ul. Schinzla 13a,

27-600 Sandomierz

Tel.: +48 41 349 60 21

Tel.: +48 41 349 60 22

e-mail: sandomierz@ujk.edu.pl

ul. Schinzla 13a,

27-600 Sandomierz

Tel.: +48 41 349 60 21

Tel.: +48 41 349 60 22

e-mail: sandomierz@ujk.edu.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

  W związku z koniecznością dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z wprowadzającymi ją przepisami, opis sylwetki absolwenta będzie zamieszczony po dostosowaniu programu studiów przez Senat UJK.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny przedmiot zdany na maturze
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I REKRUTACJA

  W związku z koniecznością dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z wprowadzającymi ją przepisami, opis sylwetki absolwenta będzie zamieszczony po dostosowaniu programu studiów przez Senat UJK.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Kosmetologia
  Absolwent kierunku Kosmetologia dzięki otrzymanej wiedzy oraz opanowaniu umiejętności praktycznych uzyska niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Absolwent studiów pierwszego stopnia Kosmetologii ma podstawową wiedzę dotyczącą produkcji i marketingu kosmetyków, podstaw ekonomiki i prawa. Posiada umiejętność postępowania zgodnego z panującymi trendami w modzie, wizażu i stylizacji w odniesieniu do indywidualnych cech budowy ciała i psychiki. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia potrafi wykonać różne zabiegi pielęgnacyjne, kosmetyczne, korygujące wady i niedoskonałości estetyczne zarówno przy zastosowaniu tradycyjnych akcesoriów, jak i nowoczesnej aparatury kosmetycznej. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych  o  pełnym  zakresie  usług  oraz  współpracy  z lekarzem  dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Posiada umiejętność planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z postawioną diagnozą. Potrafi prawidłowo odczytać  skład  kosmetyku  i ustalić  jego  zastosowanie.  Zna  język  obcy  i  posługuje  się językiem specjalistycznym z zakresu kosmetologii. Potrafi organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. Zna zasady etyczne i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem. Odbył praktykę w gabinecie kosmetycznym w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej. Jednocześnie należy dostrzec, że od absolwentów kierunku kosmetologia, oczekuje się pewnych szczególnych umiejętności i postaw wpisujących się w obszar nauk społecznych i humanistycznych. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne. Absolwent kierunku Kosmetologia zna dzieje estetyki jako dyscypliny filozoficznej oraz jej powiązania z innymi gałęziami nauk. Ważnym zagadnieniem w pracy kosmetologa jest kwestia etyki zawodowej. Kosmetolog jest świadomy faktu, że nie powinien podejmować działań wykraczających poza jego kompetencje a przynależne innym grupom zawodowym, np. lekarzom dermatologom, lekarzom medycyny estetycznej, pielęgniarkom, fizjoterapeutom. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Dowolny przedmiot zdawany na maturze

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)