ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. (61) 848 70 96

e-mail: food_sc@up.poznan.pl

http://www.foodsciences.edu.pl/

 

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. (61) 848 70 96

e-mail: food_sc@up.poznan.pl

http://www.foodsciences.edu.pl/

 

 • ANALITYKA ŻYWNOŚCI Stopień: II REKRUTACJA

  Studia na kierunku umożliwia zdobycie wiedzy o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych pod kątem jakości żywności i jej kontroli oraz nowoczesnych technikach analitycznych. Absolwenci kierunku zdobywają gruntowną wiedzę z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej i różnorodnych technik instrumentalnych, a także wiadomości z technologii, mikrobiologii i analizy żywności. Ze względu na złożoność surowców, produktów żywnościowych i technologii ich wytwarzania, interdyscyplinarność kierunku pozwala na zapewnienie studentom wiedzy z zakresu nauk rolniczych i ścisłych. Zdobyte na dwóch uczelniach wykształcenie czyni absolwentów specjalistami w dziedzinie analityki, z  uwzględnieniem specyfiki przemysłu żywnościowego i różnorodności badań żywności.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka żywności jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Dietetyka
  Program kształcenia na kierunku Dietetyka spełnia standardy kompetencji dietetyka przyjęte przez Europejską Federację Stowarzyszenia Dietetyków. Kształcenie prowadzi się w oparciu o efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Efekty kształcenia odnoszą się do dwóch obszarów: obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw; oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności posiada wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych, biologicznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Ma umiejętności w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy sensorycznej i instrumentalnej. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności oraz w sterowaniu procesami technologicznymi. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Technologia żywności i żywienia człowieka
  Efekty kształcenia odnoszą się do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych i wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wysoko kwalifikowane kadry w całej gospodarce żywnościowej. Efekty kształcenia zapisane dla kierunku spełniają efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich. Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Umie organizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożyytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)