nowych mediów (multimedia, fotografia, komputer) oraz klasycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba);
3. Wykazać chęć działania w obszarze ceramiki czy szkła i szeroko pojętych działań przestrzennych w tworzywie, na polu działań artystycznych i projektowych.
Zasady oceny
Portfolio i rozmowa z kandydatem - 0 - 20 pkt. Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 11 punktów.
SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA
Studia pierwszego stopnia
Dopuszczenie do egzaminu wstępnego wszystkich zgłoszonych kandydatów.
I etap
Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.
Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:
1.  Rysunek
2. Malarstwo/Rzeźba
II etap
Zadanie specjalistyczne
III etap
Omówienie prac połączone z prezentacją prac domowych w zakresie plastyki.
Egzamin ma na celu:
-  sprawdzenie rozumienia zasad kompozycji,
- ujawnienie wyobraźni w użyciu koloru i formy (inaczej niż w zadaniach malarskich i rzeźbiarskich)
- wykazanie uzdolnień logicznego i abstrakcyjnego myślenia,
- w rozwiązaniach oczekuje się na świeżość a zarazem zwięzłość wypowiedzi na zadany temat,
- sprawdzane są uzdolnienia manualne.
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA
Studia drugiego stopnia
Egzamin konkursowy: rozmowa z kandydatem połączona z prezentacją prac i dokonań artystycznych zamieszczonych w portfolio, zaprezentowane portfolio w formacie nie mniejszym niż A4 powinno zawierać:
- CV;
- dokumentację fotograficzną wraz z opisem realizowanych prac artystycznych i projektowych;
- kopię dokumentów potwierdzających udział w konkursach zdobytych nagrodach, itp.;
- wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej sztuki.
Przygotowana prezentacja multimedialna prezentująca najważniejsze dokonania twórcze.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna wykazać kompetencje w
zakresie:
1. Trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaprezentowane dokonania plastyczne;
2. Umiejętność świadomego wykorzystywania narzędzi i języka przekazu artystycznego medium jakim jest ceramika i szkło, nowych mediów ( multimedia, fotografia, komputer) oraz klasycznych ( rysunek, malarstwo, rzeźba );
3. Wykazać chęć działania w obszarze ceramiki czy szkła i szeroko pojętych działań przestrzennych w tworzywie, na polu działań artystycznych i projektowych.
Zasady oceny
Portfolio i rozmowa z kandydatem - 0 - 20 pkt. Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie
przez kandydata co najmniej 11 punktów.
KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI (W SPECJALIZACJI KONSERWACJA I RESTAURACJA CERAMIKI I SZKŁA)
Studia jednolite magisterskie - 6 letnie
I etap
Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.
Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów;
1. Rysunek
2. Malarstwo/Rzeźba
II etap
Zadanie specjalistyczne + prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego.
Zadanie specjalistyczne ma na celu:
- sprawdzenie rozumienia zasad kompozycji,
- ujawnienie wyobraźni w użyciu koloru i formy (inaczej niż w zadaniach malarskich i rzeźbiarskich)
- wykazanie uzdolnień logicznego i abstrakcyjnego myślenia,
- w rozwiązaniach oczekuje się na świeżość a zarazem zwięzłość wypowiedzi na zadany temat,
- sprawdzane są uzdolnienia manualne.
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
WZORNICTWO W SPECJALNOŚCI RESTAURACJA I REKONSTRUKCJA CERAMIKI I SZKŁA
Studia drugiego stopnia
Rozmowa z kandydatem połączona z prezentacją prac i dokonań artystycznych zamieszczonych w
portfolio + dyplom studiów licencjackich
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna wykazać kompetencje w zakresie:
1. Trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaprezentowane dokonania plastyczne;
2. Umiejętność świadomego wykorzystywania narzędzi i języka przekazu artystycznego medium jakim jest ceramika i szkło, nowych mediów ( multimedia, fotografia, komputer) oraz klasycznych ( rysunek, malarstwo, rzeźba );
3. Wykazać chęć działania w obszarze ceramiki czy szkła i szeroko pojętych działań przestrzennych w tworzywie, na polu działań artystycznych i projektowych.
Zasady oceny
Portfolio i dyplom ukończenia studiów licencjackich - 0 - 10 pkt
Rozmowa z kandydatem - 0 - 5 pkt
STUDIA NIESTACJONARNE
WYDZIAŁ MALARSTWA I RZEŹBY
