Politechnika Łódzka

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

Al. Politechniki 6

90-924 Łódź

tel. 42 631 35 02

e-mail: w-6@adm.p.lodz.pl

www.bais.p.lodz.pl

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

Politechnika Łódzka

Al. Politechniki 6

90-924 Łódź

tel. 42 631 35 02

e-mail: w-6@adm.p.lodz.pl

www.bais.p.lodz.pl

 • REWITALIZACJA MIAST Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Rewitalizacja miast
  Nowy kierunek studiów pozwoli studentom na interdyscyplinarne i wszechstronne podejście do zagadnienia rewitalizacji. Program studiów obejmie m. in. zajęcia z aktywizacji i partycypacji społecznej, gospodarki miejskiej, technologii budowlanych, architektury i urbanistyki, marketingu i planowania społecznego, tożsamości i dziedzictwa kulturowego miast. Studenci zyskają wiedzę i umiejętności dotyczące właściwego kształtowania procesów rewitalizacyjnych. Studia przygotują wysokiej klasy koordynatorów i zarządców obszarów rewitalizacji, posiadających wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące kompleksowej odnowy obszarów zdegradowanych. Tak profesjonalna kadra pozwoli w przyszłości na sprawne kreowanie i wdrażanie programów rewitalizacyjnych w Łodzi, regionie i kraju. W ramach kierunku „Rewitalizacja miast” studenci będą mogli wybrać jedną, z trzech ścieżek edukacyjnych: ekonomiczno-gospodarczą albo społeczno-partycypacyjną opracowywane przez Uniwersytet Łódzki oraz  architektoniczno-budowlaną opracowywaną przez Politechnikę Łódzką.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rewitalizacja miast jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Architektura
  Na kierunku architektura prowadzone są trzy programy studiów: architektura;  architektura wnętrz oraz program w języku angielskim – architecture engineering. Celem zasadniczym nauczania jest wykształcenie absolwenta - inżyniera architekta i przygotowanie go do podjęcia pracy zawodowej. Pozwoli mu to na kompetentne uczestnictwo w działalności służącej kształtowaniu przestrzeni stanowiącej ramy życia jednostek i grup społecznych, twórczą działalność zawodową w zakresie różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki, indywidualnie i w zespołach, oraz współdziałanie w pracy ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych humanistycznych i artystycznych. Absolwent będzie przygotowany do działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania urbanistycznego, projektowania obiektów architektonicznych i architektury wnętrz, a także w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.
  Absolwent:
  Absolwenci tego kierunku są  przygotowani do podjęcia pracy w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą,. Mogą podejmować pracę  w biurze architektonicznym, prowadzić  działalność zawodową w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, jak również  prowadzić działalność w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.  Absolwenci architektury wnętrz są przygotowani do prowadzenia działalności zawodowej w tej dziedzinie . Mogą współpracować ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych.  Mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej; prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinie architektury i budownictwa; pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej; podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym podjęcia studiów II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  ​Przeprowadzony zostanie także sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Budownictwo
  Na tym kierunku student zdobywa podstawową wiedzę budowlaną w ramach przedmiotów z zakresu wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli, materiałów budowlanych i technologii betonu. Kompetencje niezbędne projektantowi uzyskuje na zajęciach z konstrukcji betonowych, metalowych oraz drewnianych, mechaniki gruntów i fundamentowania, zapoznaje się również z metodami komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu. Otrzymuje ponadto solidne podstawy w zakresie matematyki i mechaniki, nowych technik obliczeniowych, niezawodności konstrukcji, automatyzacji i organizacji produkcji. Jako absolwent, dzięki nabyciu pełnych umiejętności projektowych i organizacyjnych, jest przygotowany do twórczej pracy w zakresie wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, do działalności w wykonawstwie budowlanym, jak też do zarządzania procesami budowlanymi i ich nadzorowania oraz koordynacji dużych przedsięwzięć budowlanych. W procesie nauczania istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej. Treści programowe na kierunku budownictwo, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w zintegrowanej Europie.
  Absolwent:
  Absolwent przygotowany jest zarówno do pracy w biurze projektowym, jak i w szeroko pojętym wykonawstwie budowlanym. Zdobyty zasób wiedzy pozwala na zatrudnienie w jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych. Przygotowany jest do wdrażania nowych technologii, materiałów oraz metod obliczeniowych. Może być koordynatorem realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Absolwenci kierunku budownictwo pracują na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach projektowych i wykonawczych. Treści programów nauczania są konsultowane z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Łodzi oraz z Łódzką Okręgową Izbą Budowlaną, jako reprezentantami środowiska zawodowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria środowiska
  Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do planowania, projektowania i realizacji inwestycji oraz eksploatacji instalacji ochrony środowiska. Studia rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie związanym z systemami zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, a także systemów centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń do oczyszczania powietrza i ciepłownictwa, w tym sieci cieplnych. W trakcie studiów student uzyska kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych, a także podejmowania decyzji ekonomicznych i organizacyjnych. Ukończenie studiów jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ograniczonym zakresie.
  Absolwent:
  Absolwent kierunku inżynieria środowiska posiada kwalifikacje do planowania, projektowania i realizacji inwestycji w dziedzinie inżynierii środowiska oraz eksploatacji instalacji i obiektów. Przygotowany jest do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, pracy indywidualnej i zespołowej. Może rozwijać karierę zawodową poprzez pracę związaną z systemami zaopatrzenia w wodę (ujmowanie, uzdatnianie, magazynowanie i transport), oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, a także w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, systemów urządzeń do oczyszczania powietrza, ciepłownictwa i sieci cieplnych. Absolwent jest przygotowany do projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów i urządzeń ochrony środowiska w budynkach i na terenach jednostek osadniczych, w tym z zakresu infrastruktury technicznej. Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom podjęcie pracy w biurach projektów, przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych, służbach komunalnych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjno - handlowych itp. Dają także podstawę do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SIECI I INSTALACJE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie przyszłego inżyniera do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci i instalacji: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami.

