Politechnika Łódzka

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

Al. Politechniki 6

90-924 Łódź

tel. 42 631 35 02

e-mail: w-6@adm.p.lodz.pl

www.bais.p.lodz.pl

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

Politechnika Łódzka

Al. Politechniki 6

90-924 Łódź

tel. 42 631 35 02

e-mail: w-6@adm.p.lodz.pl

www.bais.p.lodz.pl

 • REWITALIZACJA MIAST Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Rewitalizacja miast
  W ramach interdyscyplinarnych studiów II stopnia na tym kierunku student pogłębia wiedzę z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Potrafi analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru. Potrafi wskazać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania. Rozumie, iż rewitalizacja jest reakcją na kryzys obszaru, ale jednocześnie stanowi przedsięwzięcie komercyjne, pozwalające angażować środki z różnych źródeł i jest często impulsem do podejmowania szerszych działań inwestorskich, jest umiejętnym połączeniem wielu często przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu. 

  Absolwent rewitalizacji miast dysponuje wiedzą z zakresu: ekonomii, finansów, gospodarki przestrzennej, zarządzania, prawa, pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki społecznej, animacji kulturowej oraz architektury i urbanistyki, budownictwa, inżynierii środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rewitalizacja miast jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  W ramach kierunku architektura studenci mają możliwość studiowania w języku polskim i angielskim. Planujemy przyjąć 120 osób na studia polskojęzyczne oraz 25 osób na studia w języku angielskim. Studia są ośmiosemestralne, a ich zaletą jest możliwość samodzielnego kształtowania kariery zawodowej.

  Dzięki wielu modułom obieralnym student ma możliwość wyboru interesujących go zagadnień, w tym tematów projektów semestralnych oraz prowadzącego przedmiot. Przyszłych architektów wnętrz studia przygotują do twórczej działalności zawodowej w zakresie architektury wnętrz, podstaw wzornictwa, wystawiennictwa i scenografii oraz różnorodnych, pomocniczych zadań w dziedzinie budownictwa, architektury, urbanistyki – indywidualnie i w zespołach.

  W przyjętej od roku akademickiego 2019/2020 formule zaplanowano możliwość wyboru na wyższych semestrach ścieżki programowej w postaci obieralnych modułów zajęć z zakresu architektury wnętrz. Tym samym stworzono możliwość zdobycia wiedzy, jak w pracy projektowej współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin humanistycznych i artystycznych. Dzięki studiom politechnicznym można dodatkowo zdobyć umiejętności w zakresie współpracy z innymi dziedzinami technicznymi oraz do kierowania procesem wykonawczym w zakresie architektury wnętrz zarówno w obiektach nowo projektowanych, jak i adaptowanych. Wszyscy Ci, którzy chcą mieć tytuł zawodowy architekta, a równocześnie specjalizować się w architekturze wnętrz mają taką możliwość.

  W świetle obowiązujących przepisów, jedynie uzyskanie tytułu inżyniera architekta na studiach I stopnia kierunku architektura, umożliwia absolwentom ubiegania się, po ukończeniu studiów II stopnia, o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej w zakresie nieograniczonym.

  Kompleksowe wykształcenie inżyniera architekta pozwoli mu na kompetentne uczestnictwo w działalności służącej kształtowaniu przestrzeni stanowiącej ramy życia jednostek i grup społecznych, twórczą działalność zawodową w zakresie różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki, indywidualnie i w zespołach, oraz współdziałanie w pracy ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych. Specjalnie przygotowane moduły pozwolą studentowi nabyć umiejętności pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych (PBL, Projekt zintegrowany, koordynowania prac z branżami budowlanymi (konstrukcja, instalacje). Nowy moduł: praktyka architektoniczna przygotuje go do podjęcia w przyszłości własnej działalności zawodowej.

  Studia na tym kierunku pozwalają ukształtować wyobraźnię przestrzenną i przygotowują do tworzenia różnorodnych form obiektów architektonicznych w ramach przedmiotów kierunkowych, takich jak: projektowanie architektoniczne w kontekście śródmiejskim, projektowanie architektoniczne obiektów użyteczności publicznej, projektowanie urbanistyczne, integracja procesów projektowania –BIM (od roku 2019/2010 przedmiot będzie skoordynowany dla 3 kierunków studiów prowadzonych na Wydziale). Ważny element edukacji stanowią moduły związane z konserwacją zabytków oraz z rewitalizacją i rehabilitacją środowiska zurbanizowanego. Problematyka ta od wielu lat jest silną stroną Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ (Instytut prowadzi w tym zakresie, wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim) studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Architektura

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  ​Przeprowadzony zostanie także sprawdzian uzdolnień plastycznych.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Budownictwo
  Przedmioty ogólne, prowadzone na tym kierunku: matematyka, fizyka, techniki informatyczne czy mechanika odbywają się w początkowych semestrach i dają studentowi szeroką podbudowę teoretyczną niezbędną każdemu inżynierowi. W dalszym toku nauki student zapoznaje się z zagadnieniami związanymi z budownictwem, tj: wytrzymałość materiałów, mechanika budowli czy mechanika gruntów oraz z budownictwem ogólnym. Na tych solidnych podstawach bazują dalsze przedmioty konstrukcyjne, na których student uczy się projektować różne rodzaje konstrukcji, w tym konstrukcje betonowe, stalowe i drewniane, a także uczy się podstaw fundamentowania, projektowania dróg, organizacji budowy, zarządzania projektem i ekonomii. Na ostatnich semestrach na przedmiotach: Zintegrowany Projekt Zespołowy PBL oraz BIM student, wykorzystując poznaną uprzednio wiedzę i zdobyte umiejętności, uczy się pracy zespołowej oraz rozwija kompetencje miękkie niezbędne w rzeczywistej pracy zawodowej.
  Na pierwszym semestrze student rozszerza wiedzę budowlaną zdobytą na studiach I stopnia i poszerza kompetencje niezbędne projektantowi budownictwa o aspekty teoretyczne i praktyczne projektowania zaawansowanych konstrukcji betonowych, stalowych i drewnianych. Na kolejnym semestrze student wybiera jedną z dwóch specjalizacji: konstrukcje budowlano-inżynierskie (KBI) lub modernizacje i remonty (MIR). W zależności od podjętego wyboru ukierunkowuje się albo na projektowanie nowych, złożonych konstrukcji albo na modernizację i rewitalizację już istniejących.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje budowlano-inżynierskie
  • Modernizacje i remonty