MALARSTWO Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia
Przegląd prac domowych i rozmowa z kandydatem.
MALARSTWO Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia
Kandydat powinien wykazać kompetencje w zakresie:
1. Trafność wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaproponowane dokonania plastyczne.
2. Umiejętności świadomego wykorzystania narzędzi i języka klasycznych mediów ( malarstwo i rysunek ) oraz nowych mediów (fotografia, multimedia, film, komputer i inne ).
3. Umiejętności obrazowego kojarzenia i przedstawiania zagadnień pojęciowych.
4. Umiejętności werbalizowania własnych koncepcji i przedstawień wizualnych.
WYDZIAŁ GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW
GRAFIKA - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Studia pierwszego stopnia
Egzamin wstępny na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w specjalności Projektowanie Graficzne ma charakter konkursowy. O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu.
Zadaniem komisji egzaminu jest sprawdzenie:
- trafności wyboru kierunku studiów przez kandydata;
- umiejętności kandydata w zakresie studyjnego rysunku i malarstwa;
- umiejętności kandydata komentowania i analizowania własnych realizacji plastycznych.
Forma egzaminu - egzamin wstępny odbywa się jednego dnia.
Egzamin składa się z prezentacji dorobku plastycznego oraz rozmowy.
Kandydat przedstawia własne prace rysunkowe i malarskie (studium postaci, martwa natura) w liczbie nie przekraczającej 20 sztuk. Może również zaprezentować dokumentacje innych działań artystycznych i projektowych w postaci druków cyfrowych. Prace powinny być podpisane.
Rozmowa dotyczy prezentowanych przez kandydata prac i ma na celu sprawdzenie kompetencji kandydata w zakresie projektowania graficznego.
Punktacja: komisja ocenia kompetencje kandydata w skali 0-10 pkt.
Kandydaci którzy zdali egzamin wstępny na studia stacjonarne na kierunek Grafika, ale nie zostali przyjęci, mogą zostać przyjęci na studia niestacjonarne bez egzaminu wstępnego.
GRAFIKA - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Studia drugiego stopnia
O przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia w specjalności Projektowanie Graficzne mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem licencjata tej specjalności lub pokrewnych. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu oraz ocena za dyplom licencjata.
Zadaniem komisji egzaminu jest sprawdzenie:
- trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia przez kandydata, w oparciu o jego dotychczasowy przebieg studiów oraz dokonania projektowe i artystyczne;
- umiejętności kandydata w zakresie rysunku, malarstwa oraz projektowania graficznego (typografii, plakatu, prostych form wydawniczych);
- wiedzy oraz umiejętności werbalnej w odniesieniu do sztuk pięknych, projektowania graficznego oraz szeroko pojętej kultury.
Forma egzaminu - egzamin wstępny odbywa się jednego dnia i jest jednoetapowy:
Egzamin ma charakter prezentacji prac projektowych i artystycznych lub dokumentacji (portfolio) oraz rozmowy przeprowadzonej w celu określenia kompetencji kandydata.
Absolwenci studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia Projektowania Graficznego ASP we Wrocławiu z bardzo dobrą oceną za dyplom licencjacki mogą być zakwalifikowani bez egzaminu. Punktacja: ocena za dyplom licencjata odpowiada ilości przyznanych punktów do 5.
Komisja ocenia kompetencje kandydata w skali 0-5.
GRAFIKA
SPECJALNOŚĆ GRAFIKA ARTYSTYCZNA
Studia drugiego stopnia, wieczorowe, w języku angielskim
Rekrutacja: Egzamin wstępny ma charakter konkursowy.
Komisja ocenia kompetencje kandydata na podstawie przeglądu prac nadesłanych lub złożonych w formie elektronicznej w skali 0 do 15. Ilość punktów 0-3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów.
SZTUKA MEDIÓW
SPECJALIZACJA FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA
Studia pierwszego stopnia (zaoczne)
Egzamin jest jednoetapowy i ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac - fotograficznych i/lub multimedialnych (np. wideo, animacje, różne realizacje komputerowe) - oraz ich omówienie przed komisją rekrutacyjną. Dodatkowo można przedstawić prace rysunkowe, graficzne lub malarskie.
Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie, na podstawie przedstawionych prac i rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętności i predyspozycji kandydata oraz trafności wyboru kierunku studiów.
Egzamin wstępny ma charakter konkursowy.
Komisja ocenia kompetencje, prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów.
Minimum dla uruchomienia I roku studiów - 13 osób.
SZTUKA MEDIÓW
SPECJALIZACJA FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA
Studia drugiego stopnia (zaoczne)
O przyjęciu na niestacjonarne studia drugiego stopnia Fotografia i Multimedia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia tej specjalizacji lub pokrewnych oraz absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków z autorskim dorobkiem w tym obszarze.
Nabór przeprowadzony jest w trybie konkursowym.
O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję rekrutacyjną.
Forma egzaminu:
- egzamin jest jednoetapowy,
- egzamin ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac plastycznych (fotograficznych i multimedialnych) który powinien zawierać najlepsze i wyselekcjonowane prace w obu tych kategoriach - lub ich dokumentacji (portfolio) - oraz ich omówienie i merytoryczna obrona przed komisją rekrutacyjną. Zestaw może być uzupełniony o prace w technikach klasycznych (grafika, rysunek).
Absolwenci pierwszego stopnia ASP we Wrocławiu mogą przedstawić dyplom licencjata.
Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności kandydata w świadomym wykorzystywaniu narzędzi i języka nowych mediów (fotografia, film, komputer, internet, multimedia).
Egzamin ma charakter konkursowy.
Komisja ocenia kompetencje, prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów. Minimum dla uruchomienia I roku studiów - 8 osób.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
SPECJALNOSC: ARANŻACJA WNĘTRZ
Studia pierwszego stopnia
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania - 5 pkt
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
SPECJALNOŚĆ: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ
Studia drugiego stopnia
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania - 5 pkt
WZORNICTWO
SPECJALNOŚĆ: PROJEKTOWANIE PRODUKTU
Studia pierwszego stopnia
Rozmowa kwalifikacyjna połączona z obowiązkowymprzeglądem portfolio z zakresu rysunku, malarstwa oraz wybrane prace związane tematycznie z kierunkiem.
Zasady rekrutacji
Kwalifikacja odbywa się na podstawie:
a - przeglądu i oceny przedłożonego przez kandydata portfolio z rysunku, malarstwa oraz wybranych prac związanych tematycznie z kierunkiem
b - omówienia przez kandydata prezentowanych prac i przedstawienia indywidualnej motywacji oraz predyspozycji dotyczących wybranego kierunku studiów.
Zasady oceny
- każdy z członków komisji może przyznać do 10 punktów - za portfolio, do 6 punktów - za rozmowę kwalifikacyjną
- maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania - 64
- minimalna ilość punktów konieczna do kwalifikacji - 32
WZORNICTWO
SPECJALNOŚĆ: PROJEKTOWANIE FORM PRZEMYSŁOWYCH
Studia drugiego stopnia
Rozmowa kwalifikacyjna połączona z obowiązkowym przeglądem portfolio dokumentującym prace wykonane w czasie studiów licencjackich Zasady rekrutacji
Kwalifikacja odbywa się na podstawie;
a - przeglądu i oceny przedłożonego przez kandydata portfolio dokumentującego prace wykonane w czasie studiów pierwszego stopnia
b - omówienia przez kandydata prezentowanego portfolio i oceny indywidualnych predyspozycji studenta do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Zasady oceny
- każdy z członków komisji może przyznać; do 10 punktów - za prace zebrane w portfolio, do 6 punktów - za rozmowę kwalifikacyjną
- maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania - 64
- minimalna ilość punktów konieczna do kwalifikacji - 32
Załącznik nr 1 do Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego ASP
I. Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego dla studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich -w roku akademickim 2017/2018
1. Łączna maksymalna ocena za egzamin wstępny wynosi:
Wydział MiRz - 45 pkt.
Wydział GiSzM - 25 pkt.
Wydział AWiW - 50  pkt. - minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi  25 pkt.
Wydział CiSz - 40 pkt. - minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi  21  pkt.
 
