• ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Analityka chemiczna i spożywcza
  Zakładane efekty kształcenia – zdobędziesz wiedzę nie tylko z zakresu przedmiotów podstawowych ale także o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym, technikach i metodach charakteryzowania, identyfikacji i oznaczania związków chemicznych oraz z zakresu inżynierii procesowej i materiałoznawstwa chemicznego. Zdobędziesz również podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz transferu technologii a także niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Poznasz ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zdobędziesz umiejętności planowania eksperymentów chemicznych, badania przebiegu reakcji chemicznych, posługiwania się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w analizie, syntezie, wydzielaniu i oczyszczaniu związków chemicznych oraz interpretacji wyników badań. Posiądziesz umiejętność doboru analitycznych metod ilościowego i jakościowego oznaczania związków chemicznych dla kontroli przebiegu procesów i oceny jakości produktów i surowców oraz oznaczania właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych i termicznych materiałów.  Będziesz potrafił ocenić zagrożenia związane z pracą w laboratoriach analitycznych oraz dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Istotne miejsce w programie zajmują przedmioty prowadzące do uzyskania tzw. kompetencji miękkich m.in. świadomości ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową a także myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Poznasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu analityki. Uzyskane kwalifikacje powinny umożliwić absolwentom podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej lub też podjęcie studiów drugiego stopnia (magisterskich) np. na prowadzonych na WTiICh studiach na kierunku technologia chemiczna.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz pracować w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, włókienniczego, w laboratoriach małych firm produkcyjnych czy laboratoriach jednostek badawczo-rozwojowych, jak również w laboratoriach analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych. Ponadto, absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach urzędów i instytucji zajmujących się kontrolą i badaniem żywności oraz ochroną środowiska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), a także stacjach sanitarno-epidemiologicznych i Państwowej Inspekcji Handlowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka chemiczna i spożywcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii, fizyki, biologii

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria materiałowa
  zego możesz się nauczyć - zdobędziesz umiejętności korzystania z informacji technicznej, doboru materiałów, obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle, a także małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu fizyki, chemii i informatyki, nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Zdobędziesz też praktyczne przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie, współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz w jednostkach gospodarczych, doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich, obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i własności materiałów inżynierskich oraz obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu inżynierii materiałowej. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych oraz w przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania np. w Zakładach Azotowych Anwil S.A. we Włocławku, Ergis S.A. w Wąbrzeźnie, Zakładach Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy, Dendro Poland Ltd. Sp. z o.o. w Rogoźnie, Pojazdy Szynowe PESA SA w Bydgoszczy, Graform w Bydgoszczy, Plastica Sp. z o.o. w Kowalewie, Form-Plast S.A., Formet oraz Zakładach Przemysłu Gumowego Stomil w Bydgoszczy i in.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii, fizyki, biologii

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Technologia chemiczna
  Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Poznasz podstawowe problemy ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego rozwoju, a także umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Ukończenie technologii chemicznej pozwoli Ci w szczególności na poznanie surowców i materiałów stosowanych w technologii chemicznej, ich czystości, surowców poużytkowych, realizacji i kontroli procesu w skali technologicznej, podstawowych materiałów polimerowych, metalicznych i ceramicznych, ich właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych i termicznych, tworzyw sztucznych, materiałów metalicznych i ceramicznych, postępowania z odpadami, przyjaznych środowisku technologii, termodynamiki, kierunku przebiegu reakcji, modelowania procesów technologicznych, przepływów jedno- i wielofazowych procesów wymiany ciepła i masy, dyfuzyjnych i cieplno-dyfuzyjnych, podstawowych obliczeń projektowych, operacji jednostkowych w technologiach chemicznych, tworzyw konstrukcyjnych, maszyn w aparatach i urządzeniach przemysłowych, prostej aparatury do produkcji chemicznej, pomiarów technologicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej w przemyśle chemicznym, elementów automatyki przemysłowej, transportu i utylizacji chemikaliów, zagrożeń i ryzyka w przemyśle chemicznym,  zapobiegania wypadkom i awariom, międzynarodowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa technicznego. Poznasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu technologii chemicznej. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów na kierunku technologia chemiczna będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych np. w Zakładach Azotowych Anwil S.A. we Włocławku, Plastica Sp. z o.o. w Kowalewie, Ergis S.A.w Wąbrzeźnie, Zakłady Chemiczne Zachem S.A. w  Bydgoszczy, Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. w Rogoźnie, Pojazdy Szynowe PESA S.A. w Bydgoszczy, Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A., Mondi Packaging Paper Świecie S.A., International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. i in.  Zakres zdobytej wiedzy ekonomicznej umożliwi Ci także podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku technologia chemiczna cieszą się dobrą opinią na rynku pracy i są chętnie zatrudniani przez zakłady zarówno naszego regionu i kraju jak i za granicą. Wielu z nich w krótkim czasie osiąga wysokie pozycje w swoich przedsiębiorstwach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii, fizyki, biologii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria materiałowa i inżynieria chemiczna, po kierunkach: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, chemia oraz ochrona środowiska są zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów efektów kształcenia z 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia kierunku technologia chemiczna, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych. Kandydaci pozostałych kierunków przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Będziesz specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Dowiesz się jak zorganizować produkcję żywności włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Poznasz zasady funkcjonowania rynku i marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Nauczysz się posługiwać techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W szczególności Twoja wiedza związana będzie z przemianami zachodzącymi w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania, przeprowadzaniem sensorycznej, fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy żywności, uwarunkowaniami bezpiecznej jej produkcji i toksykologicznej analizy, funkcjonowaniem i eksploatacją maszyn, projektowaniem technologicznym zakładów przemysłu spożywczego, funkcjonowaniem układów pokarmowego i współtowarzyszących, racjonalnym żywieniem człowieka, wykorzystywaniem surowców do produkcji żywności, wykorzystywaniem metod jej utrwalania, doborem operacji oraz procesów jednostkowych w technologii żywności, stosowaniem zasad ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym oraz z zasadami rachunkowości. Masz szansę poznasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów jesteś przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą jakości, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka na stanowisku: technologa, inżyniera d/s oceny jakościowej, normalizatora itp. np. w Zakładach Jutrzenka Holding S.A. w Bydgoszczy, Zakładach Tłuszczowych Kruszwica S.A., Rieber Foods Polska S.A. we Włocławku, Zakładach Produkcji Mleczarskiej Osowa w Bydgoszczy,  Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Gniewkowie lub Sadkach, cukrowniach i in.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii, fizyki, biologii

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

UTP Ocena

Polecam