Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 061 848-7124,

e-mail: inzynieria@up.poznan.pl

http://www1.up.poznan.pl/wisgp/

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 061 848-7124,

e-mail: inzynieria@up.poznan.pl

http://www1.up.poznan.pl/wisgp/

 • EKOENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów ekoenergetyka
  Kierunek stwarza studentom możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska. Jego charakter i specyfika umożliwiają absolwentom projektowanie i eksploatację obiektów technicznych nadzorowanie procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji tzw. zielonej energii.
  Studia I stopnia
  Absolwent kierunku posiada wykształcenie bazujące na m.in.: technologii wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz stosowane sposoby jej konwersji na biopaliwa; pozyskiwaniu biogazu oraz projektowaniu, budowie i eksploatacji biogazowni; technologii pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych; projektowaniu i eksploatacji farm wiatrowych; projektowaniu i eksploatacji paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
  Studia II stopnia
  Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Ekoenergetyka przygotowują się do realizowania prac i projektów o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci studiów magisterskich uzyskują wykształcenie, które daje im atrakcyjny i pożądany na rynku pracy zawód związany z pozyskiwaniem i produkcją energii ze źródeł odnawialnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekoenergetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

  Studenci kierunku będą zdobywać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu geoinformacji i geotechnologii, budownictwa ogólnego, geotechniki, budownictwa hydrotechnicznego, modelowania hydrodynamicznego przepływów wód powierzchniowych i podziemnych, wodnego transportu śródlądowego, logistyki transportu wodnego.

  W czasie studiów realizowane będą innowacyjne przedmioty - 63% zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach modułów kierunkowych i praktycznych. Studenci korzystać będą z nowoczesnych laboratoriów: dronowego - DRONELAB i komputerowego – KOMPLAB wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie projektowe i inżynierskie.

  W programie kształcenia ujęto unikalne i nieodpłatne kursy prowadzone przez wiodące firmy związane z praktyką, które ułatwią Tobie podjęcie pracy, takie jak: GEOMATYKA, AUTOCAD, ArcGIS, Python, HYDRUS, Systemów pomiarowych. Dla najlepszych studentów przygotowaliśmy kursy pilotażu drona i szkolenie UAV VLOS z licencją pilota! Studia umożliwiają zdobycie uprawnień budowlanych w specjalnościach: inżynieryjna hydrotechniczna i konstrukcyjno-budowlana.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów gospodarka przestrzenna
  Kierunek ten w unikalny sposób uczy łączenia następujących obszarów: kształtowania ładu przestrzennego, wymagań środowiskowych oraz potrzeb ekonomiczno-społecznych, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Po odbyciu praktyki na budowie i w biurze projektów oraz zdaniu egzaminu, absolwenci mogą się ubiegać o uprawnienia urbanistyczne.
  Studia I stopnia
  Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności do przygotowywania dokumentów planistycznych i ofert inwestycyjnych, prowadzenia prac w procesach zarządzania rozwojem w skali lokalnej i regionalnej, podejmowania współpracy z regionami europejskimi oraz udziału w pozyskiwaniu środków z UE na rozwój regionalny i infrastrukturę, opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych, konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz rewitalizacji obszarów wiejskich.
  Studia II stopnia
  Kontynuując lub podejmując naukę na studiach drugiego stopnia można poznać zasady kształtowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ładu przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego, oceny zasobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz wpływu inwestowania na środowisko, gospodarkę gruntami, funkcjonowanie programów i aplikacji Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), metod modelowania i teorii gospodarki przestrzennej, rynku i wyceny nieruchomości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów informatyka stosowana

  Kierunek ten wyróżnia możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie inżynierii środowiska. Szczególny nacisk kładziony jest na wszystkie aspekty działań inżynierskich – projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, związanych z kształtowaniem zasobów wodnych, z zachowaniem standardów środowiskowych.

  Połączenie wiedzy i umiejętności inżynierskich z wiedzą i wrażliwością na środowisko, stanowi o unikalności tego kierunku. Po odbyciu praktyki absolwent może się ubiegać o uprawnienia budowlane w zakresie inżynierii hydrotechnicznej, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  Studia I stopnia

  Studia inżynierskie na tym kierunku przygotują do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów melioracyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń i budowli wodnych, składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, instalacji wewnętrznych budynków, zabezpieczeń przed zagrożeniami powodzią i suszą, a także regulacji cieków.