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlano-inżynierskie
  • Modernizacje i remonty

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE Stopień: I II REKRUTACJA

  W trakcie studiów studenci zapoznają się z zasadami kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących pomiędzy potrzebami ludzi, a otaczającą ich przestrzenią. Zdobywają umiejętności w zakresie określania związków pomiędzy istniejącym stanem zagospodarowania przestrzeni, a nowymi potrzebami planistycznymi i wymogami cywilizacyjnymi, a także zrozumienia i umiejętnego stosowania zasad ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Jednocześnie studenci uzyskują umiejętności inżynierskie pozwalające na rozwiązywanie podstawowych problemów z zakresu funkcjonowania infrastruktury miejskiej w zakresie sieci ciepłowniczych, energetycznych, wodociągowych oraz transportowych.

  Studenci w toku studiów przygotowują analizy przestrzenne do celów gospodarczych i przestrzennych, wykorzystując narzędzia informatyczne, konstruują lokalne strategie rozwoju i opracowują programy podwyższające konkurencyjność miast, gmin i regionów. Uczą się tworzyć projekty urbanistyczne oraz opracowania planistyczne i analityczne obejmujące zróżnicowane skale, techniki i zagadnienia problemowe. Potrafią opracować inwentaryzacje i analizy urbanistyczne, koncepcje zagospodarowania i zabudowy zespołów mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych, koncepcje rehabilitacji urbanistycznej obszarów zdegradowanych, dokumenty planistyczne, w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz specjalistyczne, inżynierskie analizy transformacji przestrzennej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Planowanie przestrzenne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia lub geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Planowanie przestrzenne jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • SIECI I INSTALACJE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie przyszłego inżyniera do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci i instalacji: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami.

  W szczególności student uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania obiektów i komfort użytkowników, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
  • nowoczesnych technologii stosowanych w ochronie środowiska, przede wszystkim wody i powietrza,
  • zrównoważonych systemów zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów oraz systemów ciepłowniczych,
  • komputerowych metod projektowania sieci i instalacji budowlanych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (m.in. SWMM, EPANET, AutoCAD, Arcadia-Start, Arcadia-InteliCAD, QGIS, Audytor OZC i CO, Instaltherm HCR i OZC, Arcadia-Thermo, NormaPRO) oraz systemu Building Information Modeling (Arcadia-BIM).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (13)

Julita M. Ocena

Wydział jest godny polecenia, fajny budynek, ciekawe sale ćwiczeniowe czy laboratoria. Czasami trzeba się uczyć czegoś co uważam za mało przydatne, ale tak wyglądają chyba studia na wszystkich wydziałach czy kierunkach.

Monika Ocena

Polecam studiować Architekturę na tym wydziale ze względu na duże zaplecze sprzętowe

Andrzej Ocena

Jestem studentem PŁ na kierunku Budownictwo. Jest ciężko, ale warto bo po zakończeniu studiów nie powinno być problemu ze znalezieniem pracy- jak po niektórych "łatwych" kierunkach

Marzena Ocena

Szczerze mówiąc wybierając studia nie wiedziałam z czym dokładnie wiąże swoją przyszłość. Jednak jak szłam na studia II stopnia już łatwiej było mi sprecyzować swoje plany. Dlatego wybrałam Rewitalizacje Miast na PŁ. Myślę, że był to dobry wybór :)

Maciej Ocena

Polecam Inżynierie Środowiska na wydziale Budownictwa. Przyjemna atmosfera, wydział sam w sobie też niczego sobie

Daniel Ocena

Studiowałem Budownictwo parę lat temu. Dużym plusem były możliwości ciekawych staży w znanych firmach. Dobrze mieć taki punkt w swoim CV

Olga Ocena

Polecam Budownictwo, głównie płci żeńskiej, która często boi się i twierdzi, że to studia dla facetów :-) Nic bardziej mylnego !!!

student Ocena

Studia na Architekturze to wyzwanie, ale nikt nie idzie na Politechnikę Łódzką po to, aby zająć się obojętnie czym i jakąkolwiek pracę wykonywać w przyszłości. Czy są to studia łatwe? Nie. Czy są to studia satysfakcjonujące? Tak. Zdecydowanie

Student 7sem Ocena

Beznadziejne metody edukacji. Przykład: przepisywanie przez prowadzącego rozwiązań zadań z zeszytu. Te studia to był mój najgorszy wybór, byle zostać inżynierem i uciec z tego wydziału.

Mk Ocena

Podejście niektórych prowadzących jest słabe, co powoduje, że idzie się g. nauczyć.

Alicja Ocena

Traktują studenta jak ... śmiecia :(

Lidia Ocena

Dobre efekty kształcenia, zdecydowanie bardziej przygotowuje do pracy niż Uniwerek. Jednak podejście do studenta jest straszne... Większość nie widziała w nas ludzi, jedynie chodzące problemy.

Kinga Ocena

możliwość kształcenia na super kierunkach