• KULTUROZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Po I roku studiów student wybiera specjalność:

  - menadżer instytucji kultury, lub

  - kulturoznawstwo i studia europejskie.

  Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

  Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowy.

  Studia kulturoznawcze kształcą absolwenta potrafiącego dostrzegać kulturowy i społeczny kontekst różnorodnych sytuacji społecznych, zarówno współcześnie, jak i w przeszłości. Absolwent tego typu studiów uzyskuje metodologiczne i antropologiczne podstawy do refleksji o człowieku i interpretacji zjawisk kulturowych. Wykształcenie kulturoznawcze daje możliwość pełnienia wielu funkcji zawodowych i społecznych: animator kultury, menadżer, lider życia kulturalnego, pośrednik między grupami etnicznymi i społecznymi – mniejszości i subkultury. Absolwent nabywa umiejętności do pracy w różnych placówkach kultury, redakcjach, centrach badań opinii publicznej oraz agencjach reklamowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Turystyka i rekreacja
  Przedmioty kształcenia ogólnego: języki obce, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, socjologia, etyka i kultura zawodowa, ergonomia, bezpieczeń­stwo i higiena pracy, ochrona własności intelektualnej.
  Przedmioty kształcenia podstawowego: historia architektury i sztuki, fizjolo­gia człowieka, psychologia, ekologia z ochroną środowiska, prawo, ekonomia, zarządzanie, marketing, metody badań statystycznych.
  Przedmioty do wyboru: pilotaż i przewodnictwo, organizacja i obsługa rekrea­cji, organizacja i obsługa turystyki kwalifikowanej, specjalizacja instruktorska, seminarium dyplomowe, wykład fakultatywny, praktyka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wos, geografia, biologia, chemia lub inny przedmiot

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
   
   
   

   

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Kandydaci przyjmowani będą na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, wos, chemia lub inny przedmiot

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)