• ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Analityka chemiczna i spożywcza

  Analityk jest specjalistą którego zadaniem jest opracowywanie, rozwijanie i zastosowanie metod, aparatów i strategii, w celu uzyskania informacji o składzie chemicznym materiałów i ich zmienności w czasie i przestrzeni zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem krajowym oraz unijnym. Nasz Analityk  zajmuję się analizą chemiczną, czyli badaniem jakościowego
  i ilościowego składu chemicznego substancji.

  Absolwent tego kierunku posiada niezbędną Wiedzę do rozwiązania podstawowych zagadnień analitycznych. Zna techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafi je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Posiada również wiedzę z zakresu zasad organizacji i pracy w laboratorium akredytowanym.

  Absolwent posiada umiejętność obsługi i zastosowania komputera  oraz podstawowych programów użytkowych, które może wykorzystać w laboratorium do przeprowadzania obliczeń oraz do oceny poprawności uzyskanych wyników.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka chemiczna
  • Analityka żywności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityka chemiczna
  • Analityka żywności

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka chemiczna i spożywcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii, fizyki, biologii

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria materiałowa
  Inżynieria materiałowa to dziedzina nauki i techniki, której zadaniem jest wykorzystanie interdyscyplinarnej wiedzy zarówno w celu użytecznego projektowaniem nowych, jak i doskonalenia już znanych materiałów.
  Swoim zakresem obejmuje dziedziny: fizykochemia polimerów, chemia fizyczna, fizyka, metaloznawstwo, ceramika, mechanika i in. Inżynieria materiałowa zajmuje się systemowym kształtowaniem materiałów uwzgledniającym ich właściwości, technologię produkcji, wpływ na środowisko, jak również sposób utylizacji i recyklingu. Wiedza w tej dziedzinie jest niezbędna dla rozwoju wszystkich innych technologii kształtujących dzisiejszy świat.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy 
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii, fizyki, biologii

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Technologia chemiczna

  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej kształci studentów od blisko 70-ciu lat.

  Kierunek uzyskał w 2015 roku pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2020 roku kierunek Technologia chemiczna studia I stopnia otrzymał Certyfikat „Studia z Przyszłością” potwierdzający wysoką jakość kształcenia i nowatorski dostosowany do potrzeb rynku pracy program studiów.

  Po ukończeniu kierunku technologia chemiczna możesz :

  • projektować procesy chemiczne oraz aparaturę,
  • pracować w laboratoriach naukowo-badawczych, analitycznych i rozwojowych w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym itp.
  • zarządzać jakością i produktami chemicznymi oraz bezpieczeństwem technicznym,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia przemysłowa
  • Technologia procesów chemicznych
  • Chemia i technologia kosmetyków

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia przemysłowa
  • Technologia procesów chemicznych
  • Analityka chemiczna i spożywcza
  • Nowoczesne technologie materiałowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologia procesów chemicznych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Technologia procesów chemicznych
  • Nowoczesne technologie materiałowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy 
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii, fizyki, biologii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria materiałowa i inżynieria chemiczna, po kierunkach: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, chemia oraz ochrona środowiska są zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów efektów kształcenia z 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia kierunku technologia chemiczna, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych. Kandydaci pozostałych kierunków przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka na naszym Wydziale w całości przypisany jest do dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienie, co oznacza że kształcimy 100. procentowych technologów żywności. Kwestia odżywiania stała się istotnym elementem obecnym w przestrzeni życiowej wysokorozwiniętych społeczeństw. Technologia żywienia i żywienie człowieka to kierunek interdyscyplinarny, a osoby z takim wykształceniem świetnie odnajdują się w różnych branżach i specjalizacjach istniejących na rynku pracy.
  Technolog żywności orientuje się i potrafi wykorzystywać w swojej pracy różne dziedziny wiedzy, począwszy od nauk przyrodniczych, społecznych, po nauki o zdrowiu, a wszystko analizuje jako osoba z kompetencjami inżynierskimi. Z tego względu  technolog żywności i żywienia człowieka czerpie wiedzę nie tylko z nauk biologicznych, ale także medycznych, tych związanych z dietetyką, chemią spożywczą, biotechnologią żywności, czy inżynierią produkcji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria żywności
  • żywienie człowieka z elementami dietetyki

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy 
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii, fizyki, biologii

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

UTP Ocena

Polecam