Pedagogika

09.02.2022

pedagogika politechnika koszalińska studia Koszalin

Pedagogika – Politechnika Koszalińska 2022

Kierunek Pedagogika na Politechnice Koszalińskiej realizowany jest na Wydziale Technologii i Edukacji. Stawia sobie za cel stworzenie studentom możliwości zdobycia samowiedzy pozwalającej na kształtowanie i projektowanie osobistego rozwoju w zakresie kompetencji społecznych i osobowych, refleksyjności i krytyczności. Pedagogika na Politechnice Koszalińskiej zakłada zdobywanie wiedzy w obszarze pedagogiki, obejmującej teorie opisujące i wyjaśniające złożoność relacji edukacji, wychowania i kształcenia człowieka, ich genezę i konsekwencji z perspektywy zarówno historycznej, jak i współczesnych przemian społeczno- kulturowych. Studia pozwalają zrozumieć przemiany, kryzysy środowisk i instytucji edukacyjnych, idei i wzorów wychowania.

Studia na kierunku pedagogika w PKOSZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Pedagogika na Politechnice Koszalińskiej dzielą się na następujące specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Edukacja artystyczna, Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka, Oligofrenopedagogika, Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Psychopedagogika, Doradztwo zawodowe i personalne, Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych, Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Mediacje i negocjacje społeczne. Studia pedagogiczne nie należą do najłatwiejszych, a studenci muszą zmierzyć się z długą listą zajęć. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: edukacja międzykulturowa, biomedyczne podstawy rozwoju, współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczej, psychopedagogika twórczości, elementy psychologii osobowości, socjologia wychowania.

Przedmioty znajdujące się w planach zajęć mają za zadanie przekazanie wiedzy pedagogicznej, filozoficznej, socjologicznej, psychologicznej, artystycznej. Absolwent powinien znać podstawowe metody i narzędzia analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla zjawisk pedagogicznych i społecznych, wyszukiwać i obserwować, a także interpretować zjawiska pedagogiczne w oparciu o informacje z różnych źródeł, czy też analizować i interpretować problemy edukacyjne. Wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach mogą wykorzystać w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, placówkach przedszkolnych, zakładach karnych, schroniskach dla nieletnich, sanatoriach, świetlicach terapeutycznych, placówkach animacji kulturalnej, instytucjach pomocy społecznej.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Politechnika Koszalińska opinie? Marta studentka II stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to bardzo złożony kierunek. Wiedzę czerpie się z podręczników, ale – i co chyba ważniejsze – z własnych obserwacji, spotkań, rozmów. Idealny kandydat na studia powinien potrafić słuchać, a to dzisiaj coraz rzadsza umiejętność.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę na Politechnice Koszalińskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • nauczania osób dorosłych,
 • planowania, organizowania i realizowania działań artystycznych wspierających rozwój,
 • stymulacji rozwoju i organizacji procesu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i osobami starszymi,
 • potrzeb jednostek i grup de faworyzowanych w społeczeństwie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Politechnice Koszalińskiej znajdzie zatrudnienie:

 • w placówkach przedszkolnych,
 • w domach dziecka,
 • w pogotowiach opiekuńczych,
 • w świetlicach terapeutycznych,
 • w świetlicach środowiskowych,
 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • zakładach karnych,
 • placówkach animacji kulturalnej,
 • instytucjach pomocy społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Bilet wstępu na studia na kierunku Pedagogika, na Wydziale Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej jest konkurs świadectw. Do grona najważniejszych przedmiotów, które należy zdawać na maturze, należą: język polski, język obcy nowożytny, oraz przedmiot do wyboru.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W KOSZALINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Koszalinie

Studia w Koszalinie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia

 

 

 


 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Komentarze (0)