ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

tel. 12 664 67 55, 664 60 47

fax. 12 664 69 08

e-mail: binoz@adm.uj.edu.pl

http://www.wb.uj.edu.pl/

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

tel. 12 664 67 55, 664 60 47

fax. 12 664 69 08

e-mail: binoz@adm.uj.edu.pl

http://www.wb.uj.edu.pl/

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biologia
  Studia są rozliczane w systemie ECTS. Poszczególne etapy kształcenia na studiach pierwszego stopnia są realizowane w oparciu o kursy obowiązkowe wyczerpujące tematycznie zalecenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego zawarte w obowiązujących standardach kształcenia na kierunku biologia. W programie studiów pierwszego stopnia w UJ wykraczają one znacznie poza zalecane minima godzin zajęć zorganizowanych i gwarantują efekty kształcenia postulowane w projekcie.
  Łącznie na studiach pierwszego stopnia realizowanych jest 2240 godzin zajęć dydaktycznych (kursy podstawowe, kierunkowe oraz fakultatywne i czas przeznaczony na przygotowanie pracy dyplomowej). Kursy do wyboru dają możliwość poszerzenia zakresu wiadomości przekazanych w ramach treści podstawowych i kierunkowych oraz zdobycia wiedzy szczegółowej z wybranej dziedziny biologii, zgodnie z zainteresowaniami oraz tematyką przygotowywanej pracy licencjackiej. Prezentują one najnowsze osiągnięcia z różnych dziedzin biologii i pozwalają na opanowanie specjalistycznych technik badawczych, przygotowując tym samym absolwenta do pracy na różnych stanowiskach.
  Kursy do wyboru odbywają się corocznie lub okresowo. Aby ułatwić decyzję w zakresie wyboru tematyki pracy dyplomowej studentom I i II roku zaleca się kursy wprowadzające w zagadnienia specjalistyczne. Kursy podstawowe i kierunkowe kończą się egzaminem w formie pisemnej. Egzamin musi zostać przeprowadzony do końca sesji poprawkowej przypadającej po zakończeniu kursu. Kursy do wyboru zaliczane są w formie pisemnej i kończą się zaliczeniem z oceną. Studia pierwszego stopnia przewidują 120 godz. lektoratu jęz. angielskiego realizowanego na II i III roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2. Po II roku student ma obowiązek zaliczyć 3-tygodniową praktykę zawodową w Parkach Narodowych, laboratoriach lub instytutach naukowo-badawczych. Do ukończenia studiów pierwszego stopnia wymaganych jest co najmniej 180 pkt. ECTS oraz przedstawienie i obrona pracy licencjackiej.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii opartą na szerokiej podstawie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz umiejętność jej wykorzystania w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie się posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu biologii. Jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, pracy w laboratoriach w zakresie wykonywania podstawowej analityki i prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny oraz w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody. Zrealizowanie akademickiego programu kształcenia uprawnia absolwenta studiów I stopnia do dalszego zdobywania wiedzy na studiach drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, język obcy, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ECOLOGY AND EVOLUTION Stopień: II REKRUTACJA

  Proponowany kierunek studiów magisterskich uzupełniających II stopnia Ekologia i Ewolucja, oferuje uzyskanie wiedzy oraz umiejętności, które nie są nauczane w takim stopniu na innych pokrewnych kierunkach w Uniwersytecie Jagiellońskim takich jak np.: biologia, biochemia, biotechnologia, biofizyka czy biologia i geologia, biologia i geografia. Udział w zajęciach laboratoryjnych i terenowych oraz praca w małych zespołach przy realizacji projektów i eksperymentów umożliwią studentowi zdobycie praktycznego doświadczenia niezbędnego w późniejszym rozwoju zawodowym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

  Dowiedz się więcej

 • ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT Stopień: II REKRUTACJA

  Studia magisterskie Environmental Protection and Management, zaprojektowano dla kandydatów, zainteresowanych aktualnymi problemami ochrony środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody.

