• ARCHEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów archeologia
  Licencjackie studia w zakresie archeologii trwają 3 lata (6 semestrów). Są przeznaczone dla osób, które pragną uzyskać podstawową wiedzę z archeologii i jej nauk pomocniczych, metod prowadzenia i dokumentowania wykopalisk oraz technicznego opracowywania źródeł archeologicznych.
  Nauczane przedmioty podzielono na 4 zasadnicze grupy.
  • ogólne – obejmujące podstawy wybranych nauk humanistycznych (np. historii starożytnej i średniowiecza, historii sztuki, etnografii, filozofii);
  • podstawowe – obejmujące nauki pomocnicze archeologii (np. antropologia fizyczna, nauki o ziemi, numizmatyka);
  • kierunkowe – najliczniejsza grupa zajęć pozwalająca na uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie archeologii: pradziejowej i nowożytnej, śródziemnomorskiej, Nowego Świata oraz metodologii, źródłoznawstwa archeologicznego, konserwacji zabytków;
  • zawodowe ćwiczenia terenowe – odbywająca się zasadniczo w miesiącach wakacyjnych praktyczna nauka zawodu w czasie prowadzonych przez Instytut wykopalisk, m.in. na terenie Polski, Ukrainy, Egiptu.
  Absolwenci mogą pracować w charakterze „techników” wykopaliskowych i laborantów muzealnych, w muzeach, służbach konserwatorskich i w wyspecjalizowanych firmach zajmujących się prowadzeniem ratowniczych prac wykopaliskowych. Ich wiedza zawodowa i ogólna umożliwia, po uzyskaniu tytułu licencjata, kontynuowanie studiów na poziomie magisterskim. 
   