  Studia II stopnia

  Na drugim stopniu studiów można zdobyć szczegółową wiedzę dotyczącą zbiorników wodnych i budowli hydrotechnicznych, budowli ziemnych, specjalistycznych robót fundamentowych, kształtowania zasobów wodnych terenów rolniczych, leśnych i zurbanizowanych, monitoringu środowiska wzmacniania podłoża pod obiekty budowlane i komunikacyjne.

  Można nauczyć się wykorzystywania współczesnych metod teledetekcyjnych, kosztorysowania, modelowania i komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów inżynieria i gospodarka wodna
  Kierunek ten powstał z myślą o kształceniu specjalistów mogących stawić czoła problemom gospodarowania wodą w zmieniającym się środowisku. Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania wodą w skali zlewni i regionu, nabywając doświadczenie podczas staży i praktyk w firmach projektowych i wykonawczych. Ukończenie tego kierunku umożliwia zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz inżynierii hydrotechnicznej.
  Studia I stopnia
  Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna dają podstawy wiedzy i umiejętności niezbędnych to projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów inżynierii i gospodarki wodnej, systemów ochrony przed powodzią i suszą, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, złożonych obiektów i systemów wodno-melioracyjnych, budowli hydrotechnicznych i regulacji cieków, systemów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą.
  Studia II stopnia
  Na drugim stopniu studenci zdobywają szczegółową wiedzę i nabywają umiejętności rozwiązywania zadań projektowych i wykonawczych z zakresu interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy, z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwpowodziowej i zasad zrównoważonego rozwoju, żeglugi śródlądowej, optymalizacji warunków glebowo-wodnych dla intensywnej produkcji rolniczej i leśnej, jakościowej i ilościowej ochrony zasobów wodnych, rekultywacji środowiska glebowego i wodnego, wykorzystywania nowoczesnych metod modelowania gospodarki wodnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ROLNICZA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów inżynieria rolnicza
  Studia na kierunku Inżynieria rolnicza pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i zarządzania nowoczesnymi zakładami serwisowania maszyn rolniczych, a także przygotowują do samodzielnego oraz twórczego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii występujących w rolnictwie i jego otoczeniu.
  Studia I stopnia
  Studia pierwszego stopnia pozwalają podejmującym naukę zapoznać się z technikami i technologiami stosowanymi w rolnictwie, zasadami organizowania i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, techniką komunalną oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych.
  Studia II stopnia
  Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu są przygotowani do obsługi technicznej maszyn stosowanych w rolnictwie i przetwórstwie płodów rolnych. Uzyskują także przygotowanie specjalistyczne do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych dla rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria rolnicza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów inżynieria środowiska
  Studia I stopnia
  Studia inżynierskie na tym kierunku przygotują do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów melioracyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń i budowli wodnych, składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, instalacji wewnętrznych budynków, zabezpieczeń przed zagrożeniami powodzią i suszą, a także regulacji cieków.

  Kierunek ten wyróżnia możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie inżynierii środowiska. Szczególny nacisk kładziony jest na wszystkie aspekty działań inżynierskich – projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, związanych z kształtowaniem zasobów wodnych, z zachowaniem standardów środowiskowych.

  Połączenie wiedzy i umiejętności inżynierskich z wiedzą i wrażliwością na środowisko, stanowi o unikalności tego kierunku. Po odbyciu praktyki absolwent może się ubiegać o uprawnienia budowlane w zakresie inżynierii hydrotechnicznej, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  Studia II stopnia

  Na drugim stopniu studiów można zdobyć szczegółową wiedzę dotyczącą zbiorników wodnych i budowli hydrotechnicznych, budowli ziemnych, specjalistycznych robót fundamentowych, kształtowania zasobów wodnych terenów rolniczych, leśnych i zurbanizowanych, monitoringu środowiska wzmacniania podłoża pod obiekty budowlane i komunikacyjne. Można nauczyć się wykorzystywania współczesnych metod teledetekcyjnych, kosztorysowania, modelowania i komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji.

  Kierunek ten wyróżnia możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie inżynierii środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opinie (0)