  Eksperci i nauczyciele akademiccy o ugruntowanym dorobku naukowym, przekazują stale aktualizowaną wiedzę, uczą pracy w zespole oraz planowania i prowadzenia prac waloryzacyjnych i monitoringowych w środowisku. Interdyscyplinarny program kształcenia łączy liczne zajęcia praktyczne w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach z atrakcyjnymi ćwiczeniami terenowymi. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie http://www.studia.eko.uj.edu.pl/ Warunkiem przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca motywację, ogólną wiedzę biologiczną i znajomość języka angielskiego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI BIOLOGICZNE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki biologiczne
  Studia są realizowane w systemie 4-letnim, dziennym. Tematyka prac doktorskich dotyczy badań z zakresu botaniki (prace są wykonywane pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu Botaniki):
  • cytologia roślin,
  • ekologia roślin,
  • embriologia klasyczna i eksperymentalna,
  • fitogeografia,
  • fitosocjologia,
  • kultury in vitro tkanek i organów roślinnych,
  • lichenologia,
  • mikologia,
  • paleobotanika,
  • taksonomia roślin.
  Absolwent studiów doktoranckich powinien zdobyć wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, opanować warsztat badawczy, w tym umiejętności analizy i interpretacji uprzednio zgromadzonych danych doświadczalnych. Studia 4 letnie powinny zakończyć się obroną pracy doktorskiej. W pracy tej doktorant winien wykazać się umiejętnościami rozwiązywania problemów naukowych, prawidłowej analizy danych, dyskutowania wyników oraz umiejętnością formułowania wniosków.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki biologiczne jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu pisemnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEUROBIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neurobiologia
  Celem studiów jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy obejmującej podstawowe przed­mioty neurobiologiczne, opartej na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Program studiów pierwszego stopnia obejmuje kursy podstawowe: biologię komórki, biochemię i biofizykę, chemię, genetykę i ewolucjonizm oraz statystykę. Program obejmuje ponadto cztery grupy kursów kierunkowych, związanych z budową i funkcjami układu nerwowego, do których należą: podstawy biologii i fizjologii organizmów zwierzęcych, neuroanatomia i neurofizjologia, neuropsychologia i psychofizjologia oraz neurobiologia eksperymentalna. Studia są rozliczane w systemie punktowym ECTS. Studia kończą się przygotowaniem pracy licencjackiej i egzaminem licencjackim z neurobiologii.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia obok wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów neurobiologicznych, opartych na podstawach nauk ścisłych, powinien również posiadać wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii organizmów zwierzęcych i psychologii. Powinien znać język angielski, co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) i posługiwać się specjalistyczną terminologią neurobiologiczną. Powinien posiadać umiejętność samodzielnego zdobywania nowej wiedzy z zasobów światowej literatury z różnych obszarów neurobiologii. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku neurobiologia. Może również podjąć innego rodzaju studia uzupełniające, w tym na kierunku biologia. Kompetencje merytoryczne umożliwiają mu podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych i medycznych a także w szkolnictwie, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neurobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, fizyka (i astronomia), informatyka, język obcy, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neurobiologia jest wynik testu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie zasobami przyrody
  Absolwent studiów Zarządzanie zasobami przyrody będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej przede wszystkim na różnych stanowiskach i w różnych instytucjach administracji państwowej, placówkach ochrony przyrody oraz firmach konsultingowych i pozarządowych zajmujących się inwentaryzacją i waloryzacją przyrody a także oceną ryzyka środowiskowego wynikającego z intensywnego rozwoju infrastruktury gospodarczej kraju. Istotną drogą dalszego rozwoju i pracy będzie możliwość aplikowania na studia III stopnia, przygotowanie do pracy w placówkach naukowo badawczych, a także umiejętność pisania grantów i aplikowania o fundusze celowe na działalność związaną z ochroną przyrody.
  Efekty kształcenia uwzględniają misję i strategię rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, określone w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2014-2020. Ogólnoakademicki charakter programu nauczania oferowanego na Zarządzaniu zasobami przyrody, doskonale wpisuje się w misję Uniwersytetu, który tworzy nowoczesną przestrzeń edukacyjną w oparciu o wysokie standardy i potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Absolwenci nabędą wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji przydanych w pracy zawodowej a także w świadomym kierowaniu własnym rozwojem i karierą. Poza wykładami, program studiów przewiduje zajęcia praktyczne w doskonale wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach, a także liczne zajęcia i wycieczki terenowe. Takie formy zajęć umożliwiają zdobycie niezbędnego, praktycznego doświadczenia przyrodniczego oraz uczą pracy w zespole. Podstawą wysokiej jakości kształcenia jest udokumentowany dorobek naukowy kadry dydaktycznej INoŚ, Instytutu Botaniki oraz innych pracowników Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Część specjalistycznych przedmiotów prowadzona będzie przez ekspertów z instytucji i organizacji na co dzień zajmujących się zarządzaniem i ochroną zasobów przyrody i współczesnymi problemami zrównoważonego rozwoju.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Oliwia Ocena

Przyjechałam na studia z Warszawy, więc miałam niemałą odległość do przebycia, aby spełnić swoje marzenie. Jestem w Krakowie, studiuję na UJ, rozwijam swoją największą pasją, jaką jest biologia. Niczego więcej mi nie potrzeba.

lelo Ocena

Plusy - ciekawe kury, dużo wydażeń akademickich,mili wykładowcy Minusy- ciągły wyścig szczurów, władzę,które robią cały czas pod górkę, system oceniania,parking jest dość mały, brak prywatnego życia, za dużo teorii- w sumie nie jest się w stanie wszystkiego dorze nauczyć, bo jest tyle materiału do nauki.