• DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Dietetyka
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do pracy w:
  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
  • organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych,
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  Zdobywa kompetencje do:
  • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
  • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasykacją,
  • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
  • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
  • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia ocen ze studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Fizjoterapia
  Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (zykalnych) w prolaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychozyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być sprawnym zycznie, aby poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia zyczne. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek chorób i urazów. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych i dla niepełnosprawnych oraz szkolnictwie, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest średnia ocen ze studiów. 

   

  Dowiedz się więcej

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Kosmetologia
  Absolwent posługuje się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Umie:
  • planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem,
  • wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
  • prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania,
  • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
  • organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest średnia ocen ze studiów. 

   

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Pielęgniarstwo
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Potrafi świadczyć opiekę zdrowotną oraz nią zarządzać, prowadzić edukację zdrowotną i promocję zdrowia. W praktyce pielęgniarskiej korzysta z wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Absolwent, po uzyskaniu wydawanego przez Okręgową Radę  Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu, jestprzygotowany do pracy w:
  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • szpitalach,
  • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
  • domach opieki społecznej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia ocen ze studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Położnictwo
  Studia obejmują bloki przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego oraz kierunkowego. Absolwent wykonuje świadczenia zdrowotne wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, prolaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Jest przygotowany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Absolwent, po uzyskaniu wydawanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest średnia ocen ze studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA ZDROWIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek psychologia zdrowia
  Ukończenie psychologii zdrowia pozwala na podjęcie bezpośredniej pracy z pacjentem będącym w procesie badań diagnostycznych, leczenia, rehabilitacji i rekonwalescencji, a także jego rodziną oraz zespołem terapeutycznym zaangażowanym w ten proces. Wybór psychologii zdrowia jest również bardzo atrakcyjną ofertą kontynuowania kształcenia dla osób posiadających doświadczenie zawodowe w zawodach medycznych, które chcą rozszerzyć zakres swoich kompetencji. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu psychologa otwierają się przed tobą szerokie możliwości zatrudnienia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku psychologia zdrowia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • biologia albo chemia albo fizyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo historia albo geografia albo filozofia poziom rozszerzony lub podstawowy 

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest średnia ocen ze studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Ratownictwo medyczne
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Absolwent samodzielnie wykonuje medyczne czynności ratunkowe. Absolwent jest przygotowany do pracy w:
  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
  • w zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
  • Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
  • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
  • strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
  Absolwent może pracować w charakterze instruktora pierwszej pomocy w:
  • szkołach,
  • jednostkach straży pożarnej,
  • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
  • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
  • charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)