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (13)

Julita M. Ocena

Wydział jest godny polecenia, fajny budynek, ciekawe sale ćwiczeniowe czy laboratoria. Czasami trzeba się uczyć czegoś co uważam za mało przydatne, ale tak wyglądają chyba studia na wszystkich wydziałach czy kierunkach.

Monika Ocena

Polecam studiować Architekturę na tym wydziale ze względu na duże zaplecze sprzętowe

Andrzej Ocena

Jestem studentem PŁ na kierunku Budownictwo. Jest ciężko, ale warto bo po zakończeniu studiów nie powinno być problemu ze znalezieniem pracy- jak po niektórych "łatwych" kierunkach

Marzena Ocena

Szczerze mówiąc wybierając studia nie wiedziałam z czym dokładnie wiąże swoją przyszłość. Jednak jak szłam na studia II stopnia już łatwiej było mi sprecyzować swoje plany. Dlatego wybrałam Rewitalizacje Miast na PŁ. Myślę, że był to dobry wybór :)

Maciej Ocena

Polecam Inżynierie Środowiska na wydziale Budownictwa. Przyjemna atmosfera, wydział sam w sobie też niczego sobie

Daniel Ocena

Studiowałem Budownictwo parę lat temu. Dużym plusem były możliwości ciekawych staży w znanych firmach. Dobrze mieć taki punkt w swoim CV

Olga Ocena

Polecam Budownictwo, głównie płci żeńskiej, która często boi się i twierdzi, że to studia dla facetów :-) Nic bardziej mylnego !!!

student Ocena

Studia na Architekturze to wyzwanie, ale nikt nie idzie na Politechnikę Łódzką po to, aby zająć się obojętnie czym i jakąkolwiek pracę wykonywać w przyszłości. Czy są to studia łatwe? Nie. Czy są to studia satysfakcjonujące? Tak. Zdecydowanie

Student 7sem Ocena

Beznadziejne metody edukacji. Przykład: przepisywanie przez prowadzącego rozwiązań zadań z zeszytu. Te studia to był mój najgorszy wybór, byle zostać inżynierem i uciec z tego wydziału.

Mk Ocena

Podejście niektórych prowadzących jest słabe, co powoduje, że idzie się g. nauczyć.

Alicja Ocena

Traktują studenta jak ... śmiecia :(

Lidia Ocena

Dobre efekty kształcenia, zdecydowanie bardziej przygotowuje do pracy niż Uniwerek. Jednak podejście do studenta jest straszne... Większość nie widziała w nas ludzi, jedynie chodzące problemy.

Kinga Ocena

możliwość kształcenia na super kierunkach