• DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Dietetyka
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do pracy w:
  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
  • organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych,
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  Zdobywa kompetencje do:
  • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
  • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasykacją,
  • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
  • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
  • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia ocen ze studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Fizjoterapia
  Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (zykalnych) w prolaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychozyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być sprawnym zycznie, aby poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia zyczne.
  Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek chorób i urazów.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych i dla niepełnosprawnych oraz szkolnictwie, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest średnia ocen ze studiów. 

   

  Dowiedz się więcej

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Kosmetologia
  Absolwent posługuje się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Umie:
  • planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem,
  • wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
  • prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania,
  • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
  • organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest średnia ocen ze studiów. 

   

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Pielęgniarstwo
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Potrafi świadczyć opiekę zdrowotną oraz nią zarządzać, prowadzić edukację zdrowotną i promocję zdrowia. W praktyce pielęgniarskiej korzysta z wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Absolwent, po uzyskaniu wydawanego przez Okręgową Radę  Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu, jestprzygotowany do pracy w:
  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • szpitalach,
  • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
  • domach opieki społecznej. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, wos, historia, geografia, filozofia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia ocen ze studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Położnictwo
  Studia obejmują bloki przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego oraz kierunkowego. Absolwent wykonuje świadczenia zdrowotne wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, prolaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium.
  Posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Jest przygotowany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa.
  Absolwent, po uzyskaniu wydawanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, wos, historia, geografia, filozofia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest średnia ocen ze studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA ZDROWIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek psychologia zdrowia
  Ukończenie psychologii zdrowia pozwala na podjęcie bezpośredniej pracy z pacjentem będącym w procesie badań diagnostycznych, leczenia, rehabilitacji i rekonwalescencji, a także jego rodziną oraz zespołem terapeutycznym zaangażowanym w ten proces.
  Wybór psychologii zdrowia jest również bardzo atrakcyjną ofertą kontynuowania kształcenia dla osób posiadających doświadczenie zawodowe w zawodach medycznych, które chcą rozszerzyć zakres swoich kompetencji. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu psychologa otwierają się przed tobą szerokie możliwości zatrudnienia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia zdrowia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia albo chemia albo fizyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo historia albo geografia albo filozofia 

  Dowiedz się więcej

  j

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Ratownictwo medyczne
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Absolwent samodzielnie wykonuje medyczne czynności ratunkowe. Absolwent jest przygotowany do pracy w:
  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
  • w zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
  • Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
  • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
  • strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
  Absolwent może pracować w charakterze instruktora pierwszej pomocy w:
  • szkołach,
  • jednostkach straży pożarnej,
  • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
  • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
  • charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

AT Ocena

Bardzo proszę o opinie....