• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biotechnologia
  Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku biotechnologia absolwent ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie matematyki, fizyki, biofizyki oraz chemi i (nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej), a także podstaw genetyki i biologi i. Potrafi oznaczać właściwości fizyczne i chemiczne związków chemicznych i materiałów stosowanych w biotechnologii, przewidywać reaktywność związków chemicznych na podstawie ich budowy oraz szacować efekty cieplne procesów chemicznych i biochemicznych. Potrafi także planować i przeprowadzać eksperymenty chemiczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać poprawne wnioski, a także posługiwać się programami komputerowymi, wspomagającymi real izacje zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie technologi i chemicznych, w tym również biotechnologi i przemysłowej. Umie przeprowadzić syntezy prostych związków chemicznych w skal i laboratoryjnej oraz wyizolować proste produkty biochemiczne z surowców naturalnych, jak również zaprojektować prosty proces biotechnologiczny i ocenić jego funkcjonowanie przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi. Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej anal izy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w biotechnologi i przemysłowej, wstępnie oceniać efekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich w zakresie technologi i chemicznej i biotechnologi i przemysłowej, a także dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne real izowanych zadań inżynierskich oraz oceniać zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych i biochemicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria chemiczna i procesowa ma wiedzę ogólną w zakresie chemi i nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej. Ma wiedzę z matematyki oraz fizyki, w zakresie niezbędnym w praktyce inżynierskiej, z elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki, materiałoznawstwa w zakresie potrzebnym do formułowania i rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych i sprzętowych powiązanych z inżynierią chemiczną i procesową. Ma także podstawową wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu inżynieri i chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego (w zakresie podstawowych procesów przemysłu chemicznego). Zna podstawy kinetyki i termodynamiki procesowej, inżynieri i reaktorów chemicznych oraz bioinżynierii, a także zasady automatyki i miernictwa działania układów kontrolno-pomiarowych i elektronicznych układów sterowania. Potrafi zaplanować eksperyment i dokonać analizy wyników oraz wykorzystać nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą i specjal istyczne oprogramowanie do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu inżynieri i i technologi i chemicznej oraz stosować podstawowe techniki laboratoryjne do anal izy, syntezy, wydzielania i oczyszczania związków chemicznych. Potrafi zaprojektować i wykonać proste stanowisko badawcze do oceny właściwości fizykochemicznych zadanych substancj i i ocenić jego funkcjonowanie przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi. Umie zaprojektować prosty proces technologiczny zgodnie z zadaną specyfikacją, charakterystyczny dla ukończonej specjalności, i ocenić jego poprawność przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi, a także wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w procesach chemicznych. Potrafi korzystać z symulatorów wspomagających projektowanie inżynierskie i w technologi i chemicznej (ChemCAD).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Technologia chemiczna
  Absolwent studiów I stopnia kierunku technologia chemiczna ma wiedzę z matematyki w stopniu pozwalającym na wykorzystanie metod matematycznych do opisu procesów chemicznych oraz obl iczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej, jak również z fizyki i chemi i na poziomie niezbędnym do rozumienia i ilościowego opisu procesów technologicznych. Ma wiedzę związaną z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacj i chemicznych. Ma także wiedzę z elektrotechniki, elektroniki, automatyki i informatyki w zakresie potrzebnym do formułowania i rozwiązywania prostych zadań obl iczeniowych i sprzętowych powiązanych z technologią chemiczną. Zna podstawy kinetyki, termodynamiki i katalizy procesów chemicznych, a także zasady budowy i doboru reaktorów i aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym. Ma wiedzę z zakresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego, oraz na temat surowców, produktów i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym związanym z technologią chemiczną. Potrafi stosować podstawowe metody planowania eksperymentu oraz różne metody eksperymentalne i analityczne. Umie stosować podstawowe techniki laboratoryjne do anal izy, syntezy, wydzielania, oczyszczania i charakteryzowania związków chemicznych stosowanych w technologii chemicznej. Umie dobierać reakcje chemiczne do real izacj i konkretnych zadań inżynierskich z zakresu technologi i chemicznej. Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej anal izy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w procesach technologi i chemicznej, jak również zaprojektować prosty proces technologiczny, zgodnie z zadaną specyfikacją, charakterystyczny dla ukończonej specjalności, i ocenić jego poprawność przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest wynik egzaminu testowego.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (5)

paulina Ocena

Politechnika Krakowska to szczególna uczelnia. Zdobywamy tutaj nie tylko wiedzę, ale i poczucie, że nasza praca jest bardzo potrzebna i może wpływać na życie innych. To niezwykle ważne, by wiedzieć, że wkładany wysiłek ma odbicie w życiu codziennym innych ludzi

kamila Ocena

Jestem studentką trzeciego roku i ani razu nie pomyślałam o tym, że wybrałam źle. Podoba mi się to, czego się uczę, gdzie się uczę i co będę mogła zrobić w przyszłości ze swoją wiedzą i umiejętnościami. Politechnika Krakowska to, po prostu, świetna uczelnia. Polecam każdemu

patrycja Ocena

Chociaż sama nazwa ? Inżynieria chemiczna i procesowa ? wielu ludziom wydaje się kompletnie obca, to ma znaczenie w ich życiu, gdyż każdy stosuje chociażby leki czy kosmetyki. To bardzo interesująca dziedzina, ale skomplikowana, dlatego cieszę się, że studiuję ją akurat na Politechnice w Krakowie, bo tutaj ci, którzy uczą, czerpią z tego ogromną radość, która udziela się studentom

jom Ocena

Politechnika Krakowska daje świetne warunki nie tylko do nauki, ale także do zdobywania doświadczenia za sprawą wielu możliwości praktyk zawodowych. Uczelnia kładzie duży nacisk na to, aby student rzeczywiście mógł wykorzystać zdobytą wiedzę

jagoda Ocena

Nigdy nie zamieniłabym Politechniki Krakowskiej na inną uczelnię. Zajęcia prowadzi doświadczona kadra i widać, że robi to z ogromną pasją. Jeśli studiujesz to, co chcesz i wiedza przekazywana jest w ciekawy sposób, to studiowanie to sama przyjemność