Architektura

Architektura

Architektura

18.03.2022

Architektura – Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku architektura w PŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Architektura charakteryzuje się różnorodnością, dzięki której możliwe jest pozyskanie wiedzy ogólnobudowlanej i umiejętności artystycznych, co prowadzić ma przede wszystkim do osiągnięcia celu jakim jest tworzenie projektów różnego rodzaju obiektów. W toku studiów studenci uczą się między innymi jak projektować budynki mieszkalne i użytkowe, jak wykorzystywać w swojej pracy techniki komputerowe i zaawansowane projektowanie 3D, czy też jak posługiwać się światłem i kolorem. Dzięki bogatemu programowi studenci poruszają się po zagadnieniach projektowania architektonicznego w kontekście śródmiejskim, projektowania architektonicznego obiektów użyteczności publicznej, czy projektowania urbanistycznego, jak również zaznajamiają się z tematami konserwacji zabytków oraz rewitalizacji środowiska zurbanizowanego.

Absolwenci studiów na kierunku Architektura wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, które mogą wykorzystać na przykład w biurach projektowych, czy firmach wykonawczych. Co ważne, mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w nieograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej.

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Rysunek odręczny i malarstwo 
 • Podstawy technik kompozycji w projekcie
 • Geometria wykreślna
 • Podstawy projektowania architektonicznego i ergonomii 
 • Historia architektury i budowy miast 
 • Mechanika Budowli

 

Politechnika Łódzka to 10 wydziałów, na których prowadzonych jest 61 kierunków studiów. Jednym z nich jest Architektura, realizowana na studiach I i II stopnia, także w języku angielskim.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym celem tego kierunku jest wykształcenie przyszłego architekta, a ciekawe zajęcia mają ukształtować wyobraźnię przestrzenną i przygotować do innowacyjnego tworzenia. Studia to możliwość poznania takich dyscyplin jak: projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne zabudowy mieszkaniowej, projektowanie terenów zielonych, projektowanie architektoniczne małych obiektów użyteczności publicznej, projektowanie osadnictwa wiejskiego, konserwacja i ochrona zabytków.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Ponadto, studia to zdobycie wiedzy, jak w pracy projektowej współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych i artystycznych oraz umiejętności kierowania procesem wykonawczym.

 

Opinie

Aby rozwiać ewentualne wątpliwości, jaki kierunek wybrać, jaką obrać potem drogę zawodową, jakie ma Politechnika Łódzka opinie – wystarczy posłuchać Bartka z Kalisza, absolwenta kierunku: „Studia na Architekturze to wyzwanie, ale nikt nie idzie na Politechnikę Łódzką po to, aby zająć się obojętnie czym i jakąkolwiek pracę wykonywać w przyszłości. Czy są to studia łatwe? Nie. Czy są to studia satysfakcjonujące? Tak. Zdecydowanie.”

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ARCHITEKUTRA - ważne informacje

architektura studia Łódź

architektura studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Architekturę na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
 • historii architektury i budowy miast,
 • przygotowywania dokumentacji architektoniczno- budowlanej,
 • zasad projektowania instalacji budowlanych,
 • posługiwania się warsztatem plastycznym,
 • ekonomiki procesu inwestycyjnego,
 • prawa budowlanego,
 • konserwacji zabytków,
 • planowania przestrzennego,
 • architektury krajobrazu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architektura:

 • pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych,
 • jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
 • instytutach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych,
 • jednostkach zajmujących się doradztwem,
 • pracowniach konserwatorskich,
 • pracowniach projektowania wnętrz.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

-matematyka -język obcy -sprawdzian uzdolnień plastycznych

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Planując ubieganie się o przyjęcie na Architekturę należy zdawać sobie sprawę z tego, iż postępowanie kwalifikacyjne wygląda nieco inaczej w porównaniu z pozostałymi kierunkami. Kandydaci muszą nastawić się na bardziej wymagający proces rekrutacyjny, poszerzony o praktyczne sprawdziany umiejętności.

Każdy, kto chce dołączyć do grona studentów Politechniki Łódzkiej zobligowany jest do założenia indywidualnego konta w internetowym systemie rekrutacyjnym. Przy jego pomocy wybieramy kierunek, wprowadzamy uzyskane wyniki, dokonujemy opłat rekrutacyjnych, a także dowiadujemy się o kolejnych krokach, jakie należy poczynić w kierunku otrzymania indeksu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które należy złożyć po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Niedostarczenie ich jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. O jakie dokumenty dokładnie chodzi? 

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną wnosi każdy kandydat na studia, ponieważ stanowi ona przepustkę do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadku Architektury należy dokonać jeszcze opłaty dodatkowej, związanej ze sprawdzianem uzdolnień plastycznych. 

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Kandydatów na Architekturę na Politechnice Łódzkiej obowiązują dwa przedmioty: matematyka oraz język obcy. Naturalnie, nie oznacza to, że wyłącznie na nich skupia się postępowanie kwalifikacyjne, gdyż wspominaliśmy już o obowiązku przystąpienia do praktycznego sprawdzianu uzdolnień plastycznych. Jak on wygląda? Sprawdzian trwa łącznie 5 godzin i polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych, dotyczących zadanych tematów. Jego celem jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to system, dzięki któremu kandydaci na studia mogą obliczyć szanse swojego powodzenia w procesie rekrutacyjnym. Według obowiązujących zasad, klasyfikacja kandydatów prowadzona jest na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu. Należy pamiętać, że w procesie rekrutacyjnym na Architekturę liczy się również sprawdzian uzdolnień praktycznych.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem stwierdzenie, że warto brać udział w różnego rodzaju konkursach wiedzy i olimpiadach. Uczestnictwo pogłębia naszą wiedzę, rozwija umiejętności, a także stanowi ułatwienie w procesie ubiegania się o przyjęcie na studia. 

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)