  Podstawowe umiejętności: prowadzenie eksploracji stanowisk o różnej charakterystyce, odczytywanie i dokumentowanie układów stratygraficznych, obsługa urządzeń pomiarowych, pobieranie prób specjalistycznych, wykonywanie kart katalogu naukowego, muzealnego, korzystanie ze zbiorów archiwalnych, tworzenie ewidencji konserwatorskiej i realizacja projektów wystawienniczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów etnologia i angropologia kulturowa
  Etnologia i antropologia kulturowa dają ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz specjalistyczną wiedzę z etnologii.
  Stąd te studia dostarczają orientacji w problemach filozofii, socjologii, historii, metodologii nauk społecznych i historycznych, które współtworzą wiedzę etnologiczną, a przede wszystkim kształcą w zakresie historii, teorii i metod etnografii, etnologii, etnologii i antropologii kulturowej /antropologii społecznej/ antropologii społeczno-kulturowej, etnologii Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, historii i kultury wybranych regionów (np. krajów karpackich), historii i kultury niektórych grup etnicznych czy narodowościowych (np. Romów, Łemków), antropologii historycznej, antropologii współczesności, etnologicznych analiz czy interpretacji takich form aktywności społeczno-kulturowej, jak religia i magia, sztuka ludowa, nieprofesjonalna czy folklor.
  Studia pierwszego stopnia licencjackie kształcą absolwenta umiejącego dostrzegać kulturowe podłoże każdej sytuacji społecznej, dają etnologiczne i antropologiczne przygotowanie do refleksji o człowieku i kulturze oraz podstawowe umiejętności etnograficznej pracy terenowej.
  Przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kulturalno-oświatowych i turystycznych, w odpowiednich instytucjach administracyjnych, wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza regionalistyczna (głównie etnograficzno-historyczna) oraz umiejętność kontaktu z innymi ludźmi. Ich ukończenie jest niezbędnym warunkiem podjęcia studiów magisterskich na etnologii i innych kierunkach humanistyczno-społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów historia
  Trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia w zakresie historii. Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Podczas każdego roku studiów student powinien zrealizować zajęcia uzyskując 60 punktów (ECTS). Warunkiem otrzymania stopnia licencjata jest uzyskanie 180 punktów w toku studiów, przygotowanie rozprawy dyplomowej i zdanie egzaminu licencjackiego (obrona pracy). Podczas studiów studenci realizują kursy z wszystkich epok historycznych.
  Obowiązkowo wszyscy zaliczają zajęcia z historii starożytnej, archeologii Polski, historii średniowiecznej świata oraz Polski, historii powszechnej nowożytnej oraz Polski, historii XIX oraz XX wieku świata oraz Polski.
  Przygotowując się do pracy historyka studenci uczęszczają na zajęcia z nauk pomocniczych historii oraz vademecum historyka – zajęciach, które uczą pracy ze źródłami, ich oceną krytyczną, sposobem interpretacji. Bardzo istotne są zajęcia z odczytywania starych dokumentów. Studia uzupełniają lektoraty z łaciny oraz języka nowożytnego oraz wychowanie fizyczne. Studenci realizują… jedną… z dwóch specjalizacji: dydaktyczną, przygotowującą… do pracy nauczyciela, archiwistyczną… przydatną… w bibliotekach oraz archiwach, lub specjalność antropologia™ historyczna, przygotowującą… do wyjaśniania i rozumienia zjawisk społecznych we współczesnym świecie.
  Absolwenci otrzymują wszechstronne wykształcenie historyczne: orientują się w historii Polski oraz historii świata wszystkich epok. Ponadto, w toku studiów uzyskują umiejętności poszukiwania i krytycznego odczytywania źródeł historycznych. Absolwent potrafi zinterpretować i wyjaśnić procesy historyczne, badać ich przyczyny, analizować skutki. Specjalizacja dydaktyczna przygotowuje do pracy w placówkach edukacyjnych i oświatowych; specjalizacja archiwistyczna przygotowuje do pracy w archiwach oraz muzeach; specjalność antropologiczna umożliwia analizę zjawisk kulturowych i społecznych, kształcąc liderów dla środowisk oraz instytucji kulturalnych i edukacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA SZTUKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów historia sztuki
  Studia trwają trzy lata. Studentów obowiązuje zdanie wszystkich egzaminów objętych programem studiów stacjonarnych oraz uzyskanie na poszczególnych latach zaliczeń z ćwiczeń, proseminariów i seminariów na podstawie uczestnictwa w zajęciach oraz przed­stawienia pisemnej pracy na zadany temat.
  Program przewiduje stały harmonogram egzaminów dla poszczególnych lat przy równoczesnej swobodzie wyboru wykładów i zajęć konwersatoryjnych z zachowaniem minimum godzinowych na poszczególnych latach. Na pierwszym roku obowiązują następujące egzaminy:
  • podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początku XX wieku,
  • historia technik artystycznych,
  • wstęp do historii sztuki,
  • historia sztuki starożytnej,
  • język łaciński.
  Prowadzone od II roku zajęcia o charakterze proseminaryjnym i seminaryjnym (również poprzez pisanie prac), mają za zadanie wykształcić przyszły warsztat historyka sztuki. Wiodący charakter mają wykłady monograficzne i konwersatoria. Prowadzonych jest także szereg wykładów przygotowujących do zawodu, a wiadomości studentów są sprawdzane w przeprowadzanych egzaminach poczynając od sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej na nowoczesnej kończąc.
  Absolwent jest przygotowany do dalszych studiów uzupełniających magisterskich, do pracy naukowej w placówkach badawczych, muzealnych i konserwatorskich, galeriach wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki, redakcjach wydawnictw, czasopism oraz w placówkach popularyzujących sztukę. Po odpowiednich kursach pedagogicznych również do pracy w zawodzie nauczyciela. Umiejętności, wiedza, wrażliwość artystyczna – nabyte w toku studiów pozwolą wykształcić umiejętność analizowania dzieła sztuki w każdej z wyżej wymienionych placówek.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia sztuki, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JUDAISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów judaistyka
  W trakcie studiów realizowane są kursy historyczne poruszające zagadnienia związane z historią Żydów polskich i Żydów z diaspory oraz kursy z języka jidysz i języka hebrajskiego współczesnego (istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka hebrajskiego biblijnego). Prowadzone są również przed­mioty związane z kulturą, religią, filozofią i sztuką żydowską od starożytności do czasów współczesnych. Wyróżniający się studenci mogą ubiegać się o stypendia zagraniczne w Izraelu i krajach UE.
  Absolwent zdobywa wiedzę na temat historii i kultury Żydów. Ponadto, posiada praktyczną umiejętność posługiwania się językami żydowskimi. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci mogą ubiegać się o pracę w wielu instytucjach życia publicznego, m.in. w szkolnictwie, muzealnictwie i sektorze turystycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku judaistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUZYKOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów muzykologia
  Program studiów pierwszego stopnia nastawiony jest na przygotowanie słuchacza w zakresie ogólnej i możliwie wszechstronnej wiedzy muzykologicznej, którą można uznać za wystarczającą do wykonywania zawodu poza obrębem pracy naukowej. Aby otrzymać dyplom licencjacki należy:
  • mieć zaliczone wszystkie kursy obowiązkowe w programie studiów licencjackich oraz fakultatywne w wymaganej ilości (przy odpowiedniej liczbie uzbieranych punktów);
  • przedstawić pracę licencjacką, która uzyskać musi pozytywną ocenę promotora oraz recenzenta;
  • złożyć z wynikiem pozytywnym ustny egzamin licencjacki, którego zakres związany jest z tematyką pracy dyplomowej.
  Podstawowe kursy kierunkowe:
  • historia muzyki powszechnej i polskiej (od średniowiecza do współczesności – 6 kursów),
  • historia teorii muzyki,
  • estetyka muzyki,
  • historia notacji muzycznej,
  • etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej,
  • kontrapunkt,
  • harmonia.
  W programie uwzględnione ponadto zostały kursy, które pozwolą studentowi zdobyć praktyczną wiedzę w następujących dziedzinach:
  • dziennikarstwo muzyczne
  • edytorstwo muzyczne
  • technologia informacyjna (IT) w muzykologii.
  Studia muzykologiczne I stopnia otwarte są dla wszystkich, którzy pasjonują się muzyką, pragną zdobywać wiedzę w tym zakresie i rozwijać swoje zainteresowania. Dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkół muzycznych przewidziane są dodatkowe kursy („Zasady muzyki”, „Formy muzyczne”) oraz zwiększona liczba godzin niektórych przedmiotów („Harmonia”)
  Studia przygotowują przede wszystkim w zakresie kwalifikacji edytora muzycznego, popularyzatora wiedzy o muzyce, leksykografa muzycznego, krytyka muzycznego, eksperta w zakresie programowania działalności koncertowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku muzykologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA DÓBR KULTURY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów ochrona dóbr kultury
  Studia zapewniają szerokie spektrum wiedzy na temat prawa o ochronie zabytków, prawa o ochronie własności intelektualnej, wiedzy o historii sztuki powszechnej i polskiej archeologii, antropologii kulturowej i etnografii, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa.
  Student zapoznaje się z rozwiązaniami organizacyjnymi stosowanymi w naszym kraju w ochronie zabytków i innych elementów dziedzictwa kulturowego. Poznaje problematykę ochrony zabytków architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego oraz ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego, układów urbanistycznych oraz historycznych zespołów industrialnych.
  Absolwent może podjąć pracę w placówkach muzealnych i galeriach sztuki, domach aukcyjnych, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim, urzędach, pod których pieczą znajdują się zabytki dziedzictwa kulturowego i służbach zobowiązanych do jego ochrony (policja, prokuratura, straż graniczna). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kultury i sztuki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Michalina Ocena odpowiedz