 
Wydział
MiRz
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Wydział
CiSz
Wydział
AWiW
 
 
- Malarstwo,
- Rzeźba,
- Mediacja Sztuki
-Grafika,
-Sztuka Mediów
- Sztuka i Wzornictwo Ceramiki
- Sztuka i Wzornictwo Szkła
- Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
- Architektura Wnętrz (AW),
- Wzornictwo (W)
- Scenografia (S)
AW +S              W
Rysunek
od-do
0 -15 pkt.
( min. 4 pkt do kwalifikacji)
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
Malarstwo lub rzeźba
od-do
0 -15 pkt.
( min. 4 pkt do kwalifikacji)
 
0-10 pkt.
 
 
Malarstwo
od-do
 
 
0-10 pkt.
0-10 pkt.
Zadanie
specjalistyczne
od-do
0-15 pkt.
( min. 4 pkt do kwalifikacji)
 
0-15 pkt.
0 -24 pkt.
0 -24 pkt.
Prezentacja zadania specjalistycznego + omówienie zadania
 
 
0 -15 pkt.
0-5 pkt.
0-6 pkt.
0-6 pkt. /test/
2. Punktacja egzaminu praktycznego.
Łączna maksymalna ocena za egzamin praktyczny wynosi:
-Wydział MiRz - 45 pkt.
- Wydział GiSzM - 25 pkt.
- Wydział AWiW - 44 pkt.
- Wydział CiSz - 35 pkt.
Prezentacja i omówienie przez kandydata prac zrealizowanych z zadania specjalistycznego: Na Wydz. AWiW, oraz CiSz obrona pracy z zadania specjalistycznego wynosi:
Wydział AWiW - od-do - 0-6 pkt.
Wydział CiSz - od-do - 0 - 5 pkt.
II. Komisje Wydziałowe ustalają listę przyjętych kandydatów w ramach limitu miejsc.
Limit miejsc dla poszczególnych kierunków wynosi:
- malarstwo
-24
- rzeźba
-14
- mediacja sztuki
-12
- grafika
-30
- sztuka mediów
- 18
- architektura wnętrz
-20
- wzornictwo
-24
- scenografia
-9
- sztuka i wzornictwo ceramiki
- 15
- sztuka i wzornictwo szkła
-15
- konserwacja i restauracja dzieł sztuki (w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła)
-8
razem: 189 miejsc /tj. 100% limitu/
Komisje Wydziałowe ustalą listę przyjętych na I rok studiów w ramach ustalonych limitów miejsc jw.
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego ASP
TRYB REKRUTACJI CUDZOZIEMCÓW Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:
- posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP
- wykazują się dobrym stanem zdrowia udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia
- posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w RP albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w NFZ
1. Cudzoziemców obowiązuje egzamin wstępny tj. przegląd prac domowych oraz egzamin praktyczny.
2. Cudzoziemcy są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w informatorze (zastępując ksero dowodu kserokopią paszportu).
Podanie kandydata może być złożone na formularzu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla cudzoziemców (w dyspozycji polskich placówek dyplomatycznych poza Polską).
3. Cudzoziemcy składają:
a) dokumenty dotyczące uzyskanego wykształcenia (świadectwo, dyplom, suplement) wraz z legalizacją (lub apostille) z adnotacją (lub potwierdzeniem w formie osobnego dokumentu), uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.
Organem kompetentnym w powyższej kwestii są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kuratoria Oświaty;
b) udokumentowane oświadczenie w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów, posiadają certyfikat znajomości języka polskiego;
c) w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (lub świadectwo, dyplom lub inny dokument) potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.
Na studia drugiego stopnia cudzoziemcy składają ponadto:
d) zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów II stopnia, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia, zgodnie z przepisami nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
4. W wyjątkowych przypadkach kandydat może być dopuszczony do egzaminu na podstawie nadesłanych prac portfolio.
Decyzję o przyjęciu portfolio podejmuje dziekan.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna decyduje o dopuszczeniu kandydata do egzaminu praktycznego.
5. Cudzoziemcy zdają egzamin praktyczny w terminie obowiązującym wszystkich kandydatów
6. Uzyskane odpowiednie ilości punktów za poszczególne etapy (zgodnie z obowiązującymi ustaleniami wydziału) kwalifikuje kandydata do przyjęcia na studia w ASP.
7. Cudzoziemcy otrzymujący stypendium Rządu RP i cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności dewizowej zostają przyjęci poza limitem miejsc ustalonym dla studentów polskich.
8. Cudzoziemcy mogą stanowić nie więcej niż 20% limitu przyjęć na I rok studiów w ASP w roku akademickim 2017/2018.
9. Obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz obywateli polskich mieszkających na stałe poza Polską obowiązują zasady rekrutacji ustalone dla absolwentów szkół średnich w kraju.
Osoby te składają dodatkowo dokumenty wymienione w punkcie 3.
10. Cudzoziemcy oraz Polacy mieszkający poza Polską mogą być dopuszczeni do konkursowego egzaminu wstępnego na podstawie zaświadczenia szkoły średniej za granicą stwierdzającego, że świadectwo dojrzałości zostanie im wydane w terminie późniejszym, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)