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, w której każdy znajdzie coś, co go interesuje. Wybór dziedzin, które można poznawać jest bardzo szeroki, dlatego każdemu polecam tę uczelnię. W końcu to najbardziej znana polska szkoła wyższa

Robert Ocena odpowiedz

Historia sztuki w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim to chyba wymarzona sytuacja dla kandydatów na ten kierunek. Dla mnie na pewno tak, bo na studia przyjechałem aż z Płocka.

Konrad Ocena odpowiedz

Studiowanie historii w najstarszej polskiej uczelni to coś niezwykłego.

Remigiusz Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to początek ciekawej przygody. Zdobywam wiedzę, rozwijam umiejętności, pozyskuję kwalifikację, aby potem wykorzystać je w pracy zawodowej, czyli w realizacji najważniejszych życiowych planów

Marcin Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to aktywny okres. Jest sporo nauki, ale nauka na tak legendarnej uczelni to czysta przyjemność.

Martyna Ocena odpowiedz

Uniwersytet Jagielloński to najważniejsza polska uczelnia i studia tutaj wymagają aktywności i ambicji, ale bez problemu odnalazłam swoje miejsce i poznałam ludzi, którzy tak jak ja chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Tomek Ocena odpowiedz

Archeologia jest jak podróż. Bardzo wnikliwa podróż do przeszłości, dzięki której możemy lepiej zrozumieć teraźniejszość. Która uczelnia ciekawiej mogłaby do tej podróży zachęcić? Oczywiście, że UJ.